DEVELOPMENT PLAN) โรงเร ยนค าเข อนแก วชน ปถ มภ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษายโสธร เขต - PDF

Description
แผนพ ฒนาตนเอง ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา : ID Plans (INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) โรงเร ยนค าเข อนแก วชน ปถ มภ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษายโสธร เขต 1 ส วนท 1 : ข อม ลท วไป เลขประจ าต วประชาชน

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Religion & Spirituality

Publish on:

Views: 8 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาตนเอง ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา : ID Plans (INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) โรงเร ยนค าเข อนแก วชน ปถ มภ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษายโสธร เขต 1 ส วนท 1 : ข อม ลท วไป เลขประจ าต วประชาชน เลขท ต าแหน งเง นเด อน เลขผ เส ยภาษ ช อ-สก ล นางนร ร ตน นาคร นทร ต าแหน ง คร ค.ศ. 2 ว ทยฐานะ คร ช านาญการ ว ฒ การศ กษา คร ศาสตร บ ณฑ ต (คบ.) และ อวท. ว ชาเอก คอมพ วเตอร ศ กษา ว น/ เด อน/ป เก ด 18 ม ถ นายน 2513 หม เล อด บ (B) ส ญชาต ไทย ศาสนา พ ทธ เบอร โทรศ พท ท ต ดต อได , E mail กล มงานท ส งก ด - กล มสาระการเร ยนร ว ชาคณ ตศาสตร สถานท ต งกล มสาระฯ อาคาร 3 ช น 3 - กล มบร หารงานงบประมาณ งานประจ า 1. สอนรายว ชาคณ ตศาสตร พ นฐาน ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2 2. งานคร ประจ าช น น กเร ยน ม.1/8 จ านวน 47 คน 3. งานช มน มคณ ตศาสตร ก บการบ รณาการ ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 2 (จ านวน 30 คน ) และ ก จกรรม สอนล กเส อสาม ญร นใหญ ช นม ธยมศ กษาป ท 2 (จ านวน 50 คน) ก บโครงงานส งประด ษฐ เพ อในหลวง แบบพอเพ ยง งานพ เศษ 1. ห วหน าส าน กงานกล มบร หารงานงบประมาณ 2. งานคร ประจ าช น ม.1/8, งานสอนแนะแนวระด บช น ม.1/8 ความสามารถพ เศษ ม ความสามารถในการใช โปรแกรมฯ, การจ ดพ มพ เอกสารท งระบบภาษาไทย-อ งกฤษ ได อย างช านาญ เบอร โทรศ พท , E mail 1 ส วนท 2 : การพ ฒนาสมรรถนะ ค ณสมบ ต / สมรรถนะ 1. ด านว น ย ค ณธรรม 1.เข าร บการอบรมคร ตลอดป จร ยธรรม และจรรยาบรรณ ตามโครงการพ ฒนา การศ กษา 2552 ว ชาช พคร คร ภายในสถานศ กษา 1. เพ อพ ฒนา ค ณธรรมจร ยธรรม แห งว ชาช พให ตนเอง เก ดความร กและ ความศร ทธาใน ว ชาช พคร ม ความ ร บผ ดชอบและปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด ม การพ ฒนาองค กรส ความเป นเล ศ 2.พ ฒนาพฤต กรรม และค ณล กษณะ ผ เร ยนให ม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยม ท พ งประสงค 2. น าน กเร ยนประจ า ช น ม.1/8 ท ร บผ ดชอบ ร วม ด าเน นงานตาม โครงการพ ฒนา ค ณธรรมน าความร โดยใช โครงงาน บ รณาการ ภาคเร ยนท 1/52 -ว ทยากรให การบรรยาย - เอกสารประกอบงาน โครงการข บเคล อนการค ดส ห องเร ยน -เคร องคอมพ วเตอร -อ นเทอร เน ต -เอกสารและแฟ มงาน -คร ประจ าช นและน กเร ยน ประจ าช น ม.2/4 ท กคน 2 IDP-2 ส วนท 2 : การพ ฒนาสมรรถนะ ค ณสมบ ต / สมรรถนะ 4. ร วมประช มเช ง ปฏ บ ต การคร ประจ า ช น ว ธ การ -เร ยนร ด วยตนเอง -แนะน าเพ อน ร วมงาน -ศ กษาด งาน -ประช ม อบรม ส มมนา 5. ร วมม อก บสภา ว ฒนธรรมจ งหว ด ยโสธร จ ดให ม โครงการลาน ว ฒนธรรมเพ อ เยาวชนและ ครอบคร ว 3 IDP - 4 ค ณสมบ ต / สมรรถนะ 2. ด านค ณภาพการ ปฏ บ ต งาน 2.1 สมรรถนะหล ก 1) การม งผลส มฤทธ 2) การบร การท ด 3) การพ ฒนาตนเอง 4) การท างานเป นท ม 1. ปฏ บ ต ก จกรรม ทางว ชาการเก ยวก บ การพ ฒนาว ชาช พคร อย เสมอ - จ ดท า/ส งแผนการ จ ดป ายน เทศ : การ บร หารจ ดการช น เร ยน ประจ าป ส งแผนการจ ดการ เร ยนร รายว ชา คณ ตศาสตร ค ม การจ ดท าบ นท ก ผลหล งการการ จ ดการเร ยนร 1. ข าพเจ าได ศ กษา ค นคว าในการพ ฒนา ตนเองอย เร อย ๆ ตลอดจนเข าร วมอบรม ทางว ชาการอย บ อย ๆ ศ กษาหล กส ตรแกนกลาง ของสถานศ กษา หล กส ตรของท องถ น เพ อจ ดท าแผนการจ ดการ เร ยนร จ ดท าและ ประด ษฐ ส อประกอบการ เร ยนการสอน ประย กต ปร บปร งอย เร อย ๆ เพ อให ม ความเหมาะสม ก บผ เร ยน กระต นให ตลอดป การศ กษา -ค ม อคร ประกอบการเร ยน การสอนตลอดจนส อการ สอนทางเทคโนโลย เช น คอมพ วเตอร, อ นเทอร เน ต, บทเร ยนส าเร จร ป ฯลฯ -หล กส ตรแกนกลาง -หล กส ตรสถานศ กษา -หล กส ตรท องถ น -กระดาษผล ตเอกสาร บทเร ยนส าเร จร ปและใบ ความร ใบงาน แบบทดสอบ ฯลฯ ผลท เก ดข น ว ดผล ประเม นผลท กส นป การศ กษาใน ปพ.5 แบบส ารวจ/ แบบสอบถามความ ค ดเห นของน กเร ยนท ก ส นป การศ กษา พบว าน กเร ยนสามารถ ร วมก จกรรมการเร ยนร สามารถท จะแก ป ญหา ทางคณ ตศาสตร และ ประเม นผลตนเองได ผ านเกณฑ อย างน อย 70% ตามท คร ก าหนด และพ ฒนาท กษะการ 4 ค ณสมบ ต / สมรรถนะ -ม การพ ฒนาส อการ เร ยนการสอนท หลากหลายและ ปร บปร งให ม ประส ทธ ภาพอย เสมอ (1) ส อทาง เทคโนโลย (2) ส อส งประด ษฐ (3) ส อเอกสาร บทเร ยนส าเร จร ป (4) ส อโปรแกรม GSP เรขาคณ ต พลว ต (5) ส อโปรแกรม น าเสนองานด วย สไลด เป นบทเร ยน ผ เร ยนได เร ยนร อย าง พ ฒนาและม ความส ข ม การเผยแพร ผลงานทาง ว ชาการ และการเข าร วม ก จกรรมทางว ชาการท องค การหน วยงานหร อท สมาคมจ ดข น เช น เข า ร วมร บการอบรม ส มมนา และประช มปฏ บ ต การ น าไปส การพ ฒนาตนเอง อย างต อเน อง 2. ต ดส นใจปฏ บ ต ก จกรรมต าง ๆ โดย ค าน งถ งผลท เก ดก บ ผ เร ยน หมายถ งการเล อก อย างชาญฉลาดด วยความ ร ก และความหว งด ต อ เร ยนร ได เป นอย างด กล าแสดงออก และ ปฏ บ ต ก จกรรมต าง ๆ ได เป นอย างด ตาม ความสามารถ ความ ถน ดของตน 5 ค ณสมบ ต / สมรรถนะ ส าเร จร ปด วย คอมพ วเตอร (Power Point) 2. ต ดส นใจปฏ บ ต ก จกรรมต าง ๆ โดย ค าน งถ งผลท เก ดก บ ผ เร ยน ม งม นพ ฒนา ผ เร ยนให เต ม ศ กยภาพ 3.พ ฒนาแผนการ จ ดการเร ยนร ให สามารถปฏ บ ต ได เก ดผลจร ง และการ จ ดก จกรรมการเร ยน การสอนโดยเน นผล ถาวรท เก ดแก ผ เร ยน 4.ม การพ ฒนาการ ผ เร ยน โดยเฉพาะด าน การเร ยนการสอนในช น เร ยน ได จ ดกระบวนการ เร ยนร ท หลากหลายเพ อ พ ฒนาท กษะของน กเร ยน เช น ปร บเปล ยนร ปแบบ เอกสารใบงาน ใบ ก จกรรมเป นบทเร ยน ส าเร จร ปท ม ท งเกม ท ง แบบฝ ก ใบความร Mind mapping เช น การจ ดท า บทเร ยนส าเร จร ปเป น ร ปเล มท สมบ รณ เร อง เลขยกก าล งท ม ช อว า แรลล...เลขยกก าล ง เพ อกระต นให ผ เร ยนได เร ยนร อย างสน กสนาน 6 ค ณสมบ ต / สมรรถนะ สอนอย างต อเน อง ม การเข าร วมการ อบรมและศ กษาด งานจากหน วยงาน อ น ๆ น าความร มา ประย กต ใช ในการ สอนเสมอ เช น ได เข าไปศ กษาด งานใน โครงการแลกเปล ยน เร ยนร ท อ านาจเจร ญ,โครงการอบรม ICT,โครงการประช ม ทางว ชาการ ของ สสวท. ท มหาว ทยาล ย อ บลราชธาน เป น ต น ได ความร ได ฝ ก ประสบการณ อย างม ความส ขและพ ฒนา ตนเองให ผ านการว ดผล ประเม นผลการท กคนได อย างถ กต อง 3.ส งเสร มและสน บสน น น กเร ยนเข าร วม สอบแข งข นว ด ความสามารถทาง คณ ตศาสตร อย าง กว างขวาง ตลอดจน ส งเสร มให น กเร ยนกล า แสดงออก เช นก จกรรม ก ฬาส,ว งมาราธอน, การแสดงน ทรรศการ, ท าบ ญต กบาตร,ตอบ 7 ค ณสมบ ต / สมรรถนะ ป ญหาทางว ชาการ และ การประกวดโครงงาน ฯลฯ -ให ความร วมม อก บผ อ น ในสถานศ กษาอย าง สร างสรรค (1)ปฏ บ ต งานในหน าท ท ได ร บมอบหมายได ครบถ วน บรรล ตาม ว ตถ ประสงค ของงาน (2)ปฏ บ ต งานอย าง สร างสรรค โดยย ด ประโยชน ของส วนรวม เช น ก จกรรมการเข าค าย คณ ตศาสตร เป นต น 8 IDP - 9 ค ณสมบ ต /สมรรถนะ 2. ด านค ณภาพการ ปฏ บ ต งาน(ต อ) 2.2 สมรรถนะประจ า สายงาน 1) การออกแบบ การเร ยนร 2) การพ ฒนาผ เร ยน 3) การบร หารจ ดการ ช นเร ยน - ว เคราะห และปร บ พ นฐานผ เร ยนและ รายงานผลการ ว เคราะห การจ ด กล มผ เร ยน และปร บ พ นฐานให น กเร ยน ในระด บช นท สอน ได แก ห อง ม. 2/2,2/4,2/6,2/8,2/10 และ ม. 2/11 -จ ดส งรายงานการ ว จ ยในช นเร ยนเพ อ แก ป ญหาน กเร ยน รายว ชาคณ ตศาสตร จ านวน 2 เร อง -จ ดท าแผนการจ ดการ เร ยนร ท เหมาะสมก บ ผ เร ยน ม การจ ดกล ม ผ เร ยน ใช ก จกรรมเพ อน ช วยเพ อน,สอนซ อม เสร ม, ปร บพ นฐาน เพ อให การจ ดการเร ยน การสอนในช นเก ด ประส ทธ ภาพและเก ดผล ต อผ เร ยนมากท ส ด -เข าร บการอบรมความร การผล ตส อการสอน คณ ตศาสตร ท ท นสม ย -ผล ตส อการเร ยนการ สอนท สอดคล องก บ ตลอดป การศ กษา -เอกสารค ม อประกอบการ ผล ตส อการเร ยนการสอน คอมพ วเตอร -CD โปรแกรมและเอกสาร -แหล งข อม ล งบประมาณ 3,000 บาท ส าหร บขยายผลและจ ดท า เอกสารเผยแพร -ค ม อคร ประกอบการเร ยน การสอนตลอดจนส อการ สอนทางเทคโนโลย เช น คอมพ วเตอร, อ นเทอร เน ต, บทเร ยนส าเร จร ป ฯลฯ -หล กส ตรแกนกลาง -หล กส ตรสถานศ กษา รายงานผลเม อส นป การศ กษาโดยการสร ป รายงานเป นเอกสาร และสร ปผลการท างาน เป นข อม ลในการ น าเสนอเป นแผนภ ม กราฟหร อสร ปเป น ร อยละ 9 ค ณสมบ ต /สมรรถนะ (1)หน งส อของ น กเร ยนน อย (2)ค อ นด บก บการ ฝ กค ดฝ กสร าง -จ ดป ายน เทศและจ ด กล มน กเร ยนประจ า ช นด แลห องเร ยน โดยแบ งเวร ประจ าว น ปร บปร ง ท าความสะอาด ห องเร ยนโดยย ด หล ก 5 ส. เน อหาสาระตามสาระ การเร ยนร ช วงช นท 3 ใน ระด บช น ม.1 และ ม.2 ท ได ร บผ ดชอบในการสอน อย างเต มความสามารถ -ท าการประย กต และ ปร บปร งแผนการจ ดการ เร ยนการสอนให ท นสม ย และเป นป จจ บ นอย เสมอ ม การออกแบบการว ดผล ประเม นผลตามสภาพจร ง และ แบบ Rubic ท ได ร บ การอบรมน ามาขยายผล ประย กต ใช ในการจ ดการ เร ยนการสอนพ ฒนาให ด ย งข น -หล กส ตรท องถ น -กระดาษผล ตเอกสาร บทเร ยนส าเร จร ปและใบ ความร ใบงาน แบบทดสอบ ฯลฯ 10 ส วนท 3 : ค าร บรอง ข าพเจ าขอเสนอแผนการพ ฒนาตนเองน เพ อเสนอพ จารณาและขออน ม ต เม อว นท /..ม ถ นายน.../ (ลงช อ)...เจ าของประว ต ( นางนร ร ตน นาคร นทร ) ได ท าการปร บปร ง/แก ไข แผนน คร งท.1.เม อว นท...2../.ม ถ นายน./ IDP-11 ได พ จารณาให ความเห นชอบตามแผนพ ฒนาตนเองน เม อว นท.../.../... (ลงช อ)...รองผ อ านวยการกล มบร หารงานว ชาการ (นายสมยศ ค าแพง) พ จารณาแล วอน ม ต แผนพ ฒนาตนเองน 11 ว ธ การพ ฒนา : A = เร ยนร จากการปฏ บ ต (Action learning) C = การสอนงาน (Coaching) E = พบผ เช ยวชาญ (Expert Briefing) F = ศ กษาด งาน (Field Trip) J = แลกเปล ยนงาน(Job Swap) M =พ เล ยง (Mentoring) (ลงช อ)...ผ อ านวยการโรงเร ยน (นายชวดล เพ ญชร ) OJT = การปฏ บ ต ในงาน (On the job training) P = มอบหมายงาน(Project Assignment) S = ศ กษาด วยตนเอง (Self Study) T = ฝ กอบรม/ประช มปฏ บ ต การ (Training /Workshop) W = ต ดตามผ ม ประสบการณ (Work Shadowing) OTH = อ นๆ (Other)..ระบ ค าอธ บายการกรอกแบบแผนพ ฒนาตนเอง (COM-IDP-1) 12 ส วนท 1 รห ส...(ใส รห สประจ าต วบ คคล ถ าย งไม ม ให เว นว างไว ) ช อ-สก ล...ต าแหน ง...ระด บ...กล มงาน...(ใส ช อ-สก ล และรายละเอ ยดป จจ บ นของผ จ ดท าแผนพ ฒนาตนเอง) หน าท หล ก...(ใส หน าท ประจ าท ร บผ ดชอบตามต าแหน งป จจ บ น) ส วนท 2 การพ ฒนาสมรรถนะ (ให เล อกสมรรถ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks