Άρειος Πάγος: Προαγωγές - Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις

Description
Άρειος Πάγος: Προαγωγές - Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
   ΑΝΩΤΑΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ (22  ας   Μαρτίου 2018 & 23  ης   Αρ! ίου 2018#  ∆ΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ    Προάγονται   στο   βαθµό   του   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ   ΕΦΕΤΩΝ    οι    Αντεισαγγελείς   Εφετών : ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣ$ (23  ης   Αρ! ίου 2018# ΕΝ∆ΕΚΑΜΕΛΕΣ    Προάγονται   στο   βαθµό   του    ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ   ΕΦΕΤΩΝ    οι   Εισαγγελείς   Πρωτοδικών : α  /  α   Επώνυµο    Όνοµα   Πατρώνυµο   Εισαγγελία   Πρωτοδικών   που   υπηρετεί   1 ΠΡΟΚΟΠΙ∆ΟΥ   ΑΘΗΝΑ   ΧΡΗΣΤΟΣ   ΠΕΙΡΑΙΑ  2 ΜΑΤΣΙΚΑΣ   ΠΑΝΤΕΛΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ   ΣΠΑΡΤΗΣ  3 ΜΠΟΤΣΑ   ΘΕΟ∆ΩΡΑ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΑΘΗΝΩΝ  4 ΤΣΟΓΚΑΣ   ΛΑΜΠΡΟΣ   ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩ   Ε!ΕΤΩ   α  /  α   νοµατεπώνυµο   Εισαγγελία   Ε#ετών   που   υπηρετεί   ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ   Ε!ΕΤΩ   Π $   ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ   1 ΧΑΝΗΣ   Ε . ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΛΑΜΙΑΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   2 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ   Σ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ   ΒΟΡΕΙΟΥ   ΑΙΓΑΙΟΥ   ΛΑΜΙΑΣ   3 ΣΑΜΑΡΑΣ   Ι . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΑΘΗΝΩΝ   ΒΟΡΕΙΟΥ   ΑΙΓΑΙΟΥ   α  /  α   Επώνυµο    Όνοµα   Πατρώνυµο   Εισαγγελία   Ε#ετών   που   υπηρετεί   1 ΠΟΥΛΟΥ   ΕΥ∆ΟΚΙΑ   ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ   ΑΘΗΝΩΝ  2 ΖΗΣΗΣ   ΑΧΙΛΛΕΑΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  3  ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΠΑΤΡΩΝ  4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΣΩΤΗΡΙΟΣ   ΑΘΗΝΩΝ      Οι   προαγωγές , οι   µεταθέσεις   και   οι   τοποθετήσεις   που   ήταν   προγραµµατισµένες   για   σήµερα  23-4-2018 θα   ολοκληρωθούν   στα   υµβούλια   !α ου  – #ουνίου  2018 Τ Π ΘΕΤ%ΣΕΙΣ   Ε Π& Α'ΘΕΤΩ   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩ   Ε!ΕΤΩ     α  /  α   Επώνυµο    Όνοµα   Πατρώνυµο   ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ   Ε!ΕΤΩ   Π $   Τ Π ΘΕΤΕΙΤΑΙ   1 ΠΟΥΛΟΥ   ΕΥ∆ΟΚΙΑ   ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ   ΑΘΗΝΩΝ   2 ΖΗΣΗΣ   ΑΧΙΛΛΕΑΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΑΘΗΝΩΝ   3  ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΑΘΗΝΩΝ   4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΣΩΤΗΡΙΟΣ   ΑΘΗΝΩΝ  
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks