Ομάδες πίεσης

Description
Ομάδες πίεσης

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Audiology

Publish on:

Views: 6 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  1 ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ΢   ΢ΥΟΛΖ ΔΠΗ΢ΣΖΜΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ   ΠΑΗΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΖΜΟΣΗΚΖ΢ ΔΚΠΑΗΔΤ΢Ζ΢   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΢ΠΟΤΩΝ   «Οπγάνυζ και ιοίκζ ηρ Δκαίδεςζρ»   Μάμα: Δαδεπηή Πνιηή - νκή α δνίζ εαδεπηώλ ζπζηκάησλ άιισλ ρσξώλ (ΒΤ8) ιδάζκυν: Αξζηνηέιο Εκαο   Ο ρόλος ηων ομάδων πίεζς ζη διαμόρθωζ ης ελλνικής εκπαιδεσηικής πολιηικής:    μελέη ης περίπηωζς ηοσ βιβλίοσ ης Ιζηορίας ης Μ. Ρεπούζ   για ην Ση΄     Δμοηικού   Ναζίκα Δλεςεπία   elfnas@gmail.com  Λάξζα, 20/6/2012    2 Πεπίλτ   ΢ηόρνο ηο αξνύζαο εξγαζίαο είλα  αλάδεμ ηνπ ξόινπ νπ δαδξακαηίνπλ ν νκάδεο ίεζο ζη δακόξθσζ ηο εαδεπηήο νιηήο, κέζα αό η κειέη ηο εξίησζο ηνπ ββιίνπ   Ηζηνξίαο ηο ΢η΄   κνηνύ νπ ζπλέγξαςε   νκάδα ζηνξώλ κε εεθαιήο ηλ . Μαξία   Ρενύζ.   Ζ εαδεπηή νιηή   ανηειεί ην γελό ζρέδν νπ ραξάζζε    νιηεία , ξνεκέλνπ λα εηύρε ηνπο κνξθσηνύο ζηόρνπο νπ νξίε  νλσλία γα ηα αδά ηο. Δίλα   αλαόθεπην   κα ζύγρξνλ ρώξα, νπ   αλήε ζε ζπλαζζκνύο ξαηώλ,    λα δέρεηα   έζεο γα η   δακόξθσζ ηο εαδεπηήο ηο νιηήο, εδά ζηα   αλξσζηά καήκαηα. ΢ην λεύκα απηό ερεξήε αηά αξνύο α ζη ρώξα καο  αλαεώξζ αξεηώλ ζρνιώλ ββιίσλ, α δαίηεξα εείλσλ ηο Ηζηνξίαο.   Σν ζπγεξκέλν ββιίν δδάρηε αηά ην ζρνιό έηνο  2006-2007 α δέρηε ηλ   ξηή αό   νκάδεο , γα ηο ννίεο  Ηζηνξία ανηειεί ξνκαρώλα γα η δαηήξζ   ηνπ έλνπο. Αό η κειέη άξξσλ ηο   ενρήο , θαίλεηα όη είρε ζε αξεηά ζκεία   δαθνξεηή ξνζέγγζ   αό η κέρξ σο ηώξα , ζρεηά κε   ζκαληά γεγνλόηα ηο ζύγρξνλο Ηζηνξίαο καο, όσο  Διιλή Δαλάζηαζ ηνπ 1821, ν Μαεδνλόο Αγώλαο,  Μξαζαηή Καηαζηξνθή, ν Β΄ Παγόζκνο Πόιεκνο α ην Κπξαό Εήηκα, γεγνλόο νπ ξνάιεζε α ηο έληνλεο αληδξάζεο.   Ζ ικάσζ ησλ έζεσλ νδήγζε   ηειά ζηλ αόζπξζ ηνπ ββιίνπ. Αό ηλ αξνύζα κειέη αηαιήγνπκε ζην ζπκέξαζκα σο  ράξαμ καο αλεμάξηηο εαδεπηήο νιηήο είλα δύζνι ζηο ζκεξλέο ζπλήεο ηνπ δελζκνύ α όη  εθαξκνγή ηο κε όζν ην δπλαηόλ ιγόηεξεο   αληδξάζεο δελ κνξεί  λα γίλε ρσξίο ηλ ααηνύκελ ξναξαζεπή   α ζε εξόδνπο νπ  νλσλία δελ είλα έηνκ λα η δερηεί . Δίζο, δαθαίλεηα όη  ινγή ερεξκαηνινγία κεηαηξέεηα ζπρλά ζε ξναγάλδα   ζηλ   ξνζάεα ησλ νκάδσλ ίεζο λα εξεάζνπλ ηλ νλή γλώκ γα λα αζήζνπλ έκκεζ ίεζ ξνο ηλ εμνπζία.  3 Διζαγυγή   «Παδεία κέλ ἐζ’ ἡ   αίδσλ ὁιή ηε αί ἀγσγή ξόο ηόλ ὑό ηνῦ    λόκνπ ιόγνλ ὀξόλ εἰξκέλνλ…»   Πιάησλνο,  Νόκν Β, 11, 659d   Ζ Παδεία είλα έλα αλξσνιαζηό δεώδεο, νπ αέρε αό άε ρξζκνξία α σθεικζκό, είλα έλα ζύζηκα αγσγήο νπ έρε σο ζνό λα δακνξθώζε ξνζσόηηεο απύαξηεο, αλεμάξηηεο α νινιξσκέλεο, αλέο λα αληεεμέινπλ ζηο ααηήζεο ηο ζπιινγήο σήο. Ζ ζπζηκαηή α κενδή αδεία,    ζρεδαζκέλ α ζπγξνηκέλ κάζ,   νπ έρε ζαθή αδαγσγό ζηόρν, ζπλνρή α δάξεα , νλνκάεηα   εαίδεπζ.   Ζ εαίδεπζ δελ ανηέιεζε απηνλόηα κα δκόζα ιεηνπξγία. Ηζηνξά,  αγσγή ησλ λέσλ ανηέιεζε επύλ ηο ννγέλεαο ή εζκώλ, όσο  Διζία ή δσηνί θνξείο. ΢ηαδαά,  δαδαζία ηο αγσγήο έγλε ν νξγαλσκέλ, ν ζπζηκαηή, εμειίρε ζε εζηήκ, αδαγσγή εσξία α ξάμ, νπ αέβιεε   ζη δακόξθσζ ηο   ξνζσόηηαο. Ζ δκνπξγία ησλ εαδεπηώλ ζπζηκάησλ α  αέξσζ ηο  πνρξεσηήο α ηο δσξεάλ εαίδεπζο είλα θαλόκελα   ηνπ ηέινπο ηνπ 19 νπ   αώλα, όηαλ  εαίδεπζ γίλεηα   αληείκελν ξαηήο δξαζηξόηηαο α ξόλναο, δαδξακαηίνληαο βαζό ξόιν ζηο ζύγρξνλεο νλσλίεο. (Εακέηα,  1994) Πξνεκέλνπ όκσο  εαίδεπζ, νπ λνείηα α σο ην νξγαλσκέλν νλσλό ζύζηκα αξνρήο αδείαο, λα κλ ηαπηζηεί κε ηλ άξη ανκλκόλεπζ γλώζεσλ α η ρξζκνξή αληίις ηο κάζο, αιιά λα εσξεί σο  βαύηεξ εζσηεξή αιιέξγεα,  δάιαζ ηνπ ήνπο,  δακόξθσζ α  νινιήξσζ ηο ξνζσόηηαο, είλα ααξαίηην λα νξζηνύλ ν ζηόρν γα ην η άε νλσλία επκεί λα δδάμε ζηα αδά α ηνπο λένπο ηο α λα δακνξθσεί κα νιηή, έλα γελό ζρέδν δξάζο, εαδεπηήο  πθήο, γα λα εηεπρνύλ ν ζηόρν απηνί.   Με ηνλ όξν εαδεπηή νιηή ελλννύκε «ην ζύλνιν ησλ εινγώλ, ησλ ελεξγεώλ α ησλ κέζσλ   νπ ξαγκαηνννύληα α ρξζκνννύληα αό ην ξάηνο γα ηλ είηεπμ ζπγεξκέλσλ εαδεπηώλ ζηόρσλ» (΢αΐηο, 200 8)  [1] .   4 εδνκέλνπ όη  εαίδεπζ είλα εζκόο δκνζίνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ζύγρξνλνπ αζηνύ ξάηνπο α κραλζκόο νλσλήο αλααξαγσγήο µε ννλνκή, νιηή α δενινγή ζκαζία, ζηο ζύγρξνλεο δκνξαηέο νλσλίεο δάθνξν αξάγνληεο , έξαλ ηο Πνιηείαο , εξεάνπλ ηλ   ηειή δακόξθσζ ηνπ εαδεπηνύ ξνζαλαηνιζκνύ α , αη’ εέηαζ , η ιεηνπξγία ηνπ εαδεπηνύ ζπζηήκαηνο. Αλάκεζα ζηνπο αξάγνληεο απηνύο εσξνύληα σο βαζόηεξν ν νιηόο, ν ξζεπηόο, ν ννλνκόο α ν νλσλν - νιηζηόο.   ΢ε κα δκνξαηή νλσλία  ηειή εαδεπηή νιηή δακνξθώλεηα α λνκκννείηα αθνύ ξώηα ανπζηνύλ ν αόςεο όισλ ησλ ελδαθεξόκελσλ νλσλώλ νκάδσλ νπ έρνπλ ζπκθέξνληα ζηλ εαίδεπζ (΢αΐηο, 2008) [1] . Χο νκάδα ζπκθεξόλησλ  (interest group) ξνζδνξίεηα άε νξγάλσζ νπ   ζπγξνηείηα κε ζνό ηλ πεξάζζ α ηλ ξνώζ ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ ηο ( Knoke, 1988 ). Ζ δεδίζ είλα κα αό ηο εκειώδεο ιεηνπξγίεο ησλ νκάδσλ ζπκθεξόλησλ (Κνπνπιέο, 1994), ν ννίεο κεηαβάιινληα ζε νκάδεο ίεζο (  pressure groups) όηαλ αλαιακβάλνπλ δξάζ, ζπλδαιέγνληα α αιιιεδξνύλ κε ηα εζκνεηκέλα όξγαλα νπ αζνύλ ηλ εμνπζία, κε ζηόρν ηλ αόζαζ ανθάζεσλ ζύκθσλσλ κε ηα ζπκθέξνληά ηνπο ( Meny, 1995 ). Θεσξηά , ινόλ , ν νκάδεο ίεζο δαθέξνπλ αό ηο νκάδεο ζπκθεξόλησλ, ζηλ ξαγκαηόηηα όκσο δελ πάξρε έζησ α κα νκάδα ζπκθεξόλησλ νπ αλάινγα κε ηο εξζηάζεο λα κλ αηαθύγε άνα ζηγκή ζηλ άζζ ίεζο, νόηε άε νκάδα ζπκθεξόλησλ είλα ελ δπλάκε α νκάδα ίεζο. Χο νκάδα ίεζο , ενκέλσο , κνξεί λα νξζηεί «κα νξγάλσζ νπ δκνπξγήε κε ζνό ηλ πεξάζζ ζπκθεξόλησλ α αζεί ίεζ ζηο δκόζεο αξρέο γα λα ηνπο ανζάζε ανθάζεο ζύκθσλεο κε ηα ζπγεξκέλα ζπκθέξνληα» ( Schwartzenberg, 1984). Ο Almond α Powell (1966) δαξίλνπλ ηέζζεξο ηύνπο νκάδσλ ζπκθεξόλησλ - ίεζο:      ηο αλνκέο νκάδεο: εθήκεξα α απόξκηα ζρήκαηα, ζπρλά βίαα (δαδιώζεο, ηαξαρέο) .    ηο κ ζπλεξγαηέο νκάδεο: άηπεο νκαδννήζεο ρσξίο ζπλέρεα α νξγάλσζ .    ηο εζκννκέλεο νκάδεο: ηπέο νξγαλώζεο, όκκαηα, ζηξαηνί, ειζίεο .    ηο ζπλεξγαηέο νκάδεο: εεινληέο νξγαλώζεο νπ έρνπλ εδεπηεί ζηλ ζπλάξξσζ ησλ ζπκθεξόλησλ, ζπλδάηα, ελώζεο ερεξκαηώλ, ελώζεο νιηώλ, ελέο α ξζεπηέο νξγαλώζεο . (Schwartzenberg, 1984 ) (Βεξλαξδάο, Υ.,  2007  [2] )   5 Ο δύν ηειεπηαίεο δαέηνπλ ην βακό νξγάλσζο α εμεδίεπζο νπ ραξαηξίε ηο ανηειεζκαηέο νκάδεο ίεζο.   Σν ζπκθέξνλ νπ πεξαζίεηα κα νκάδα δελ ανβιέε άληα ζε πιά νθέι, κνξεί λα ζηξέθεηα   ααξά γύξσ αό άμνλα ό α   νλσλό. Σέηνα εξίησζ πήξμε α ηνπ   ββιίνπ   ηο Ηζηνξίαο ηο ΢η΄ κνηνύ, νπ δδάρηε ινηά αηά ην ζρνιό έηνο 2006 -2007 α ανζύξε νξζηά   ην ΢εηέκβξν ηνπ 2007 ιόγσ ησλ νιιώλ αληδξάζεσλ νπ ξνάιεζε. Ζ αξνύζα εξγαζία, κειεηώληαο εδά ηλ εξίησζ ηνπ αξαάλσ ββιίνπ Ηζηνξίαο, ζνό έρε λα αξαέζε α λα ζρνιάζε ην ξόιν νπ έαμαλ έζεο αληξνπόκελσλ   νκάδσλ ζπκθεξόλησλ ζηλ δακόξθσζ   ηο εαδεπηήο νιηήο αό ηλ   ηόηε νιηή γεζία ηνπ Τνπξγείνπ Παδείαο. Αό η κα κεξά , α αηνλνκαζηνύλ ελδνρώξεο νκάδεο ίεζο νπ ηάραλ εμ αξρήο αηά ηνπ ζρνινύ εγρεξδίνπ ηο   Ηζηνξίαο, α αό ηλ άιι , α αθεεί λα ελλννύλ εμσηεξέο νκάδεο   ίεζο , αό ελή Κέληξα εξξνήο α ανθάζεσλ,   επξείαο εκβέιεαο, νπ , αλ α δελ α αηνλνκαζηνύλ   αλνρηά , είλα γλσζηά ηόζν γα η δξάζ ηνπο όζν α γα ηνπο ζηόρνπο ηνπο.   Σν ββιίν ηο Ηζηνξίαο , νπ α κειεηήζνπκε , ζηεύνπκε όη είρε η ηύρ νπ είρε , εεδή βξέε αλάκεζα ζηο   δύν αληξνπόκελεο έζεο, κε ηλ ελδνρώξα    λα εξαηεί έλαλη ηο επξύηεξο εμσηεξήο, απηή ηνπιάρζηνλ η θνξά.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks