Πρόσληψη αρχαιολόγου στη Χαλκιδική

Description
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, ΠΕ αρχαιολόγου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. Υποβολή αίτησης συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 12 (πρώην Πολυτεχνείου) – ΤΚ 63100 Πολύγυρος Χαλκιδικής, απευθύνοντάς την στο τμήμα της γραμματείας της Εφορείας υπόψιν κας Αικατερίνης Μιχαήλ (τηλ. επικοινωνίας: 2371022060 και 2310285163), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 13-04-2018 έως 19-04-2018). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΝΑΡΤΗΤΕΟ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ   ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣΕΦΟΡΕΙΑ   ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ   ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  & ΑΓΙΟΥ   ΟΡΟΥΣ Ταχ.   δ/νση: Πολυτεχνείου  12631 00 - ΠολύγυροςΠληροφορίες: Μ.   ΣαρακινούΤηλέφωνο: 23710 22060, 2310 285163 (8 γραμμές) Fax:2310 251892e-mail:efachagor@culture.gr  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   ΜΕ   ΣΥΜΒΑΣΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ   ΔΙΚΑΙΟΥ   ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ   ΧΡΟΝΟΥ   ΓΙΑ   ΤΟ   ΥΠΟΕΡΓΟ   «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ   ΕΡΓΑΣΙΕΣ»   ΤΟΥ   ΕΡΓΟΥ:   «ΈΡΓΑ   ΣΥΛΛΟΓΗΣ,   ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΚΑΙ   ΔΙΑΘΕΣΗΣ   ΛΥΜΑΤΩΝ   ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  – ΚΑΛΥΒΩΝ   ΔΗΜΟΥ   ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  - Β   ΦΑΣΗ   (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)   ΜΕ   ΚΩΔΙΚΟ   ΟΠΣ  5003413 ΣΤΟ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:   «Υποδομές   Μεταφορών,   Περιβάλλον   και   Αειφόρος   Ανάπτυξη  2014-2020» ΠΟΥ   ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ   ΜΕ   ΤΗΝ   ΜΕΘΟΔΟ   ΤΗΣ   ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.  Έχοντας    υπόψη: 1.  Το   άρθρο  81 του    Ν.  1958/1991 (ΦΕΚ    122/Α/5.8.1991)   για   τον   τρόπο   εκτέλεσης   αρχαιολογικών   έργων. 2.  Το    Ν.  2026/1992 (ΦΕΚ    43/Α/23.3.1992)   «Ρύθμιση   θεμάτων   οργάνωσης   και   προσωπικού   της   Δημόσιας   Διοίκησης   και   άλλες   διατάξεις». 3.  Το   άρθρο  18 του    Ν.  2190/1994 «Σύσταση   ανεξάρτητης   αρχής   για   την   επιλογή   προσωπικού   και   ρύθμιση   θεμάτων   διοίκησης»   όπως   ισχύει  4.  Το   άρθρο  6 παρ.1   του    Ν.  2833/2000 (ΦΕΚ    150/Α/30.6.2000)   «Θέματα   προετοιμασίας   των   Ολυμπιακών   Αγώνων  2004 και   άλλες   διατάξεις». 5.  Το   άρθρο  19 παρ.  27 του    Ν.  2947/2001 «Θέματα   Ολυμπιακής   Φιλοξενίας    Έργων   Ολυμπιακής   Υποδομής  & άλλες   διατάξεις». 6.  Τον    Ν.  3861/2010 (ΦΕΚ    112/Α/13.7.2010)   «Ενίσχυση   της   διαφάνειας   με   την    υποχρεωτική   ανάρτηση    νόμων   και   πράξεων   των   κυβερνητικών,   διοικητικών   και   αυτοδιοίκητων   οργάνων   στο   διαδίκτυο   «Πρόγραμμα   Διαύγεια   και   άλλες   διατάξεις». 7.  Το   άρθρο  42, παρ.  4 του    Ν.3905/2010   (ΦΕΚ    219/Α/23.12.2010)   «Ενίσχυση   και   ανάπτυξη   της   κινηματογραφικής   τέχνης   και   άλλες   διατάξεις»,   το   οποίο   αντικαθιστά   την   παρ.  2 του   αρθ.  10 του   Π.Δ.  99/1992, αναφορικά   με   τη   διαδικασία   επιλογής   προσωπικού   από   τους   Προϊσταμένους   των   Περιφερειακών   Υπηρεσιών   του   ΥΠΠΟΤ.  8.  Το   άρθρο  41 του    Ν.  3979/2011 αναφορικά   με   την   επέκταση   των   εβδομαδιαίων   ωρών   εργασίας   των   μονίμων    υπαλλήλων   και   του   προσωπικού   με   σχέση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου   αορίστου   χρόνου   του   Δημοσίου,   των   Ο.Τ.Α   α΄   και   β΄   βαθμού   και   λοιπών    Ν.Π.Δ.Δ.   και   όσων   κατηγοριών   προσωπικού    υπηρεσιών   και   φορέων   του   δημοσίου   τομέα   ακολουθούν   το   ωράριο   αυτών. Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΧΑΓΟΡ/162655/114749/1575 Ηµ/νία: 12/04/2018 Ηµ/νία Έκδοσης 12/04/2018  ΑΔΑ: Ψ4Η84653Π4-7Ε9 INFORMATICSDEVELOPMENT AGENCY Digitally signed byINFORMATICSDEVELOPMENT AGENCYDate: 2018.04.12 15:12:45EESTReason:Location: Athens  9.  Το   άρθρο  1, παρ.  9 του    Ν.  4038/2012 (ΦΕΚ    14/Α/2.2.2012)   «Επείγουσες   ρυθμίσεις   που   αφορούν   την   εφαρμογή   του   μεσοπρόθεσμου   πλαισίου   δημοσιονομικής   στρατηγικής  2012-2015».10.  Το   άρθρο  40, παρ.  3 του    Ν.  4049/2012 (ΦΕΚ    35/Α/23.2.2012)   «Αντιμετώπιση   της   βίας   στα   γήπεδα,   το    ντόπινγκ,   των   προσυνεννοημένων   και   λοιπές   διατάξεις». 11.  Τις   διατάξεις   του    Ν.  4057/14-3-2012 (ΦΕΚ    54/Α/14-3-2012)   «Πειθαρχικό   Δίκαιο   Δημοσίων   Πολιτικών   Υπαλλήλων   και   Υπαλλήλων    Νομικών   Προσώπων   Δημοσίου   Δικαίου». 12.  Τις   διατάξεις   του   άρθρου  1 του  N. 4250/2014 (ΦΕΚ   74/26-3-2014) «Διοικητικές   Απλουστεύσεις  – Καταργήσεις,   Συγχωνεύσεις    Νομικών   Προσώπων   και   Υπηρεσιών   του   Δημοσίου   Τομέα  – Τροποποίηση   Διατάξεων   του   Π.Δ.  318/1992 (Α΄  161) και   λοιπές   ρυθμίσεις. 13.  Το   άρθρο  29 του  N. 4314/2014 (ΦΕΚ    265/Α/23.12.2014):   α)   Για   τη   διαχείριση,   τον   έλεγχο   και   την   εφαρμογή   αναπτυξιακών   παρεμβάσεων   για   την   προγραμματική   περίοδο  2014 - 2020, β)   Ενσωμάτωση   της   Οδηγίας  2012 / 17 του   Ευρωπαϊκού   Κοινοβουλίου   και   του   Συμβουλίου   της   13ης   Ιουνίου  2012 (ΕΕ  L 156 / 16 - 06 - 2012) στο   Ελληνικό   Δίκαιο,   τροποποίηση   του    Ν.  3419 / 2005 (Α  297) και   άλλες   διατάξεις   «περί   εξαίρεσης   του   προσωπικού   που   προσλαμβάνεται   σε   έργα   που    υλοποιούνται   με   τη   μέθοδο   της   αρχαιολογικής   αυτεπιστασίας   και   συγχρηματοδοτούνται   από   επιχειρησιακά   προγράμματα   του   ΕΣΠΑ   από   την   αναγκαιότητα   έκδοσης   Πράξης   Υπουργικού   Συμβουλίου   της  33 / 2006»14.  Τις   διατάξεις   του    Ν.  4354/2015 (ΦΕΚ    176/Α/16.12.2015)   «Διαχείριση   των   μη   εξυπηρετούμενων   δανείων,   μισθολογικές   ρυθμίσεις   και   άλλες   επείγουσες   διατάξεις   εφαρμογής   της   συμφωνίας   δημοσιονομικών   στόχων   και   διαρθρωτικών   μεταρρυθμίσεων» 15.  Το   Π.Δ.  635/1985 (ΦΕΚ    232/Α/31.12.1985)   που   αναφέρεται   στην   επέκταση   των   διατάξεων   του   Π.Δ.  74/1985 και   στις   λοιπές   ειδικές   περιφερειακές    υπηρεσίες   του   Υπουργείου   Πολιτισμού. 16.  Το   Π.Δ.  410/1988 (ΦΕΚ    191/Α/30.8.1988)   περί   «Κωδικοποίησης   σε   ενιαίο   κείμενο   των   διατάξεων   της   κείμενης    νομοθεσίας   που   αφορούν   το   προσωπικό   με   σχέση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου   του   Δημοσίου». 17.  Το   Π.Δ.  99/1992 (ΦΕΚ    46/Α/24.3.1992)   για   τη   μελέτη   και   εκτέλεση   αρχαιολογικών   εν   γένει   έργων. 18.  Το   Π.Δ.  164/2004 (ΦΕΚ    134/Α/19.7.2004)   Ρυθμίσεις   για   τους   εργαζομένους   με   συμβάσεις   ορισμένου   χρόνου   στο   δημόσιο   τομέα. 19.  Του   Π.Δ.  4/2018 (ΦΕΚ    7/τ.Α/22-01-2018)   «Οργανισμός   Υπουργείου   Πολιτισμού   και   Αθλητισμού».  20.  Το   Π.Δ.  70/2015 (ΦΕΚ    114/Α/22-9-2015)   «Ανασύσταση   των   Υπουργείων   Πολιτισμού   και   Αθλητισμού,   Υποδομών,   Μεταφορών   και   Δικτύων,   Αγροτικής   Ανάπτυξης   και   Τροφίμων.   Ανασύσταση   του   Υπουργείου    Ναυτιλίας   και   Αιγαίου   και   μετονομασία   του   σε   Υπουργείο    Ναυτιλίας   και    Νησιωτικής   Πολιτικής.   Μετονομασία   του   Υπουργείου   Πολιτισμού,   Παιδείας   και   Θρησκευμάτων   σε   Υπουργείο   Παιδείας,    Έρευνας   και   Θρησκευμάτων,   του   Υπουργείου   Οικονομίας,   Υποδομών,    Ναυτιλίας   και   Τουρισμού   σε   Υπουργείο   Οικονομίας,   Ανάπτυξης   και   Τουρισμού   και   του   Υπουργείου   Παραγωγικής   Ανασυγκρότησης,   Περιβάλλοντος   και   Ενέργειας   σε   Υπουργείο   Περιβάλλοντος   και   Ενέργειας.   Μεταφορά   Γενικής   Γραμματείας   Βιομηχανίας   στο   Υπουργείο   Οικονομίας,   Ανάπτυξης   και   Τουρισμού» 21. Το   Π.Δ.  125/4-11-2016 «Διορισμός   Υπουργών,   Αναπληρωτών   Υπουργών   και   Υφυπουργών»   και   ΠΔ  22/2018 «Διορισμός   Υπουργών,   Αναπληρωτή   Υπουργού   και   Υπουργών» 22.  Την   με   αρ.   πρωτ.   ΥΠΠΟΑ/   ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/02-02-2018   Απόφαση   της   Γενικής   Γραμματέως   Πολιτισμού   για   τον   Ορισμό   του   Προϊσταμένου   της   ΕΦΑ   Χαλκιδικής   και   Αγίου    Όρους. 23.  Την    υπ΄αριθμ.   ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/115620/350/15-03-2018(ΦΕΚ    1255/Β/5-4-2018)   Απόφαση   «Μεταβίβαση   αρμοδιοτήτων   της   Υπουργού   Πολιτισμού   και   Αθλητισμού   στους   Προϊσταμένους   των   Περιφερειακών   και   Ειδικών   Περιφερειακών   Υπηρεσιών   αρμοδιότητας   της   Γενικής   Διεύθυνσης   Αρχαιοτήτων   και   Πολιτιστικής   Κληρονομιάς   και   στους   Προϊσταμένους   των   Περιφερειακών   Υπηρεσιών   αρμοδιότητας   της   Γενικής   Διεύθυνσης   Αναστήλωσης,   Μουσείων   και   Τεχνικών    Έργων   του   Υπουργείου   Πολιτισμού   και   Αθλητισμού  ».  ΑΔΑ: Ψ4Η84653Π4-7Ε9  24.  Την   με   αριθ.   πρωτ.   ΔΙΣΚΠΟ/Φ15/οι.8342/01.04.2014   (ΑΔΑ:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ)   εγκύκλιο   του   Υπουργείου   Διοικητικής   Μεταρρύθμισης   και   Ηλεκτρονικής   Διακυβέρνησης,   περί   «Κατάργησης   της    υποχρέωσης    υποβολής   πρωτοτύπων   ή   επικυρωμένων   αντιγράφων   εγγράφων».   25.Την    υπ’αρ.  15557/15-02-2016 Απόφαση    Ένταξης   της   πράξης   «Έργα   Συλλογής,   Μεταφοράς,   Επεξεργασίας   και   Διάθεσης   Λυμάτων   Πολυγύρου  –  Β΄   Φάση   (Ολοκλήρωση).   στο   Επιχειρησιακό   Πρόγραμμα   «Υποδομές   Μεταφορών,   Περιβάλλον   και   Αειφόρος   Ανάπτυξη  2014-2020, με   κωδ.   2016ΣΕ27510044  (MIS 5003413). 26.Την    υπ’αρ.   ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ16/232217/136711/14843/5771/23-09-2014   έγκριση   σύνταξης   Μνημονίου   Συνεργασίας   για   τη   διενέργεια   αρχαιολογικών   ερευνών   και   εργασιών   στο   πλαίσιο   του    υποέργου   «Αρχαιολογία»   του   έργου   «Έργα   Συλλογής,   Μεταφοράς,   Επεξεργασίας   και   Διάθεσης   Λυμάτων   Πολυγύρου  – Β΄   Φάση   (Ολοκλήρωση)». 27. Το   από  28-06-2017 Μνημόνιο   Συνεργασίας   για   τη   διενέργεια   αρχαιολογικών   ερευνών   και   εργασιών   του   έργου   «Έργα   Συλλογής,   Μεταφοράς,   Επεξεργασίας   και   Διάθεσης   Λυμάτων   Πολυγύρου  – Β΄   Φάση   (Ολοκλήρωση)»,   που    υπογράφηκε   μεταξύ   της   ΕΦΑ   Χαλκιδικής   και   Αγίου    Όρους   και   του   Δήμου   Πολυγύρου.28.Την    υπ’αρ.   ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ34/310073/201240/8598/2927/27-10- 2017 Υ.Α.   έγκρισης   εκτέλεσης   εργασιών   του    υποέργου   «Αρχαιολογικές   εργασίες»   του   έργου   «Έργα   Συλλογής,   Μεταφοράς,   Επεξεργασίας   και   Διάθεσης   Λυμάτων   Πολυγύρου  – Β΄   Φάση   (Ολοκλήρωση)»   από   την   ΕΦΑ   Χαλκιδικής   και   Αγίου    Όρους.   29.Την    ύπαρξη   των   αναγκαίων   πιστώσεων   στον   κωδικό   2016ΣΕ27510044  (MIS 5003413) της   ΣΑΕ2751   του   Π.Δ.Ε.   Π   Ρ   Ο   Κ    Η   Ρ   Υ   Σ   Σ   Ο   Υ   Μ   Ε Την   πρόσληψη   επιστημονικού   προσωπικού   με   σύμβαση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου   χρόνου,   για   την   εκτέλεση   των   αρχαιολογικών   εργασιών   για   χρονικό   διάστημα   από   την   ημερομηνία   υπογραφής   της   σύμβασης   και   για   χρονικό   διάστημα   δύο  (2) μηνών,   με   δυνατότητα   ανανέωσης   ή   παράτασης   της   σύμβασης   σύμφωνα   με   τις   ανάγκες   του   έργου.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΠΕ   Αρχαιολόγοι Μία  (1) θέση Καλύβες  - Δήμος   ΠολυγύρουΥΠΟΒΟΛΗ   ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι   ενδιαφερόμενοι   καλούνται    να   συμπληρώσουν   την   αίτηση   και    να   την    υποβάλουν   με   τα   συνημμένα   δικαιολογητικά,   είτε   αυτοπροσώπως , είτε   με   άλλο   εξουσιοδοτημένο   από   αυτούς   πρόσωπο,   εφόσον   η   εξουσιοδότηση   φέρει   την    υπογραφή   τους   θεωρημένη   από   δημόσια   αρχή,   είτε   ταχυδρομικά   με   συστημένη   επιστολή , στα   γραφεία   της    υπηρεσίας   μας   στην   ακόλουθη   διεύθυνση:   Θεσσαλονίκης  12 (πρώην   Πολυτεχνείου)  – ΤΚ   63100 Πολύγυρος   Χαλκιδικής,   απευθύνοντάς   την   στο   τμήμα   της   γραμματείας   της   Εφορείας    υπόψιν   κας   Αικατερίνης   Μιχαήλ   (τηλ.   επικοινωνίας:  2371022060 και  2310285163), εντός   προθεσμίας   πέντε  (5) εργασίμων   ημερών   που   αρχίζει   από   την   επομένη   της   καταχώρισης   στο   διαδικτυακό   κόμβο   (ιστοσελίδα)   της   εφαρμογής   ΔΙΑΥΓΕΙΑ  (http://diavgeia.gov.gr ) και   του   ΥΠ.ΠΟ.Α.  (http://www.yppo.gr )  και   της   ανάρτησης   της   ανακοίνωσης   στον   πίνακα   ανακοινώσεων   της   Υπηρεσίας   (από  13-04-2018 έως  19-04-2018). Στην   περίπτωση   αποστολής   των   αιτήσεων   ταχυδρομικώς   το   εμπρόθεσμο   των   αιτήσεων   κρίνεται   με   βάση   την   ημερομηνία   που   φέρει   ο   φάκελος   αποστολής,   ο   οποίος   μετά   την   αποσφράγισή   του   επισυνάπτεται   στην   αίτηση   των    υποψηφίων.  ΑΔΑ: Ψ4Η84653Π4-7Ε9  Οι    υποψήφιοι   που   αποστέλλουν   την   αίτησή   τους   ταχυδρομικά    υποχρεούνται    να   ενημερώνουν   την   Υπηρεσία   για   την   αποστολή   της   αίτησής   τους   με   τηλεομοιοτυπία   ή   με   ηλεκτρονικό   ταχυδρομείο   εντός   της   προθεσμίας    υποβολής   των   αιτήσεων.   Επισημαίνεται   ότι,   διόρθωση   ή   συμπλήρωση   των   αιτήσεων,   επιτρέπεται   μόνον   μέχρι   τη   λήξη   της   προθεσμίας    υποβολής   των   αιτήσεων   συμμετοχής   στη   διαδικασία   (αρθ.  20 παρ.  7 του    Ν.2738/1999).   Κάθε    υποψήφιος   δικαιούται    να    υποβάλει   μία   μόνο   αίτηση   και   για   θέσεις   μίας   μόνο   κατηγορίας   προσωπικού.   Η   σώρευση   θέσεων   διαφορετικών   κατηγοριών   προσωπικού   σε   μία   ή   περισσότερες   αιτήσεις   συνεπάγεται   αυτοδικαίως   σε   κάθε   περίπτωση   ακύρωση   όλων   των   αιτήσεων   και   αποκλεισμό   του    υποψηφίου   από   την   περαιτέρω   διαδικασία.   ΓΕΝΙΚΑ   ΠΡΟΣΟΝΤΑ   ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι    υποψήφιοι   όλων   των   ειδικοτήτων   πρέπει  : α)    Να   είναι    Έλληνες   πολίτες   ή   πολίτες   κράτους   της   Ε.Ε.   Για   τον    υποψήφιο   χωρίς   ελληνική   ιθαγένεια , ο   οποίος   πρέπει    να   αποδείξει   ότι   γνωρίζει   την   ελληνική   γλώσσα   σε   βαθμό   επαρκή   για   την   άσκηση   των   καθηκόντων   της   οικείας   ειδικότητας   απαιτείται   Πιστοποιητικό   Ελληνομάθειας  (N.2413/1996 άρθρο  10 παρ.  1) που   χορηγείται   από   το   Κέντρο   Ελληνικής   Γλώσσας:   α)   ΥΠΕΠΘ   Ανδρέα   Παπανδρέου  37, Τ.Κ.  151 80 Αθήνα,   τηλ.   210−3443384   και   β)   Καραμαούνα  1, Πλ.   Σκρά,   Τ.Κ.  55132 Θεσσαλονίκη,   τηλ.   2310−  459101, των   κατωτέρω   επιπέδων: Γ   ή   Β2   ΕΠΙΠΕΔΟ:   Για   τις   θέσεις   ΠΕ   ΑρχαιολόγωνΤο   ανωτέρω   Πιστοποιητικό   Ελληνομάθειας   δεν   χρειάζεται    να   προσκομίζουν   οι   ομογενείς   και   αλλογενείς,   οι   οποίοι   παρακολουθούν   ή   έχουν   παρακολουθήσει   προγράμματα   ή   μαθήματα   της   ελληνικής   γλώσσας   εντός   του   οργανωμένου   ελληνικού   εκπαιδευτικού   συστήματος   τόσο   στην   Ελλάδα   όσο   και   στο   εξωτερικό.Επίσης   αποδεικνύεται   με   αντίστοιχο   πιστοποιητικό   του   Σχολείου   της   Ελληνικής   Γλώσσας   του   Αριστοτελείου   Πανεπιστημίου   Θεσσαλονίκης   (Πανεπιστημιούπολη,   Θεσσαλονίκη,   Τ.Κ.  54006, τηλ.   2310/997571−72−76)   το   οποίο   χορηγείται    ύστερα   από   σχετική   εξέταση   του    υποψηφίου   ή   από   άλλη   σχολή   ή   σχολείο   Ελληνικής   Γλώσσας.   Δεν   απαιτείται   η   απόδειξη   γνώσης   της   ελληνικής   γλώσσας   για   Βορειοηπειρώτες,   Κύπριους   Ομογενείς   και   Ομογενείς   αλλοδαπούς   που   προέρχονται   από   την   Κωνσταντινούπολη   και   από   τα    νησιά    Ίμβρο   και   Τένεδο.β)    Να   έχουν   ηλικία   από  18 έως  65 ετών.γ)    Να   έχουν   την    υγεία   και   τη   φυσική   καταλληλότητα   που   τους   επιτρέπει   την   εκτέλεση   των   καθηκόντων   της   ειδικότητας   που   επιλέγουν.δ)    Να   μην   έχουν   κώλυμα   κατά   το   άρθρο  8 του   Υπαλληλικού   Κώδικα   (καταδίκη,    υποδικία,   δικαστική   συμπαράσταση).   ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ   ΕΜΠΕΙΡΙΑ   ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ   ΠΕ Ως   βαθμολογούμενη   εμπειρία   για   την   κατηγορία   ΠΕ    νοείται   η   απασχόληση   με   σχέση   εργασίας   ή   σύμβαση   έργου   στο   δημόσιο   ή   ιδιωτικό   τομέα   ή   άσκηση   επαγγέλματος   σε   καθήκοντα   ή   έργα   συναφή   με   το   αντικείμενο   της   προς   πλήρωση   θέσης.  ΑΔΑ: Ψ4Η84653Π4-7Ε9
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks