Dieta GAPS

Description
sanatate

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 16

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Dr. Natasha Campbell - Dieta GAPS 9 Aug 2017 Protocolul GAPS (ca ș i AIP) este conceput pentru vindecarea ș i sigilarea căptu ș elii intestinale, reechilirarea siste!ului i!unitar ș i restaurarea ecosiste!ului acterian opti! n interiorul tractului gastro#intestinal$  # Protocolul nutri ț ional restric ț ionea%ă toate cerealele, laptele co!ercial, legu!ele de a!idon ș i to ț i carohidra ț ii procesa ț i &ra'ina ț i, concentrndu#se n acela ș i ti!p pe ali!entele u ș or digeraile ș i nutritive dense$ # Protocolul de Supli!entare treuie să 'ie adaptat pentru a se potrivi nevoilor individualeale pacientului, dar include un proiotic co!ercial pentru a 'urni%a acterii ene'ice de#a lungul tractului intestinal, aci%i gra ș i esen ț iali, ulei de 'icat de cod ș i suport digestiv$ # Protocolul de eto*i'icare i!pune !odalită ț i naturale de a cură ț a 'icatul ș i colonul prinsucuri, GAPS +ilshaes, ieta GAPS este !păr  ț ită n două păr  ț i- dieta de introducere ș i dieta integrală GAPS$ ieta de introducere poate 'i 'oarte cople ș itoare pentru pacien ț i, părin ț i ș i copii care sunt oi ș nui ț i cu o ali!enta ț ie tradi ț ională occidentală$ .ncepnd cu dieta /ull GAPS ș i i!ple!entarea protocolului n etape poate 'i cea !ai ună op ț iune pentru unii, pentru a u ș ura !odi'icările dietetice$ r$ a!pell#+cride reco!andă pacien ț ilor cu prole!e digestive severe ș i sensiilită ț i severe la ali!ente să nceapă cu dieta introductivă$ Pentru cei care su'eră de constipa ț ie ș i si!pto!e u ș oare, ncepnd cu dieta /ull GAPS poate 'i oop ț iune !ai ună$ ieta introductivă este !păr  ț ită n ș ase etape$ .n general, pacien ț ii au nevoie de #3 săptă!ni pentru a 'inali%a toate etapele, nsă aceasta este 'oarte individuală ș i pentru unii pacien ț i poate dura !ai !ult$ ieta introductivă este concepută  pentru pacien ț ii cu prole!e digestive severe, inclusiv diaree cronică, IS, rohn, gastrită ș i colită ulcerativă, precu! ș i pacien ț i cu a'ec ț iuni neurologice severe, inclu%nd autis!, schi%o'renie, depresie ș i ipolaritate$ 4nii pacien ț i pot pre%enta a'ec ț iuni neurologice 'ără si!pto!e digestive clare ș i pot să se poată deplasa !ai repede prin dietade introducere, ascultnd corpul ș i oservnd reac ț iile negative$ 5dată ce un pacient a trecut prin cele ș ase etape ale ietei introductive, ei sunt gata să se !ute pe dieta /ull GAPS$ 6ste i!portant să ne a!inti! că !aoritatea dietei pacientului treuie să 'ie co!pusă din carne, pe ș te, ouă, ali!ente 'er!entate ș i legu!e$ .ndepărtarea  produselor de pani'ica ț ie din 'ăină, iar 'ructele, nucile pot 'i n detri!entul procesului de vindecare ș i ar treui consu!ate doar cu !odera ț ie$ Pentru pacien ț ii care su'eră de o cre ș tere e*agerată a drodiilor, eli!inarea te!porară a 'ructelor, a !ierei ș i a 'ructelor cu coaă le!noasă poate 'i ene'ică$ 8o ț i pacien ț ii se ocupă de protocoalele nutri ț ionale& supli!entare n !od di'erit ș i poate necesita un alt spriin dect cel esen ț ial reco!andat de r$ a!pell#+cride$ Aceasta este o prole!ă pentru un practician cali'icat să decidă$ Alege ț i nu!ai supli!entele cu cea !ai !ică cantitate de ingrediente adăugate care pot agrava starea intestinală$ Supli!entele esen ț iale care co!pletea%ă Protocolul nutri ț ional GAPS sunt pre%entate !ai os-# un proiotic re%istent terapeutic e'icient# aci%i gra ș i esen ț iali# vita!ina A# en%i!e digestive# supli!ente de vita!ine ș i !inerale$ Probioticele  sunt utili%ate cel !ai 'recvent n trata!entul tulurărilor gastro#intestinale, inclu%nd-# In'ec ț ii virale ale tractului digestiv  # ecroti%area enterocolitei la sugari# iaree pediatrică acută# olita pseudo!e!ranoasă# iarrhea călătorului# lostridiu! enterocolită# 6nterocolită# In'ec ț ia :elicoacter P;lori # 6nteropatogenic de 6$ coli# A'ec ț iuni intestinale in'la!atorii- oala rohn, colita ulcerativă ș i hipotis!ul cronic# Sindro!ul colonului iritail# Intoleran ț ă la lacto%ă# Prevenirea cancerului de colon.n plus 'a ț ă de prole!ele digestive, !ulte alte prole!e de sănătate s#au dovedit a răspunde la trata!entul cu proiotice-# Alergii, inclusiv alergii ali!entare# Autis!ul# In'ec ț ii virale cronice# In'ec ț ii urogenitale# :epatită, ciro%ă hepatică ș i oală iliară# 8uerculo%ă# +eningita# +alignitate# Artrita# iaet# Arsuri de di'erite grade# .ngriirea perioperatorie ș i terapia intensivă la pacien ț ii chirurgicali ș i la pacien ț ii cu  pierdere !asivă de snge# In'ec ț ii clinice# 8ulurări autoi!unee ș i !ulte alte condi ț ii pot ene'icia de utili%area proioticelor, lista de !ai sus a  pulicată n lucrări ș tiin ț i'ice cu privire la ene'iciile proioticelor n condi ț ia speci'ică$ Instruc ț iuni generale pentru alegerea unui proiotic un -# 4n proiotic un ar treui să aiă ct !ai !ulte specii di'erite de acterii ene'ice  posiil$ 4n a!estec de tulpini din di'erite grupuri de acterii proiotice este !ai ene'ic dect un singur grup$# 4n proiotic un ar treui să aiă o cantitate concentrată de acterii- cel pu ț in < !iliarde de celule acteriene pe gra!$ Producătorul de proiotic ar treui să teste%e 'iecare lot pentru re%isten ț ă ș i co!po%i ț ie  acteriană ș i ar treui să 'ie pregătit să pulice re%ultatele$# io#cult este un proiotic reco!andat de r$ a!pell#+cride, cu toate acestea, e*istă !ulte proiotice de naltă calitate pe pia ț ă care ndeplinesc reco!andările suliniate n Sindro!ul Intestin ș i Psihologie$ Acizi gra ș i esen ț iali, copiii ș i adul ț ii ar treui să aiă un grup de uleiuri esen ț iale supli!entate-# 4n a!estec un de se!in ț e &ulei de nuci n propor  ț ie de 2- 1 de aci%i gra ș i o!ega#-  o!ega#3$ Asigura ț i#vă că uleiul este de naltă calitate, n sticlă ntunecată ș i ț inută la 'rigider după deschidere$# 4lei de 'icat de cod pentru a 'urni%a 6PA, :A, vita!ina A ș i vita!ina $# 4leiul de pe ș te cu raport !ai !are de 6PA la :A, deoarece !ai !ulte 6PA pare a 'i  ene'ic pentru pacien ț ii cu GAPS$ u e*istă niveluri to*ice pentru aceste uleiuri$ Vitamina A, după cu! s#a !en ț ionat anterior, vita!ina A este reco!andată su 'or!ă deulei de 'icat de cod (=5)$ e'icitul de vita!ina A poate duce la o varietate de prole!e digestive$ =e%iunile intestinului ș i !alasor ț ia sunt re%ultatele tipice ale de'icien ț ei vita!inei A$ in păcate, copiii ș i adul ț ii GAPS de oicei nu pot asori sau utili%a !ulte 'or!e de vita!ina A, care se găsesc n !od oi ș nuit n supli!ente$ 5 'or!ă naturală de vita!ină A găsită n =5 pare a 'i cea !ai ună 'or!ă pentru ace ș ti pacien ț i$ Enzime digestive,  persoanele cu 'loră intestinală anor!ală aproape 'ără e*cep ț ie au o  produc ț ie scă%ută de acid gastric$ 8o*inele produse de acterii cu! ar 'i andida ș i lostridia au o capacitate puternică de a reduce secre ț ia acidului gastric$ Acidul din sto!ac este pri!a arieră pentru un nu!ăr !are de !icroi care sosesc cu 'iecare !u ș cătură de !ncare sau ăutură pe care o consu!ă!$ acă sto!acul nu este su'icient de acid, ace ș ti !icroi răi pot avea ș ansa de a coloni%a sto!acul, care ar treui să 'ie aproape steril$ /ără p:#ul adecvat al sto!acului, este proail să apară o serie de si!pto!e digestive ș i in'ec ț ii poten ț iale$ r$ a!pell#+cride reco!andă ca pacien ț ii cu GAPS să co!plete%e cu acid gastric$ el !ai 'i%iologic preparat disponiil este etaine :l cu Pepsin $ Enzime pancreatice  # acestea sunt en%i!e pe care oa!enii gndesc n general la au%irea cuvintelor >en%i!e digestive>$ Aceste en%i!e sunt, de oicei, co!ina ț ii de protea%e,  peptida%e, lipa%e, a!ila%ă, lacta%ă ș i celula%ă$ .ntr#un tract digestiv sănătos, aceste en%i!e sunt produse n !od natural de către pancreas$ acă aciditatea sto!acului poate 'ireturnată, aceste en%i!e ar treui să 'unc ț ione%e e'icient$ r$ a!pell#+cride reco!andă supli!entarea cu acid sto!acal$ acă si! ț i ț i că ene'icia ț i de utili%area acestor supli!ente, asigura ț i#vă că nu con ț in u!pluturi sau lian ț i care ar putea inter'era cu procesul de vindecare din intestin$ Splimentarea c vitamine ș i minerale r$ a!pell#+cride nu reco!andă n general nici o supli!entare de vita!ine sau !inerale la nceputul progra!ului pentru pacien ț ii cu prole!e digestive severe$ 4nii  pacien ț i pot necesita supli!ente vi%ate, inclusiv suport pentru 'icat ș i asisten ț ă pentru deto*i'iere, dar aceasta este o prole!ă pentru un practician cali'icat de a decide$acă inten ț iona ț i să utili%a ț i supli!ente-# Alege ț i supli!ente 'ără ingrediente care pot agrava starea intestinală$ # Alege ț i supli!ente cu o rată ridicată de asor ț ie$ # Păstra ț i supli!entele la un nivel !ini!$ Deto!i ierea ș i modi ic#rile stilli de via ț # eto*ingul total poate provoca daune n organis!, n a'ară de daunele cau%ate de to*inele acu!ulate$ Sus ț inerea procesului natural de cură ț are a organis!ului este necesară pentru a repara ț esuturile deteriorate$ Ț esuturile deteriorate treuie reparate ș i corpul dvs$ va 'ace acest lucru n paralel cu cură ț area$ r$ a!pell#+cride reco!andă !etode naturale de deto*i'icare, deoarece agen ț ii de chelatare intensi ș i progra!ele de
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks