طرق تثبيت التربة لطبقات

Description
336255204

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 9

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
    ت   ا      قط   ا -  سا       -  ا   Soil Stabilised  Sub-Grade.....Sub-Base.....Base ا  )  ت   ا     :  وأ  Sub-Grade , سا     Sub-Base, سا Base ) اا   ماا  1- داا   أ -  داا         م   وا      وا   ر  ( ا      ةدا   داا   ن            ن   نا   و   ا   ا         ت   و   تا   و   ا   ه   ما      او  )  ا   لوا         داا   را   و  , ا  )  تاا  ( تا   ت      داا   نافا   سا   د      ن   ب - )  ت   ما  (    ط      ا   ا      ا   ب - 1   ) Silty & Clayey Soil      ( S.G )    ضا   باا      عا   ا   ماا   ا   ت      نا      ا : ب - 1 - 1  ا   ا     )   Max L.L (45%) ب - 1 - 2  ا   اا   ا  )   Max P.L (20%) ب - 1 - 3   ) PH  ≥12.1  (PH)  -  (  ل   ط         ا 1975   ) B.S1924 ب - 1 - 4   ) S.S.C  ≤ (  4% Sulfates & 8% Chlorides) ب  ( ةا         ا      ا      اذا - 1 - 3 )  (PH)    ا         ذ   و         ما   ر    2        ر   ما   ر   ا   يا   ا   ا   نزو     %  ا   ةا   ب - 2  او   ا   ا  )   Sandy & Gravelly Soil طو      نا      ا   دااا   تاو   تااو : ب 2 - 1   )Max Passing Size on (50mm )=100% ب - 2 - 2   )Max Passing Size on (5mm)(No.4)>50% ب - 2 - 3   ) Passing (0.4mm)(No.36) Sieve > 15% ب - 2 - 4   ) Passing (0.075mm)(No.200) Sieve <5% ب - 2 - 5   )Finer than (0.002mm) (Clay) < 3% فا   سا   ت   و   ها   تا         ا   داا   نات   ا      نا   ا   ا : 1- ا :    ح   موا   وا   ير   ع   ن   نا      ا      ما   اا   ئ   طو   فا   سا   ت  *   /  د      ماا      ا   ن   ضو 2  ئا      ا   و   ا   مو   ا   و   ا   ل   اا  (Stander Mortar Method)       يا   دو   وت   و   ا   را            ن   نا   و         ةدا      ا  (B.S 4027) م   ا   ا 1972  2-   و      ن   نا      ما   اها      ك   رد         ماا   مو   ئاا   ل   ط      ناو    (AASHTO T134) فا   سا   او . ا   ا R6E 03:       فا   سا   ا   او   ا      حا         ا      ةا            ن   نا         دو   او      ا   ا      ةد   او   او   ا   ئا  (AASHTO T134) 1-    ن   نا      جذ               ا   ة   ن   نا  (  25  - 50   )   /   2        ا      طر   تاذ   قو      وو   ها   ا       (95%) و  ( ة 7  ما  )  و (AASHTO T22)  2-         نا            حا   خا    2  نزا   نا      ا   ناو   ا        %         نا    8  و  %   (AASHTO T133-70)    ن   ا      حا :- ا     (- 1   to + 2%)    ط   ةدا   ا   ا   ا     (  0   to +2%) ا      ط   ةدا   ا      ا  )  ت  ( ت  R6E 04 و   ا      ا   ةا   ئا   ض   ا   داا      ا                  نا      ا   يا   نا  , ا   ةا      ةدراا   تا                  ج 25    /   2  (       جذ   ةا   ه   ل      ناو   جذ   ي 7     ما  ) 35    /   2  ىا  , ا   ىا      ا   ن      نا      ا   ا     )  طا  ( ئا (Optimum) وا   ا   ط     (B.S 1924) (1975)    و 2  و   ا   ىا     %  وا   توا   سا   و   فا   سا   ت . ا   قطو   ئا R6E 05  (          نا         داا   ا      نا 8  (    و   لا     )   20  ةدز      و  )  ا      تط            نا      ا   ط            ن (8-20)      و  , لا         ا  ( ا   ه   ن      ا   ا   ن   ط      ا         ك   و   ا   ا )  ا            ا   ةرا   رد   ن   نا     (  4  c˚) ت   ا   ه  )     ا  ( ا       )  سا  , سا     , ا  (   (S.G-S.B-Base) ا   ا   ن   ناو . أ -  ا   ا   ما   ا   ط R6E 06    ناو   ا   ا   ا      ا   ف   نا      ا   و         ا   ا   جا      وا   د            ة  )  طا     ( ا   و      وا   توا                  و   ا      ا   داا   ا   و   ا      و  , ةد   ا   ا      او  , ا   ا   ض      شر   ماا      و  ,                ا   ةو   او   ا   ا   ا   ا         ك   ن   نا   و  ,  ا      ا   ا         ا . ب -  ا      ا   ط R6E 07    تو   ة      ىو   ب   نا      ا   دا   و   و      ما   او   داا      ا   ا      لن   نا     , طاو   ا           , ا      ا   داا   و   وا   ا         ةا   ض   ط      ا   ك      ا   ا     )   ا  ( طا      ن      و   يو      ا      نا   و  3% ا   ئا   ىا  (Optimum Moisture *******)    ةداو   ىا   ة      ر      ن         و   ط   يوو         ا   ا   و  , با   ا   ا         ا   دا   ئا   ىا   (O.M.C) نا      ثا      لو         شر   ا   ذ   و   ا   ن  ( دو   ا    22  ا        /  ط . م )  . لا  R5E 08    و   لا      نا         د   ا   ئ      او   ا   داا      ة   لا            و         ناو      ا    95% M.D.D نا      ةد   تا   ه      ناو   ل   ا   فوا      و      ا   ة         ةا   ه   ناو       .  *     لا         نا     (Cement Hydration) و      نا     , ذ         دا   اوة   دا   ل   ناو   ا      جر . وا   توا (R6E 09) ئا      ةا     ( ا      ل    10           ما   لوا     , ما )  (  800 - 400 ) 2  داو   ا     , داا  ( م   نا   لوا      وا   ه      وا   واا   ا      او      طو   ا      ن   ا   او   ئاو   او   شا   ا   ز . ئ   ىو  )  ا      لاو   شا  (       ا   و   ة    ى      وا   وا   نالا   و      ئا   ى      ا   ط         ف   وا   ه   ناو . او   ا (R6E 10) تط      نا  (S.G, S.B وا  Base) ا   ت      نا  (R6 12 ) ئا   ا      ا            لو   لا      ل      نا      ت   وا   تا   ا  , ئااو . 1- ة         ئا   ا     (R5 12 ) لا   و   اا   ل  ) R9/6 ( ا   ت  (Surface, Binder, Base Course )  2-   لا    95  ا   ا   ا     %   ( M.D.D )  3-      ا         نا      ا      نا 2  ( ط   ة   ا          4 )   4-   ن   نا      ا   را      ا   نا ± 0.5  % او   جا (R6E 11) 1-   ا      ة   ا      اذا      ذو   ا   ف   م      ظا      لا   لا  (   3        دا      وا   ما )  .  2- ا   ا   ا   و   ا   لاط      قو      و   ا      ظا     ( Base Course ).  3-      ا   ئو   رو   م  (       ةو   جا   ة   ل   و  )     ةا   ا  ( 7  ما )  فا   سا   ت   و . 4-  (    ةراا   رد   ن        )  جا  ( ا      ل   ا   م   ا    0 )˚     ردا   وا . او   ا  (R6E 12 )       ت   ما   تا   ا   ت         رو   ن   وا   ذ   ا      ةا   و  (R6/03) (       ذ      نا   و   رو   ا   ن       20  , ا         متاا   جر   دا   ا   ر    ..... ة   ا      جذ   ا     ).    ن   م      تا  ( و         ا 5000 2     لا     )  :- أ -  ا   تا   AASHTO (T191-61) (1974)  AASHTO (T205-64)(1974)  AASHTO (T238-73) ب -  را     AASHTO (T27-74) ج -  ا   ى     AASHTO (T211-65)(1974) د -  (  10000 2   م      وا   ةا   ا   ا     )  ا      نا     ,   (  3   ) ة      جذةا      ن   جاو   جرا  , طا  ( R6E 03 ). ه -  (  50000 2  و   طا         جذ   ا      ةا   ا     )   (AASHTO (T134-70 ا      جذ   ا    . و -  ا   ا      ا      ا            ا      .    ا   ا  :    (  ا  S.B , سا      و  S.G )  1- داا  (R6F 02) أ -  ةدا   ا   ا   ن              )    ( ا      ا   ط   نا      ةر   ا   ى   تاذ  ( Heavy Clay Soil ) ا   وا   ى   تاذ  (Clayey Gravels ) واباا   ةد               ي  (Clay ) ةد   ا               لا         ا (Lime )  ,    ا   تاو   ا   و      ا   ا      ذ      نا         او      داا      نا   ا   تاا         ىو   داا   را   و       . ا      ا   اا   تاذ   داا               ا   ماا        (Silt OR Clay ) ا         او  ( P.I > 8 ). ب -  ا  (Lime):  ( ع      ا         ما   ا   ناا   ا  ( وا  )  ما   ورما   وأ  ( )  ئا - CaO ) (  لوا         ا   ضا   ما  )  ا   ا : ا   صاا   ا   ا  (CaO ) ئا   ا  (Ca(OH)2)    ا      ماو   ما   وا 92     ا     % 95  % ما   د   ا      ا   ع   يا   وا 3     ا     % 5  %    ا    7  % ل   ط   ا   صا   ن   نا     (AASHTO (M216) ل   ط         ناو  (AASHTO (T219). ج -   ا : ا  ( و   ئاا               ا         ما      ن   نا     )  ب   ا   ا   هر   ك      ما      و      وا      دا      ي      ناو   ل         او    (AASHTO (T26-72) فا   سا            دا   و . ا   ت (R6F 03) 1- :     ةر -  ا   باا      وا   ا   نا  ( Clay ) نا   ا                     ن   ةد   ا   ه   ناو   ا   ا   ت   را   و    3  و  % 8  ا   ىا     %         ةا      و   وا   و 1     ا   ا     % 10  اا   يا     %   ( Clay  ) ا   ا   نز   ن   ا   هو  (  )   . ة   ل   ن      و   ا      ا   ط      دا      ا   ىا      نا         ا            ت      طا 1    /   2     ا         دو   م               ا      و   دا   ا 7    /   2   (7) ا   و   ماىا      ناو   تاةا      تا      ن   نا      ا   ا   دا      ئا  (R6E 03 )  2- ا  ( Testing ) ا      ا      را   ا         نا      ا   تا . أ -  را    ( AASHTO T88) ب -  و  ( Atterberg ) Limits  AASHTO (T89 & T90) (P.I-P.L-L.L) ج -  ا  ( Acidity ) B.S 1377 Test NO (11) د - )  لا  ( ا      AASHTO (T99) ه -  ا   ئا   ىا  (AASHTO (T93)(Natural Water ******* ا      :- ل   ط            ناو   ا      ا           AASHTO (T220) أ -  ا   ئا   ىا  ,  او   ا     ( O.M.C ) تاو  ( Tolerances ). ب -           ا   ا      ا      ناو 95  % (AASHTO (T220)(M.D.D))
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks