ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Кафедра німецької філології і перекладу - PDF

Description
1 ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Кафедра німецької філології і перекладу «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з навчальної роботи Бондар

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 52 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Кафедра німецької філології і перекладу «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з навчальної роботи Бондар О.Г р. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр Напрям підготовки: 0305 філологія Спеціальність: переклад (німецький) Статус курсу: цикл фундаментальних та професійно-освітніх дисциплін Запоріжжя 2009 2 Соціолінгвістичні проблеми перекладу: Навчальна програма курсу. Запоріжжя: ЗНУ, Укладач: канд. філол. наук, доцент Вапіров С.Ю. Ухвалено на засіданні кафедри німецької філології і перекладу ЗНУ протокол від 2009 р. Зав. кафедрою канд.філол. наук, доц. Вапіров С.Ю. 3 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма з курсу Соціолінгвістичні проблеми перекладу відповідає навчальному плану. Курс Соціолінгвістичні проблеми перекладу є необхідною складовою частиною вивчення наук перекладознавчого циклу. Він дає можливість ознайомити студентів з головними питаннями вказаного напрямку спеціальності. Курс Соціолінгвістичні проблеми перекладу розрахований на студентів V курсу, як спеціалістів, так і магістрів, факультету іноземної філології спеціальності переклад. Курс Соціолінгвістичні проблеми перекладу складається з одного навчального модулю. II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ Метою курсу Соціолінгвістичні проблеми перекладу є ознайомлення студентів з основними положеннями соціолінгвістичної теорії перекладу, її предметом та об єктом, а також надання науково-практичних порад щодо перекладу текстів з соціально- або культурномаркованими одиницями. У результаті вивчення курсу студент повинен: ЗНАТИ: o Принцип взаємодії мови і суспільства, а також мови і культури; o Методику компонентного та когнітивного аналізу значення соціально- або культурномаркованих одиниць з метою досягнення адекватності при перекладі; o Особливості відтворення національно- та соціально-культурного забарвлення мови. ВМІТИ: o Розрізняти різноманітні прояви соціальної диференціації мови з метою якнайточнішої передачі всіх компонентів тексту оригіналу; o Використовувати у практичній діяльності принципи компонентного та соціоперекладацького аналізу тексту, а також бачити текст у якості сітки перекладацьких проблем з метою швидкого визначення ділянок тексту, найскладніших для перекладу; 4 o Відділити ядерні компоненти, які потребують максимальної уваги перекладача, від периферійних, що можна замінити мовним еквівалентом o Постійно збільшувати не тільки словниковий запас, але й фонові (соціокультурні) знання, які є складовою частиною перекладацької компетенції; o Застосовувати власні екстралінгвістичні (соціокультурні) знання для збереження при перекладі культурних особливостей оригіналу. ЗМІСТ КУРСУ МОДУЛЬ 1 Тема 1. Соціолінгвістика як наука: Предмет, об єкт. Школа неогумбольдтіанства. Мовне суспільство. Мовний код. Зв язок соціолінгвістики з різними філологічними та гуманітарними науками. Методи соціолінгвістики. Напрямки соціолінгвістики. Тема 2. Соціальна диференціація мови. Соціолект. Субкультура, контракультура: ізоморфні та аломорфні явища мовне питання Арго. Жаргон. Сленг. Форма контролю: залік 5 ЛІТЕРАТУРА Основна: 1. Швейцер А. Д. Социолингвистические основы теории перевода // Вопросы языкознания С Швейцер А. Д. К проблеме социальной дифференциации языка // Вопросы языкознания С Швейцер А. Д. Вопросы социологии языка в современной американской лингвистике. Л.: Наука, Ленинградское отделение, Даниленко В. П. Языковая картина мира в гипотезе Сепира-Уорфа. Персональный сайт Даниленко В. П. Available at 5. Даниленко В. П. Языковая картина мира в концепции Л. Вайсгербера. Персональный сайт Даниленко В. П. Available at 6. История языкознания/ И. П. Сусов. М.: АСТ: Восток Запад, с. 7. Васильєва Л. Національна ідентичність, мова та культура // Вісник Львівського університету. Серія філологічна Вип. 35. С Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). Львів: Вид-во при Львівському ун-ті, с. 9. Евсюкова Т. В. Перевод как формирование интертекстуального лингвокультурного пространства // Вісник Сумського державного университету С Муратова Д.Є. Соціокультурна інформація та її врахування у перекладі і підготовці перекладачів // Вісник КНУ. Іноземна філологія С Сысоев П. В. Когнитивные аспекты овладения культурой // Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация С Павловская А. В. Этнические стереотипы в свете межкультурной коммуникации // Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация С 6 13. Сусов И.П. Перевод как средство преодоления межъязыковой интерференции // Материалы конференции по вопросам теории и методики преподавания перевода. М., С Мунэн Ж. Теоретические проблемы перевода. Перевод как языковой контакт // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. М., С Чарычанская И. В. Перевод реалий как средство выражения коммуникативного намерения переводчика // Вестник ВГУ, Серия лингвистика и межкультурная коммуникация, C Додаткова: 1. Овсянников В.В. Перевод культур и Активатор // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Зб. Наукових праць. 6. ДонНУ, С Панасьев А. Н. О типичных переводческих ошибках // Теория и практика перевода. К., Вып. 13. С Комиссаров В. Специфика переводческих исследований // Тетради переводчика: М.: Международные отношения, Вып. 5 С Саєнко С. Г. Інтеркультурна комунікативна компетенція та переклад // Мовні та концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. К.: Видавничо-поліграфічний центр Київський університет, Вип. 15. С Кёстер-Тома З. Стандарт, субстандарт, нонстандарт // Русистика. Берлин С Русанівський В. М. Соціолінгвістика і діалектологія // Мовознавство. 1. С Садиков А. В. Перевод арготизмов (На материале испанского языка) // Тетради переводчика, М.: Международные отношения, Вып. 16. С
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks