Diumenge Dia 15 Abril Tercer Diumenge de Pasqua

Description
DIUMENGE DIA 15 ABRIL TERCER DIUMENGE DE PASQUA

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  INFORMACIÓ PARROQUIAL   REUNIÓ AMB ELS PARES DE CATEQUESI   El proper divendres dia 20 d ’  Abril es farà una reunió amb el pares de segon de catequesi, per tal de fer els últim preparatius per les pri-meres comunions.   CÀRITA PARROQUIAL   Cal tornar a recordar que Caritas, ja no és fa els dilluns, sinó que ha canviat. Ara seran el dimecres i divendres els dies que ja estan mar-cats, dos cops al mes MISSA FAMILIAR   El dia 28 d ’ abril hi haurà la missa familiar, en aquesta eucaristia farem el bateig dels nens i nenes que han de fer la primera comunió al mes de maig. Agrairíem l'assistència de tots els nens i nenes per acompanyar els vostres amics COMUNIONS    A finals del mes d ’ abril publicarem el calendari de les comunions que farem al mes de maig   PARRÒQUIA DE SANT HILARI   VILANOVA DEL CAMÍ   MISSA DE VIGÍLIA I DOMINICAL Dissabte 19:30, Diumenge 11h   DIES FEINERS   Dijous i divendres missa a les 19:00h   MISSA DOMINICAL   Barri St. Pere: església Verge de la Pau, primer diumenge de mes 12:30h   RESIDENCIA AMMA   Tots el dissabtes a les 5 tarda   LOCALS PARROQUIALS    c/ Sant Jordi,16 A –   Telèfon 938 06 0973    Despatx parroquial  : dimarts i dimecres   de les 18:45 a les 20:15h   Càritas : dilluns de 18 a 19:30 h Horari Hivern   Durant la temporada de Pasqua podem pregar a par-tir d ’ algunes oracions de Pierre Teilhard, aquell jesuï-ta científic que tant va estimar l ’ univers, la natura i Nostre Senyor.   “  Amb tots els éssers que m ’ envolten, em sento cap-turat per un Moviment superior que abraça els ele-ments de l ’ Univers i els ordena en un ordre nou. Quan em va ser donat de poder veure cap a on tendi-en les brillants trajectòries de les belleses individuals i de les harmonies parcials, em vaig adonar que tot això venia a centrar  - se en un sol punt, en una sola persona, la teva, Jesús. ” (Le Milieu mystique, 1917)   Era una confidència d ’ una persona molt gran, que havia superat els 80. Estava asseguda en el sofà de casa seva i mirava la televisió. El programa que veia amb absoluta atenció es diu “ Tot caminant per Cata-lunya ”. Un grup d ’ excursionistes feia una ruta per la comarca de La Garrotxa. Un dia transparent, un dia de gran bellesa. El meu amic es gira, em mira amb gran joia i em diu: “ Jo de jove també feia grans cami-nades pel nostre país. Ara ja no puc caminar com abans. Tot el que expliquen ho conec, hi he passat. ” Silenci. I, emocionat, segueix: “ Quin món més bell, quin ordre, quins sentiments em desperta, tanta har-monia i goig em porten cap a Déu. Ho miro amb la mirada de Jesús. En Ell tot hi és. ”   Fem parades durant aquest temps de primavera. Sortim a contemplar el nostre món. Hi ha racons ar-reu, des d ’ una menuda flor a les visions immenses de les grans muntanyes, passant per la platja quan surt el sol. Deixem que el nostre cor es vagi assere-nant, que hi entrin els colors, les formes, l ’ aire i la remor del vent o del mar, el cant dels ocells i aquella posta de sol que es reflecteix en els núvols. La Pas-qua dona a tot un nou sentit. Tot està ordenat i pacifi-cat per viure i reviure per sempre. Jesús ha triomfat sobre la mort i la seva Vida arrossegarà la nostra i la de l ’ univers. No vivim en l ’ absurd ni el nihilisme, sinó en la fe, l ’ esperança i l ’ amor. Mentrestant, gaudim de la bellesa real o dels records dels moments més sublims del nostre passat, i diem amb Teilhard: “ Tot venia a centrar  - se en una sola persona, Jesús ” qui-nes com a germà incondicional? HOR RI S PREGANT AMB PIERRE TEILHARD DE CHARDIN   Vilanova del Camí Telèfon 93.806.09.73 parroquia.Sant.Hilari@gmail.com 08788 -  Barcelona   15 D ’ ABRIL DEL 2018 TERCER DIUMENGE DE PASQUA Nº. 2095      TESTIMONIS   Lluc descriu la trobada del Ressuscitat amb els seus deixebles com una expe-riència fundant. El desig de Jesús és clar. La seva tasca no s ’ ha acabat a la creu. Ressuscitat per Déu després de la seva execució, pren contacte amb els seus per posar en marxa un moviment de «testimonis» capaços de contagiar a tots els po-bles la seva Bona Notícia: «Vosaltres en sou testimonis».   No és fàcil convertir en testimonis aquells homes enfonsats en el desconcert i la por. Al llarg de tota l ’ escena, els deixebles romanen callats, en silenci total. El narrador només descriu el seu món interior: estan plens de terror; només senten torbació i incredulitat; tot allò els sembla massa bonic per ésser veritat.   És Jesús qui regenerarà la seva fe. El més important és que no se sentin sols. Han de sentir  - lo ple de vida enmig d ’ ells. Aquestes són les primeres paraules que sentiran del Ressuscitat: «Pau a vosaltres … Per què esteu torbats?».   Quan oblidem la presència viva de Jesús enmig nostre; quan l ’ ocultem amb els nostres prota-gonismes; quan la tristesa ens impedeix sentir  - ho tot menys la seva pau; quan ens encomanem els uns als altres pessimisme i incredulitat … estem pecant con-tra el Ressuscitat. Així no és pos-sible una Església de testimonis.   Per despertar la seva fe, Je-sús no els demana que li mirin la cara, sinó les mans i els peus. Que vegin les seves ferides de crucificat. Que tinguin sempre davant els seus ulls el seu amor lliurat fins a la mort. No és un fantasma: «Sóc jo en persona». El mateix al qual han conegut i estimat pels ca-mins de Galilea.   Sempre que pretenem fonamentar la fe en el Ressuscitat amb les nostres elu-cubracions el convertim en un fantasma. Per trobar  - nos amb ell hem de recórrer el relat dels evangelis; descobrir aquestes mans que beneïen els malalts i acaro-naven els nens, aquests peus cansats de caminar a l ’ encontre dels més oblidats; descobrir les seves ferides i la seva passió. És aquest Jesús el que ara viu res-suscitat pel Pare.   Tot i veure ’ ls plens de por i de dubtes, Jesús confia en els seus deixebles. Ell mateix els enviarà l ’ Esperit que els sostindrà. Per això els encomana que prolon-guin la seva presència al món: «Vosaltres en sou testimonis». No han d ’ ensenyar doctrines sublims, sinó encomanar la seva experiència. No han de predicar grans teories sobre Crist, sinó irradiar el seu Esperit. Han de fer  - lo creïble amb la seva vida, no només amb paraules. Aquest és sempre el veritable problema de l ’ Esglé-sia: la manca de testimonis. Ac 3 13-15.17-19 1 Jn 2 1-5a Lc 24 35-48
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks