การแปรงฟันอย่างถูกวิธี

Description
เเปรงฟันอย่างถูกวิธี

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 7

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  เราไปชมกันเลย การแปรงฟนอยางถกวธ  วธการแปรงฟนอยางถกวธเปนอยางไร การแปรงฟนท ถกตองควรใชเวลาอยางนอย 2 นาท หรอ 120 วนาทนั นเอง คนสวนใหญมักจะไม ได ใชเวลากับการแปรงฟนนานขนาดนั น เพ อท จะ ควบคมเวลา ควรจะใชนาฬกาจับเวลามาชวย และเพ อการแปรงฟนท ถกตอง ควรสะบัดขอมออยางสั นๆ เปนจังหวะ และออนโยน โดยใหความเอาใจใส กับแนวเหงอก ฟนซ  ในท แปรงยาก และบรเวณรอบๆ ฟนท อดหรอครอบ การทาความสะอาดแตละสวนควรเปนดังตอไปน  : -  ทาความสะอาดดานนอกของฟนบนจากนั นตอดวยฟนลาง -  ทาความสะอาดดานในของ ฟนบนจากนั นตอดวยฟนลาง -  ทาความสะอาดบรเวณท  ใชบดเข ยวอาหาร -  เพ อใหมลมหายใจท สดช น อยาลมทาความสะอาดล นดวย  วธการแปรงฟน วางแปรงทามม 45° กับแนวเหงอก และ ปดออกจากแนวเหงอกแปรงเบา ๆ ทั งดานนอน ดานใน และ บรเวณบดเข ยวอาหารโดยการสบัดแปรง ข นลง แปรงเบา ๆ ท ล น เพ อขจัดแบคทเรย และ ลดกล นปาก  ประเภทของแปรงสฟนท เลอกใชควรเปนอยางไร ทันตแพทยสวนใหญเหนตรงกันวา แปรงท มขนแปรงออนน มดท สดตอการ ขจัดคราบหนปนและเศษอาหารจากฟน หัวแปรงท เลกกจะชวยไดเชนกัน เน องจากสามารถเขาถงทกบรเวณในปากไดดกวา รวมทั งบรเวณท เขาถงได ยากดวย สาหรับหลาย ๆ คน แปรงสฟนไฟฟาอาจจะเปนทางเลอกท ด เพราะ จะชวยทาความสะอาดไดดกวา โดยเฉพาะผ  ท มปญหาในการแปรงฟน
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks