เด็กไทยน่าห่วง

Description
เด็กไทยน่าห่วง

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Political Science

Publish on:

Views: 5 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  เดกไทยนาหวง ผลทดสอบ 3 วชา คะแนนตากวานานาชาต   เดกไทยนาหวง ! ผลทดสอบ 3 วชา คะแนนต ากวานานาชาต   เรยบเรยงขอมลโดยกระปกดอทคอม   เผยผลการประเมนเดกไทย 3 วชา คณตศาสตร   วทยาศาสตร   การอาน เดกไทยไดคะแนนเฉลยตากวาเกณฑนานาชาต  ยกเวนเดกจฬาภรณ   สาธตฯ คะแนนสงเทยบนานาชาต   เม อวันท   4 ธันวาคม 2556 นางสนย คลายนล  ผ  จัดการโครงการประเมนผลนักเรยนนานาชาต หรอ PISA ไดแถลงผลการประเมนผลนักเรยนของไทยประจาป  2012 วา จากการประเมนผลของนักเรยนกล มตัวอยางอาย  15 ป จานวน 6,606 คน จาก 239 โรงเรยนทกสังกัด ใน 3 ดาน คอ ดานคณตศาสตร การอาน และวทยาศาสตรนั  น ผลท ไดเม อเทยบกับนานาชาตยังไมนาพอใจนัก   โดย การประเมนผลดานคณตศาสตร นักเรยนไดคะแนนเฉล ย 427 คะแนน ซ งแมจะเพ มข  นจากป  2009 ท ไดคะแนนเฉล ย 419 คะแนน แตกยังต ากวาคะแนนเฉล ยขององคการเพ อความรวมมอและพัฒนาทางเศรษ ฐกจ ( OECD) ท ได  494 คะแนน   นางสนย ใหขอมลวา มทั  งหมด 65 ประเทศท เขารวมประเมนดานคณตศาสตร  ซ งคะแนนของประเทศไทยอย อันดับท   50 และหากวเคราะหแลวจะพบวา   นักเรยนรอยละ 50 มความรดานคณตศาสตรไมถงระดับพนฐาน โดยเฉพาะนักเรยนสายอาชวศกษา   ขณะท ประเทศท มคะแนนเฉล ยสงท สด คอ เซ ยงไฮ - จน 613 คะแนน ตามมาดวย สงคโปร  573 คะแนน และฮองกง 561 คะแนน   ขณะท ผลทดสอบดานวทยาศาสตร วา นางสนย เผยวาเดกไทยได  444 คะแนน เพ มข  นจากป  2009 ท ได 425 คะแนน กยังต ากวาคาเฉล ยของ OECD ท   501 คะแนน ซ งปน  เดกไทยอย อันดับท   47 สวนท   1 ยังเปนเซ ยงไฮ - จน ท ไดคะแนนมากท สดถง 580 บาท ตามมาดวยสงคโปร  551 คะแนน และญ ป  น 547 คะแนน ผลดังกลาวช  ใหเหนวา   นักเรยนไทยรอยละ 34  มความรดานวทยาศาสตรตากวาระดับพนฐาน แตกถอเปนสัญญาณทด  เพราะจานวนลดลงจากการประเมนป  2009 สวนดานสดทายคอดานการอานนั  น ผ  จัดการ PISA ระบวา ปน  เดกไทยไดคะแนน 441 คะแนน เพ มข  นจากป  2009 ท ม  420 คะแนน แตกยังต ากวาคาเฉล ย OECD ท   496 คะแนน และเชนเดยวกัน นักเรยนจากเซ ยงไฮ ประเทศจน ยังคงทาคะแนนไดสงสด คอ 570 คะแนน รองลงมาคอ ฮองกง 545 คะแนน และสงคโปร  542 คะแนน   สวนไทยอยอันดับท  48 มนักเรยนรอยละ 33 ทมทักษะดานการอานตากวาระดับพนฐาน แตกเปนสัดสวนทลดลงจากป  2009   นางสนย ยังกลาวดวยวา จากการวเคราะหผลการทดสอบของนักเรยนไทย หากแยกเปนรายโรงเรยน จะพบวา นักเรยนจากกล มโรงเรยนจฬาภรณราชวทยาลัย และกล มโรงเรยนสาธต มคะแนนเฉล ยสงกวาคาเฉล ย OECD และมคะแนนเทากับกล ม 10 ประเทศท มคะแนนสงสด สวนกล มโรงเรยนอ น ๆ ทั  งสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศกษาขั  นพ  นฐาน (สพฐ.) โรงเรยนเอกชน โรงเรยนเทศบาล โรงเรยนสังกัดกรงเทพมหานคร วทยาลัยอาชวศกษาทั  งของรัฐและเอกชน มคะแนนต ากวาคาเฉล ย OECD ทั  งหมด ซ งกล มนักเรยนอาชวะจะเปนกล มท มคะแนนเฉล ยต าท สด  
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks