DGPT 1976 Vaslui

Description
anul 1976 in cenzura vasluiana DGPT

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Întreaga perioadă comunistă a stat sub semnul ateismului promovat de partid la nivel oficial, la nivel neoficial instituia bisericii aducea mai multe beneficii decât orice firmă de spionaj. Extrem de mulți preoți s - au confundat în perioada comunistă și cu   meseria de securiști, prin acest mod se acționa pe o cale „legală” la mărturisirea posibilului dușman al poporului. În județul Vaslui, regulile de la „Centru” erau respectate cu sfințenie, iar în orice problematică se solicita imediat sprijinul organului de partid local, în cazurile excepționale se apela direct la București.   În 1976, Protoieria Vaslui a găsit de cuviință să solicite tipografiei locale, o comandă în care se dorea executarea mai multor registre cu procese verbale de inspecție a bisericilor din județ. Acestea conțineau printre altele, rubrici precum: cum își îndeplinesc preoții serviciul, gospodărirea, atragerea credincioșilor, alte activități. Consultând Direcția pentru problemele Comitetului în județ, cenzorul a decis împiedicarea tirajului,  oferind Protoieriei varianta de a realiza comanda prin intermediul Departamentului Cultelor. Astfel, Necula prelungea și mai mult mecanismul, Protoieria Vaslui fiind supusă la noi cheltuieli, deoarece Departamentul invocat se afla la București, la fel ca tipografia Patriarhiei Române. Aceste prelungiri la care se adăugau șicanele, aveau drept scop îngreunarea activităților Protoieriei Vaslui, acest blocaj aflându -se pe linia partidului ce își propunea îndepărtarea românilor de la credința lor de secole.   R  aport de activitate pe anul 1976 reviste școlare   Anul 1976 poate fi considerat unul dintre cei mai solicitanți ani ai împuternicitului vasluian Petrache Necula care stabilise ca acest efort să fie încununat cu un amplu document, de data aceasta nesecret, fapt ce își propunea să evidențieze transparența instituției, pe cinci pagini de A4 și care consemnau marile realizări ale cenzorului de pe parcursul anului. Împuternicitul vasluian al Direcției Generale de Presă și Tipărituri apelase, în stilul caracteris tic epocii, la o introducere  pompoasă realizată cu scopul de a marca meritele sale în rezultatele obținute, punând în oglindă și condițiile în care și - a desfășurat activitatea precum: lipsa unui colectiv, izolarea într  - un județ în  plină dezvoltare ( de teama celor de la „Centru” nu a dorit să spună în plină sărăcie). Aceste măguliri serveau în perspectiva obținerii unei măriri de salariu sau cel puțin o primă din partea celor de la Direcția Generală de Presă și Tipărituri de pe lângă Consiliul de Miniștri.   Petrache Necula își reformase stilul de muncă, declarând în raport că a transformat studierea „prestigioaselor” reviste și ziare precum „Era socialistă”, „Munca de partid”,  „Contemporanul”, în lecturi obligatorii și din care a extras prețioase învățăminte.   În același fastuos raport, Petrache Necula amintea și de un schimb de experiență realizat cu colectivul din Iași, dar și de o varietate de colaborări ce s - au finalizat cu ajutorarea unor lectori din județele Suceava, Iași și Vrancea. Sub egida statului, Petrache Necula se transformase în persoana pe care statul dorea să o creeze, multilateral dezvoltată, și care își îndrepta resursele și în ajutorarea a două organizații de  partid din Întreprinderea de Confecții Vaslui.   Același raport prezenta integrarea lui Petrache Necula în viața socială vasluiană, ce se realizase în mod complet, cenzorul susținând „conferințe pe diferite teme în județ”, ce au determinat și „dezbateri ideologice” productive pentru partid. Raportul lui Necula îngloba de asemenea, principal ele greșeli ale jurnaliștilor de la „Vremea nouă”, de asemenea menționând și intervențiile marcante realizate în revistele școlare „Zorile”, „Axa”, „Debuturi și tradiții”, evidențiind ce mari creații artistice trimisese în coșul de gunoi al uitării. Cenzorul se manifestă mulțumit deoarece în aceleași reviste școlare nu au fost identificate lucrări cu tentă patriotică, însă  predominau cele despre muncă, despre viața de astăzi a tineretului, materiale care oglindeau viața organizațiilor de tineret. În această    perioadă apare o nouă revistă școlară, și care este supusă unei asemănătoare cenzuri precum celei instaurate revistei „Zorile”. În „Nota de intervenții” cu numărul S3/25aprilie 1977, Petrache Necula a reușit să curăța, dintr  - o semnătură, poemele „Dorința” , „Neliniști”, dar și un desen avangardist după modelul celui din „Zorile” acesta din revista „Făclia” afișând în cadrul său și însemnul crucii.  
Related Search
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks