வரலாறு

Description
sejarah

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  வரலற  ( தசய   வக   த   தட     2 மழபள ) சய   வக      ட     2 மபள  1956-    தடஙபட . இபள  45 மணவட   தடங  74 ஆ   அ .    ட   வ   மழள   எணக   அம   இ      ட   இரட   மபளய   இபள   டபட .   3.5 ஏ   நல   இபள   அகமள . இபளய   ல   கலகமயசயர      ஆ   ணயறன . இவ  12 ஆ   லம   இபளய   கலகமயசய   வ   வ . ஆர   ல   இபள   கற   அபகட   வசட   சறய   ளய    . இபள  2012 ஆ   ஆ   மன   அபகட   வசட   டடங   எபபடன . இபளய  6 வபகற , அவல , ஆசய   அகற , அறவய   அகற , சசகல , வ   தழ      அகற , ல , வகளய   அகற   ற   ல   வச   உளன . ம   மணவள   எணக   கற      வ   இன   மணவள   தகமய   இபளய   யறன .    இபளய  30 மணவ   யறன . 29 வ   இன   மணவ  1 ம   மணவ   யறன . இபளய  10 ஆசய   ணயற   வறன . கலகமயசய  1956-1968 :  . ஆ  1970-1982 :  . இரம  1983-2003 :  . இரமசம  2003  –  2015 :  . கவர  2016 - :  . தய      நல  : ஒகம   கச  : இயக   ச   தவகள  : அகமயன   நகல   ற   ம   ட  : வஙல   டகள   உவ   ள   மகல  :    யகல   டக   றற . இகல  : யகலகய   றற   ல  : உகழப , உய , ஒகம    ஆரமப   ந ல    2012 ஆம   ஆண   த ய   கடடம  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks