حكم التداوي بالمحرم أو النجس

Description
ok

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 7

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  سا   وأ   م   يواا   ك 1   * عرد   ن      ن   د  . د         ن   رخا   ل      ا   وأ   م   يواا         ا   ا   وةرو            م   وأ   اا   ج         م   يا   حا   اوا   د   إ [1] .    نأ      قذ      ل      ط   خأ   ن      يواا   إ   ةروا   د   اذإ   أ ش         ا   خا      ئش      ا   ودا      ه   ي      أو      يواا  :     : لوا   لا          ا   وأ   م   يواا   زا   أ   ى          . ك   نأ      ط   خأ   اذإ   ما   ا   زا   نو   ذإ   ا      ذ   ا   إ ش   ا         و   ضا         يواا         م   ح   اود      و      اذإ   ا      ً   ت   يواا   زا      ر      وط         ما         ا      م      أ   ف      ًر   يواا   نو   يواا   ن   وأ   ةاوا   ا   و   ك      ط   هخأ   وأ   ضا                  كذ   فزا         و   مدآ      م   ش   او   م   يواا   يواا         وإ   د   نإوةروا [2] .   1 . http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4446     : ا   لا                ا   وأ   م   يواا      إ   ذ      ى . كذ   ط   وأ   ا   ظ         يواا   زا   م   ا   ىو   ا   ر   ذ   ا   إ      م         وز      أ   ذو   يوا   و   ا         و   و   م         و   م   يواا   زا   م   ا   و   ً   ت   يواا [3] .  ةروا      ا   وأ   م   يواا   زا      لوا   ا   بأ   لا  : ا   دأ  :       إ  : كا   بكا  :  وأ  :    ل } ْهإ   رطا      إ   ك   م      ك   صف   قو  { [4] .     م      إ   ةروا                        أ  : ا      ا   و  .    يوا   تا   لو      ح   ةروا      يوااو   ل   ةروا     : ةطا   ا   ا  :   1-  أ      يور  –        ر  – : ل «       ًر   نإ   لر   إ   اأ    -       و    - ا      دأ   راو      و   ا   ا   إ   ا  -    و       - ا   ا   ا   ا   اأو   أ      ا   ا   ا   ا   نأ         أو   اأ   لر   كذ   غ   ا   او   اا   ا      اأو     - و          - اأو   أ   و   رأو   أ            ط      ثن      ن   ةا    » [5] .  : ه   اا   هجو      لر   خر - و          - ب   ما      يواا         ا   لاأ      يواا            لا   يوااو   ش      اأ      و   ض      أ   يا   او   ز            ل   و   ا   ل      ن   و   لا      ى      و      أو      أو   دو   ا      وا   ر [6] يواا         و   رخا   ل      لاا   لو         ا   أ   ذإ   ك   م [7] . :    لا      ضا      لر   نإ  : او   ا   ل - و          -    ف      ك   ا   خ      ؤش   نأ   ا   ط             ًار   ا      وأ   ا      صخ      لرو - و          - ن   نأ      و   ةدا      ن   أ   ا   ط         ا   ش [8] . : ضاا   ا      أ   كو   صخ   ا   ا   نأ   ز     : را   ا   لإ         ئا   ذإ         ماا   رإ   مو   ًو   ً   ودأ      ا   لاأ   سا   لا   ا   أ      ا   و   كذ [9] .  2- أ      يور  –        ر  –  إ   اش   ماا      او   ف      ا      نإ  :     لر -    و    - اور   و      ةا      ا            خ   ا  :    ىخأ «    لر   خر - و          - ماا      او   ف      ا   و   وأ               ا      ا   ا    » [10] . :    ا   و      لر   خر -    و    -    أ         ا         ا   ع   رخا   ل      لا      م      او         ماا   ا    [11]   . إ   ةروا      م   يواا         ثا   ل  : ه   لا   ى   ضا ا   ه   نإ  : ا   ل            ا      خ   خ [12] .  : ضاا   اذ   ن   جأ   ا   ذإ   ا   فخ      خا   ه   ا         ىد   نإ  : ا   ا   ل   ا      و         إ   ت      ا               اذ   خا      م   ا   ذإ   ا   عرا   بخ   ف      خا   ه   م   او      م      ًوأ      خر         قإ   مو      ح         كذ [13] .  د   نإو   ا   وأ   م   يواا         إ   اذ         ا   ا   بأ   لا ةروا   إ :    
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks