เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล การผล ตส อระบบด จ ท ล - PDF

Description
1 เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล 2 บทท 3 ข อความด จ ท ล ข อความด จ ท ล หร อ Digital Text เป นข อความแบบอ เล กทรอน กส ท พบได บนอ นเทอร เน ตหร อหน า จอคอมพ

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Law

Publish on:

Views: 22 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล 2 บทท 3 ข อความด จ ท ล ข อความด จ ท ล หร อ Digital Text เป นข อความแบบอ เล กทรอน กส ท พบได บนอ นเทอร เน ตหร อหน า จอคอมพ วเตอร ท วไป รวมไปถ งบนอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ต างๆเช น ม อถ อ นาฬ กา เคร องเส ยง ฯลฯ ข อความ ด จ ท ลสามารถเปล ยนหร อปร บแต งข อความได ง ายตามต องการ โดยธรรมชาต ของข อความด จ ท ลม ความ ย ดหย นมาก สามารถค นหา, จ ด, เข ยนโดยใช อ ปกรณ คอมพ วเตอร และซอฟแวร ท ผล ตข นมาเพ อสร างข อความ น กศ กษาจ งควรท าความเข าใจล กษณะส อข อความด จ ท ลให เข าใจด วยเป นร ปแบบส อด จ ท ลพ นฐานท ม กระบวนการสร างท ง ายท ส ด 1. ล กษณะข อความด จ ท ล ข อความด จ ท ลท าหน าท น าเสนอข อม ลแบบลายล กษณ อ กษร ถ อว าเป นองค ประกอบพ นฐานท ส าค ญ ของส อด จ ท ล ป จจ บ นข อความด จ ท ลม ร ปแบบและส ของต วอ กษรให เล อกมากมายตามความต องการ นอกจาก ล กษณะทางกายภาพของข อม วามด จ ท ลและ ย งสามารถก าหนดล กษณะของการปฏ ส มพ นธ โต ตอบระหว าง การนาเสนอได ท เร ยกว าข อความไฮเปอร เท กซ ล กษณะข อความด จ ท ลม หลายร ปแบบ ด งน 1.1 ข อความท ได จากการพ มพ ข อความท ได จากการพ มพ เป นข อความปกต ท พบได ท วไป เก ดข นจากการพ มพ ด วยโปรแกรม ประมวลผลงาน เช น NotePad ต วอย างด งภาพท 3.1, Microsoft office ต วอย างด งภาพท 3.2 ภาพท 3.1 แสดงต วอย างการสร างข อความจาก Notepad 3 ภาพท 3.2 แสดงต วอย างการสร างข อความจาก Microsoft office 1.2 ข อความจากการสแกน ข อความจากการสแกนเป นข อความในล กษณะภาพ(Image) เก ดจากการน าข อความท พ มพ ไว แล ว (เอกสารต นฉบ บ) มาท าการสแกน ด วยเคร องสแกนเนอร (Scanner) ซ งจะได ผลออกมาเป นภาพ(Image) ต วอย างด งภาพท 3.3 ปกต ข อความท ม ล กษณะเป นภาพจะไม สามารถแก ไขต วอ กษรแต ละต วได แต ด วย เทคโนโลย ท ท นสม ย ได ม การพ ฒนาจนสามารถแปลงข อความภาพกล บมาเป นข อความปกต ท สามารถแก ไขได โดยอาศ ยโปรแกรม Optical character recognition หร อท เร ยกก นส นๆว า OCR (โอซ อาร ) ท าให ไม ต อง เส ยเวลาพ มพ ข อความอ เล กทรอน กส ใหม เป นข อความท พ ฒนาให อย ในร ปของส อท ใช ประมวลผลได ภาพท 3.3 แสดงต วอย างข อความท เก ดจากการสแกน ท มา : 4 1.3 ข อความไฮเปอร เท กซ (Hypertext) ข อความไฮเปอร เท กซ (Hypertext) เป นข อความหร อกล มของข อความท ท าให ม ค ณสมบ ต การ เช อมโยง ค อ การนาข อความมาเป นจ ดเช อมโยง ซ งต าแหน งข อความท เป นจ ดเช อมโยงจะต องท าให ม ล กษณะ เด นกว าข อความอ น เช น การข ดเส นใต การเน นด วยส ต วหนา หร อต วเอ ยง เป นต น ด งภาพท 3.4 ล กษณะ ของการส อสารในย คไร พรมแดน เป นการเข าถ งข อม ลด วยการส บค น ด งน ท าให ร ปแบบของข อความ ไฮเปอร เท กซ ได ร บความน ยมส งในป จจ บ น โดยเฉพาะการเผยแพร เอกสารในร ปของข อความบนเว บ ซ งใช เทคน คการเช อมข อความไปย งข อม ล หร อจ ดอ นๆได (การสร างการเช อมโยงหลายม ต, 2555). Hypertext เป นการจ ดการหน วยสารสนเทศ โดยม ล กษณะการเช อมข อม ลเข าด วยก น (Link) ซ งเป นแนวค ดหล กในการ น าไปส การค ดค น World Wide Web ซ งเป นการจ ดการสารสนเทศจ านวนมหาศาล และม เส นทางการ เช อมต อมหาศาลเช นก น ภาพท 3.4 แสดงต วอย างข อความแบบHyperlink ท เช อมข อความไปย งข อความ ท มา : 2. การสร างส อข อความด จ ท ล ข อความด จ ท ลท ม หลายล กษณะเก ดจากล กษณะการสร างท แตกต างก น อาท จากโปรแกรมจ ดการ เอกสาร จากโปรแกรมตกแต งภาพ จากการการแสกน ซ งรายละเอ ยดแต ละแนวทางแสดงได ด งน 2.1 สร างข อความด จ ท ลจากโปรแกรมจ ดการเอกสาร Notepad 5 การสร างข อความด จ ท ล โดยใช Notepad สามารถดาวน โหลดโปรแกรม Notepad หร อ โปรแกรม Text-Editor(โปรแกรมแก ไขข อความ) ได จากเวปไซต ซ งม ท งแบบ free ware และม ค าใช จ าย หล งจากดาวน โหลดโปรแกรมและต ดต งแล ว การเป ดใช งาน Notepad สามารถท าได 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1 start - programs - accessories - notepad (ด งภาพท 3.5) ภาพท 3.5 แสดงการเป ดใช งาน Notepad ว ธ ท 1 ท มา : ฟ ส กส ฌอณ บ วกนก (2555) ว ธ ท 2 กด Ctrl + Esc แล วทางานตามภาพท 3.6 6 ภาพท 3.6 แสดงการเป ดใช งาน Notepad ว ธ ท 2 ท มา : ฟ ส กส ฌอณ บ วกนก (2555) ความสามารถของโปรแกรม Notepad ความสามารถของ Notepad ในการสร างข อความด จ ท ล สร ปได ด งน 1) เป นโปรแกรม Text-Editor ท รองร บภาษาเข ยนโปรแกรมมากมาย ไม ว าจะเป น C, C++, HTML, ASP, Java, Pascal, CSS และอ นๆ อ ก มากมาย พร อมการไฮไล ท เปล ยนส ค าส ง (Syntax) เม อพ มพ ถ ก ให ค ณไม พลาดการผ ดพลาดท ไม เป นเร อง 2) ม ระบบช วยเต มค าส งให ถ กต องโดยอ ตโนม ต (Auto-Completion) เพ อป องก นการล มคาส ง หร อการสะกดคาส งท ถ กต อง 3) สามารถค นหาข อความ (Search) เปล ยนข อความ (Replace) พร อม ก นท กไฟล ท เป ดอย ได 4) สน บสน นการลากแล ววาง (Drag-and-Drop) 5) สน บสน นการซ มเข าออก ข อความ หร อค าส งต างๆ (Zoom In / Zoom Out) 6) ม ระบบการจดจ าค าส งท พ มพ ไปแล ว หร อแก ไขไป ได อย างละเอ ยด ท กคาส ง ท กต วอ กษร 7) สามารถโหลดปล กอ นเสร ม เพ อการใช งานเฉพาะทางได หลากหลาย พร อมระบบอ พเดทปล กอ นอ ตโนม ต ต วอย างการประย กต ใช Notepad โปรแกรม Notepad สามารถประย กต ใช ทางาน ด งน 1) ใช ในการค ดลอกข อความจากหน าเว บใส Microsoft Word บางคร ง ต วอ กษรท ค ดลอกมาจากหน าเว บม หลายส หากค ดลอกข อความท ต องการท งหมดแล วน าไปวางใน Notepad โปรแกรมจะเปล ยนท งส ต วอ กษร ขนาด ฟ อนต ให เป นเหม อนก นท งหมดรวมถ งการลบร ปออก ด วย แล วค ดลอกข อความใน Notepad ไปใส ใน Microsoft Word ข อความก จะเหม อนก น ท งส ต วอ กษร ขนาด ฟ อนต 2) สามารถเก บงานไว ใช ในการพ มพ ก บเคร องพ มพ อ นๆโดยค ดลอกใส Notepad ไว สามารถแก ป ญหาเร องฟ อนต ท ไม ม ในคอมพ วเตอร เคร อง อ นๆได รวมท งการท เคร องอ นไม ม โปรแกรม Word ด วย 3) ใช ได แทนกระดาษจดบ นท ก พ มพ ข อความแล วย อหน าให เล กลง สามารถใช แทนกระดาษจดบ นท ก 4) ใช ในการเก บข อความล บได โดย Save เป นส กลไฟล อ น เช น.zip.rar เป นต น ทาให คนท ไม ร ว ธ เป ดไม สามารถเป ดอ านได ว ธ เป ดก คล กขวา Open With Notepad ก สามารถเป ดอ านได เหม อนเด ม Microsoft office ในการใช งานด านเอกสารผ ใช ส วนใหญ ม กใช โปรแกรม Microsoft Office ในการท างาน อาจ เป นเพราะว าโปรกรม Microsoft Office สามารถใช งานง ายและม ประส ทธ ภาพส ง โปรแกรมต างๆใน Microsoft Office ม โครงสร างและว ธ การใช งานคล ายๆก น ด งน นเม อเข าใจโปรแกรมใดโปรแกรมหน งใน Microsoft Office ก จะช วยลดเวลาในการเร ยนร โปรแกรมอ นๆ ได เป นอย างด ซ งเก ยวข องก บการสร างและ ผล ตข อความด จ ท ลเป นพ นฐาน องค ประกอบ Microsoft office Microsoft office ม องค ประกอบพ นฐาน ท ส งเสร มการใช งานเก ยวก บการสร าง ข อความมากมาย ด วยเป นโปรแกรมท สร างข นมาเพ อตอบสนองการใช งานด านเอกสารโดยเฉพาะ ซ งสามารถ สร ปองค ประกอบสาค ญๆเก ยวก บการสร างข อความได ด งน (ความร พ นฐานไมโครซอฟท เว ร ด, 2011) 1) ม ระบบอ ตโนม ต ต างๆ ท ช วยในการท างานสร างข อความด จ ท ลให สะดวกข น เช น การตรวจค าสะกด การตรวจสอบไวยากรณ การ ใส ข อความอ ตโนม ต เป นต น 2) สามารถ สร างตารางท สล บซ บซ อนย างไรก ได 3) สามารถใช สร างจดหมายได อย างรวดเร ว โดยสามารถก าหนดให ผ ว เศษ (Wizard) ใน Word สร างแบบฟอร มของจดหมายได หลาย ร ปแบบตามต องการ 4) ตกแต งเอกสารได ง ายและรวดเร ว สามารถตกแต งเอกสารหร อ เพ อความสะดวกจะให Word ตกแต งให ก ได โดยท สามารถเป นผ กาหนดร ปแบบของเอกสารเอง 5) สามารถแทรกร ปภาพ กราฟ หร อผ งองค กรลงในเอกสารได 6) เป นโปรแกรมท ท างานบนว นโดว ค ณสมบ ต ต างๆของว นโดว จะม อย ใน Microsoft office ด วย เช น สามารถย อขยายขนาด หน าต างได ใช ร ปแบบอ กษรท ม อย มากมายในว นโดว ได 7) ความสามารถในการเช อมต อก บโปรแกรมอ นๆในช ดโปรแกรม Microsoft Office สามารถโอนย ายข อม ลต างๆระหว างโปรแกรม ได เช น สามารถด งข อม ลใน Excel มาใส ใน Word ได 8) ม ผ ช วยเหล อท ม ช อว า Office Assistance เพ อการใช งาน 9) ใช ในงานข อความเก ยวก บการค านวนและตาราง เช น Excel ใช เพ องานนาเสนอ presentation เช น Power point ส ญญล กษณ พ นฐาน Microsoft office 8 การสร างข อความด วย Microsoft office สามารถทาได ง าย ด วยการใช เคร องม อบน โปรแกรม ซ งส วนใหญ ปรากฏบนแถบเมน (Menu bar) โดยส ญล กษณ พ นฐานในการทางานแสดงไว ด งตารางท 3.1 ตารางท 3.1 แสดงส ญล กษณ พ นฐานในช ดโปรแกม Microsoft Office เพ องานสร างข อความด จ ท ล ส ญล กษณ ช อ ความหมาย File New สร างเอกสารใหม โดยใช แบบเอกสารปกต File Open เป ดเอกสารหร อแบบเอกสารท ม อย แล ว File Save บ นท กเอกสารหร อแบบเอกสารป จจ บ น File Print พ มพ เอกสารป จจ บ นโดยใช ค าท ต งไว Print Preview แสดงเอกสารเต มหน าเหม อนตอนพ มพ Tools Spelling ตรวจคาสะกดในเอกสารป จจ บ น Edit Cut ต ดส วนท ทาแถบส ไว และวางไว บนคล ปบอร ด Edit Copy ค ดลอกส วนท แถบส ไว และวางไว บนคล ปบอร ด Edit Paste แทรกเน อหาของคล ปบอร ดท จ ดแทรก Edit Painter ค ดลอกร ปแบบของส วนท แถบส ไว ไปไว ท ตาแหน งท ระบ Edit Undo กล บการกระทาส ดท าย Edit Redo ทาการทางานหล งส ดซ งถ กยกเล กการกระทา Insert Table แทรกตาราง Columns เปล ยนคอล มน ของตอนท เล อกไว Show/Hide แสดงหร อซ อนส ญล กษณ ในการจ ดเอกสาร Zoom Control ย อ-ขยายจอภาพ Help แสดงว ธ ใช คาส งหร อตรวจสอบร ปแบบของข อความ Style จ ดร ปแบบด งท ม อย แล วหร อร ปแบบข อความตามต วอย าง Font เปล ยนประเภทต วอ กษรของส วนท แถบส ไว Font Size เปล ยนบนาดต วอ กษรของส วนท แถบส ไว Bold ทาหร อยกเล กร ปแบบต วอ กษรส วนท แถบส ไว ให เป นต วหนา Italic ทาหร อยกเล กร ปแบบต วอ กษรส วนท แถบส ไว ให เป นต วเอ ยง Underline ทาหร อยกเล กร ปแบบต วอ กษรส วนท ทาแถบส ไว เป นข ดเส นใต Align Left จ ดเร ยงข อความท ทาแถบส ไว ให อย ช ดขอบซ ายของบรรท ด Center จ ดเร ยงข อความท ทาแถบส ไว ให อย ก งกลางบรรท ด Align Right จ ดเร ยงข อความท มาแถบส ไว ให อย ช ดขอบขวาของบรรท ด 9 ส ญล กษณ ช อ ความหมาย Justify จ ดเร ยงข อความท ทาแถบส ไว ให อย ช ดขอบซ ายและขอบขวา Numbering ใส เลขหน าข อความท ทาแถบส ไว Bullets ใส เคร องหมายหน าข อความท ทาแถบส ไว Decrease ลดระยะเย องของข อความท ทาแถบส ไว Indent Increase Indent เพ มระยะเย องของข อความท ท าแถบส ไว Border แสด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks