הפילוסופיה ואידיאת האינסוף מאת עמנואל לוינס

Description
הפילוסופיה ואידיאת האינסוף מאת עמנואל לוינס

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Engineering

Publish on:

Views: 4 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Emmanuel Lévinas « La philosophie et l’idée de l’infini », Cahiers d’Etudes Lévinassiennes   5 (2006), 227     :           :       יפ ס ליפ תאידיא   סניא 1   1 .  מונורט ו   מונוטוא   פוסול פ   לכחא   תשפחממא . ס סב   לע    רדגומ   תו ל    לוכ   עדמ  גותוא ופ , מ   לצאנ  תקושת   תא    באוש    ו   רחאמ ורא  פ פוסו ,  ב   ודר וא   ח . לוא  א   אלולחו   דמ   ת ללכ   ת ארנ   וז רדג דמל ,  תש    ב    חב ל   תרשפאמ   א   כרד   ב לש   מונו ז פ לע   רוא   תוכפוש ו   ת פוסול פ חור תדעוצ . צעב   תובלטצמ   ולל   כרד תמא לש   א ד א .  א . ו ס נ   תועמשמ   תמא .   קמ   גו  ותנממ   תנחבומ   תוא צמ   ע   סח תמא , רחא ונממ " . תרחא   טולחל ", ד לע   שדוחש   וט בל   את ב   בלקנ '. משל   ואר   ונ א   ו ס נ ש   נפמ , תוא   חקול   או  א   אלאנב   עובט   רתונש   מל   רבעמ   לא   ונ . לא   א   ונתוא   ל בו ל   ב ח   ת מא  ו ס נ ל   רבעמ בט 2   נתוא   בבוס , ב    ובח   אלפומ תודוסל   אנק   ונ אש , פוכתמ , ע   תחא   צעב  דא נב ,  תואצמאו    תונו ג נפב . בטב  גא נב    ש גרמ בב  . כ פל ,  רומ   תמא לוכ בכרכומו   מ טנ א   לועמ   תאצו עונת   לש   תמלש לע  –  ות   דע    דע   ותוא   ונרקח   אל   א   ג  –  כנ רבע   לא ,   ש , וטלפא   רמאש   פכ .  תמא בצרואכל   ו נוצ ח   לע   קר   אל , לע   אלאתו טנדנצסנרט . ז   פקש פל , ע   פוסול פ תקסחאברמגל , א מונורט מצע . דקתנ   דעצ   רפסמ   דוע . ו נוצ ח    בל   תו טנדנצסנרט    ב    חב ל   דכב   ודבל   קחרמב   ד    א . תא   אצ שמ  ו ס נ לש   ו צלח , לעמל   ובג   תפאוש   תמא . לאד א דמ מ   צע   לא   תחתפנ   א . כ פלק ז פאטמ ו   ק ז פאטמ   א פוסול פ לש   תועמשמתרקוח   תודוא ולא . ב . תוב חת  ג   עמשמ   תמא   לוא  וצרמ צ זופורפל , שפוח   רקחמ   לש   מלש . ותור ח   לשקוח , גו לש , ושל   פופכ   נ אש  ול א , מאב   תאטבתמ . אל   א   וז תור ח א מתוב חת ב   ומצעל   רכנת ל   בשוח ש לש   ובור ס , עבט   רומ ש   אל   א , תו ז ,  אל   א דבוע   ראשנ   או ש  ז  בו ל   בשחמ ת מדנ    לא    עוד תלב תומלוע תורמל ? ז   טבמ   תדוקנמ ,  תקסוע   פוסול פ  וצמצב   לא  ז תנ חבב   ל   דגנתמש   רבד   לכ   לש חא . רבעל   תדעוצ   א טוא    מונ , ת נ   ונ אש   רבד   וב   בלש   רבעל  וצמצל  כ פלו   בשחמ תא   רתו ל בג אל , לב   תו ב תלבגומ ,  שפוח   א ת   בשחמ . משמ ,  פוסול פ וז   נ חבמ ד לע   וו לש   שוב כ   א רוטס  רד   דא .   1  ]  "        ) "La philosophie et l’idée de l’Infini(        -1957,  3    -           .                 "                 ) "En découvrant l’existance avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris 1967, pp. 165-178(,     "  ."            \   [.  2  ]                       [ .   Emmanuel Lévinas « La philosophie et l’idée de l’infini », Cahiers d’Etudes Lévinassiennes   5 (2006), 227     :           :       רוטס  רד   דא ד לע   וו שוב כ  –  ור ח תרזוח   לא   חסונ וז ,  מונוטוא ,   וצמצ לש חא   לא  ז . אטבמ   נ א   תור ח שלכ   תטשפומ   מ כס ,  אלאת  נא שונא . מו קש נא תודחאלגנ  רד   לעו ו זשוב ר .  לע    רבוע    עור א   רופסנ א , ו לע   תוצפוק    נש   רופסנ או נא ראשנ  ז ! נא ,    מצע ,  ימצע  ו   רמואש   ומכ , ונ א   ונ ש ברקב   ונ ש   רסח   רתונ ,  לג   ול עלסכ . עלס  ול אל   שממ   או   לג ונ ש   רסח . נא   רתונ  ז  רוטס ל    נושו    קתונמ    עור א   וכפו ב , רק : לש   רוטס .  דבוע וזו תו דז לש   ת רוקמ ז , ל   אנתכו   עלס לש   ותו זל   דוק .  מונורט וא   מונוטוא ? תור ח דצל   בור פ   לע   תטנ   ת ברעמ פוסול פ לש   ר חב ו  ז .  פוסול פ  א  וו תמדא   לע   דלונ   אל , עד תוכלמ   תא    סל   דכב ,  ברקב   רשא   תוברואתומ אמוו וצ רע לכ    ל ? פנל   לחלחמ   עדל   דעבמתו ב   מומרע ו   דועמ לער ,  קמעמב   תוא   נשמ , רחאל   תוא   פו . פנ " וכא   רחא ת ", סט   רמ   רמוא   ש   פכ 3  , פל   תפשחנו   לש   תונתש ב   שח   נ אומ לא שעמ   לכל   כ . לש   וז רקו ו   ר דח  לוא   תושפנ וב   וו לש   ת מ   בלש   תוח נמ   עד ופתתשמב   ולאל , ול   ווכמ   ו לא   בומב  ורב 4  . וז רוכע ו   ד רטמ תופתתש דגנכ , עד ס סבב   תחנומ , תודרפנ   תושפנב   תצר   פוסול פ ר דחל   תונת נ   תלב    וסמ   בומבו . דנ   לש   א ד א כ   ז   לש   א ד א ו  ריח תוע צמוזכש   דרפ ל   רתו ב   חוטב בורע תא .  כ כ   ג   מדנתובורק    ת עלת ברעמ בשחמ טנדנצסנרט תא   צוח קחד , ב   ל לכ ז לכ חא  מונוטוא לש   ת פוסול פ רוכב תוכז   לע   ז רכ ו .  2 .  תומ דק  ז  סקרנ וא    מונוטוא  –  שקבמ פוסול פ  תו ז   תא   וא   תור ח תא   ח טב ל   ש לש  –   ח נמא תוכזב   חוטב   מצע   תור ח ש , חא   רבד   וש   לע   מתס ל   לבמ   מצע   תא   ק דצמ , תאצומ  ח ,  קרנ   ומכ , מצעב . חנומ   ררועתמ   וז תור ח תא    מ שגמ   פוסול פ   ח בלב   רשאכולל   חל   רז , רחא   חנומ  –  נ צמאמ   תא   ל שכמ ו   ונתוא   תכמות מדא ,  ממורמ   מש ונמו קל    רוו ע ו   ונתוא , נל    ע סמ ו   ונב    ת ממ עבט תוחוכ , וא   ונ לע    ד בכמ   צפח ונתוא    שמשמ , ונתוא    דבעשמ ו   ונתוא    ב וא   שנא  –  או רועמושכמ . רבגת ל    רצוא   ע מט לו   ו לעלל   חב   ות . א אל ועמט ו   וחצ נ קו דב   א תלל . שגפמ תומ לאאל  ע   נאמלבנ ד לעור רב .  נוצ ח תמא  ע    עגמ ש   פואב ,  ד ל    אב    ש   פכ   3  ]     )M. Teste(                    )Paul Valéry, 1871-1945(.                       "        )"1896[.(  4  ]Lucien Lévy-Bruhl)1857-1939( ;                         ,                 [.   Emmanuel Lévinas « La philosophie et l’idée de l’infini », Cahiers d’Etudes Lévinassiennes   5 (2006), 227     :           :       ת ת מא רכ ב   וט ב , ור חל   דוג נב    דמוע   נ א , מ ע   דחא   נקב    לוע   אלא . ז   פואב , פו תמא רחא   שופ ח לש   ופא   תמשנל שפוח , תור חל   תונתונ תו נוצ ח תו וא צמל   ושח  לוא   טלקמ  ג לע   תומ אמ . מאל   תודו , לל תו וא צמ ,  לככ   תו ל   לולע   נא    ד בשקחשמ , תוספתנד לע . " שוח   נא ", ושאר   וגב   בשחמ , תאצומו   בש וא   מצע   ע   תחחושמ שפנ תורכז כוע ש תאלבקמ   א ש     ,  מדקמור ח תא   ז   פואב . גולונומ רשאכ   חצנת   א ח טרפל   דע   וו תו לוכ   תא    ק ו   תו לסרב נואל   ע ג שפנ לש , בשחמ תוא   לש   נכשמ . לכ   לועב   ו ס נ  –   טק בוא ו    טנמלא  –  א   רוסמ חש שפנ לש   וז ק טקלא ד ד ב   ומצע מצע   ע , ותל   רודח ,  תש ל . ו   רבד ת לכלכ   רוטס לש   כל מבו   תונו ערת ט לופו ,  ב ללבשחמז , שבכ    , טלש , לעב . וזוארנכטראקד   תא   א ב ש   ב ס רוקמ   תו ל   ושע   שפנ ש   רמולתוא ד א   נוצ ח   רבדל    סח תמ בס לאוא צמ .  עמשמ , א   תמא לש   תו מכומ   תלב   לא   ע   מונורט סח ב   נומט   נ , כומב   אלא   זמ  בכרשאו   אמצע   פואב   א צמ ל   וא   ושחל   ש שמטנ   ובכונ אשכומ . פואב   תדגונמ   א לאל   קומעלגמ . סול פ א   וכנ   רתו וא   ז אתא   א פ  ד , לגתמ   לא   לש   ל לש , תונ ונבמאו . טארקוס   לש   רוע ש ו ז , אשדל מ ד קפת   תא   אלא   רומ ד ב   ר תומ   ונ : רוע ש   לכ  דוק   ש   רבכ   שפנל   ת נ .  לש   תו דז נא ,  –   נא לש   אלפומ קרטוא  –  וכ   א  ות לש   עבט תרמ חא  דכל  ז .  גולוגא   א פוסול פ   לכ , ושל שוד חב   שמתש ל   אלרסו לש . טראקד   רשאכותמכס לע   ע בצ ק תשב  וצר לשתו ב   ת נובת תמאל , אל   או ועט תורשפא   תא   קר   ר בס , תאו   נא   תנ חבב   נובת תא   ב צ אלא עונתב   ולתכ   תמא ת שפוח , כ   לשבוקדצומו   ת נוב ר .  וו ת תא   תשרוד   וז תו דז .  ת פוסול פ   לש   נש    פאמ   אכמו  ז : לא   לש   נפ  יילרטיינ 5  . תנמ   לעל תא    ב ל  נא ,  שלכ   תוש  רד   ש ג   ו לא   אוצמל    רצ , תו מ   רדאלו   נש א ש   תטשפומ  נש . תססומתמ   וז   דוקנב תורחא חא לש .  ש ז ,  וקמברומשותו נד ח לש   ר דח   תלב רצבמב   ומצע   לע ,  נפ   ז ע ל   וקמב  –  פו ק בואלו   מ תל . רבכ   או מתמ   וא   גשומ   תחת   גלטוקמסוח לש   וברקב . פונ   או שרב  תואד א   לש   רו רפו , משמ וותוא   דוכלל   דכב   תוא .  כ ל , טרפ ברקב   ע תפ ל   ועמשמ  קתומ  באבעצו , וקבקוד ,  ראבאוש  ז טרפ ונ א   או ונ גבש   רבד תא , ז רז , נ גבש   אלא ,  מצע   ד גב   ותמ , פוח  וצרל   רסמתמ   או ואדוו   לכב   ד ערמ ש , ספתנשמומו , שומ   לש   ורדגל   סנכנ . לש   תו מטרפ תש פתב   א רכ ,  קש   ד ח , בשחנ   נ אש   ולש   תונד ח ב   אל , לש   תו ללכב   אלא , עדמ    ק   בגל   ד ח .  5  ]aux Neutres ;       "  ",                 ,  ,     ,  ,                     ,     ,        .   Emmanuel Lévinas « La philosophie et l’idée de l’infini », Cahiers d’Etudes Lévinassiennes   5 (2006), 227     :           :       לכ   לש   תל חת   אכומצוע .  נוצ ח   רבד לש   ק חמ ת שונא תור חעבמל   נ א   תו ללכ   מת   מ ס   קנב ,  אלא   ד ל   תל טנ  , תו ב , תקזח . ג ש שמ   קר קזח , לש   ו ז תא   נא   לשמ נ ש . קזח   לעב   תו לש   תוא צמ תא   רמשל   בומכ   עמשמקזחומ רחא , תאז   לואקו דב  רד   לע עש תואמצע . לש   פוסול פב   תפקתשמ צז ל ב צב  ז , תור ח מלשנעש . תעצבמ נובת  וצמצוכו   סוכ נ   א רחאל .  לש   פוסול פ תא    רשאמו   בשחמ ס סכטל    דגנתמ   נ א    רבד  א   לוא  ז ,  לע   לועל   רערעל   לבמנא לש   ותור ח , דא נבל   עגונב   מ ? כ   נאל    רסמתמ      א ו   רבד ? לע    רערעמ   נ א      א תור ח ?   לוכ   לכ   דוק  חוכ   לכמ   רתו ב   ל   דגנת ב   נולש כל   א ב ל ,  ל   דגנת ב  תור חב .  מחלנ     . ו ט   תוחוכ   קבאמ   נ א   מחלמ . וב   סח כ   מחלמ תא   ר דג ל   לוא   ת נא   חוכ שחנש   ד ח רבד ונ ,  כתלב   ופצתור ח  ג   בשחנו : וז רז ,  שותו   מוא . כ ל   שפוח  וצר לוכ מחלמב   לואול   ורג רבד ש   לבמ   לשל ט למצעבפס , רתוול   לבמ   תקדוצ ותוכז   לעמקנ לעו .  נ א   תור ח פס   מצעב   ל טמלש   ונ גב ל ז לגתמ   נ אותקדוצ   תלב   א ש   תעדו א רשאכ   אלא   תקדצומ   תלבכ .  ע ד לע נ א   מצע   לש   קדצ רסוחנופס עדות לע   תפסוותמשא   ת שפוח ו   ת נאט   נפב   תחכונ   א תמצ ,   סונב  תמשאב   ר כתא . רצונדח   בצמ .  פוא   תא   נשמ   מצע   נפב   עדות לש   תוחכונ . תודמע וסרוק . א רמגל    למרופ    חנומב   שמתש ל ,  ז חאל   סח ב   ותומ דק   תא   ש   אצומו   בש   ונ א ,  ז ונ א   עשנוולשבמצע   לע , או רבכ  ורק ע   וננ א . שמ בלל   חוס נ תא   דדחל   סננ . א   לוא  ז  עשנ   ונ אוולשבמצע   לע ,  קתפר ל   תותובעב   כורכ   נ א   פוסול פ כ   מדנש   ר לכ   תקבוח חא   לש   וק חב  ז .  עגר   דועב   כל   רוזחנ .  לש   וז תונו לע ש   ונל   ארנ   כ   ש גד ל   ש תע   תעל  ז   לע חא   לש   פוסול פב   תומלשב   תרמתשמגד , תו ב   תררחסמ חלצ תא   ו כ   תפרוג   רשא . רשאכל   דעבמ   ת שממ   תו נד ח לכל   ש ג  רד   תא   ראתמ   או י , וב   ללכ    מ   אלו   נטרפ   ש ננ אש   טרפ לכ    ללכנ , אלו   תו ל   לעופ תא   תאטבמ מצע   וו תלועפ    וסמ   פואב   אלאתא  ש   צע  )  בתוכ   ונאש , ומכמד  ונל , לודג   ת ל חת   תואב   וו 6 ( , רבעל   ונתוא   ל בומ   או 6  ]  ,              "Être",              "Sein."        ,        ,                 ")  ("           ")  .("                       ,                       .     "  "                  –                 –                    ,        ,        ,              ,        .     ,                                                     –     -  –                       .     ,     "  "                 "  "        .     ,              "     "     ,  ,              ,        "  ",                     [.   Emmanuel Lévinas « La philosophie et l’idée de l’infini », Cahiers d’Etudes Lévinassiennes   5 (2006), 227     :           :       ל   דעבמ   תו נד ח לרטיינ   תא   נוכמ ו   בשחמ תא   ווצמ ו   ר אמ כשומ . או שכתא   ראתמכ   דא ב   ק זחמכ   אלו   תור ח ד לע   קזחומ , דא לעמ   ב צמ   או לרטיינ תור ח תא   ר אמ לע   רערעל   לבמ  –  כו , רו ונ א   או ,  ברעמ פוסול פ לש   לש   רז   כסמ   אקווד   אל .   Dasein פנ  וקמב   ב צמ   רגד ש , עדות , נא ,  נבמ   תא   רמשמ  ז . שפנ ת נוטלפא  )  תואסרג   לכ   לע (  תא   לב קתואמצע  –   קרטוא תא  –  לש   תדלוממ , לועמתואד א ,  לא ,  פל   וד פ , שח תמ   א : כ פלו , וע ותואב , ו שמ   שוגפל   לוכ ננ א   א תמאב   רז . נובת ,  זכ   רמתש ל   תלוכ , וו ת תורומתל   רבעמ , פנ לש   שפנ   רופ צ   א . דא לש   וז תטלוש דמע לע   רערעמ   רגד ,  תא   ר תומ   או  לוא   Dasein  ז , ב   תנ חבב  תוומ . א   את ל   תלוכ קו דב   ת ב טוט טסנוק   Dasein שמותו מצע   תא   ז   פואב   תר .  א תוומ או ז , לש   תומ   רמולכ ,  לש   תורשפא  ) סוחל  ורשפא ( , לש   חוכ . מל   לוכ ונ א   ש את מוקמב . תו טלח לש   ו לע עגר ש או   דדוב   או .  בומכ , גד רובע ,  לש   רואב   ולת   דא לש   ותור ח י ת ארנ   נ א   א  כ פלורק עכ . לואסאלק  ז לאד אב   ג   כ ,  רוצ תא   שפוח  וצרב   ארשלש   רתו ב   תוחנ תור ח ,  לסרב נוא נובתל   תת צמ   ת ת מא תור ח ש   רבסו . א ת נא רגד תור ח צ נת , תוא   ק נזמ   תו צ  לוא לע   רערעל   לבמ , מתלווע   תא   ושחל   ל . י  רע תלוקש תנצח לו   תואמצעלו וא צמ , ֵ וזל   רע   תווש   נ , ואל . לכשומב   תרמומ   א ."  רותס מ " ל   תו מ " תור בלפא " רמ לש   פוא   או וז ז . תואמצע נ רקב   תמלענ .  כ   ארנ  וו   מזו , גד לש   רק ע ו   ושאר רוב ח , בלב   דחא   ו ער   אלא   דקמ   ונ א : י תלב   א וו תנב מ   תדרפנ  , י ו ב טק בוסל   נפ   בו   נמ   א .  לוא י ננ א   וסמ   ש .  א לרטיינ רדסמ   ש ו   תובשחמ , לואח שקמש בת ל   ול   ורגל   וקמב   וצר תא . דא א ד א   לשב   ותו פוס   תעדותב   כוז   ונ א  וסנ א , סוחכ   לגתמ   אל   א רמולכ  ומלשומ ,  נ אל   תסח תמ  ט , אתועשרב   ר כמ   נ .  פוס ב   תוג לש   תגספ   א ת נא רגד פוסול פ פוסנ אל   סח תמ   ונ א  ) ע   תו כשמ בנאק   לש   פוסול פ לש   תומ וסמ   תומגמ :  ב   דרפ לכש נובתל ,  לטנדנצסנרט ק טקלא דב   תונוש   תו גוס ( , לווע   לכו   שלוח   או  סח   לכ   ב נפומ   ונ א מצע דגנכ   אלא . בר   תרוסמ   לש   ת פוס נחת א רגד לש   פוסול פ   וואג   לש    נשת אור , ו רזכא   לשו   ט לש   לש .  ע   סח תא   פ פכמ   ת נא רגד גולוטנוא חא   ע   סח ל לרטיינ ,  ונ ש י ,  ש   מצועל   וצר תא   מורל   כ שממ   א ז   פואבו ל ז ו מ ט גל תא   רערעל   לוכ ודבלולשותוולש   תא   ד רט לו .  תחכש   לע   ע בצמ   רגד רשאכ י תונוש תו וא צמ ד לע   תרתסומ ר אמ   א ש , טרקוסמ   תאצו פוסול פ משא   ב   חכ ש ,  צטנ רוא לע   לבוק   או רשאכ נכט רבעל   לכש לש , רטשמ   רמשמ   או נחוכתלב   רתו בר  ו ונ א   לואשו   תו נכמ מ   שונאקרוקמ ותואמ . ) נו צנ ש   חוטב   אל  דא   נב   לש   ת טס נכמ צק פ אר מ   עבונ   ז לא צוס , כת ו
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks