القسم الاول من محاضرات الحوكمة

Description
https://ar.scribd.com/document/255408911/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-pdf

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  ح   دا   ت رضاماكرشل ةكو ..............................................  49 اا  : اتا      ا   تاا   ي   ا   يا   ا   ي   او   م   تا         اا   تارا         ي   ا   قا   وا   تاو   او   دا   ا            أ   ن   أاو   اأوا   يئا   مأ   يا   ا   ى   ءا   دا   ىقا   ا   ا   يا   ا   ىإ   تا   ا . أ   وأ : ا   تاصفاهاو   ها I . تا      صخ  :  ع   و   ة   ا   ش   ياو      أ   يا   را   ع   ل      أ         ياو   ئا            ا      ا   ا   ل   ا   تو : ي 1. سا :    ا      واو      ا   ناو   ةرادا   طو   تا         ز   غ .  2.  ا :     ا   ناو   ةرادا      ءو      ي   ا      نا      و   ياا   ا   ا   ةرادايراوا   ةراداوو      نإ   أ . أ 3. وؤا :. ةا   ي   ا   وذ   فاا      ما      دو   أ 4. اا : تا      ق   ماا      أي   لاو   ةا   ي   ا   بأ .    ا 5. ضا .    ءادأ   ي   يا   ك   ا   ي   فاا      عا      و  :6. ا . ا   اد   ث   ءيش      ى   اوو      ةر      يو  :  ح   دا   ت رضاماكرشل ةكو ..............................................  50 7. عجا   وؤا    ا   ا   ىإ   ا   أ  : : ئ   ي   ش   ي   و   كا ( قر 03 ا      صخ  :)   : : 2005 : 23  ح   دا   ت رضاماكرشل ةكو ..............................................  51 II . : هأا :  اأاروازاوا   وا ةراداواااووااأوداو ودااارو رودااشاوادأاوادأرادااوا تاودإاااوأاا .  ااوااا ياراداوااا اااودو قشآ لاوارداادأإوا رادااوأااأ ائااااراداأاأا ااائااوأوا ااوا .: ي      تا         أ      و 1-    ا      ماا   ناأما      را   ي   نوا      يا   ا   ا         ا   يا   يا   دا   ما      ي      و   را   تارا   ذشاوة      ا      يا   تا   ن   ا   را   ا      تا      ا   دا .    ا      ل      ا         يا         لاا   سوؤر   ب    2-     اا      ى   ةرادا   و   ا   ة   ىإ   د   ا      نإ .    أ   ى   اء   ذاا   وا   ا   تارا   ذا   نو 3-    ي         ا   لا   قاا   ي   تا      و      ا   ا    . ئر         ذاا   وا   تا   ثوو   ة      تآو   تاودأ   ثاا 4-       ماا   نإر   أ   تارادإ      ءأ   ت   ز   نأ   ش      تا .    مأ      تا      أ   ءا   اردو  ح   دا   ت رضاماكرشل ةكو ..............................................  52 5-  او   راداو   ا   ترا   و   ء   و   ةرادا   تو      ا   ناا   فا      ى         ا   ى   اوذاو   رادا   داو   يا   او   ا   ة   ى   و         هرآو   ا   جو      اا   تاءاا 6- أاواا ِااا  َِاوأُارادوارافاا 7- واو   تا   ا   يا   راداو   يا   د   ا   ا      د      يا   ت   تارادا      ءأ      نو   دا         ةادأ   تا   ا   و   ةا       . ا   ا   ى    8-    تا      ذإ   يا      ي   تا      اا   و   تا      ِ   و         يا   تا   ى   أئارو   وأ   رادا   ترا   و   ذ . ا   لوا   ي   ا   ت   او    9- وق   ءا   ى         تا      تآو      نا      يا   ا   ى    ةدا   فااا      تا      ا   ئااو   ا   تا   ن   او   داو   ا   ي   ا   فاا    10-  ي   رإ   و   ى   ال         و   ا   فاأ               يا   فاا         ى   ا   ي   ا   ةرادا      ء   ا   اا   ا      يا .11-    ا   و   ا      ق   ى   او   ا   ب   ا    12-    ريا   لو   دا   ماو   ا      د            و   ت   ءادا   ت . تا      ا   ي 13-  تا   ي   حاو   او   ا   تا   ر   يا      ا      ةدز . تاراا   ذا   ي      داو 14-    تا      ةرادا      ل      ذو   دا   ا   ةدز   ي      ا   ثاا         ةرادا   وا       .  
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks