Deseuri medicale

Description
DM

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 27

Extension: PPT | Download: 0

Share
Transcript
   MANAGEMENTUL DEȘEURILOR DIN CADRUL   SPITALULUI DE PSIHIATRIE „ELISABETA DOAMNA”    DIN GALAȚI  Coordonator  Științific: Studenți: Prof. Conf.Dr. Maftei Nicoleta Savin Denisa, Petrescu Andra-Cristiana GALAȚI 2017 Universitatea „Dunărea de Jos” GalațiFacultatea de Medicină și Farmacie  CUPRINS IntroducereCapitolul 1.  De ș eurile generate din activitatea  medicală . 1.1 No ț  iuni generale despre de ș euri. Clasificarea de ș eurilor 1.2 Clasificarea  deşeurilor   generate din activitatea  medicală 1.3 Riscuri  ș i pericole ale  gestionării  incorecte a  deşeurilor   medicale1.4 Importan ț  a  selectării  de ș eurilor medicale asupra  sănătăţii  publice1.5 Legisla ț  ia de ș eurilor medicale1.6 Managementul  gestionării deşeurilor   rezultate din activitatea medicală  CUPRINS Capitolul 2.  Studiu de caz  –   Managementul  deşeurilor  în cadrulSpitalului de Psihiatrie  ”Elisabeta Doamna”  din  Galaţi 2.1 Prezentarea Spitalului de Psihiatrie Elisabeta Doamna dinGala ț  i2.2 Tipuri de de ș euri medicale generate în cadrul Spitalului de psihiatrie  „Elisabeta  Doamna din Gala ț  i2.3 Prelucrarea  statistică  a datelor privind managementulde ș eurilor medicale generate din activitatea  medicală  a Spitalului de psihiatrie  „Elisabeta Doamna”  din Gala ț  i CONCLUZIIBIBLIOGRAFIE  Capitolul I . Deșeurile generate din activitatea medicală I.1.Definiția deșeurilor - orice substanţă  sau obiect pe care deţinătorul  îl aruncă  ori are intenţiasă  îl arunce;-sunt: deșeuri  municipale și  asimilabile, deșeuri  de  producțieșideșeuri  generate din activități  medicale.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks