Доцільність та перспективи впровадження Розрахункового центру на ринку цінних паперів в Україні. Щербина А. Г., Парандій О. В. - PDF

Description
УДК УДК Доцільність та перспективи впровадження Розрахункового центру на ринку цінних паперів в Україні Щербина А. Г., Парандій О. В. Щербина А. Г., Парандій О. В. Доцільність та перспективи

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Lifestyle

Publish on:

Views: 25 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК УДК Доцільність та перспективи впровадження Розрахункового центру на ринку цінних паперів в Україні Щербина А. Г., Парандій О. В. Щербина А. Г., Парандій О. В. Доцільність та перспективи впровадження Розрахункового центру на ринку цінних паперів в Україні У статті розглядаються поняття клірингової та розрахункової діяльності на фондовому ринку, а також особливості реалізації розрахунковоклірингової системи в Україні та світі. Автори оцінюють можливі результати створення Розрахункового центру та пропонують шляхи підвищення ефективності роботи розрахунково-клірингової системи України. Ключові слова: ринок цінних паперів, депозитарна система, розрахунково-клірингова діяльність, фондова біржа, центральний контрагент, ризик-менеджмент. Рис.: 2. Табл.: 4. Бібл.: 12. Щербина Артем Геннадійович аспірант, кафедра фінансових ринків, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03068, Україна) Парандій Олег Володимирович старший викладач, кафедра фінансових ринків, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03068, Україна) УДК Щербина А. Г., Парандий О. В. Целесообразность и перспективы внедрения Расчетного центра на рынке ценных бумаг в Украине В статье рассматриваются понятия клиринговой и расчетной деятельности на фондовом рынке, а также особенности реализации расчетноклиринговой системы в Украине и мире. Авторы оценивают возможные результаты создания Расчетного центра и предлагают пути повышения эффективности работы расчетно-клиринговой системы Украины. Ключевые слова: рынок ценных бумаг, депозитарная система, рас четноклиринговая деятельность, фондовая биржа, центральный контр - агент, риск-менеджмент. Рис.: 2. Табл.: 4. Библ.: 12. Щербина Артем Геннадиевич аспирант, кафедра финансовых рынков, Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана (пр. Победы, 54/1, Киев, 03068, Украина) Парандий Олег Владимирович старший преподаватель, кафедра финансовых рынков, Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана (пр. Победы, 54/1, Киев, 03068, Украина) UDC Shcherbina A. G., Parandiy O. V. The Feasibility and Prospects of Implementing the Settlement Center in the Securities Market in Ukraine The article is about clearing and settlement activities in stock market and features of the implementation of clearing and settlement system in Ukraine and the world. The authors assess the possible results of Settlement Centre fulfillment and suggest ways to improve clearing and settlement system performance efficiency in Ukraine. Key words: securities market, depository system, clearing and settlement activities, stock exchange, central counterparty, risk management. Pic.: 2. Tabl.: 4. Bibl.: 12. Shcherbina Artem G. Postgraduate Student, Department of Financial Markets, Kyiv National Economic University named after. V. Getman (pr. Peremogy, 54/1, Kyiv, 03068, Ukraine) Parandiy Oleg V. Senior Lecturer, Department of Financial Markets, Kyiv National Economic University named after. V. Getman (pr. Peremogy, 54/1, Kyiv, 03068, Ukraine) Ефективна розрахунково-клірингова система лежить в основі стабільного і надійного функціонування фінансового ринку. Її правильна організація сприяє розвитку фондового ринку через зниження транзакційних витрат, ризиків учасників торгів та зростання ліквідності. В Україні питання вдосконалення законодавства, що регулює діяльність розрахунковоклірингової системи, вже давно є нагальним. Нещодавно був прийнятий закон, який покликаний удосконалити депозитарну систему в цілому і кліринг та розрахунки на фондовому ринку зокрема. Проте його зміст викликає багато зауважень як у професійних учасників ринку, так і в науковців. Проблема нерозвиненої депозитарної системи та недосконалість регулювання в сфері клірингової діяльності в Україні освітлювалися у працях багатьох науковців, серед яких Мозговий О. М., Терещенко Г. М., Антонов С., Ніколаєва А. М. та інші. Мета статті розкрити поняття клірингової та розрахункової діяльності на фондовому ринку та розглянути особливості реалізації розрахунково-клірингової системи в Україні та світі, а також оцінити можливі результати створення Розрахункового центру та запропонувати шляхи підвищення ефективності роботи розрахунково-клірингової системи України. Можна виділити дві схеми взаємозаліку зустрічних зобов язань у процесі клірингу. Першою є двосторонній взаємозалік (bilateral netting), при якому обраховуються взаємні зобов язання між двома контрагентами (рис. 1). Така схема застосовується на позабіржовому 230 БІЗНЕСІНФОРМ ринку, а також може використовуватись на низьколіквідних організованих торговельних майданчиках з малою кількістю учасників і угод. А В Б Г Рис. 1. Схема організації двостороннього взаємозаліку (розроблено авторами) Зі зростанням кількості контрагентів і угод застосування двостороннього взаємозаліку в процесі клірингу стає все складнішим і неефективнішим. Тому на розвинених торговельних майданчиках зазвичай використовується багатосторонній взаємозалік (multilateral netting). У його процесі здійснюється обрахунок чистої позиції кожного контрагента по всіх угодах, які він укладає. При цьому іншою стороною для нього може бути сама клірингова установа (рис. 2). У такому випадку вона виступає у ролі центрального контрагента (CCP або Central Counterparty). Останнім етапом виконання угоди є здійснення розрахунку. Він полягає, з одного боку, у передачі прав власності на цінні папери чи інші фінансові інструменти, з іншого у перерахуванні коштів від покупця до продавця. Метою розрахунку є закриття угоди шляхом трансферту фінансових інструментів і грошових засобів між рахунками сторін договору. Як правило, розрахунок здійснюється центральними депозитаріями цінних паперів. Після здійснення розрахунку у сторін угоди виникають зобов язання, які можуть бути виконані у день його проведення або пізніше, якщо це передбачають правила торгів чи умови договору. Зазвичай на ринку спот період виконання зобов язань не перевищує трьох днів, хоча може доходити і до десяти. На ринку похідних фінансових інструментів укладені угоди можуть виконуватись і через місяць, квартал, рік або ж навіть кілька років (зазвичай, у випадку зі свопами). В Україні використовуються різні терміни розрахунку за угодами. Наприклад, на ринку заявок Української біржі він становить Т+ 0, тобто угоди виконуються виключно в день їх укладення. Проте на ринку котирувань цей термін є гнучким і коливається від Т+ 0 до Т+10, тобто становить до десяти днів. Виконання угод у день їх укладення на ринку заявок забезпечується через реалізацію принципу «поставки проти оплати». Сторони угоди зобов язані здійснити 100%-ве попереднє депонування цінних паперів або ж грошових коштів. А В Рис. 2. Схема організації багатостороннього взаємозаліку з центральним контрагентом (розроблено авторами) Є два підходи до укладення угод через центрального контрагента. Перший передбачає новацію заміну угоди між двома контрагентами на дві нових, стороною в кожній з яких виступатиме ССР. Другий варіант застосування відкритої позиції. При цьому заявка кожного учасника вважається офертою центральному контрагенту, який акцептує її тільки тоді, коли в черзі заявок є зустрічна з такою ж або кращою ціною. Суттєвою перевагою використання послуг ССР є не лише отримання вигод від багатостороннього взаємозаліку, а й зниження ризику невиконання зобов язань контрагентом. Для цього застосовується: встановлення обсягу початкової маржі та розрахунок варіаційної маржі; встановлення лімітів коливань цін; Центральний контрагент Б Г створення резервного, страхового фондів; встановлення вимог до клірингових членів і моніторинг їх діяльності тощо. Підбиваючи проміжні підсумки, наведемо порівняльну характеристику здійснення розрахунків без технологій ССР і з використанням центрального контрагента у біржовій торгівлі. Таблиця 1 Порівняльна характеристика технологій торгівлі на фондових біржах України Без ССP Покупець та продавець активу «бачать» один одного Торгівець цінних паперів не може бути покупцем і продавцем по одному договору згідно чинного законодавства Кожен торгівець цінними паперами згідно вимогам фінмоніторингу повинен ідентифікувати кожного потенціального контрагента Джерело: складено авторами. Переваги ССР Анонімність розрахунків Угоди по 2 заявкам одного торгівця: за рахунок різних клієнтів; за рахунок торгівця і клієнта Для проведення угод на фон довій біржі торгівцям цінними паперами необхідно ідентифікувати лише ССР Згідно з наведеними даними в табл. 1 використання технологій ССР є інноваційним та ефективним рішенням щодо вдосконалення, пришвидшення здійснення угод купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах та зменшення долі неринкових операцій. У Європі та США всі ринки цінних паперів, що побудовані по технології ринку заявок (order-driven market), проводять розрахунки через ССР. Як правило, всі БІЗНЕСІНФОРМ функції ССР виконує спеціалізована клірингова організація або сама біржа (наприклад, Чиказька товарна біржа). Необхідність розподілу ризиків на ринку цінних паперів і похідних інструментів призвело до того, що депозитарії, як правило, не займаються клірингом і не являються ССР (табл. 2). Eurex Clearing AG є власністю Eurex Frankfurt AG, власником якої, в свою чергу, є Eurex Zurich AG, що на 50% належить біржі SWX Swiss Exchange, а на 50% Deutsche Börse AG. Eurex Clearing AG діє на основі німецького законодавства і здійснює кліринг по угодах, що укладаються на Eurex Exchanges. Таблиця 2 Установи, які здійснюють кліринг в країнах Європи та Азії Країна Установа Вид діяльності Австрія CCP Austria CCP Азербайджан Baki Fond Birjasi Біржа Білорусія Белорусская валютно-фондовая биржа Біржа Болгарія CDAD, GSD Депозитарії Великобританія LCH.Clearnet Ltd CCP Вірменія Центральный депозитарий Армении Депозитарій Грузія ЦДЦБГ Депозитарій Іспанія MEFF MEFF CLEAR CCP у структурі біржі CCP Італія CC&G MonteTitoli CCP, депозитарій Казахстан KACD Депозитарій Кіпр CSE Біржа Молдова НДЦБ Bursa De Valori A Moldovei SA Депозитарій, біржа Німеччина Eurex Clearing CCP Польща KDPW_ССР RPW CCP, депозитарій Росія НКЦ, Кліринговий центр РТС ДКК, НРД ССР депозитарій Румунія BVB SNCDD, SaFIR Біржа, депозитарії Словаччина CDCP SR, Central Registry Депозитарії Узбекистан Элсисклиринг Розрахунково-клірингова палата Угорщина KELER ССР ССР Франція LCH.Clearnet SA CCP Швеція Stockholm Stock Exchange, VPC AB/NCSD CCP у структурі біржі, депозитарій Джерело: складено авторами на основі [11] та [5]. Як ми бачимо з табл. 2, у країнах з розвиненим фондовим ринком (Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія тощо) клірингом займаються переважно центральні контрагенти, адже саме такий спосіб його організації є найбільш ефективним на даний момент. Біржі займаються клірингом переважно на низьколіквідних нерозвинених ринках (Кіпр, Мальта, Азербайджан, Білорусія). Проте й тут спостерігається тенденція до створення афілійованих структур, які працюють як центральні контрагенти. Приклади цього можна побачити в Польщі, Угорщині (табл. 3). Найбільшими центральними контрагентами Європейського союзу є LCH.Clearnet Ltd, LCH.Clearnet SA, EUREX Clearing та CC&G. LCH.Clearnet Ltd і LCH. Clearnet SA діють як незалежні організації, перша з яких працює на основі британського законодавства та здійснює розрахунки по угодах, що укладаються на біржах London Stock Exchange, Euronext.LIFFE, London Metal Exchange, ICE Futures і SWX Europe. Друга діє на основі французького законодавства і обслуговує біржі групи Euronext. Чотири вищезгадані установи є лідерами європейського ринку як з огляду чисельність учасників, так і по кількості і обсягу угод. Загалом вони обслуговують понад 98% фондового ринку Євро
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks