Det regionaleogeu bkf

Description
1. Det regionale og EU v. Birgitte Karnøe Frederiksen 17. november 2014 17/11/2014 2. Det internationale, det europæiske, det regionale og det lokale: hvorfor…

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 3 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Det regionale og EU v. Birgitte Karnøe Frederiksen 17. november 2014 17/11/2014
 • 2. Det internationale, det europæiske, det regionale og det lokale: hvorfor overhovedet?
 • 3. HVEMer vi? oCDEU oprettet i 2007 oRegion Midtjylland og 19 kommuner o9 medarbejdere i Bruxelles + én i RM oBetalt af kommuner og Regionen –hver godt 2 kr. pr indbygger Vi står for oprojekter onetværk oindblik oaftryk
 • 4. Hvorfor i Bruxelles og ikke i Midtjylland? oTæt på begivenhedernes centrum oLangt fra driftsopgaverne oSynergieffekt –mange kontorer med samme interesser oKonkurrence oSamarbejde oNetværk –personlige kontakter o’Neutral grund’ –mødelokaler, kontorfaciliteter oOg nej: Det handler ikke om øl og god mad!
 • 5. What’sin it for … skoler, virksomheder, kommuner, affaldshåndtering osv. ??? Vi •Formidler–partnersøgninger, relevant politisk/praktisk information •Opsøger–netværk, strategisk information •Motiverer–skaber interesse i Midtjylland for at udnytte de internationale muligheder •Lobby–arbejde for fremme af midtjyske interesser i Bruxelles •Understøtter–feedback og sparring på projektideer og ansøgninger •Synliggør –fortælle om midtjyske styrker og kompetencer i internationale kontekst
 • 6. Tre påstande/teser! Hvad er sammenhængen mellem den regionale og lokale dagsorden og den europæiske?* oIngen? oI nogen grad? oStor? (*jeg taler ikke om lovgivning, men om projekter, interessevaretagelse, støtte til virksomheder, skoler, NGO’er osv.)
 • 7. Formelt 30.000 bureaukrater 28 medlemsstater 766 medlemmer af Europa-Parlamentet (751 fra 2014) Uformelt Repræsentationer for byer og regioner Virksomheder Sammenslutninger af virksomheder Advokater NGO’er Forskningsinstitutioner Netværk Offentlige virksomheder Og mange flere… Formentlig 30.000 lobbyister i Bruxelles
 • 8. Er vi lobbyister?
 • 9. Vi er softlobbyister oVi sætter Midtjylland påEuropa-kortet(citybranding o.a. branding – skabelse af en legitim interesse for Europa, løbende samtaler i kommuner, på skoler, med virksomheder mm) oVi påvirker i forhold til finansieringsmuligheder oVi forsøger at øve indflydelse på kommende prioriteter og tendenser oPolitisklobbyisme (høringer, lovgivning) Den konkrete påvirkning af lovgivning sker mest ad andre kanaler… hvis den sker! Repræsentere midtjyske interesser og styrker overfor EU-systemet
 • 10. Uanset hvilken slags lobbyisme, så gælder disse bud •Timing •Rigtig person/forum •Indsigt og gode argumenter •Win-win •Udpege de fælles interesser
 • 11. Eksempler på det vi gør Hvad kan I som journalistelever mm. bruge fra os??* * Vi kan henvise til konkrete eksempler, der kan forbinde det ‘abstrakte’ EU-niveau med konkrete handlinger, personer, støtte.
 • 12. Poul og Gert Lading, RadiJet: »Vi får den hjælp, vi skal bruge, og det gode er, at det er en blåstempling af vores forretningside. Der er også nogle i EU, der tror på os«. »Det giver credit, når og hvis vi vil i gang med andre projekter«. Virksomhedsprojekter: EcoJet Virksomhed: RadiJet Projektbudget:1,7 mio. EUREU-støtte: 1,3 mio. EUR Produkt: Super miljøvenlig mikrogas turbine Projektet: Optimering og demonstration af mikrogas turbinen. Partnerskab:Danske og internationale virksomheder og videns-institutioner: -RadiJetleder teknologiudviklingen. -DAMRC står for den administrative ledelse og skal vurdere materialetyper-Frichs deltager i demonstrations- aktiviteterne.
 • 13. Forskning oAarhus Universitet; Forskningsstrategisk team oInteressevaretagelse –arbejdsprogrammer, deltagelsesregler, referencegrupper Øge EU hjemtag med 50 %, særligt inden for societalchallence, hvor de hidtil ikke har stort hjemtag. Har indsendt godt 200 ansøgninger i første runde af H2020.
 • 14. Klima og miljø oELENA –Den Europæiske Investeringsbank oAarhus bygninger, Region Midtjylland, Østjyske Letbane, Bioenergi Vest, Aarhus Vejbelysning, Skive Geotermi oVand oBioøkonomi oLife-programmet
 • 15. Eksempel: bioøkonomi
 • 16. Sundhed og velfærd •EU-programmer: AAL, Velfærdsteknologi, Sport, Folkesundhed •Sundhed og Horizon 2020 •Uddannelsesprogrammer: Erasmus+ ‘Power to Resist’ •Voksenuddannelsesprojekt (Grundtvig), der fokuserer på at forandre alkoholvaner hos unge ved at påvirke de voksne •Viborg Kommune + partnere fra Rumænien, Spanien og Sverige •Viborg Kommune svarede på en partnersøgning, som de modtog fra os
 • 17. Kultur og turisme, vi arbejder med oAarhus 2017 oDesign Days oTurismeudvikling Aarhus Kulturby 2017 •Ny medarbejder •Samarbejde med internationale kulturaktører •Styrke kompetenceudvikling •Bidrage til Aarhus 2017’s internationale dimension
 • 18. Uddannelse og kompetenceudvikling oSOS-Network & SOS Change o2Fish oErasmus+ oSOS stårfor “Social Inclusion of Students with special needs into mainstramVET and World of Work” oLeonardo netværksprojekt med 14 partnere fra 12 lande oVarighed: 2½ år frem til maj 2014 oI samarbejde med Jordbrugets Uddannelsescenter, Beder oEU-tilskud: 3,6 mio. kr. –heraf 1 mio. kr. til Midtjylland oMål:Få flere unge gennem en erhvervsuddannelse og ind på arbejdsmarkedet
 • 19. Hvad er vigtigt? Penge eller noget andet???
 • 20. Resultater Det er ikke det hele, der kan måles
 • 21. Forholdet ml. EU og den lokale/regionale dagsorden: ingen direkte sammenhæng •Stærk lokal dagsorden –meget stærk comfortzone! Der er derfor ikke rigtig brug for inspiration udefra. Den lokale tilgang er udelukkende bottom-up uden ønske om at lukke andres ideer ind! •Selvtilstrækkelighed –‘vi er de bedste’. Risiko: kvælning i egen ‘succes’! •Irritation over EU’s krav til projekter: kontrol, bureaukrati, krav om stor ‘innovationshøjde’ (EU støtter ikke det samme to gange!) og krav om effekt! •Sproglige forskelle og kulturforskelle •Forvaltningskultur gør det svært at ‘springe på vognen’ i et internationalt projekt, når muligheden opstår. Ek.: mange kommuner –og EU -vil gerne styrke turisme og fødevaresektoren, men det kan let blive en meget lokal tilgang, som risikerer at lukke sig om sig selv.
 • 22. Forholdet ml. EU og den lokale/regionale dagsorden: nogen sammenhæng •‘Tilfældighed’: det, der sker lokalt og på EU-plan er det samme uden at man kan påvise en direkte sammenhæng. •Eksistensen af nogle ildsjæle, der tager chancen og kobler den lokale interesse med den europæiske. Det er lidt sårbart, hvis ildsjælene flytter! •Man sprang på et EU-projekt, der kom på det rette tidspunkt •God og ihærdig rådgivning  Ex. Bioøkonomi, vand, klima (se f.ex‘Borgmesteraftalen’ næste slide, hvor mere end 6000 kommuner har skrevet under. I Midtjylland har 13 kommuner skrevet under –nogle fordi de søgte EU-tilskud til projekt, andre fordi de gerne vil have en grøn profil)
 • 23. Forholdet ml. EU og den lokale/regionale dagsorden: stor sammenhæng •Danmark er foregangsland, og man kan se en pointe i at være med til at sætte EU-dagsordenen. Indsatsen kan mærkes i Bruxelles og blandt mange af vores samarbejdspartnere •Stærke ildsjæle, der sætter dagsordenen –også i EU. Evt. afdelinger i kommunerne, der er specialiserede i at arbejde internationalt •Strategisk tilgang til det internationale eller en specifik strategi på et område, som også er på ‘fremmarch’ i EU. Ex. Bliver Energiakademiet på Samsø igen og igen fremhævet i Europa- Kommissionen som det sted, hvor det lykkes at skabe folkelig opbakning om energiomstilling. Ligeledes er Region Midt med til at præge den europæiske dagsorden inden for design, fordi vi aktivt tog leadsammen med andre regioner.
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks