الشاي الاخضر بعد الاكل

Description
healthy

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 2

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
   لا   دعب   رضلا   يشا  :  ساوب   تكمحأ   هس |10/09/2014| يف   تك :   ص   ش   ا   صو  ! # $ ا #% & ك   د  '( ف  ) *' ف  +#   , ت     - ا . %. 3 5 ش   ا   م   د  ' ا  6! ا   يف  3# ) 6 و  6 ا     ,7   6 ح   يف      6 سسأ   مس      ش   ا     ' ف #    ش   ا   د  8 تسا   د  # )  و  6      ا      ا   وت  ; <  ف =#   ! ا  % ا %. تسا  >? أ   @ ا .A ا  BCD E وب . م     د  ' ا  = و  !D ا   يف  ) .F G ا 3 م     د  6 ا   ش   ا  &H ا  I تح  3# ) % ت    D م     ا   ي   و  6 ا  -#. شم     ا  .F G ا   ش   ا  JK صأ       6K;L M.6 G ا  L#H ا   يف  AN ) O8 >3 '6 د   ا  P#.Q(R#. ا #  .   ش  K ا  5; ا   م  SL أ  <6 م    ? I(T د  6Q .6UV7   ' ح  + .F G ا      ش   ا  ) BCD( 3#  %   T - ا . شك  *' ف  W6 + اد    8 تسا   X  >Y.F A ا   ش   ا Z &[ و   ا  \   'L ا  I(T د  T   ;   D       ا  ]   K?# د  D ب  &.' ا  ^C   6 ف  _N        مت  Y ا  I'(7 )   6 س ` M=    يف  6,; ا  aAH *6    ; ب  -#.   ش   & ك  +L أ   5b. ا  I(T .F G ا   ش   ا 21]   K ك . م     ا  cD ب  ) د    D ب  .F G ا      ش   ا   - وك  ) & و  Y د   ا   O(8 ت   ا #   D       ا  5FY I(T d م    ;? M د  T   ; 6Q6 ك  I(T ] ا .6UV7 ه     .F G ا   ش   ا   يف  M% و  ? وم   ا \   8 ا  &[ و   ا  & اد  ' ف # a اد    YG ا  IN ^ وصو   ا   يف  e د  T   ;7 د   K?# ^#   ,7 X  ]   6 سسأ .F A ا      ش   ا   :     6(6 ك  ]   KL  f و  ,! م     ا   ش   ا   f او  L أ  UCU  دحا # و  Y ) % وس A ا   ي  ,6! ا   ش   ا # % وس G ا   ش   ا  <   ,? IN   K,? .F G ا   ش   ا 6 مس  6 ا  .F G ا      ش   ا   (gG ا  cD ب  > مش    7# P ا =#G ا  O6 م     7  .F G ا   ش   ا  % اد  TN 5 ت    # ) W6;,6,6 س   X 66 ف  3 ا   :   د    h P.     7 dL أ   ي  ,D م   )   i ش  L .g كأ  & و  36 d م    ;? <  فد  7 ]    ش  , م     ا  ) + ه    K, M%    ي  Y# 66 ف     3 ا  M%    I(T وت   .F A ا   ش   ا  ) > أ  = ا . ح  ] ا .D س  > ك V7 d(D & أ  3 م     ا jY ) ^ دت  D م     ا  6 ه   ش   ا  .6UV7 + د   & أ   مك  ) &[ و   ا  & اد  'Q 6'.       ا   M دحا # ) = ا .      ا  ] ا .D; ا  & أ  3 م     M% و  'Q م     ا  E   6 م     ا  EjY ) .K كأ  ]     6 م    3 ب # =.3 ت     >3 شب  ^ و  K ت    ( d م    ;? M ك   I ا    %k a وس  +L أ   ي  ,D ا jY ) ^ و  K( = د     F أ   و  Y 66 ف     3 ا lk م     ا  &[ و   ا  & اد  ' ف   و    Y ا jY# = و  Q ا  I(T   . ف  m د     7 X ) & و  Y د  ( 5; ا  \   ! ت     ا  <, م    7 د   .F G ا   ش   ا   يف  M د  ; ك A ا  ] ا %   F & ا  ) nW ك N =` o%# وف . بوس p - تك  qk ] ا . ب  Q6 تس  = وتكد    (   ' ف #&[ و   ا  & اد    'Q >6 كوك      6   D ف  .g كأ  .F G ا      ش   ا  >D7 د     F أ  3# ) ^#. ت    ; و  3 ا  ]    وت    ; م   6 م    Y أ  .g كأ   و    Y >   D ا   ا jY X   ,6(6 = وتكد   ا  .=   '7 rstuvwxy >K z(g م     ا  $ م   ا  # أ  .F G ا   ش   ا  >g = ا .    ا  ] ا .D; ا   6   8 ا  ] ب #. شم     ا  -. & أ   دك k7d{ د  D ب  + ب .  .6g3 ب  >F فأ   و    Y   D       ا  K?# >K .F G ا   ش   ا  -. & أ   ي  ,D ا jY & ف  ) e د    T   ;7 & أ  3 م     K? و   ا   X d{ <# 6} ا j~ ا  K? و   ا   د  D ب  + ب .   ش  7 l, ك   ا {N &[ و   ا  & اد    ' ف  I(T e د    T   ;7 يت   ا  5; ا  I(T =   U` ه   & و  3 د   .F G ا   ش   ا   يف  ]     L و  3 م     ا  cD ب      ش   ا   يف  &[ و   ا  & اد  ' ف  =     U` <6 م    ? & أ     F أ  . ك j ب  . د     ا   مف  )   D       ا  ]   K?# >K .F G ا      ش   ا  -.  >F فأ  z} ت    L I(T >!     7 د   ) ش   ا   . أ  ^   3 أ   يف     F أ   د    ? و  7 .F G ا   X    T س  M دم   =   S ت    LA ا   :  .' ف  IN  %k & أ  3 م     ا jY ) د   د   ا  \   ! ت     ا  <, م     & أ  3 م       D       ا  K?# د  D ب   اد    ?   . l# يف  .F G ا   ش   ا  -. j~ ت     ا  .6K8   ' ف #.6U   V ت   ا   ا jY   , ت     D       ا  K?# د  D ب      T س  >G ا  I(T .S ت    ,7 & ا      a وس  ) $ ا . م      ا   د   ا     C % اد  D7 &V شب  a#   8 < ص   # ) د   ا   X    K? و   ا  < :  K?# د  D ب  M.   K # أ  <       N .3 س       ح   يف  & و  3 & أ  3 م     .F G ا   ش   ا  ) د   د   ا   6UCg ا  & و  Y د   ا  &V شب     '( .g كأ  5Y j ا  dã#G    K;, ب بص € ا  .i   8 >6('7 ي   ت   ب # ) 6UCg ا  & و  Y د   ا   وت  ;  >(' د   E=# دب    j ا # ) o   .3,K ا  ] م  hL أ  I(T .Uk د   .F G ا   ش   ا  )   D       ا   6? ت   ا     (' ا  @ ا .V ب   X  5 ت     ) &[ و   ا  \   'LA ي  D; ا   يف   فد  Y & و  3 & أ     F أ  3 م    # ) 6h, م     ا  -   ش  TG ا  <6 م    ?    T و  6 .g ك A ا  -   ش  TA ا   M دحا # .F G ا   ش   ا  3 م     .F G ا   ش   ا # ) ي  } ا jb   SL أ  IN   ' ح  M د    6Q ( م    37 & و  3 & أ  3 م     +L أ # ) ي  } ا j~ ا     S, ا  T .S, ا  a.! ب # .F G ا   ش     ا  66D7   +L[# \   'L ا  ^#     >3 K;, ب     6 ص   ا =   6 & و  3 & أ   X  P. ح      T. س   د   % د   cG ا     , د   ) cG ا  *   ش  , مك  > م    D .F G ا   ش   ا  ) ..; ا  j~ ت    ( 63.G ا  ( م   ا   يف  ].   ش  L سا = د     ' ف #      = ا .      ا  ] ا .D; ا  P. ح  +C  5 ت      j ا  ^ د  D م     ا  f ا . سا  #    = ا .      ا  ] ا .D; ا   X  ) أوسأ # >F فأ  $ اوس   دح  I(T       , د   & و  3 & أ  3 م     ] ا = د  6Y وب .3 ا  ) [ وكو  ( ا   M.6K ك      6 مك  -     D6 تس A ) ] ا = د    6Y وب .3 ا  5SD > ك VL    د    ,T # د  K    I(T 3# ) o   ; &#% l ك .7 ا {N & و    Y% >3 I(T ه  ,h87 5 ت     # أ  ) = و  Q ا  I(T l د  8 تسا      ا {N     ا   M.6K ك      6 مك     ,6      D ا jY# hQ' & ا  6 و  ;LG ا  <, م     E=# دب   ا jY# )   D       ا  ^#   ,7 د  D ب   د     ا   يف  .3; ا  K;L يف  M%   h ا  $  ب N .i T ) 6( م    D ا  EjY <, م     .F G ا   ش   ا & و  Y د   ا  h87 IN  %k  j ا   X m با # ] سا =% :  dã# أ  I(T      ) %.Q ا  I(T دمت  D7 K? و   ا  ^#   ,7 د  D ب  .F G ا      ش   ا  -.    I ت     % د  7 يت   ا  > او  D ا  & أ  63.A ا  ] سا = د   ا  ]. ه  ‚ أ & أ   ي  ~K, #   (' ا  @ ا . أ   ( 5 ه     د   dã# أ  & أ  6 ح   يف  )      D       ا  ^#   ,7 د  D ب      T س   > أ  .F G ا   ش   ا     ,7 د   ا  .' ف  .      8 6_.D م     ا  D       ا  K?# د  D ب  M.       K # أ  < .F G ا   ش   ا  -.   ش   .S,7 X
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks