Το Παιδί και τα Μάγια-βιωματικό εργαστήριο-Ν.Χιλή (Αλεξανδρούπολη)

Description
Το Παιδί και τα Μάγια-βιωματικό εργαστήριο-Ν.Χιλή (Αλεξανδρούπολη)

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sport Psychology

Publish on:

Views: 5 | Pages: 1

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΓΙΑ  ΤΟΥ Μ.RAVEL Η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης διοργανώνει ιωματικ! εργαστήριο με "#μα$ %&ο παιδί και τα μάγια του '( )*+,-.(Εισηγήτρια$ Ευαγγελία /ο0αλίδου1 μ#λος Ε(Ε(Δ2(Π της Σχολής Επιστημών Αγωγής(&!πος διε3αγωγής$ Αμ4ι"#ατρο /αρα"εοδωρή 56( 7ιλή8 στη Σχολή Επιστημών Αγωγής(Ημερομηνία$ 9:;<=;><9:1 9?$<<@>9$<< για τα παιδιά 5σε τμήματα ανάλογα με την ηλικία8 9A;<=;><9:1 9<$<<@9=$<< για τους ενήλικεςΣυμμετοχή$ Δωρεάν(Δηλώσεις συμμετοχής$ ,BCDE*-FG,-,H(HIJK(LM και με γραπτ! μήνυμα στο NO=N>?P=N=(Στοιχεία δήλωσης$ ονοματεπώνυμο1 ιδι!τητα 54οιτητής1 νηπιαγωγ!ς1 δάσκαλος1 μουσικ!ς κλπ(81 ηλικία 5μ!νο για τα παιδιά1 τα οποία "α ενταχ"οQν σε τμήματα81 τηλ#4ωνο;ηλεκτρονική διεQ"υνση επικοινωνίας(Πληρο4ορίες για το #ργο$ https://duth.academia.edu/EvagheliaKopsalidou http://eled.duth.gr/faculty/dep/Kopsalidou.shtml http://www.psed.duth.gr/faculty/eedip/ Θα δο"οQν εαιώσεις συμμετοχής( Rια την καλQτερη διε3αγωγή του εργαστηρίου παρακαλείσ"ε να 4οράτε άνετα ροQχα και παποQτσια(
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks