Dictionarul Plantelor de Leac-carte

Description
fitoterapie

Please download to get full document.

View again

of 161
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 161

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  DICȚIONARUL PLANTELR DE LEAC  Plantele medicinale ausecrete şi compuşi pecare poate, noi,oamenii, nu le vomdezvălui niciodată întoată complexitatea lor.Medicamentele sunt făcute de mâna omului,în timp ce plantele au harul divin. O diferenţă care spune totul şi încă ceva în plus: că nuexistăm şi că nu vom exista decât prinnatură.  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Dicţionarul plantelor de leac. - Ed. a 2-a, rev. – București: Editura Călin, 2008 Bibliogr. ISBN 978-973-7661-08-1 81'374.2:633.81+633.88=135.1  © Editura Călin Editura Călin este marcă înregistrată Dicţionar realizat de Eugen Mihăescu și colaboratorii Concepţie grafică – Mihnea Truşcă Tehnoredactare – Călin Mihăescu Editor – S.C. 5 M Exim SRL – Editura Călin București, sector 6, Drumul Taberei nr. 120 www.edituracalin.ro | e-mail: edituracalin@gmail.com  DICŢIONARUL PLANTELOR DE LEAC   plante medicinale de uz curent plante medicinale renumite plante medicinale rare plante medicinale exotice alimente medicinale Editura Călin
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks