מגזין נשים מבית 'מקור ראשון' - מלאכת החיים

Description
כתבה על הצוואה הביולוגית שייסדה עו ד אירית רוזנבלום, מומחית לפילוסופיה משפטית ומייסדת משפחה חדשה

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  ןיזגמ   רשבמה   קפדתהש   ינפל   דו   התייה   רבכ  , התלד   לע  , הנבש   השוחת   ןהכ   לחרל   ינש   ועיגהשכ  . גרהנ  , ןוָיִק   האפור   יווילב   םילייח   ארונה   תא   הל   דיגהל   תא   וששיא   קר   םה  , לכמ   תועש   העדי   רבכש   המ   גרהנ   ןוויק  . תוכורא  , תיעצבמ   תוליעפ   ךלהמב   לעמ . יניטסלפ   ףלצ   ידימ   היולת   התייה   ילש   הטימה   תלבק   סקטמ   ולש   הנומת  , התוא   יתחקל . ןהכ   תרזחשמ  , התמוכה   םע   רבדל   יתלחתהו   תיכוכזה   תא   יתרבש   יתיכב  . הנומתב   םש   היהש   ילש   דליה   המו  , תגרהנ   ךיא   הארת ' : ול   יתרמאו   לע   רביד   וייח   לכ   ןוויק  .'? ךממ   ראשנ   דלי   היה   אל   אוה  . םידלי   הצור   אוהש   ךכ   אלא  , ל וחב   לייטל   אבצה   ירחא   הצרש   ויהישו   אשניהל   הצור   אוהש   הז   לע   רביד   וליאכ   אוה   ךיא   השיגרמ   ינאו  , םידלי   ול . ' ידמ   רחואמ   אל  , אמא ' : יל   רמוא   הצור   איהש   םיעגפנה   יניצקל   הרמאשכ   ולכתסה   םה  , הנב   לש   וערז   תא   ובאשיש   וניבה   אל  . םימומה   הילע  . הזה   ןויערה   אב   ןינמ  ,2002 התייה   הנשה  , םאה   התלעהש   השירדהו   לע   הרשבתה   הז   ךאש   התארנ  , הנב   לש   ותומ   תקתונמו   תכרפומ . תואיצמהמ   הזה   ןויערה   עיגה   הפיאמ ? ךכ   לכ   השק   העשב  . ינבל   ילש   הבהאהמ  . ילש   שפנהמ   אוה   המ   יתעדי  . ותיא   ילש   תורכיההמ   המ   יתעדי   אל   ןיידע  . הזה   םלועב   הצור   קנב   שיש   יתעדי  . הז   םע   תושעל   רשפא . הזמ   רתוי   אל   לבא  , ערז   תושעיהל   היה   ךירצ   לכה   ירה  ? וביגה   ךיא ? רהמ   דואמ   ינא   לבא  , ומיכסה   אל   הלחתהב   םהל   ןתא   אל   ינאש   יתרמא  . יתשקעתה  . ערז   ובאשי   אלש   דע   ילש   ןבה   תא   רובקל   תיב   רושיאב   קר   לבא  , ומיכסה   ףוסב . טפשמ   הרשיא   ובש   המיתחל   ךמסמ   הלביק   ןהכ   רושיא   אלל   ערזב   שומיש   השעת   אלש   דומעי   טפוש   הזיא  : יתרמא . טפשמ   תיב   לש   ערזב   שומיש   תושעל   אל   יל   דיגיו   ילומ . ? ילש   ןבה   תא   ןהכ   האצמ   ותומ   רחאל   הנש   קר   דלי   תאבה   ךילהב   ליחתהל   תוחוכה   ןוויקש   יתמלח . הנב   לש   וערזמ   םלועל   תאבה   םע   יתמדקתה   ךיא   יתוא   לאוש   יל   היה   אל   לבא  , יתיצר  . םלועל   ודלי   הצעי   הרבח  . האלה   השוע   ינא   המ   גשומ   תשפחמ   איהש   רפסלו   ןותיעל   תונפל   הל  . ןוויק   לש   וערזמ   תורהל   הצרתש   השיא  . תיאקדנופ   םא   אל  . דליל   אמא   יתשפיח . ןויארב   יתרמא   םג   ךכ   המקש   הרעסה   תא   התפצ   אל   איה   םילוכש   םירוה   רתויו   רתוי   םינופ   תונורחאה   םינשב   איבהל   ידכ  , ערז   תביאש   רושיא   טפשמ   תיב   וצב   שקבל   תונויארב  . וימי   ימדב   ףטקנש   םנבמ   םיאצאצו   תויכשמהל   לש   תבכרומה   תואיצמה   לע   םירפסמ   םה   םילטלטמ   האיבמש   השדחה   הווקתה   לעו   תי ולויבה   האווצה תי ולונכטה   תונשדחה   המיע   תכאלמםייח רשש   יג  ל ז   הכ   וויק  . ידמ   רחואמ   אל        g    e     t     t    y     i    m    a    g    e    s   : רא  39   ח עשת  / רייא '      יתלשבתה   יכ  , בוט   יל   השע   ןמזהש   תבשוח  . וכותל   יתרגבתה  , ךילהתה   םע   רתוי   אמאה   תא   רוחבל   תלוכיה   לע   ןומה   יתדמל  11 חקל   םנמוא   הז  . םלועב   המיהדמ   יכה   רשפא   הז   לבא  , דואמ   תושק   םינש  , םינש   ינאו  , רתויב   בוטה   תא   ףוסב   לבקל   יל . הצורמ   תב   םויכ  , ןוויק   לש   ותב  , התדכנ   רשוא   הדלי   איה . םישדוח   העבראו   עברא  . ךר   לוקב   ןהכ   תרמוא  , המיהדמ  . המיהדמ   רשקה   הז  , ערה   ןיע   ילב  , הפ   םיהדמש   המ  . רשוא   לש   אמאל   החפשמה   לכ   ןיב   הנבנש   קלח  , שממ   יתלכ   איהש   השיגרמ   ינא   םויה . ונלש   החפשמהמ ? רשוא   םע   רשקה   םייקתמ   ךיא   םידקפתמ   ונחנאו   אמאה   איה   הלש   אמא   ל וחל   תעסונ   איהשכ  . אתבסו   אבסכ   ונלצא   ריאשהל   הלוכי   איהש   תעדוי   איה   התוא   רקבל   הדיפקמ   ינא  . הדליה   תא   םידכנה   ראש   תא   ומכ  , עובשב   םעפ   התיא   תכלוה  , ןגהמ   התוא   תחקול  , ילש   רשואה   איה  . דכנ   לכ   ומכ  . ירובמי ' גל . ונלש ? ללחה   תא   תאלממ   איה   ןהכ   תשקבמ  , םוקמב   האב   אל   איה   והשמ   תויהל   לוכי   אל   םייחב . שיגדהל   ןוסאה   תא   תוושהל   רשפא   יאו  , םוקמב   תא   שי   רשואל   לבא  . םולכל   ונל   הרקש   לש   תחא   ףכב   םימש   םאו  , הלש   תוחוכה   תא   היינשה   ףכבו   רשוא   תא   םיינזאמה   ינא   התוכזב  . רתוי   הקזח   רשוא  , ןדבואה   ינא   לבא  , הלוכש   םא   םנמוא   ינא  . ןאכ   אלל   הלוכש   םא   תויהל   הז   המ   תעדוי   אל  . הווקת   יל   התייה   הנושארה   הקדהמ  . ערז   יתנבה   דבעידב   קר  . םיידיב   רצוא   יל   היה   םא   תעדוי   אל  . הזה   רבדב   שי   המצוע   וזיא . הז   ילב   דמעמ   הקיזחמ   יתייה   יוכיס   שיש   הבשחמה  , רשוא   הדלונש   ינפל   התוא   הליצה   ןוויק   לש   וערזמ   דכנ   דלווייש   ימצעל   הנוב   יתייה . ןואכידב   העיקשמ  , יכח ' : ימצעל   יתרמא  . תאזכ   הדורו   הווקת   םויה   דע  .' דלי   ןוויקל   היהיש   יארת   תא   השוע   הז   תדלוה   םוי   רשואל   השוע   ינאשכ   םירחאה   םידליל   הנוק   ינאשכ  . בוט   יל   תגגוח   ינאשכ   וא  , הנוק   אל   ןוויקלו   ילש   דואמ   הז  - אל   ןוויקלו   תדלוה   םוי   םהל   ןוויקל   םוקמבש   תעדוי   ינא   לבא  . יל   השק   הזו  , הל   גוגחל  , רשואל   תונקל   הלוכי   ינא  . יוציפ   לש   גוס  , באכה   תא   תצק   טיקשמ   ןימלעה   תיבל   יתכלה   הדלונ   רשואש   דע   םידשה   לכ . איהה   הבתכה   תובקעב  . םוסרפה   םע   דחי   ואצי   תוחורהו   היגולוכיספל   םירוספורפ  , םינטפשמ   ימ   לכו   םיילאיצוס   םידבוע  , היפוסוליפו   היה   םלוכל  - תעדה   לע   תולעהל   רשפאש   יתנבה   אל  . ידגנ   ואצי   םלוכו   דיגהל   המ   ןעמל   גרהנ   ל הצ   לייחש   תויהל   לוכי   ךיא   ולש   תוכזה   דגנ   תאצוי   הנידמהו  , הנידמה   דע  . וערזמ   דלי   היהיש   ותחפשמ   לשו   םוקי   והשימש   יתעד   לע   יתילעה   אל   זא   ןעמל   לפנש  , ילש   ןבלש   יל   דיגי   ימ  . ידגנ   ינאש   יתנבה  ? םויק   תוכז   ןיא  , הנידמה . גוגמו   גוג   תמחלמל   תאצוי םיידיב   רצוא   הלש   המחלמה   הכרא   םינש   שמחל   בורק   שומיש   תושעל   הנידמה   תמכסה   תא   לבקל  200- כ  . דלי   ונממ   דילוהל   ידכ   הנב   ערזב   ושקיבו   ךילהתה   תליחתב   ועיגה   םישנ   הרחבנש   השיאל  . ןוויק   לש   וערזמ   תורהל   םייחה   לש   סיפה   לעפמ ןהכ   תארוק   ינא   דבעידב  . המיהדמ   השיא   איה . ילש   תא   םיינזאמה   לש   תחא   ףכב   םימש   םא : ןהכ   לחר   רשואה   תשוחת  , ןדבואה   תא   היינשה   ףכבו   רשואה  , הלוכש   םא   םנמוא   ינא  . ןאכ   ינא   התוכזב  . רתוי   הקזח  . ערז   אלל   הלוכש   םא   תויהל   הז   המ   תעדוי   אל   ינא   לבא הווקת   יל   התייה   הנושארה   הקדהמ ןטס   קירא   : םלצ    םעפ   תכלוה   ינא  , הדלונש   ירחא  . םוי   לכ   הפידעמ   ינא  . שדוחב   םעפ   וא   םייעובשב   תויהל   ידכ   ילש   יונפה   ןמזה   תא   זבזבל . ןימלעה   תיבב   אלו   התיא הצמ הה   תשו ת   ףכ   לע   דימעהל  , תאזה   תורשפאה   תא   ןזאתש   רשוא   לש   תלוקשמ   םיינזאמה   אוהש   רוגרב   הנוי   ר ד   שיגרמ  , באכה   תא  , םינחנצב   פ מ   היהש  , ונב   ויז  . ץימחה   רחאל   ץראה   זכרמל   ןלוגהמ   גהנ   םע   עסנ   םדרנ   ולש   גהנה . שיתמ   םינומיא   עובש   ןשיש  , ויז  . םיכרד   טלשב   עגפ   בכרהו  , רתוי   ררועתה   אל  , גהנה   דילש   בשומב  22 , םויה   םג  . רוגרב   ר ד   קופיאב   רמוא   רפסמ   אוה  . הפרמ   וניא   באכה  , ירחא   םינש   ם במר   םילוחה   תיבל   ותוא   וחקל   ךיא   ואב   ךכ   רחא  , יחומ   תוומ   עבקנ   ךיאו   רכזנ   אוה  . וירביא   תא   םורתל   םהמ   ושקיבו   החפשמה   ינב   ובשי   ובש   השקה   הלילב   ולביקו   םיבוטה   וירבח   ינשו   תמצמוצמה   ותוא   קתנל  , לכמ   השקה   הטלחהה   תא  . םירביאה   תמורת   תבוטל   םירישכמהמ  , וננב   אלל   םילוכש   םירוה   ונרתונ   ונחנא   המכ   ונייח   תא   ךישמהל   םיסנמ   ונחנאו   םימעפלו   החלצהב   רתוי   םימעפל  . ןתינש   םיששואתמ   אלש   השק   רופיס   הז  . תוחפ   לבא  , ךישמהל   רשפא  . םעפ   ףא   ונממ   ןמזה   לכ   הצמחהה   תשוחתו   רסחה   תשוחת . ונתוא   תוולמ   וארק   םה   ויז   לש   ותומ   רחאל   םייתנש   רטפנ   הלעבש   הילגנאב   השיא   לע   ןותיעב   לכות   איהש   תנמ   לע   וערז   תא   ובאששו   ונל   לפנ   םצעב   זא . ןויריהל   סנכיהל   אל   המל   ונמצע   תא   ונלאשו  , ןומיסאה  , יחומ   תוומב   היה   ויזשכ  , זא   ונל   ועיצה   זמר   וליפא   ונל   ונתנ   אל  ? ערז   בואשל   ללכבש   ונעדי   אל  . הז   תא   תושעל   ןתינש . תאזכ   תורשפא   שי   דלי   איבהל   םילעופ   םתייהש   בשוח   התא ? וערזמ   םלועל   תא   ונרכה   אל   םגו  , חוטב   אל   ללכב   ויה   ול   לבא  . אשונב   קוחה   תולבגמ   לאיצנטופה  , ערזה   תביאש   תא   םיעצבמ   תא   ונצמחה   ךכ   וליאו  , םייק   היה  . הטלחה   לבקל   תורשפאה   רפסמ  , ןוסאה   רחאל   תונושארה   םייתנשב   םירוהל   הכימת   תוצובקל   וכלה   םה  , רוגרב   דחאב . ןוחטיבה   דרשמ   ןגראמש   םילוכש   התלעש   םא   יתשגפ   וללה   םישגפמה   גרהנ   הל   היהש   דיחיה   ןבהש  , היסורמ   התא ' : יל   הרמא   איה   ונרבידשכ  . אבצב   עמשא   אל   םעפ   ףאש   ךמצעל   ראתל   לוכי   תוחפל   וליא  .'? אתבס   יל   ארקיש   דלי . היצפואה   הל   התייה   תא   הליבוהש   איה   הצמחהה   תשוחת   לועפל  , ויז   לש   וירוה  , רוגרב   הנויו   תירש   תוחפשמ   ליצהל   תוסנלו   ירוביצה   רושימב   וניאש   באכהמ   לוכשה   לגעמב   תורחא   קנב   תושעל   ונתבשחמב   הלע . הפרמ  , ערז   קנבל   המוד   היהיש  , םילייחל   ערז   םילייחל   דחוימב  , םילייחל   קר   לבא   ףוס   דע   ערזה   תונמ   וב   ורמשייש  , םייברק   ובו   ספוט   םג   תויהל   ךירצ   ילוא  . תורישה   וערז   םע   תושעל   המ   לייחה   לש   היחנה   ךירצ   הזכ   רבדש   ןבומכ  . ךרוצה   תעשב   ויה  . דחא   ףא   בייחל   ןיאו   ירטנולוו   תויהל   וצר   אל   יכ  , ןויערהמ   וגייתסהש   הלאכ   לבא  , הזה   ששחל   םיריעצ   םירוחב   ףושחל   חוטיבל   המוד   דואמ   הזש   ונבשח   ונחנא   הפ   םג  . וילע   םתוח   לייח   לכש   םייח   המ   היחנה   ללוכש   ערז   קנב   תויהל   ךירצ . והשמ   הרוק   הלילח   םא   תושעל   אלל   םילוכש   םירוה   ונרתונ   ונחנא : רוגרב   ר ד  . ןתינש   המכ   ונייח   תא   ךישמהל   םיסנמ   ונחנאו   וננב   רש א  . תוח םימע לו   החלצהב   רתוי   םימע ל   לכ   הצמחהה   תשוחתו   רסחה   תשוחת   לבא  , ךישמהל ונתוא   תוולמ   ןמזה   הל   היהש   דיחיה   ןבהש   םא   יתשג : רוגרב   ר ד   לוכי   התא ' : יל   הרמא   איה   ונרבידשכ  . אבצב   גרהנ   יל   ארקיש   דלי   עמשא   אל   םע ףאש   ךמצעל   ראתל היצ ואה   הל   התייה   תוח ל   וליא  .'? אתבס  41   ח עשת  / רייא '  
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks