document-2015-02-24-19472018-0-subiecte-matematica-2015

Description
Evaluare Nationala subiecte

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Ș tiin ț ifice Centrul Na ţ ional de Evaluare ş i Examinare Prob ă  scris ă  la matematic ă  Simulare Pagina 1 din 2 EVALUAREA NA Ţ IONAL Ă  PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a Anul ş colar 2014 - 2015 Matematic ă  Simulare ã   Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă  10 puncte din oficiu. ã   Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrie ţ i numai rezultatele.   (30 de puncte) 5p 1.  Rezultatul calculului 128233 ⋅ +  este egal cu … . 5p 2.  Pre ț ul unui stilou este 20  de lei. Dup ă  o reducere cu 10%, pre ț ul stiloului va fi ... lei. 5p 3.  Dac ă   n  este singurul num ă r natural din intervalul [  ) ,8 n , atunci n  este egal cu … . 5p 4. Punctul O  este situat în interiorul triunghiului echilateral  ABC   astfel încât  AO BO CO = = . M ă sura unghiului  AOB  este egal ă  cu ... ° . 5p 5.  În Figura 1  este reprezentat un cub ''''  ABCDA B C D . Suma lungimilor muchiilor care au în comun vârful  A  este egal ă  cu 36cm. Lungimea muchiei  AB  este egal ă  cu … cm. Figura 1 5p 6.  În graficul de mai jos este reprezentat ă  dependen ț a dintre distan ț a parcurs ă  de un autocar ș i timpul în care este parcurs ă  aceast ă  distan ță . Distan ț a parcurs ă  de autocar în 120 de minute este de … km. SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrie ţ i rezolv ă rile complete. (30 de puncte) 5p 1.  Desena ț i, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ''''  ABCDA B C D . 5p 2. Determina ț i numerele naturale de trei cifre, de forma abc , ș tiind c ă  sunt divizibile cu 5 ș i au suma cifrelor egal ă  cu 22. 5p 3.  Un elev cite ș te o carte în dou ă  zile. În prima zi el cite ș te 47% din num ă rul de pagini ale c ă r ț ii, iar a doua zi cite ș te cele 53 de pagini care au mai r ă mas. Calcula ț i num ă rul de pagini ale c ă r ț ii. 4.  Se consider ă  numerele reale 112121  x  = +− +   ș i 1222  y    = ⋅ +    . 5p a)  Ar ă ta ț i c ă   ( ) 824  x ⋅ − = . 5p b)  Calcula ț i 2  x y − .  Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Ș tiin ț ifice Centrul Na ţ ional de Evaluare ş i Examinare Prob ă  scris ă  la matematic ă  Simulare Pagina 2 din 2 5p 5.  Se consider ă   ( )  ( ) ( ) 22222 1  E x x x x x x = + + − + − , unde  x  este num ă r real. Ar ă ta ț i c ă   ( )  E n  este p ă trat perfect, pentru orice num ă r natural n .  SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrie ţ i rezolv ă rile complete. (30 de puncte) 1.   Figura 2  este schi ţ a unui parc în form ă  de dreptunghi  ABCD  cu 5hm  AB  =   ş i 3hm  AD  = . Aleile principale din acest parc sunt reprezentate de segmentele  EF  ,  DP ,  DQ ,  BP   ș i  BQ , unde ( )  E AB ∈ , ( ) F CD ∈  astfel încât 1hm  AE CF  = = , iar segmentele  DP   ș i  BQ   reprezint ă  drumurile cele mai scurte de la punctele  D , respectiv  B  la dreapta  EF  . Figura 2 5p a)  Calcula ț i lungimea aleii  EF  . 5p b)  Ar ă ta ț i c ă  traseul  E P D → →   ș i aleea  EF   au aceea ș i lungime. 5p c)  Demonstra ț i c ă  patrulaterul  DPBQ  este paralelogram.   2.  În Figura 3  este reprezentat ă  o piramid ă  patrulater ă  regulat ă   VABCD  cu 8cm VA =   ș i 8cm  AB  = . Punctele  E    ș i F   sunt mijloacele segmentelor  AB , respectiv  BC  . Punctul  M   este situat pe muchia VB  astfel încât  EM VB ⊥ . Figura 3   5p a)  Calcula ţ i aria triunghiului  BEF  . 5p b)  Determina ț i m ă sura unghiului format de dreapta VD  cu planul ( )  ABC  . 5p c)  Demonstra ț i c ă  muchia VB  este perpendicular ă  pe planul ( )  EMF  .
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks