Deteriorarea Mediului Prin Poluare

Description
hdh

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 9

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  Deteriorarea mediului prin poluare Proiect realizat de: VijaCristinaMarin Raluca  Poluareaaerului  Sursele de poluare a aerului pot fi clasificate în surse naturale si surseartificiale.  a) Surse naturale sunt: ã solul care, sub influenta diferentelorde temperatura, a ploilor si acurentilorde aer, suferafenomene de eroziune si macinarecu eliberarea departicule foarte fine; ã plantele si animalele, care pot elimina în aer diverse elemente ca polen,par, pene, fulgi etc.; ã gazele si vaporii naturali, eliminatidin sol direct în aerul atmosferic sicare se gasescîn anumite zone caracteristice din punct de vedere geologic; ã eruptiilevulcanice, care arunca în aer, în anumite momente, maricantitatide gaze, vapori de apa si particule solide; ã prafulcosmic,rezultatdindistrugereameteoritilorînstraturilesuperioare ale atmosferei.   b) Sursele artificiale sunt reprezentate de diversele activitatiale omuluidin care rezulta o serie de elemente solide, lichide sau gazoase ce pot ajunge  înatmosfera. Ele constituie principalele surse de poluare si sunt fixe si mobile. ã surse fixe -produc o poluare limitata, de cele mai multe ori în jurullocului de eliminare în atmosfera a poluantilor.Aici se încadreazadoua grupe mari:  o procesele industriale, recunoscute ca fiind cele maiimportante surse de poluare a aerului: chimice, siderurgice, metalurgice, de materiale de constructieetc.;  o procesele de combustie de la încalzirealocuintelorpânalacombustibilul utilizat pentru producerea de energie; cantitatea poluantilorprodusiastfel depinde de calitatea combustibiluluifolosit si de felul arderii. ã surse mobile -produc o poluare diseminata pe o suprafatauneori foartemare; aici se încadreazamijloacele de transport:  o transporturile rutiere;'  o transporturile navale si aeriene;  o transporturile feroviare.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks