أفضل الممارسات فى تعليم القراءة وعلاج صعوبات تعلمها

Description
أفضل الممارسات فى تعليم القراءة وعلاج صعوبات تعلمها

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 3 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  راو   ةءارا   ءار   را   ا   راوددا 041   3102.   تو   جو   ةءارا   م      ترا      د   ءو   رادأ   نغا   راتداادا   ر   ن   مد   ث  / د   دو   ر   دسردا   قرطو   ا   م   سرداناو   را    - اوأ      -2-  : د   ىدؤملاوملاو ًود   ارومءارلاجوتومؼكا   ءب   ـم   وركلا ؾن   فأ   ت   دقوطراً   رلا   ةءارلا      ذلا   ؿ   ف   تادرلا   ؼر   بلافـملا   ترن   رؤ   ـملا   فأو 97 ـم   ن      ةرؤلا   ؿاولا   ف  % ا ( 600 . Guarino et al ) (Silverman & Crandell. 2010)(Hattie, October2003) .  ًظنو      ـملا   تر   أ   ف   ةدد   تارد   أ   ل   اـمو   تو   د   داولا   ف   رو   ةءارلالا   تؤلا   ؿق   ف   ةددتأ   لا   نلا   ترلا   ددل   م   تو   جو   ةءارلا   ـم   م . ثولا   بر   و   سرادلا   وو   زنرز (6002 May , Mertens ,et al . ) طرا   لإ   ترلا   ؿأ   ؽطؿلاؿ   ترد   عرا .   دقوداـو " ةدد   تطق     " ترلا   ؿأذنوطل   ةدد   دوا      ف   تطق   اونلا   ف   نا   ةدزوتن   ةزلا   ا   اول   ـولا   لا   دلاتمو د   فل   ترلا   ؿأ   ار   م   نمن ( Butt & Reutzel 2005) .   لونرلا   ؿأ   ثود   توىولاو   نلا   رو   روطو   نلا   ءن  : ر   ف   ملا   ملا   ؿارمل   سردلا   و   ا   تاردلاو   ـوملاو   ملاو   ترلا   ﺽلإ   ؿطا   ونلا   سردلا   ؽرط   و   لاكوملا   ف   ـملاو   ـملا   ترظن   ؼم   ؽوورـدقألإ   ترظنلا   غدلا   لإ   دنلا   ـملاردلاو   لا   ث   ف   لا   تا   ىوذ   ـم   و   ترظنلا   ثدأـنو   ـرد   ؽرطو   فدلا    .  ولونكلا   ؿ   لإ   وكلا   ـاداو   فملا   تر ؿاو   ؿدلا   ـولاو   تنرناو   ةدلاو   سرادلا   فو   ـملا   دادإ   ف   فلولاو   ـملا   ف   ؿكل   نلا   نلاو   رلا   تاراواذ   نو   ـنأ   روط   م   فملا   ةدل   ملا   ةدلاو   يورلا   رلاوـملا      ؿ   ف      نأ   اون         ـملاوإ   ترلا   ؿأ   ؿ   ـ م   فا   رناك ( لودلانرنا ) ف   دد   لا   قاولادرلا   ؿأ   فمملن   ملا   تلا    Child-Reading-Tips.com لا   تاراو   ت   ـدوا   ءلوأو   فوملا   ن   د   ةءارلا      سورد   ططو .  ةءارلا   ـم   ؿ   وكم   لا   ترلا   دد   فأ   ةءارلا   ؿ   فل   نلا   دولاؿلدلا ( Evidence- based practices ) طوإ   ىدؤدن   ؿلا   ف   ل   تد   دمفأ   ب   للا   ترلاو   ارلا   ف   ثلا   دنو   ون   م   تا   ـدل   ؿطأ      و   ةوق   راملا   ر   تدكأ   دول   نرلا   ةدو   ف   رظنلا   ض   ناارؼقوو   ـمل   ـملا   وقر   ثد (Bond, & Dykstra, 1997) .    ثلا   م   نلا   ترلا   طر   لإ   لا   دك   ؽقدلاتردادإ   فدلا   ةرلا   فملاد   ا .    -3-   فأ   كؿلدلا   م   لا   رلا   ـادا   لا   دزاجزو   درلاو   ةدلا   توملا   ف   ز   ف   تدلا      لا   لدا   ؿأا   ءلوأو   ـمو   ج   ـدل   ءارلاوإ   داوو   ذملف   فممل :  ردلاو   تقومل   ل   ركأ   ـاداءلوأو   بطلاو   فملا   ر   ةدزو   نلا   فروا ( LinguiSystems. 2006) . ةءارلا   تو   ؿ   وأتركذمورآو 600 Welsh et al نأردو   ةرك   ةرو   ن   فك   ارلا   ؿلا   ف   ؿلا      ملا   نلا   ف   ةدلا   سوردلا   ؽط   فا   ؿلا   ؿد   فأ 60:0    ؿ   فأ   فك  %6:0   % كلود   فأ   ب   ؿولا   ف   ؾلذ   ـثلا   م   لا   ترلا .  دؤ   ىذلا   رودلا   ةروطل   ًرظنو   ةءارلا   ـم      رلا   ملا   ـمجتوو   مرن   لا   م   ةءارلا   توف   للاو   ملا   فددترلا   ؿأللا   ةءارلا   ـم   جتومدادارنلوم   فملا   بردأ   دًرررو      رلا   ؾم   ـ   فنلادلا   ن   دلنلا   رد   ىأو   دإ   ك   ؼر      ـ   فملا   ىدل   رد   دد   فأ   ك   ً   ركأ   نلاًأ   أو   ا . ا : ثا         ثلا   مك   ؿـم   ؿو   ثولا   نو   نلا   ترلا   ـد   ـدتو   جو   ةءارلا   مترلا   ؾم   ؿوو   ـدو   م   تو   جو   ةءارلا   ـم      ترلا   ؿ   ؿلد   دوو   ـد   فممللإ   إمـملا   دادإ   ار م   تو   ج   وأ   ؿلا   ةءارلا   ـم   ؿو   ثا   نلا   ىولا   م   اذ   فك   ـلود   للا   ىولا   م   نإ   ط   موورآو   شلو Walsh et al. 2006,   فأ 2 د   فممل   ـد   رلا   تمك   ف  % ندأ   اف . ةءارلا   ـمدق   لا   تولا   ط   ؾلذ   لإ   ؼ    ؿك   اد      ا   رطلا      ؿ   لا   فممل   ـملاو   رلا   ةرازوملا   ؼلا   ج   طو   ف  . تولا   ج   تارد      ء      يأ      فن   اذ   ىذلا   تقولا   دازملا   ملا   ؿارلا      ةءارلا   تو   ىوذ   نأ      اذوةد   ن   تاردارد   ؿلا   ؿ   م   ننلا   د ( ؿرإ 6009) اردلا   دنأ   رسطأ (600) اردنأم (6006)  ك   فملا   ف   رك   ر   روقواذو   ةءارلا   توأ   ؿك   تاردنز   دأ ( ؿرإ 6002) وءرلا   د   دولو (600)    د (6009)  سوؾ   ؿنو May2001)Bates & Nettelbeck, ).  فادا   مرل   رلا   ملا   م   ف   رك   دد   م   ؿموسرادلا   تارز   ءنأ      م   ؼارلبطتررك   ملا   رلااوكءارلا   ـم   فوط      فذلا   ذلا   دد   ةدز   ف فو   تمط   ك   ـمل   نلا   بلا   ر   ـد   ثسراادا )*(      ددلا   م   برد   ـظن   لا   ف   ةءارلا   تو   ج   بلأو   ةءارلا   ـممل .  ملا      شنلا   ءنأ      فنةدولو      ددلاو   ثولا   ن   ف   ؿزطرلا   تدا   لإ   عوول   ف   و   ؾن   فأ   لا   تدو   ةءارلا   ـم      رن   لا   تفو   م   تو   )*(    . صخا   يئاذبا   جيك   مادن   سرذو يئاذبا   ىثا   ةوعا   سرذو   يئاذبا   يك   سر    -4-   زرأؽطرلا   ؿأ ؿلدلا   م   لا   رلاولا   جلاو   ـملاولدلا   م ًظنوومل   ا   رلا   ملا      ترلا   ؾم   دد   ارد   ف   ؿلا  – لا   عطإ   دود    -    ف   اذلؿأ   دد   ةءارلا   ـم      ترلاجم   توملا   داد   وءنو   ترلا   ؾم   رد   ددو   لدملا   بردو   ترلا   ؾمل   ؿتط   مًأ   داًد . ثل   ا : ثا   أ ما   ف   ا   ثلا   ؿوا : - ترلا   ؿأ   ءارلا   ـم   م   تو   جوتدرو   لاللا   تدا     6- ةءارلا   ـم      ترلا   ؿأ   م   تو   جوم   ىدلترلا   ملاتكلامرل؟ادا - ةءارلا   ـم      ترلا   ؿأ   رد   م   تو   جوىدلمترلا   ملاكلا   ادا   مرلرظن   و   ف 4- ةءارلا   ـم      ترلا   ؿ   ؿلد   ةرو   م   تو   جو 2- ءادأ   ف      ؿلدلا   م   مترلا   ملادلا   ةءارلا   ـم   م   تو   ج : ثا   تط - ا   أ   ةءارا   م      ترج   تو : تأ   لا   ولا   ئدلاو   تاوطلاو   تاءارا   برفملاءارلا   ـم      ل   للاو   رلا   ملا   ثولاو   قاولاجىدل   م   توذلا . -: ةءارا   م دلا   ؽرطلاو   تاءاراـم      ةءارلا   تارلوا   لا   ؼولا   ذمرلا   فادا . - وءارا   م : م   ـردق   ـد  :    ؿ   ادا   مرلا   ذل   زلا   ةءارلا   تار      روقفود   فوءر      ـػو   ً   ًػطن   طنو   ؿلاو   تمكلاو   ؼورلا   ؼرتقا   لإ   رولا   ؾلذ   ر   فأوأ   لاوأ   ملانإ   لنادقوأ   ولاوأ   ىرلاوأ   لا   ؾاردا   تاردق   ؼ  : ن   ؿاو   لإ   روأ   أ   ةءارلا   ـمل   دادا   صنف   تولا   ؿ   ف   و   لا   ر   ردلا   ـملا   ترا   ىوةءارلملاف   ؿقأ   م   ذلا   ؿو   ددو   ءكذلا   نو   ؼلا   ؿ      قولاو 20 ترد   ف  %  رالا ". - جلل : ةءارللا   تولل ػػزلا   ةءارػػلا   تارػػ   ػػ   روػػلا   ػػوأ   ػػاول   ـدػػ   ػػلا   ؽرػػطلاو   ؿادػػلااو   ؼورػلا   ؼرػ   فػ   ػادا   ػمرلا   ذػلًطن   ػطنو   ؿػلاو   تػمكلػ      فوءرػ   ػ   ـػو   ؿوػول ". ءكذلا   نو   ؼلا   ؿ      قولا   ةءارلا   ىو   لإ   ـ : ثا   فادأ : لإ   للا   ثلا   ؼد -  ةءارلا   ـم      ترلا   ؿأ   ددم   توتدرو   لاللا   تدا    .    -5- 3- دأترلا   ؿةءارلا   ـم   م   تو   جوىدلمترلا   ملاكلامرل . ادا 2- رد   ددرلا   ؾمرظن   و   فمترلا   ملاكلاادا   مرل .4 - لد   دادإةءارلا   ـم      ترلا   ؿ   تو   جم .5- برد      ؿلدلا   م   ؼرمترلا   ملادلاةءارلا   ـم      ترلا   ؿأ   مجوم   تو . : ثا   أ ذ   أ   صملافأ   قو   ملا   ـم   فاد         ـد   فأ   رظن   ذإ   رلان : 0- ابرد      نا فأ   فك   ث  :    ـدابردلا   ار   ارو   ةءارلا   ـم   س   ؽاو   ؿأ   ترلاؼرن   لوو   ادا   مرلا      دلا   تارا   قاو . روطو 3- وا :    ـدااـم      م   تأ   لا   ترلءارلاجوم   تؿو   و   نلا   روط   دو   ؿك   ؽو   ؿاز      مك   ىدل   ـن   فدمل   ةرلا   روو   ـملا   م      ـراودأ . ةءارلا   تو 2- ا ث  : لاةءارلا   ـم      ترلا   ؿأ   رن   لإم   تو   جورايذلاةءارلا      ـاردق   ف   م   سكنىرا   اردلا   داولا      ـم   ىو   ةدز   م   ؿ     . ـ   طلا   لا      ا   ؽاولاو   سنل   لا   ـل   ؽو   نلا   ل   ـم   دو   يذلاو 4- ا   ثا : مثلا   اذتاءكلا   ىوذ   ف   ةدا   لإ   ود   لا   ورلا   تا   ثدأ   ةدلا   ترلاو   رلالدلا   م   لا   ترلاًظنو   تلون      ر   تارد   دوو   ـدل   اللا   ثلا   عوو - دود   طإلا - ف   دزل   ـمل   فرآ   ف   ـأ   ةدد   ؽآل   ىرا   عورلا   سرد   ت      تاردلا . ىرا   اردلا   داولا   ؾلذكو   رلا   م : ثا    نلا   م   ثلا   دالا   مملا   ولارلا   ؿأ   لرلاو   برلؿلدلا   م   ؼرو .  : ثا      و   ةرظلا   زر   ن   و   رطلا   وأ   ىولا   نلا   طن   ف   دق   ن   م   ثلا   دارك   ؿك   ثلا   ـا ( وز 6004   29) ر   ؾلذو : فو
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks