Despre Diviziunea Muncii

Description
diviziunea muncii

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  rctr gr DTSTREIIIREA- PROD(,gt LuI stS.pini absolufi pe ntre Dtv lul de trai l .*tr;u ai viefile 5i pe liberri[ile a urma st ace zeci de mii deCAPITOLUL II DESPRE PRINCTPIUL CARE DA LOC LA DIVIZIUNEA MUNCIIAccasti diviziune a munciir din care derivi aia dc multc avantajc. nu estc la srcinea ,ei efectul vreunei infqlepciuni omene$ti carc si Prevadi gi sI urmi- reasci, belgugul general, pe care ea il realizeazi. Ea este coDsocinta necesari, degi foarte lenti qi treptatX, a unei anumite in vcdere o astfel dc largl utilitate; auume. 4 de a schimba un lucru peiltru altul. DacI accastl inclinare este urrul din principiile ce derivi. riirr natura orne- ncasci., asupra cirui: nu sc pot cia expiicarii: sau dacl, ceea ce Dare rr,ul' r:ia. prooabil,'ea esre consecin(a inevirabiii :, iacutiaiiroi raliuuir qi graiurur, uu rnrr; in cadrul subiectulrri de fa{i. Ea este comune tuturor oagen i uu se gisc5te Ia alte specii de animale, care se pare ci nu cunosc nici schimbul pi nici vrcun alt fel de contracte. Dgi ogari, alergind dup5. acelaqi iepure, dau citeodati im-presia cl--acfio.cazi -intr-o oariEffii nu a vizut Acest fapt, tot iervili 5i ling'ugitoare atentie si oblini. bunivoin(a lbr. Nu are tinrpul, totugi, ca I si procedeze astfel in orice imprejurare. In societatca ciiilir-itE, ilire n fiecare /clipi nevoic de cooperarea qi ajutorul unui mare numir de oamcoi gi abia i-ar 4erg:p.. lu_lggq1pgit. Esie cu t.r.l--i-ndepend-eiii ; r un anirnal dbregte si obgini ceva, fie de part. dia ecrviciilc dc care avcm nevoic. Nrr <Nc .la brmivointa oicelanriui, bcra- ccc: cc al care in favoarcasau brutarului,. a$teptim noi si nc fie scrvili m:rsa, ci dcli riia-cl-c.ncVa retrgi itccsta este infelcsulproccdcze asdel: 5 0
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks