قراءة في ملف الغوص

Description
يستعرض موضوع الغوص في الكتابات المحلية والاجنبية

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Chemistry

Publish on:

Views: 7 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  1 صا   ةءا ي م   رشيفجم : يبشلا   ثارتلاو   نلا رةمخلاعبارلا   ددلاةلا   ةلانبش 414 ربمد 499 ص 1 - 8 .  ا              لواف                      ة      ث      ث   يا   دا   درا   ذ،اقز   ر         يا   واذ      ر   ةر   ً   ً      ز               ت      او   صا    . اتر      و   لا      و   وصازو       ً   تا   عر   صا               وةر    ا         ت      ة   ر      زو   ا   ًو .   ا   بوا   ءا                ن         ر .    هاروًور . ًورز   وء   ا   ثر  ا      ا      صا   ن . اا   ر   ارد      يا   و  . را      ا   ثاا      ً   ًر         ا   فآ      هر   و   قاروا   ه   ن     ابا      ص   ا        . ا         و . ةر          ء      ا      ولاا   ل       ا      ر   مو   ن   ن  ا      اووا      ًر         صا    ز   ا   ء   او   ا   تا   ن   و         ةر           ا     ا   تارا    كا         ت      ت      و   يا   ل    ت      ق            ن  ا   ا . را   ا   ع               ن         ا   ةر      م   و   ا       ً   ً   تو   ةر   م        لا         ةءا   ئآااا   صا         ارا  ا         ياو . ةا                     لا      ا   هاا   و            ةا   اا      ر   اا   ا   ةا   ط            ً   يا   ا   ن  ا   ناو      ت      ا      ا      يا   تا         و   كر   ر    .    صا   را   ر   و       . ا  2          از   م      ا   و      صا      ت                 وو   ن          و   ار                .       ا راـ وا   ة            ا   ثاا             عاو   صا   م          ا   ن  ا   اا   وا   ف   ا               ارا   ر   و .  م صانا   ا      ر      لازاو   ازوادو   ووا    ا . ء(ادا ا 3 ا         ًو   ا      و      ر         ار      ءر   ا   ف      ا   ل      ا   را   ندو   رت  ا   ر    . اون   ن       ا   ت  ا   ر         اوةد      ا   را   ص   ل   ن  ا      ا   داوــــــ   ةد     و   ن   واذ            ا   ارا.ريدوراراتارا ص81.ا   ء      ا             و   رد    ا   و   را   ا   ه      ار    ا            ر       ز   ا   ء   ًاو   ًر   ذ      و        ا . ءو      ن   و   را   ا   ن   ً   ا   ن   ى      يا   روا         اًا   ًرًنا       ن         ل      ا   اا   جاا      ص      رو   اذ   را       ً   ً   ن      ئا            ا . يا ( ك   ــ   ا   ا 22). اا   ن   لواء   ا   ا   ا      ا   ءا   روا   نو   ن                      ا   ا         او                  اوو   ا   اهرنوا   او   صاوا   ر       ت               ي   ا      ض      را   ه   يا   ا   ثاا      ًر . يا ” ا   نا   ء   ن     او        او   ا      ،  ...   دو   ةر   ا      ا   بر   ى               و       او      ءااو   ا       و   را   ءاا   ه   ء   ر         ً   ه   يا   ا       ا   و   ،   ها       “  .( ا ا3 )          ً   لو   ةءاا   ه       وصا   ن             ع                                        ا     . اوذ            ك   و   فو     3    لا      صاا                       “ اد “               صاا            ن   ،   م      ا                   و   ،   ز      ا       ً         ز       ن   ا   ه         ةا            ة  .  رااصا ر         ر            ن  ا      ن      را       . را   ا   ن   تء . ا “      جاا         ا      و      ى   د   ا   را   تا      ا            ن   ئا   ل   ا   ت             ئا “  .    ن  "  و   وا   اواوراص (5) 2  "    ون  ا   ف   ا            ا       ن  ا   ط   لو   ةا   و   يا         ن         و   اءاـ   ةا            ءارو   ًاد   ون   ف            فآ   ر      صا   سرو         ا   فآ      را   ئا            كرد      ا   ا . ً “    م   ف   ر      ا      ص   ن  ا    ” .  (                ا   ،   ماص   ا 5). ا   ذ   و      را   ا   و   ا   ر      ً   ًرود   ا         ر         و   ا   ه      ا   ا   فو      اذو   صا   و . ذ   و   اا   ن      ل  " ً    ا  " ند       “ ا ” ا      ن        “  ” وا   خرا   ن      ء   يا .  " ي      ا   با   ،    ا  "585.   ا      صا   ا      وو   ءاا            ا      هذ   ء      دا   ا      ا   ذ   درو   وواا   تاو   م   ن . ااا      ر  ا   ه      وارد   موا       ردا      ا . ا “ ا      صان      ا   ه   و   درو      ،   ا   ه            ،ن   ةا         يا          ا      م  ا   رو   ا   ءا       د   وا   ل   و          ر   يا   ا   و  . ةا                         ا          ن   ا  . م  ا   كرد   يا       ن    ز         يا   ا   ؤذ      ً      و   ن             ن   و   با                     ن     ”.(  اا ردا  ا  صاا .) و          صا      دا  اوا   ةروا   باذ   و   ء               ان  4     ا   ا   ا   اا         ون   ا . ا "      ا   ر               و      او   ااصا         ا   ئا      لا          5330 م .“( ايا با8 م0 . ً   ذ         ا      ا   ا . ا   ا           ل . رد .        وردزا   ل   ا      اوؤ . صاا   ن     ا              تارا   ر       ًحاا      ءا   و   ا   ا   تارا   را .          و  " ا  " ا   ن      ي          ث   اا  " رو  "       ير   ي   ح   ضر       ندو   ا   جا      ا      م   ن  ا   ن      ل   ر   و       ز      ن     . ء       اا   يداو      و   ر  و         م         ا ، ا ن  (ا  دا7 . ) ر       ء   اا            ،   ا      ا            ا      صا   ن     ا      م   ر   و   انا       ًء   ا   ةوا   ه      با   ر            ا   ةءا      لو   ا   ا       و   ،    ا   نا            سدا           ا   و   صا   و   ت   و   تارد   و                   ل       ن  ا   و       ا      و،     .    ء      ن          ةءا      ف ا را را ن ءا اا   صا      لرا   ن     ا     ا   را   و . ا      و   ا      را   و         ن         كاذو   ا    “ ا : ن  دو            و      ةاو   ر   ةا   ن         و   و            هاو      ا ”“ ادالو ا98 م . " زا     م   ا   را   ن   عا       ن   ا   ةد . ز         تارا   عا      وا   عا      م   تار             و   ا   ةد       ا   تار      ا   تار      را   ةد       ا   تار   ا   زا            ةدا .   (   ر ...      ر       : عا .. لوا   عا   ق      ا   ء            و      ً   ردا      و   ،   ةر   ةاا      و   ا   ر   و         ءا                  حوا          58= ا  ( . ا       583. ) ً     5 .. ا   عا      ةا      و   ا   سر      ا   ها      ً      و   ز   ا   و   ا      و          ا   ر   ا   اا         عاا   د    و   عاا   ار      و   و      و      ع      ن      ًو   ً   لد         نا   ةراو   دو   زر   ر   را   ً   اا  .    ع    و      ا           و   ير            ا   ر   ل         ً   و   ،            ا   و         ا   و  .. ا   عا   ور  ( اص   ا   د      ا 50-55. )      ي   ً           . ا   را   ه         عا              ا   ءا      را      و   تار “ ا  “. ا   را   ه اا را؟ ن و ا   ا         ،      سر      ج   و      ةا   ر                ا   ا   تا   ه      ع   را   تا   م      تارا   ز         ا   ا   را “  ا “          عا         ا   ا      و            ي :    ند  . و  .. ا         ا    “ و   يد      ثد      ا               د   و   ًد   ا      ا      ا       ن   و   ء         ً   ة            ة   ب      ةدو                  و   دو             راا          ةدوا   هو  .    ة “ ا   د      ا   ،   ر   ج  .   ( ص 5. )        و   ،      د   و   ضا      د   را   عا         م   ا   ا   ه  . ا                        ًد   ً   ا   ن         م   ا   و         د   اذ   را   عا        تا   را       ن          ا   اد   ًو   ا   ا            ا   ناا      ت   و   اد   ا   ة   ر   ت      ا   ا   ل   ا   ةد   زا     ا   را   م      د  . را   ا   و   رص   ،   را   ا   و   ا   او   قو   و  :         ن (25)
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks