ათეისტური მატერიალიზმის კრიტიკა

Description
ფსიქოლოგია

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 17 | Pages: 6

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
    1  მ. ანდრია პირველ ოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტისჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკ. II კ. სტუდენტი ღვთისავარ ჩაბრავა ათეისტური   მატერიალიზმის   კრიტიკა მაზდეანური კოსმოგონიის თანახმად,  კოსმიური    სამარო   იქმნებოდა   !ვიდ   გაჰა ბარად   ანუ  Svid ეტაპად .   ესენია : აიდიო - ზერე აია  -  სულიერი   ზეცის ,  სულიერი   ზეციური    სამაროების    !ექმნა , აიდიო - !ე ა   - ასტრალური   მატერიის    !ექმნა , პაიტი - !ახია   - ფიზიკური    სამაროს    !ექმნა , აიატრი ა   - მცენარეთა    სამეფოს    !ექმნა ,  აიადიარია  - ცხოველთა    სამეფოს   და საბოლოოდ   ხავასპატხაედაია  - ადამიანის  ( პირველი   ადამიანების  - რაფაიმების )  !ექმნა . ის, რომ თვით ველინდური ეგზოთერიკაც  კი #ეზოთერიკულ ფილოსოფიაზე ლაპარაკი ზედმეტია$,თვით ინდოარიული ეზოთერიზმის  გარეგანი საბურველიც კი დასავლურ ანტითეისტურ მატერიალისტურკოსმოგონიურ%კოსმოლოგიურ და ანთროპოგონიურ%ანთროპოლოგიურ  ცრუ%წარმოდგენებზე და &თეორიებზე'ბევრად უფრო ლოგიკური, რაციონალური, სისტემატიზირებული, არგუმენტირებული, რწმენითა და რომანტიზმითგანმს(ვალული და ბევრად უფრო დამა)ერებელია. ოკულტურ%ეზოთერულ საერთა!ორისო საზოგადოება!ი )ერკიდევ მე%*+ საუკუნიდან უკვე აქსიომადაა მიღებული. მე*- საუკუნე!ი ოკულტისტები რევან!ზე გადავიდნენ დარაღაც დრო მოიგეს კიდეც ურ)ულო მატერიალისტებთან ომი, მაგრამ სამწუხაროდ, მე%/ საუკუნე!ი ვითომდა &ახალიაღმოჩენებისა და ტექნოლოგიური განვითარების' გამო დედამიწის ადამიანთა ცნობიერება!ი ჩაკვდა აბსოლუტის#ღმერთის$ მეტაფიზიკური იდეა, რაზეც კარგად თქვა ნიც!ემ0 &ღმერთი მოკვდა, ჩვენ მოვკალით იგი1', რასაც სხვათა!ორის თან ახლდა ანტითეისტურ%მატერიალისტურ%დარვინისტულ%&აინ!ტაინური' აბრაკადაბრულ%აბსურდული ბოდვებისა და ავადმოფური პრიმიტივისტულ ალოგიკური და ირაციონალური აგნოსტიკურითეორიების გავრცელება%გაბატონება დედამიწის ხალხებზე მთელი პლანეტის მას!ტაბით, განსაკუთრებით კიდასავლეთ!ი. ათეისტმა მატერიალისტებმა მატერიალისტური დასავლეთი &ცივილიზებულ სამაროდ' და &ბრ ენთა სამეფოდ', ხოლო ველი აღმოსავლეთი და მთელი მისი, მატერიალისტური დასავლეთისათვის გაუგებარი ურთულესიეზოთერული დოქტრინები სულით ავადმოფ ფანტაზიორ პრიმიტივ ველურთა და ცრუმორწმუნეთა (აობადგამოაცხადეს. მატერიალისტების წარმოდგენით აღმოსავლეთი იო ქვეანა, რომელიც საუკუნეთა მან ილზე&უმეცრების ბნელ!ი' იო და ახლა კი &ცივილიზებულმა დასავლეთმა', რომელიც სამარო!ი ოველგვარიარაფიზიკური სულიერი სუბსტანციისა და გონიერი საწისის არსებობას უაროფს და მთელს სამაროს უმიზეზო დაუმიზნო ფანტასმაგორიად აცხადებს, &უნდა გაანათლოს და გაასხივოსნოს თურმე ველური აღმოსავლეთი თავისიბრწინვალე მატერიალისტური ცოდნით და წიგნიერებით'. უცბად აღმოჩნდა, რომ აღმოსავლეთის მთელი სწავლებები, ისეთები როგორებიცაა0 ვედანტა, მიმანსა, სანკხია, იოგა, ვაი!ე!იკა, ნიაია, ბრაჰმავიდია, გუპტავიდია,ვი!ნუ დჰარმა, !ივა დჰარმა, !აკტი დჰარმა და ა.!. სულელი სულით ავადმოფი ფანტაზიორი !იზოიდების მიეროფილა !ეთხზული რომლებიც 'უმეცრების ბნელ!ი ი)დნენ და ტვინ!ი ბიოქიმიური დისბალანსის გამო რაღაცეებიელანდებოდათ'. თურმე არ არსებობს არც მიზეზი და არც !ედეგი, არც არავინ ემანირებს, არც არავინ განიცდისრეინკარნაციას და სულთა ტრანსმიგრაციაც არ არსებობს ბუნება!ი, იმ მარტივი მიზეზისდაგამო რომ ს უ ლ ი როგორცასეთი ბუნება!ი საერთოდ არ არსებობს რადგან სული თურმე &არ ფიქსირდება ფიზიკური დეტექტორებით', ამიტომაც&არ არსებობს რადგან !ეუცნობელია, არ ჩანს, არ გააჩნია სუნი, ფერი ან 2ღერადობა ან რაიმე სხვა ფიზიკური თვისება',მათი მო ღვრება კი )იუტად აცხადებს უარს აღიაროს რაიმე ისეთის არსებობა რაც ფიზიკური სამაროს მიღმაიმოფება და საერთოდ არ გააჩნია ფიზიკური თვისებები და განზომილებები, მატერიალისტების მტკიცებით არსებობსმხოლოდ ფიზიკური სამარო, უგონო, უინტელექტო, უსულო, რაღაც !ემთხვევითი ბრმა ატომებისა და კვანტების მასა#რომელსაც თურმე, იმისდამიუხედავად რომ მატერიას და ენერგიას, რეალურად რაიმენაირი არაფიზიკური სუბსტანციური გონი, ინტელექტი და სული არ გააჩნია, აქვს &უნარი საკუთარი თავი თავად მოაწესრიგოს'$. არარსებობს არაფერი ტრანსცენდენტური და არაფიზიკური, რაიმე ისეთი რაც გონიერ და ინტელექტუალურ, სულიერ საწისად იწოდებოდა და თავისი ალით მოაწესრიგებდა მატერიის უფორმო და უგონო, &მასას', რაღაც ისეთიგონიერი, ან თუნდაც გონიერი და ინტელექტუალური, სულიერ%ცნობიერი საწისების ერთობლიობა #ის რასაც სანკხიას სწავლება!ი პურუ!ები, ხოლო ლეიბნიცის მო ღვრება!ი მონადები ანუ მეტაფიზიკური დიფერენციალებიეწოდება$, რომელიც როგორც ერთგვარი ინტრაკოსმიური და ჰიპერსივრცული &კოალიცია', &კოალიციური ლა!ქარი'#რასაც გნოსტიკოსებ!ი პლერომა ეწოდება, რომლის კრებით სახეს ქრისტე წარმოადგენს$, რომელიც გააკონტროლებდადა მოაწესრიგებდა ფიზიკური სამაროს მატერიალურ სუბატომურ კვანტურ სტრუქტურას, ის არსი ან არსების ერთობარომელიც ეტაპებად ანუ ფაზებად დაოფდა მატერიის ფორმირებასა და ბიოგენური სიცოცხლის წარმო!ობა%ევოლუციას, რომელიც იქნებოდა ზე% ალა%პრეამბულა სხვა   განზომილებიდან, ის რაც #ვინც$ იქნებოდა მმართველი დამაკონტროლებელი !თამაგონებელი გონიერი სულიერი ერთეული #მეტაფიზიკური დიფერენციალი &წერტილი    2 მოცულობის გარე!ე'$, ეს ველაფერი თურმე არ არსებობს #1$ და ამას   მატერიალისტები ლოგიკასა და რაციონალიზმსუწოდებენ. &ირაციონალური' ოფილა თურმე &ფიზიკურ' #სინამდვილე!ი ილუზორულ$ ბუნება!ი მიღმიერიტრანსცენდენტურ იმანენტური პანთეისტური გონიერი სულიერი ცნობიერი საწისი #ან საწისები$. წესით მაგივრადიმისა რომ ათეისტები სისულეების რო!ვით ივნენ დაკავებულნი, ისა ს)ობს კაცობრიობის სულიერ განვითარებასმიაქციონ ურადღება, ათეისტები იმას კი არ უნდა &)ა)ღანებდნენ' ოველ ცისმარე დღეს, რომ სული არ არსებობს დარომ მიწიერი სამაროს მატერიალურ სუბატომურ და კვანტურ ენერგეტიკულ სტრუქტურას არავინ მართავს, არამედ სულიერი ტრაქტატების !ესწავლით უნდა ივნენ დაკავებულნი და ერთადერთი რისი უფლებაც აქვთ მათ, არის არაე.წ. &ღმერთის' უაროფა და ბუნების &უსულო გვამად' გამოცხადება, არამედ იმაზე მს)ელობა თუ როგორია სულიერი საწისი, მდგომი ფიზიკური ბუნების მიღმა, ერთია სულიერი საწისი, თუ ამ საწისების რაოდენობა უსასრულოა დაგანუსაზღვრელი, ე.ი. მრავალი, ერთადერთი მათ აქვთ უფლება სულიერი საწისის სულიერ &სტრუქტურაზე'მს)ელობისა. ათეისტი მატერიალისტები  დღემდე გვიმტკიცებენ, რომ მთელი ხილული მატერიალური კოსმოსიწარმოი!ვა, სრულებით !ემთხვევით, რაღაც ბრმა ალის მეოხებით, რომელიც თავისმხრივ დამოკიდებული ოფილაკიდევ უფრო ბრმა და ქაოტურ ალაზე. ის კიდევ უფრო ქაოტურს და ასე უსასრულოდ, გონიერი მიზეზისა და !ედეგისგარე!ე, ოველგვარი გონიერი და სულიერი საწისის ან საწისების გარე!ე, წარმოი!ვა სამარო თურმე *3 4// /// ///წლის წინ და ეს განაპირობა რაღაც ბრმა ალამ, რომლის !ესახებაც მეცნიერებმა იმდენივე იციან, რამდენიცატლანტიკის ოკეანე!ი მცურავმა თევზმა ვარსკვლავ ალფა ცენტავრას !ესახებ#1$, თურმე მთელი არსებული მატერიაერთწერტილ!ი ოფილა !ეკუმ!ული #ესეც თქვენ ლეიბნიცის  'წერტილი მოცულობის გარე!ე' ანუ მეტაფიზიკურიდიფერენციალი1 არა ვითომ5$, რომელიც უსასრულო ტემპერატურაზე ოფილა ზე%გადახურებული, არ არსებობდნენ,ატომები, სუბატომები და ენერგიის კვანტები. საერთოდ არაფერი არსებობდა, საერთოდ1 ეს &რაღაც წერტილი' იო&უსასრულოდ აბსოლუტური არაფერი' #ესეც თქვენ ის, რასაც ქალდეველი კაბალისტები  ეინ სოფს უწოდებენ, რაცზუსტად ამას % უსასრულო არაფერს ნი!ნავს$, !ემდეგ თურმე ისე უბრალოდ, ისე არაფრის გამო ამ &რაღაცამ' განიცადაინფლაცია ანუ აფეთქდა და მოხდა დიდი &ბუმ%ბაბახ'1 მოხდა &ბუმი' და ეს რაღაც არაფერი, რომელიც მოქცეული იოარაფერ!ი, გაიფანტა... კაცმა არ იცის, სად )ანდაბა!ი იმიტომ, რომ სივრცე თურმე მა!ინ )ერ არსებობდა #დაგანცხადება იმის !ესახებ, რომ სივრცე ამ სინგულარობის წერტილის აფეთქების !ემდეგ, მის გაბერვაგაფართოებასთანერთად იზრდებოდა და ვრცელდებოდა, ე!მაკმა უწის &სად )ანდაბა!ი'$ და ის თურმე მერე წარმოი!ვა, იმ არაფრისგან,რაც იმ არაფერ!ი იო. თურმე იმ არაფრიდან, რომელსაც თურმე ჰქონდა ტემპერატურა #ერთი გამაგებინა როგორ !ეი ლება არაფერს ტემპერატურა ჰქონდეს, ან ის როგორ იო ერთი, ოთხი ფიზიკური ურთიერთქმედება %ელექტრომაგნეტიზმი, გრავიტაცია, ბირთვული ალა და ბოზონური ალა გაერთიანებული და მოქცეული იმარაფერ!ი, თუ ის არაფერი იო რეალური არაფერი და არა &რაღაცა'5$, &მატერიის სტრუქტურა თურმე &თვითონჩამოალიბდა' #გონების გარე!ე1$, &აფეთქებიდან' რამოდენიმე წამ!ი თავისით გაჩნდნენ ამ არაფერის ნივთიერებისგან სუბატომები0 პროტონები, ნეიტრონები და ელექტრონები, 3 წუთის !ემდეგ ჰელიუმის ატომბირთვები წარმოი!ვნენთურმე, ისე თავის &(კუაზე' ქაოტურად მო რავი სუბატომებისგან, რომელთა მოწესრიგება თურმე იწო ორმა ასევე&არავისგან მართულმა და ბრმა დამოუკიდებელმა, ოღონდაც უგონო და უინტელექტო &კვანტურმა ალამ'ელექტრომაგნეტიზმმა და გრავიტაციამ #ამასთან გაითვალისწონოს მკითხველმა ისიც, რომ გრავიტონები ათეისტმა&მეცნიერებმა' დღემდე ვერ იპოვეს$ &მოაწესრიგეს' სუბატომები და ატომბირთვებად &!ეკრეს'. 3// /// წლის !ემდეგთურმე გაჩნდნენ ატომები #თავისით &გრავიტაციისა და ელექტრომაგნეტიზმის' მეოხებით$, მერე კვაზარები %პროტოგალაქტიკები და მათი ტრანსფორმაციით ჩვეულებრივი გალაქტიკები, რომელთა წიაღ!იც თავისითგრავიტაციისა და მაგნეტიზმის უგონო და ბრმა არავისგან მართული ალების მიერ ვარსკვლავები, რომელთა გარ!ემორაღაცა &ნისლეულებ!ი' თავისით, ისე ბრმად, პლანეტები და თურმე მეტაგალაქტიკა!ი თეორიულად არსებულიმილიარდობით მილიარდი პლანეტიდან, მხოლოდ დედამიწაზე წარმოი!ვა სიცოცხლე #5$, ბიოგენური სიცოცხლე ანუმატერიამ რომელიც აქამდე აბიოგენური იო, ისე თავისით, უბრალოდ ქიმიური ნივთიერებების !ემთხვევითიბუნებრივი სინთეზის !ედეგად, რომელიც თურმე კიდევ უფრო ბრმა ალამ, ელვამ ანუ ელექტრომაგნიტურმა ენერგიამგანაპირობა, და სადაა აქ გონიერი მიზეზი5 რატომ მოხდა ეს5 რატომ დედამიწაზე5 ათეისტები იტვიან0 &დედამიწაზეიმიტომ, რომ აქ უფრო ხელსარელი გარემო ჩამოალიბდა სიცოცხლისთვისო', მაგრამ იბადება ლოგიკური !ემდგომიკითხვა6 &რატომ აქ და რატომ ახლა5 ჰა5' და აი ამაზე კი უკვე დასავლეთის &მეცნიერებს' პასუხი არ აქვთ... საერთოდრისთვის არსებობს სიცოცხლე და რა მიზანი აქვს მას გარდა ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებების დაკმაოფილებისგარდა#და საერთოდ განა სიცოცხლე მარტოოდენ ბიოლოგიური უ)რედია5 ან იქნებ ის ბევრად უფრო ამაღლებულირაღაც არაფიზიკური იმანენტური ნუმენალური სუბსტანციაა5$, თუ ის ასე მცირეხანს არსებობს5 თვით ბაობაბის ხეც კიმხოლოდ 3/// ან 7/// წელი არსებობს და მერე კვდება და ქრება მისი სიცოცხლე &სადღაც' #51$, მა! თუ ფიზიკური სიცოცხლე უსულოა და უგონო მეტაფიზიკურ დონეზე და არანაირი მარადიული ზესული % პარაბრაჰმანი, კარმისკოსმიური კანონი და რეინკარნაცია არ არსებობს რაღა აზრი აქვს ხილული სამაროს &მეცნიერულ' !ესწავლას5 ა, ისაზრი რომ სამარო უკეთ !ევიცნოთ და (ე!მარიტება აღმოვაჩინოთ ანდა მიღებული ცოდნა !ვილებსა და !ვილთა!ვილებს დავუტოვოთ5 აჰა1 მაგრამ მოიცათ ერთი წამით &პატივცემულო მეცნიერებო', თქვენ საკმაოდ დიდიკაზუსი გამეგეპარათ #1$, რა კაზუსი5 რა და ის რომ თუ სიცოცხლე ბიოგენური, რომელიც 8 წლის ბავ!ვმაც კი იცის რომ ხანმოკლეა და არამუდმივი ე.ი. დროებითი #ანუ სიცოცხლე იბადება და კვდება$, თუ ეს ასეა და ვიცით რომ ეს   ასეა,    3 რაღა აზრი აქვს !ემეცნებას და (ე!მარიტების აღმოჩენას5, რა აზრი აქვს5 თუ მეც და ჩემი !თამომავლებიც მოკვდავებიარიან როგორც უსულო და უგულო ბიოგენური ავტომატური ცხოველები, რომლებიც ფლობენ ფიზიკურ გონებას#რომელიც სხეულთან ერთად კვდება და ქრება$, რაღა აზრი აქვს რაიმეს საერთოდ, თუ ჩემი გონება, ინტელექტი,ემოციები, მეხსირება, პიროვნული და ინდივიდუალური თვისებები, მთელი ჩემი სიკეთე, სივარული და ცოდნა, ანუის რაც მე მე%დ მაქცევს და განსაზღვრავს ჩემს რაობასა და არსობრიობას5 ნუთუ ვერ ხვდებით რომ მთელი თქვენი&მეცნიერება' ათეისტებო, არის ნაბი)ი არსაით, არარაობასა და უაზრობა!ი5#1$... განა !ეუ ლია ბრმა ენერგიას, ბრმად, ოველგვარი გონიერი სა ისის გარე!ე, არათუ რაიმესტრუქტურის ორგანიზება, არამედ თვით არსებობაც კი5 განა !ეუ ლია მზეს, თავად, ოველგვარი გონებისადა ინტელექტის გარე!ე ატომთა თერმობირთვული სინთეზის განხორციელება5 განა აქვთ მზის იაღ!ი მოფატომებს უნარი ინტელექტის გარე!ე განახორციელონ სინთეზი5 განა აქვს უნარი ბრმა გრავიტაციულ ენერგიასპლანეტების, ვარსკლავებისა და გალაქტიკების !ეკავ!ირება ინტელექტის გარე!ე5 განა !ეუ ლიათ ატომებს!ეკავ!ირების და კონკრეტული მატერიალური ფორმების არმოქმნა ინტელექტის გარე!ე5 განა !ესა ლოაისეთი ფენომენების არსებობა, როგორიცაა დრო და სივრცე, ინტელექტისა და გონების გარე!ე5 განა!ესა ლებელია გაზმტვროვანი ღრუბლიდან, ვარსკვლავის დაბადება, გონებისა და ინტელექტის გარე!ე5 განა!ესა ლებელია მატერიისა და ენერგიის, დროისა და სივრცის არმო!ობა, უსასრულოდ მცირე ერტილიდანე. . დიდი აფეთქების გზით, !ემდეგ კი მატერიის გაფართოების პროცესის არმოება და მართვა, გონებისა დაინტელექტის გარე!ე5 განა !ეი ლება, რომ პლანეტებს, მთვარეებს, ვარსკვლავებსა და გალაქტიკებს,სამაროებს... არ გააჩნდეთ გონება და ინტელექტი5 მე ვქრები და ქრება ჩემი ცოდნაც, ემოციაც და სიბრ ნეც, ველაფერი რაც იო, მდებენ მიწა!ი და ვლპებიროგორც გვამი. ჩემი სხეულის ატომები სადღაც )ანდაბა!ი მიდიან #ერწმიან ნიადაგს და ვხდები სასუქი ამ სიტვის სრული და პირდაპირი მნი!ვნელობით$ და ჩემი გონება, ინტელექტი და ცნობიერება ანუ ჩემი &მე' აღარ არის და მორჩა,რატომ აღარ არის5 სად გაქრა5 ან საერთოდ რისთვის გაჩნდა5 მა! თუ საბოლოოდ მაინც მიწა!ი ჩამდებენ და აღარვიქნები, როგორც ცოცხალი გონება და ინტელექტი, როგორც აბსოლუტური ფასეულობა #და ევოლუციის გვირგვინიროგორც დარვინისტები უწოდებენ კაცობრიობას$, რაღატომ უნდა ვიარო ბაგაბაღ!ი, მერე სკოლა!ი, მერეუნივერსიტეტ!ი და მივიღო &განათლება' #ე!მაკმა უწის რა ოხრობას გულისხმობენ ათეისტები ამ &განათლება!ი' დათუ იციან საერთოდ ამ სიტვის რეალური მნი!ვნელობა5$, მოვივანო ცოლი, მქონდეს სექსი და გავაჩენინო მას !ვილები, მოვუარო ამ ჩემს &!ვილებს' და ველაფერი ამის !ემდეგ უბრალოდ მ!ვიდად დაველოდო &არაფრისზღაპრულ ქვეანა!ი' გამზავრებას ანუ რეალურად მთელი ჩემი გონებისა და პიროვნულობა%ინდივიდუალობის მიწა!ი(იაღუებთან ჩადებასა და მათ მიერ ამ ჩემი &მე%ს' ნარჩენის ნელ%ნელა !ეხრას5 არსი და აზრი თუ არაა, მა! რაღას აქვსაზრი, ა5 განა ადვაიტა ვედანტას პარაბრაჰმანის  !ესახებ იდეა უფრო ლოგიკური და რაციონალური არაა ვიდრეათეისტურ%მატერიალისტური &მეცნიერობანა' 5 დაფიქრდით, ხალხო, რას უ)ერებთ1 დაფიქრდით როგორ ილენჩებთთავს სულიერი საწისების % მონადების უაროფით, სამოთხის უაროფით, )ო)ოხეთის უაროფით, ზესულისუაროფით11 თუ ველაფერი არარაობიდან მოდის და არარაობა!ი მიემართება, ხალხო1 სადაა აზრი, მითხარით რატომუნდა ვისწავლო და !ვილები ვიოლიო საერთოდ თუ მეც და ჩემი !ვილებიც რაღაც დროის !ემდეგ, ფაფუ და აღარვიქნებით5 აზრის გარე!ე რაღა აზრი აქვს, თვით დიდ აფეთქებასაც და ბიოგენური სიცოცხლის &წარმო!ობასაც', ჰა51ანტითეისტი &მეცნიერები' ი ახიან, რომ არ არსებობს არაბიოგენური ანუ სულიერი სიცოცხლეო და მა!ასადამე არც სულიერი არსებები არსებულან ოდესმე და ველი მსოფლიოს ბრ ენთათთვის არავის არაფერი უცნობებიაო.... თუ ესასეა, ვეკითხები მე მათ, რა აზრია წარმავალ და არამუდმივ ეფემერულ არსებობა!ი, რასაც ისინი ბიოგენურ სიცოცხლესუწოდებენ5 სიცოცხლეს, რომელიც როგორც უკვე ვთქვი, ეფემერულია ე.ი. წარმავალი და არამუდმივი, რაცგულისხმობს იმას, რომ ის არაფრისგან იბადება და არაფერ!ი მიემართება ანუ ქრება5 ა, ჰო მატერიალისტები იტვიან სიცოცხლე ადამიანური იბადება, როდესაც მამაკაცის სასქესო ასო !ესული ქალის სასქესო ორგანო!ი აფრქვევს თესლსდა ანაოფიერებს სა!ო!ი არსებულ კვერცხუ)რედსო. ასე, იბადება სიცოცხლეო. მოდით გავაანალიზოთ. ათეისტებიამბობენ, რომ გონება ესაა ფიზიკური ტვინი, თავისი ნეირონებითა და ნეირონული კავ!ირებით #სინაფსებით$. სხვაგვარად რომ ვთქვათ ბიოქიმიური რეაქციები ტვინ!ი, მა!ასადამე, გამომდინარე აქედან !ეგვი ლია თუ არავამტკიცოთ, რომ თავიდან კვერცხუ)რედს გონება არ გააჩნია და მერე უალიბდება5 ჰო, კი როგორ არა, გონება ესააბიოქიმიური რეაქციები და ელექტროიმპულსები, მაგრამ მოიცათ1 ამ იმპულსებს რაღა განსაზღვრავს, იწვევს დააკონტროლებს5 საერთოდ როგორ !ეი ლება უსულო მატერიას, რომელსაც არახორციელი გონება #გონიერი საწისი$თავიდანვე არ გააჩნია ისეთი წესიერი და რაციონალური რაღაცის წარმო!ობა როგორიცაა აზრი5 როგორ !ეუ ლია !ემთხვევით ბიოქიმიურ ელექტროიმპულსურ რეაქციებს წარმო!ვან რაიმე წესიერი და გონიერი, თუ თავად რაიმეუფრო მაღლა მდგომის და არამიწიერის მიერ არ იმართებიან5 ხვდებიან თუ არა დასავლეთის ათეისტები რომ სისულელეს და კრეტინობას ამტკიცებენ5 ვგონებ ვერა და სწორედ ამა!ია მათი პრობლემა...ელექტრომაგნეტიზმი არის ბრმა ალა. გრავიტაციაც ასევე არსაიდან &გამოფრენილი' ბრმა ალაა,ბირთვული ალაც და ბოზონური ენერგიაც, მატერიის ატომები, რომლებიც თურმე არ ფლობენ სულსა და გონებას,ველაფერს &თავისით აკეთებენ' და ამა!ი არავინ ეხმარებათ #თურმე$. მაგრამ განა !ეუ ლია იმას რასაც გონება არგააჩნია და არც ცნობიერება, მოიწესრიგოს საკუთარი თავი და !ექმნას გეომეტრიულად წესიერი სტრუქტურები5 არა    4 რაღათქმაუნდა... ბრმა ატომმა, უსულომ და უგონომ რა უნდა იცოდეს რა და როგორ უნდა5 ან იმ კვანტურმა ენერგიამრა იცის რა და როგორ კეთოს5 ასეთი რა პროგრამაა მის ნაწილაკებ!ი ჩადებული5 და ვის მიერ5დღეისათვის ერთი რამ ცხადია, ათეისტური &მეცნიერება' საკუთარი ხელით ითხრის საფლავს, ხოლოოკულტისტები ამის !ემურენი სიცილით კვდებიან... ველინდური ეგზოთერიკის  თანახმად ცოცხალი სამაროს წარმო!ობა%ევოლუცია !ემდეგნაირადმიმდინარეობს0 *$მაჰატტატვა % მსოფლიო საფ!ვინველი, გამოვლენილი სამაროს მთლიანობა, სიცოცხლის თესლის !ემცველი, $ტანმატრა % სტიქიების ჩანასახი, პროტოსტიქიონი, 3$ აინდრიაკა % ორგანული სიცოცხლის ევოლუციურიპრინციპი, 7$მუკხა % &უსულო' ე.ი. აბიოგენური საგნების წარმო!ობა #აბიოგენური კოსმიური სხეულების წარმო!ობა$,9$ტირიაკსროტას % მცენარეთა და ცხოველთა სამაროს წარმო!ობა, 8$ურდხვასროტას % პირველოფილი ღმერთებისწარმო!ობა, 4$არვაკსროტას % ადამიანთა წარმო!ობა. ამერიკელი მეცნიერის, კვანტური ფიზიკოსის ლი სმოლინის   მტკიცებით, !ავი ხვრელები თავიანთიკოლოსალური ენერგიით, მორევის მეორე მხარეს წარმო!ობენ პარალელურ განზომილებებს, პარალელურ სამაროებს,მისი მტკიცებით თითოეული !ავი ხვრელი ესაა უზარმაზარი (ა, რომლის ირ!იც ხდება პარალელური სამაროებისგენერირება. ამერიკელი მეცნიერი, კვანტური ფიზიკოსი სეტ ლოიდი,  რომელიც კვანტური კომპიუტერის !ექმნაზემუ!აობს, ამტკიცებს რომ ატომებსა და სუბატომებს, არც მეტი არც ნაკლები აზროვნების უნარი აქვთ ე.ი. გონება აქვთ,ის გამოთქვამს მეტად ლოგიკურ და რაციონალურ დამა)ერებელ ვარაუდს რომ მთელი კოსმიური სამარო, მთელიმეტაგალაქტიკა, ეს არის ერთი დიდი კოლოსალური კვანტური   კომპიუტერი, რომელიც აზროვნებს, ის ამითფაქტობრივად ამბობს იმას რომ სამარო არის გონიერი მოაზროვნე ცოცხალი არსება, უზარმაზარი ინფორმაციულიმატრიცა, რომელიც ადამიანთან !ედარებით დეკალიონგზის დეკალიონ)ერ და უფრო მეტადაც კი უფრო გონიერია,იგივეს ამტკიცებს კიდევ ერთი ფიზიკოსი, მისტერ იურგენი, ისიც იგივე აზრზეა. ხოლო კიდევ ერთი ამერიკელიკვანტური ფიზიკოსი რობერტ ლანზო  ამტკიცებს რომ სეტ ლოიდი და იურგენი  კი მართლები არიან, მაგრამ სამარო, რომელიც უზარმაზარი ცოცხალი კვანტური კომპიუტერია, წარმოადგენს სხვას არაფერს თუ არა ჩვენი საკუთარი გონების მიერ გენერირებულ წარმოსახვით ილუზიას, ილუზორულ მატრიცას !ექმნილს ჩვენი საკუთარიცნობიერების მიერ ანუ სამარო ისეთი როგორიც არის, იმიტომ არის, რომ ჩვენ ვფიქრობთ ასე, იმიტომ რომ ჩვენწარმოვიდგინეთ იგი ასეთი, იმიტომ რომ ის როგორიც არის, გენერირებულია ჩვენი გონების მიერ წარმოსახვის ალითდა !ესაბამისად სამარო არსებობს არა რეალურად, არამედ მხოლოდ ჩვენს გონება!ი. აღსანი!ნავი კი ისაა რომ ჩვენველანი ვიმოფებით კოლექტიური წარმოსახვითი ილუზიის !იგნით, !ექმნილს ჩვენს მიერვე, ოველივე ამას ისამტკიცებს იმ არგუმენტით, რომ სხვადასხვა არსებები სამაროს სხვადასხვანაირად აღიქვამენ, თითოეულ ინდივიდს სამაროს განსხვავებული ხედვა აქვს. მაგ. არიან არსებები, რომლებიც ვერ ხედავენ ულტრაიისფერსა და ინფრაწითელს,ზოგიერთები კი %ხედავენ. ზოგიერთი არსებები საერთოდ რუნი არიან და არაფერი ესმით, ზოგიერთებს კი სმენააქვთ, არსებათა ნაწილი ულტრადაბალ და ულტრამაღალ სიხ!ირეებს ისმენს, ზოგს კი ამ სიხ!ირეთა მოსმენის უნარიარ აქვთ, ლანზო  იმას გულისხმობს, რომ ველა ფიზიკური ფენომენი ინდივიდუალურია და არა ტოტალური, სამაროსველა ფენომენი არაა საერთო ველა არსებისათვის, თითოეულ ინდივიდს თავისი საკუთარი ინდივიდუალური სამარო აქვს. რობერტ ლანზო  თავის ამ სწავლებას უწოდებს ბიოცენტრიზმს. ველაზე საკვირველი ისაა რომ ზემოთნახსენები მეცნიერების მიერ გამოთქმული იდეები, სულაც არააახალი. ზუსტად იგივე, რასაც ეს ფიზიკოსები ამბობენ, ამბობდნენ და დღემდე ამბობენ ინდუისტები, ბუდისტები,)აინისტები, სიქჰისტები, კაბალისტები, ეზოთერიკოსები, თეოსოფები, ანთროპოსოფები, დაოსები დარერიხიანელები . ველა იდეა გამოთქმული ამ ფიზიკოსების მიერ ახალი არაა, იმას რომ ფიზიკური კოსმოსი ესააჩვენი საკუთარი გონების მიერვე გენერირებული წარმოსახვითი ილუზია ამტკიცებენ !უნიავადინი ბუდისტებიც,ვი)ნანავადინი ბუდისტებიც, ვა)რაიანელი, მანტრაიანელი, ტანტრაიანელი და პხალაიანელი ბუდისტებიც,ადვაიტა ვედანტისტი, !უდხა ადვაიტა ვედანტისტი და დვაიტადვაიტა ვედანტისტი ინდუისტებიც,!ივაიტებიც, !აკტისტებიცა და ვი!ნუიტებიც,სიქჰისტებიც, დაოსებიც, ეზოთერიკებიც, თეოსოფებიცა დაანთროპოსოფებიც, ოკულტისტებიცა და ზურვანიტი მაზდეანებიც . იმას რომ სამარო უზამაზარი კვანტურიკომპიუტერია, იმას რომ სამარო ცოცხალი გონებაა, მოაზროვნე არსება, იმას რომ სამაროს მატერიის ატომებსინფორმაციის !ენახვისა და გაცვლის უნარი აქვთ როგორც ნეირონებს, ამას, ამბობენ აგერ უკვე რამოდენიმე ათასიწელია, ინდუისტები, ბუდისტები, )აინები, სიქჰები, კაბალისტები და დაოსები. ეზოთერიკი )აინები ამტკიცებენ რომველა კოსმიურ სხეულს, სამარო!ი ველაფერს გააჩნია ე.წ. )ივა%დრავია ანუ ცოცხალი მოაზროვნე სულიერი სუბსტანცია, ბუდისტები ამტკიცებენ, რომ თითოეულ საგანსა და არსებას გააჩნია საკუთარი ინდივიდუალური იდეა,ეს კი ნი!ნავს რომ ოველგვარი მატერიალური ობიექტი წარმოადგენს მეტაფიზიკური სუბიექტური იდეისგადაბრუნებულ ანარეკლს, ისინი აგრეთვე ამტკიცებენ რომ ფენომენური    სამარო მხოლოდ ჩვენს გონებასა დაცნობიერება!ი არსებობს ანუ ოველივე რასაც ვხედავთ არის ჩვენი საკუთარი წარმოსახვის ნაოფი. ადვაიტავედანტისტებიც იგივეს ამტკიცებენ, ისინი აგრეთვე ამბობენ, რომ მატერია, მატერიის სტრუქტურები წარმოადგენენთავდაპირველი უნივერსალური ცნობიერების % პარაბრაჰმანის ილუზორულ მოდიფიკაციებს, სანკხიელიფილოსოფოსები ამტკიცებენ რომ მატერიის ელემენტები წარმოადგენენ თავდაპირველი ფსევდომატერიის,პირველენერგიის % პრაკრიტის მოდიფიკაციებს. ოკულტისტები ამტკიცებენ რომ უფალი ანუ ი!ვარა ესაა ბუნების ე.ი. სამაროს სულიერი ცნობიერება და უნივერსალური გონება, ნეოპლატონიკოსი პლოტინუსი ამტკიცებდა რომ
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks