أهمية التربية الحركية لطفل ما قبل المدرسة في سلطنة عمان

Description
أهمية التربية الحركية لطفل ما قبل المدرسة في سلطنة عمان

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Journalism

Publish on:

Views: 5 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  1 ةمه ةبرت ةكرح طسردم لبق   امفةطسامع   ىيكل مشاه . د .  نيهاش   را  . د   ادق   ةػمر   ػن  سنػ   ػ   ةػتر   ػ   ػ   ػ   مػت   ةػن   ػتر   ػ   ػرط   ن      ةط   د   ػػن   ةػ      ػنت   فػك   ػ   ػػدتل   ؼػ   ػ   ؿػك   ػنت   ؿكػ      فػػك   ػ   ةػرم   ةػم   ةرػ   ػن      ق   كرم   مق   ي   ند   ننؾػ  فػ   ػ   ؿػط   ة  فك   ػ   ةمر     دق   ىد   هت   سق   ر   د .  ةػرد   ؿػت   ػ   ةػمر   رػتػ  رػةػت   فػ   ةػم   ةػنكؾػ   ػمػن  ةػمرػػ   ػ   ػ   ر      ت     ة   م   رظ   رتؿتقةنر   ةئت   ت   ؾكمم   ردػ   ن   ةػ  رػظن    رػ   ػ   فػ   رػك   ػك    دػت   ػن   رػ   ؿ     ه   ه        ؿط   ةػمرػرد   ؿػت   ػػم     ػػؿػط   ػ   فػكػرػ   فػ   ؼػك   ةػمر    ػت   ػ   ػ  فز   ؿك     ت   ؿط    رد      ةن   ةتن   ؽرطت   ة    رت   ر   ف  ر   (1002).   رػت   ثػم   رػكت   ةػمر    ػ   ػ   ػت   ػ   ػا   ندػ        ػةتقػ   هػم   ػ   ةػ   ؿػمر   سػ  ػت   فػ      ة   ةرد   ؿت      ف      ؿط   دق      ةك    رت   قن   ؾ     ؿػط   ػك    ةتػن    ػنك   ػة   ةت   هم   ةنت    ر    نك   ك   ددز  رك      ؾ      ر   دن   د   ططػ   طػ   ن   عنل   ؿ   ؿط   دق   ؽرط   ف .    ن   ندت   ق   ن   ف   فز   ن   ا   هت   ؿ   ؿط  ػ  كرػم   ؿػ   فػ   ػ   ةئتت   ففػطترػل   ؿػ   فػ   ةػكرمتؾػن   تػل   ؾ   ػ   ػػ   ثػػم  ػػ   ةػػل   ػػ   زػػكر ( رطػػ   ةػػ  عدػػت   ؽػػقم   ةػػئت   ػػ   ؿػػ   ؼػػ   ك   صرػػ   ػػ   ر  ة   ت 1020 رط   ةكرم   ر   ثم  ) قكردمر .     د   ن   فمنل   ففػك   رظ   ةر   ةتر   ؿلفػكؿدػ   ؿوػ   ػ   ةمػ   ؿػم   ةػقرط   ل   دػ   ةػكرم   ةػتر    ػنك      ا   ػ   ؿػم   ردػ   دػن   ؿو   ؿد  ) ؿط   ةتنت   ةكرم (    ؿم   ةػا    دػت    ػنك      ا   ػئػ   ػ   ػػػ   ؿػم   ئػ   ؿدػ   ةػرد   ؿػت   ػ   ؿػط   ةػتر   اةػكرم   ةػتر      ػنك   دػػػػػم   دػػػػػ   ػػػػػ   ػػػػطلؾػػػػ   ػ  فػػػػػك   ؼػػػػك   ةػػػػػق   هػػػػػند   ؿػػػػػط   ؿػػػػػق   ػػػػط   ػػػػػنا   ػػػػػتدػػػػػلةػػػػػرد  ف (1002)  2  طػ   ن   ل   رػت   ؽػرط   فػ   ػ   ؿػ   ػ   ةػتر   ػ   ػ   ػ   نمن   ةكرم   ةتر   ػ   ػ   ػت   ػ   دز   رف      جرا   دقتة   ةت   ركل      ا   ةق   ةدقر   فكػ   ػل   ػا   هػن   ه   هونكاهردت ( ؼ   ر  100).     ػنرظنػادػ   ةػق   ةػ   رػظنت   ةػكرم   ةػترػن ( فػ   فػ   ػم   جردػ 2)      ةػكرم   ػ (1) نةكرم   ؽرط   ف     نكةكرمتلة   رئد   ف   دزركرد    . ت   ةن      ةل   ؿ   ةكرد    ردق  طق     ؽرلةكرم   ةتر   ؿ   ف  ةػػن   ػلػن   ؿػ   فػػكرداػػػمن   ػ   ؾػ      ةػق    ػ   ػػ   فػت   طترػػرػنكرم ( Gallahue1996 ) ؿمن         مثملةكرم    رتؿػ   ػ   دػ   ؿػط   ػ   ضر   ةرت       كرد   ف   ة   ردق   ةكرمنرقؾػ  ؿػ   زػن   ةػكرمت    ػػػم   غرتت     دتفػ   فةػةػ   فػ   دػن   دػت   كمػ   ؽػ    ػكرمت   رػت    ػكرم     دػك     ػػ  ر      م   ةق   ةق   ةرت    كرد   ن   رط ( ردسمكرم  )( نك 100.) فدت   ف   ةكرم   ؾردر   ثػم  نت      ر   لػ   رد   ػ   ةػكرمػةػكرد    ردػق   ػن   ةػط  ةدػ   ةػد      ػ   ؿػط     ضػر   ةػمرد  ػكرمسػ  ةػكرد   ؼئػظ   ػ   ؿػك   ؿػ   فػ   كرم   ؾرد   فػػت  طػق   هػكرد      ػت   سػم   ةػنن  ػ   ػ   ػل   ػدػك  ةػن   ةػكؿط   ةكرد    ردق  ةت   ت  (100).         ئق   ةم   رظنتلفػك  ظم   ؿػ   فػػمتػ   ةػمر   ػ   ةػتر   رز   ؼدػل   ػ   عػط   ةرد   ؿتق      دق    را  دكرل 4 ن - نكر  : ًو ا   ربا : : كرطخا :   ػ   ػق   ةػر   دػت   فػ   رزػ   ةػن   ػ   ةػن   ػق   ؽرػ   دػ   ػ   ؿػطدػةرد   م   هئ   ؿط   ي   سق   ةن  ةتك   ؿط   د   ر .    ا   نكر  : كاردا :   ػػػ   رػػػت   ةػػػ   ػػقػػ   ـدػػػ   فػػكػ   ػػػػػػ   ت   دزػػػ   ػػػ   ةرػػػ  ػػز   فػػػ   ةػػػزةنػػػػ   ةػػػػكرداطػػػػل   ةدرػػػ   ةقرػػػطت   ضر     ػػػ   ل   ةػػػط   ػػػػ   ػػػػت   ػػػ   ؿػػػطػػػػػ   ل   ةػػػزػ   ل   ةئػػػنػػمل   ؿكػػ   ت   طػػ   زرػػ   ػػ   ؿػػ   ةػػرد   ػػ   رػػت   ردػػ   ؽرػػط   ػػل   ةػػد   ةرػػت   ػػمل   ةػػم     ل   هت      ؽتط   ل   ؿك     ل   ز   ؼنر .  3 بار : شكاو   ثحبا   نكر :   كل   ر   ت   رط   ةئ   م     ضم      فكر         يم  ة   ؿك    د  رن  رمل   ة   مل   ؿك     ت   سؼدل    ر  ؽرل  ةل    نم  ر .   نكر  : ًخبابكا ( مداو ): ز     ر   ؼن   ؿك     م        ةن   ف     سةننت      عدت   ؿ    ؿك  ركت . لا   نكر  : ًد :   ردل   ؿط   ه      ي      فكر   د   ة   ًردل   ة   ةل      ت      د  فكل   ز   ل   در   ؿط  ت      ث     د      ً   فك     ف   ر  . سن   ة   رد     دل   رم   ؽرط   ف   ة   ةن  ؽتط   ددك   ةظن   ةكردا       ةن   ًنؿ كر  : ًبطا   ن :    عط   د     ت   ةت   فكر     ف   دت   ؿط   ه   ط   ي      فك      ةن   ك   صق      فكر            ر   ر       صق  4    يم   ةتك   ص           . ةند   ةظم   ؿ   فةئ         ل   ةد      ؿ   ن   ت   فق      ةكرم   ةك   ةر   ؿطل   ف   ج   ن   ؿ   ل   ةت   د      ؼدت      ن      دق   ف   ؽطن   ررم   ا   ندل   ةم   ىدت   نر   . ة   ؼر   ك   زكر   ف   ل   ىرد       ؼد 4    ة -2-. كرم     ط   ن      ةكرد      ةكرم      فت   طتر   ىد 1-. ةرد   ؿت      ؿط   ت   ؾ  ة   ةكرم   ةتر         ق 3-    ن   ةك   ةكرم      ة  ة   رت   ه . ق   فكلما      ؿ   ةرردػ  ة      ػ   دػتػن     ك  ػ   درػؾػن   فػك   ؿػ   فػ   رػك   ػةدػ    دػم   ػ   ػ    كػ        ؿػم    رػ   ػنت   ؿػ   سػك   ر   فػ   ىرػ  ... ةق غادباةجو ثػم " ؿػط   ػ   ؽػرط   فػ   ةػتر   ةػ   ػ " اػػط  ػ  ؼػ   ك   صرػ   ػ   رػ   د   ةكرم  ةئت      ؿ      د   ةط  ززػ  ةقػ   صرػ      دق   ر      ف   رت             ة   ط   ن   م   ؽتط   ددت      ف   دزر  ة     ت  (1020.)  4 ف     ر   نكاكط  ةكرم    ر   ضتػ  نػت   ةػطتر    رػت   ؿػ   فػهػن   ا   ةم   ي   ت   ز   فم  لةر      درت   كرمةتن   ةتر   رت   ر  ةػ   فػ   دػن  ةػ    ردػ   د   درط   ت   ؿط   ػكػنلفػم   ػطك   ةػ   ؿػقن    ػكرم   فػترلزػقػنر  ك  ػلصػقت   فػدػػق     ػػكرم . ػلػ   ةػد    رػ   فززػػ    ت   ثم  ةتطلدد  رد   ؿ   فط   ؿر  ةمر     (Lach 1997) ( فدر 100.)      ؿ     هكم      ؿط   ؿدػن ( ةػ   فػ Gabbard1998   فل   ةػ     فػ   ؾ   ػ  ) دفػت   ػ   ؿػط   ةظن   رت   ف   ةكرم    ر  ةػ   ةتر   ةن   ةمر   لدت     ػكرم   ػم   ةػنت   ػ   ؿػط   زػ     زق   ؽ        ت   ةك    كرم   ؿ   دهػن   ت   ًتطن   ط          ؿم   عر   ك   م   كؿػك   دػػػ   ػػ   ػػم   ػػ   ف   هػػ   ًدػػم   تػػ   هػػ   هػػق   رػػ   فػػك   ي   ػػ   ةػػ   ػػ   فػػك   دػػن   ؽتػػ   ػػكرم   ؼ    لرػ   ػط   ػ   ؼػ   ػػ    رػ   ػ   ػ   دػق   ػ   ةػئت   فػ   هػت   طػم   ػ   ؿػكت   هػ   ؿػ   فػ   ز   ػ   هػ   ؿك   ػ      ػط   ػ   ةتكر   ةكرم   رد   طتػ   ػػق   نردػ   ر   ػ    تقػ   ك   ةتػ   ةطػ   ن     د   ةكرمك   ؿد   ف   ه    كرمت   سم   ةر . ق    تر   ةر  (     2.)  ػكرم   فزػ    ردػ   ةػمر    ػ   ػ   ن   كؽتػ   فػ   ؿػل   ؿكػ   ت   هػت   كمػ   ؿػل   ةػق    ػكرمت   ػق   ػ   ػ   دػ   ؿزػن   دػن   فدػق   ؾػرم   ؿدت   د     عػر   فػ   زػق 50    ػؿكػ      فدػت   قػ   طػت  رك   هد   ددزمفزتف   حر   ر   دم   د      ؼق 8-5 فػ  فػت   ةػرد   ػ   هػد   ؿدػت   فقػ   ةتػ   فدػتػنك (100) ػنر     ةػكرم   دػق   دػن   ةقػن   ةػقرطت   هػد   طػ   ت   دػؿكػ   ت   فدػ   دػت   لدػت      كم   ر    رك   ؿن      رتكل  ؽت   ف   ؿل   ةقرطت   ر   ه  ًػقد   ًػر   ًػن   تػ     ةكرم   سك   ةمر       ؿط     ررز     ؽ      ؾ   فنق   ةنت   ط  صقػت   صػق   ةػ   ػ   ًرػ  ت   فػ   ةنز   ر   تن   زكر      ف   ردق   د   فل   ك   دد   ؿك      ؾرم   ط   ر   ط   د   ف   ػ   هػ   ػ   ي   ػ   طػم   ػ   ؿػقن   ةػكرم   ؿػ   فػ       رػت   ةػد   ؿػ     ػ   ؿػطلػ   ػن   قػ   طترػ   ؿػل      ؽن   كرم   عقا   دت   ت (100.)   رت   ظن         ط  ةن   ؿ   ف   ةكرمػ      كرمؼػ   ةتػن   ؼرػظ   ؽػ   ثػم   فػ   ػ   ؿػ   ػ   ؼػ   ؿكػ        ؽػرط   فػ   هػت   ةػطم   ةػئت   هػ  ؼػ   ك   ةػكرم   ػر   ؿػط   طػ   ػم   ةػئ   ؽرط   ف   ةكرم   هرد   زم      كرم .  5    ػ      ػ   ؿػط   ةػكرم   ػ   ةػ      درػ   ػ   ةػ      كرم ػنػ   ػتػنرتؿػط   ةػكرم   ةػتر   ؿػ   فػ   ةػكرم    درػ   فػ   رػتك   ددػ   ػك   ؿػ   فػػػ   ػنكةػكرم   دػ   ؿػط   فل   ثػم   ػة  ةقرطكؼ   ك   رتهرد   ةن   ه  ةن . ةكرد مه   ةكاردا   مها   نضكرحا   ردػ   ػت   ؿػط   ةػكرم   فا    ا   ةػق   ةػكرد   ػ   ػ   فػ   ًردػ   ػط   ةػكرم   ةطػ   ن     ف   ػت   رك   ػ   فػ   دػت      ةػػكرم   ؿػك      ػ   ةػػكرم   ػنل   ػ    ركػػك   ػ  ت   كمػ   ػػ   فزػ   ػ    ر   ػػ   ػ   ػق   ػػ   فػ   فػ   ف   ًن   ًرد   طط      ن   كم     – ػر   رطإت   ةكرم      ضت   ت   ف     ر     – ان   ػنلؾ   ػت   فػقػا  ةػ   ػكرم )  رػتك   ػقت   ًترػ   ػ   فترػ     ( رػتك   ػ   فدػ   رػ   ًػؼػك   فػ  ( ر   ةرط   فد  رئدػ   ػل    ػن   رػئد   ػ   فػ   )  دل   دػ   ةػ   قػت   فػكم   عػػاػكرم   ػ   صػق  ردػ   ؼػ   ػ   ػن   ػتل   دػ   فد   رػ   فػك   فػ   ػ       فػمن   ك   ل   فكم   ة    ر   دت     ف   ًدد   فد            كتك   ؿ  ئركمػ   ؾػ   ق   ةكرد   ىدن (100).   ؿػط   جػم   ثػمػةػمر    ػػا  رك     ػ   ؿػ   ةػق    رػ   ةػنرد   ػ   ةػن   ؽرػط   ؼػ   رػك       ػت   ؿػط   عػ   ػ   ػن   ػ   هػن   ةػ   ؽػ   فػك    ردػق   ػػقصػق   ؽػرط   فػ   ؾػ  فػك   دػق     دػدرنػ    دػػق ( رػك    Creesh,2007 ) اػت   ػك   ػم  ةػدر   ؿػط    رػت   عػن  ػكؿػ   ط  نؿك   ة        ؿط   سم   ةترترد . ةظن   ةظم      فػ   صػ      ػ   صػ   ؿػ   هػ  دػمت        ػ  غدػ   ػ   فرػ      ددػ   دػز   ندػت   طػ   ن   فل   ثػمت     رػ      رػ     فػ   غد   رك   فك     ؿ   ؿ   د    دػن   ىرػط   ػ   ف  ػق   زػن   ػ   دػ   ػ   ززػ   ةتػن   رػت   ؿػ   فػ   ؿػط     ىدػ   ةػكرم    رػ   رػط   فإػ   ةػكرم   ةطػ   ن     ؿػ   فػ   هػت   ػ   ؿػطؾرددق   تن   رك      ة    ر   دتل           ة   ة   ررق ( Reedy1999 .)  غدػػػػ   ػػػػ   ةػػػػم    رػػػػ   ػػػػ   ةػػػػئطت   رػػػػت   رػػػػط   ةػػػػكرم    ردػػػػق   فػػػػ  ؿػػػػط   ةتػػػػن   ةػػػػئت   رػػػػا   فدػػػػت ( Sorgen1998 فػ ( ردػ   ػ   فػ   دػ   ػن   ػ   ؾن   ف  نت   طتر    رت   ك      ف  ) ؿػ 100  ػ  ) ػ   ةػم    ػكرم   رػ   ةػن    ةػئت   زػ   فل   ةػمر    ػ   ػ   ؿػط   ػ   ػ   ػ   تػ   . ؿط   ةكرد    تق   ن   ة      
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks