مشاكل الاعمار في العراق وخطوات العلاج

Description
مشاكل الاعمار في العراق وخطوات العلاج

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 5 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    قاا      را      جا   تاو   سا   ياا   ر    1  25   ا   او   ا   ق   تر      ة   ا   ن         قاا      ث   نأ   ا      ا   تااو      م   ةدو   ءااو   ب   ٍا   ر   أونأ   و   ثٍفط         وأ   ا      ر   ز   ا   ٍ   ث   نأو   ء            اھو   آ   ٌء   ً      ح   ادو                  هھ   و   ھو   ا   لا      واو   ا   فاطا   ى   ا   ا   اا    .  ا   دا      قاا     –  ا   ما         و - يا   مھا   م      ا   ا   ا   او   بوا      ا   درا   ا   فو   تاو   ر   ا         طر   وأ   انأھ         ن   هأ   قاا   نانا   إ      با   ىا   إ   ھو   تا      و   ر  –     تو   دو   ر      تار   ىأو         ذ -    ً   سا   ا   ما   ط   و   نأ            را         ا         و   ا   اا   اھ      ً         ا   دا   ا   ما      يا   ا               ھأ   ة   ب   ن   اھ      او      دو   لاأ   إ   او   تا      تاو   را   ا      ا         را      نأ   إ         ذ      إ   مو   اا   نا            ط   ةر .     نا   ھ   إو   ةاو         را   وااإ   تدأ            ا   رو   ً   ةدا   ا   ةر   تاو   را   رظ   دا   او   را            ا   تاابا   ھ   و   ه      ة          تا      را   تا      نا   ثو  –  و   قاا   ت      ھ   وا    - را      ا   ا      ھو   ن   ةھا   ھ      ص   ا      تاا      و   رداا      ا      و      تاراز   ا   ءا   قراا      دو      را .  زاا      ر         وا   ةا   زا   داإ      ً   وا         يا   فاو   ا      ا            ٍتا   ةدز      ب         وا   ن   وا   ج   و   ا   ا   ا   ةدا      را   ت   ةدز   و   را      ا      ب      قاا      زا )  2004)13( و   رود   ر 2009)79( ود   ر ( رو      را   و   ا   داا   رأ      ةدارا      نإ   إ   م  –  ھ   ت   را   ت -       زاا      إ      و   ةدو )10(% ًأ      زا   إ   زاا    )     79% ً ( را   زاو )     21%  (      –  را   يأ - اتاراز   او   تأنإت   ُ         تاراز       .  و   ة   درا   دوو   ا   ن   نأ   ن   ذإ   ً   ا   زاا         و   ا      دا      ًر   و   ةروو       )    أ      ا       85% و   ا   ا   رد   زاا (    زاا   ز   ن      ًإ    2  25         و   ة      درا   يدأ   قاا   دا   ن      نإا        –     ةداو      لود   بر   ا   ن -    إ   ج   ا   هھ   وىا   دراا      إ   يد   ا   ط - او   ااو   ا   تاواو   ارھو   كراو   او - و   را   ل      ة   درا   ثااو .  وتاو   را      ا      تا      زاا   ز   د   آ   دا      ھو   ا   ةا   ت   و   ھاا   ا      ة      ھر            ا   ا   ھو   ا   إ   ا   را      ا - نود      ا   تا   دو   اد   تا   ىأ      عراا      لأ   ل   ل   تا      ا      تا      نودو   را      ا   ا   ا   بر      ا 13          ا   اھ   ز - ع   ا   داا   زا      و   وىأ   رأ   ةا            ا         ن   او      كھ   ن                  ل   و   وا   وأ   ا      ھأو   ا   ا         ل      ذو   ا      ا   نإ   ل   ا   اھ         ا   سو      تا         دا   را   او      و   تا   ةر   م      ىأو         نرو   ا   ما   ط    ) يرا         س      ً   ق      عراا         س   و   ىا   ت   ر         ن         تا   ت ( ٍ   ت   ةدز      ا   ه   ًوو   ةا   ا   ن   تاو   را      ر      إ   ةا            ا   وأ   ا   ثراا   ت   ىأ   رأ   ةا      ا   ا      ھ   ًﷲ       .  و         ةا   هھ      دا   ا :- 1-       ن   ياو   ً   ا   ا   راا      ً   اا   ا   تارد   ةدز   و   تا   ماا      و   ً      ا   ض   ل      ا   رااإ         ج   ة   و   ة   رآ   ھ                  ا      ن      ةدراو   ه   طھ   وإاا 2500000 و   ً    2000000 ً   دا      لوا   طا         قاا   نأ      ا 115 ا         وأ   د   و      را      ا   ط .    3  25   نإ   تاراو   را      وا      ا   اا   ا   طا      اا   ا 350    يا   دا   طا      زو      رأ 260    ر   او   ا      ا   اا   طوا   طاا   اا 10.7% ا   طا   إ   وأ   قاا   دا   ا   ا      ا         طاواھفأ   رأ   طاا   ا   طا ا            د   اا   ا   زو      إ   حوا   ذإ   ا      ا 0.951.9 إ      ر   اا      رودتارود   ة   إ      ا   لا         اواا      ا   عاأ   و   و   اا   ا   ع      ا   يا   ا   و      ا   أءوا   قا    . ةدز      رد   قاا   نأ   إ   ءاا   ھودو   إ   إ 12       ً      ناو   ا .  ً   قاا   اوو      را   او      تازا   هھ      ء      ةدا      آ    .2- اً      ةو   ھو         يا   ا   زا      ةد   قاا   طا      ا   تاا      ًو   ا   زا 112 اھ   نأ   ن            م   ء      ا   اا   زا      نأ   ءاا      و   ً   د   ھ      ًن 9 إ 12 و      ءا         ل      را   ة   ن      رود . 3- ا   ا      ً   ا   تا      إ   كھ            ءإاو         و   ا   لوا      ما      ھءا      ا   لوا   تدا         ر   لوا         ت . 4- ىا   تاوا      ةداأ   و :-  أ - ارا :- ا   دو   ا   ا   ا      ارا   عا   ھ      ا       2003 ا       8.4       أو 2006 ا 5.3 تإ   او   ا   ةرازوا   نا      تا            ا   نإ   ً   ا   نو   ار   ا   ضرا          44.5          ھو   ود   ن 26.2%    تارد   فو   قااو   ءاور      ً   ا   هھ   و   قا   ا   ا   ارز   و   ةناو   ا   ى      إ      لوا   قاا   ن   يا   ا   تاراو   داو      ىأ   لود       .  ارا   ااواة   ا   ا   ُ   ا   داا   ضر   دوا   ا   إ   رھ      ةاأ         ا   اراا      ً   ا   ادو   دھ      اكھ   نإ   ل            ل      قاا      اا   لود   ث      در   او   قاا      ا   ا ) او   راو   طا ( لا   وها       .   4  25   ب - ا   تاوا :- 1- ا :- طا   رّو   تا      قاا 430 تاا   و   ط   ن   ا   ةا            يا   تا   ن         ا   مھا   ا   ةا   اا   داا      ا   ةدز         ا   ا   عرا   إ   ً   ا   ةاو   ءاا   زأ   زوو   و      أ   اا   تا   م   ة      داارا   ن . 2- ا :- ا   قاا   وا      ا   طاا   ا            ل      و   ا      طو   ةواانإ   ً         او 30%    ا   اھ   جإ      ت   ًو   ه      او   ا   ا      عا   اھ      و .  ج   ة   اومارا   ودا      ھو   او .  ج - اا   ةوا :- ساو   او   ماو   را         ةو   قاا      ھو   كاو   اواو   او      ً   او   رھ   او   ا   تاوا      وو   ھو             .  د - ا :- و  1- اا   ل    )    ط   ا   تادارو      لوا         ط         و   ن         ا      قاا   لا (. 2- ھأ   ر   لھا   اھ   او   ھُ   او   قاا      ا   او   ا   را   داو   او   را )    ً   ًدا      ا   ندرا         لا               ر   ا   تادراو      ھدا 1500     يا   ةاو               قاا   ت    2500 ا   ثراو   ا   ةوا   ه         كھ   و   يا    . 3- اھاا   تاوا      و   ا                     قاا   ھأو      و   ا            ط      جر  –  ا   و    -  حا   إااو   ا   تاوا   إ   راھا      ةدا   ا   انا . 4- ا   ا  –  أ          - ا      قاا         ا         و      ى      طوداا   ااواوا   ى   ا   اوتاا      او ) ااطا )(  ءاو   او   ء      ھو   داااا   ن       ( ااواوا   ى   ا ) أاو      يذ   ا   ا   و   ةا      او   دا      ھو   ران      قاا ( اوا   ى   ا ) ا   ھاإا )( ھو   ا      ا (.  ـھ - ها :-  و      ر      ھ   ةو   قاا      ا      م         ةوا   هھ   راز   ه         ا      ةنإ      اارا      ل      رو         او      اا   نو   ا      ا   تا      ةداواإو   تااو   د   ي      قاا      ةددا      ة   إھأ       5  25 
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks