ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПОДОЛАННЯ ТІНЬОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В КОНТЕКСТІ МІНІМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ

Description
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПОДОЛАННЯ ТІНЬОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В КОНТЕКСТІ МІНІМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 3 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Наукове студентське товариство 83 студентська наукова конференція «Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України» Катерина Дзензелюк та Марина Старинська студентки ІІІ курсу, факультету економіки та управління, спеціальності «6601/2» e-mail: kate_marr15@bigmir.net та marina.starinskaya9@ukr.net Науковий керівник: Л. М. Ємельяненко доктор економічних наук, професор, кафедра макроекономіки та державного управління КНЕУ
 • 2. МЕТА: оцінка масштабів тіньової зайнятості в Україні, аналіз її прояву за причинно-наслідковими зв'язками та обґрунтування напрямків протидії. АКТУАЛЬНІСТЬ: 1. Неспроможність легальної економіки забезпечити ефективну зайнятість та нормальний прожитковий рівень населення; 2. Суттєве скорочення у структурі доходів бюджету (частки податкових надходжень, що зменшує видаткову частину на виплату пенсій та інших соціальних виплат); 3. Тіньовий ринок праці – це не лише неформальна зайнятість, а й тіньова зайнятість в офіційному секторі економіки.
 • 3. 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 18.1% 17.3% 15.5% 15.1% 16.1% 16.5% 16.0% 34.0% 35.0% 40.0% 47.8% 47.3% 46.8% 46.0% 46.0% 45.0% 44.1% 44.0% 48.0% 52.8% Оцінка за Методикою Держкомстату Оцінка проф. Фрідріха Шнайдера Джерело: складено за даними офіційного сайту Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ та Мінекономрозвитку [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA Бочі А. Тіньова економіка в Україні: причини та шляхи подолання [Електронний ресурс] // Міжнародний центр перспективних досліджень : [сайт] / А.Бочі, В.Поворозник: Режим доступу: http://icps.com.ua/assets/uploads/files/t_novaekonom_kaukra_ni.pdf
 • 4. 0 10 20 30 40 50 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 57,7 % 57,9% 58,7% 59,3% 57,7% 58,9% 59,2% 59,7% 59,3% 56,6% 57,0% 21,5% 22,3% 22,3% 21,8% 22,1% 22,9% 23,1% 22,9% 23,6% 25,1% 26,4% Рівень формальної зайнятості,% Рівень неформальної зайнятості,% (За І півріччя) Джерело: складено за даними офіційного сайту Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 • 5. 0 10 20 30 40 50 60 Вік 15-24 Вік 25-29 Вік 30-34 Вік 35-39 Вік 40-49 Вік 50-59 Вік 60-70 58,7 % 33,2% 25,4% 23,1% 23,9% 23,3% 23,0% 41,1% 35,8% 27,0% 26,4% 25,7% 24,1% 24,1% 36,2% 2012 2013 2014 2015 (% до загальної кількості населення відповідної вікової групи) (За І півріччя) Джерело: складено за даними офіційного сайту Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 • 6. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ • Недієвість організаційно- інституціональних механізмів антикорупційного законодавства • Ускладнюється контроль за грошовим обігом • Надмірний податковий тягар • Недоодержання надходжень до бюджету та соціальних фондів • Скорочення виробництва в основних видах економічної діяльності • Ускладнення процесів регулювання зайнятості населення • Гальмування економічних реформ • Унеможливлює активізацію інвестиційно-інноваційних процесів • Розбалансованість ринку праці й освітніх послуг • Перекоси в професійно- кваліфікаційній структурі робочої сили та її невідповідність потребам роботодавців • Недосконалість регулятивних механізмів ринку праці • Стримання соціально-економічного розвитку держави
 • 7. Обмеження можливостей реалізації більшості соціальних прав, передбачених Конституцією та трудовим законодавством Ризик нестабільної зайнятості та отримання постійного доходу Обмеження можливості отримання повної та достовірної економічної інформації ( негативно впливає на процеси макроекономічного прогнозування, розробку ефективних програм розвитку соціально-економічної системи держави) Неформальна зайнятість та тінізація заробітних плат є ризиком стабілізації державного бюджету та досягнення цілей реформування системи пенсійного страхування
 • 8. Обсяг тіньової зарплати в Україні складає орієнтовано 170 – 200 млрд. грн. Орієнтовні ВТРАТИ БЮДЖЕТУ оцінюються на рівні понад 46 млрд. гривень на рік Недоотримані СОЦІАЛЬНІ ВНЕСКИ складають більш ніж 97 млрд. гривень на рік. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 • 9. НАПРЯМКИ ДЕТІНІЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ 1. Посилення ринкового регулювання економіки та проведення антикорупційної реформи 2. Посилення зв’язку між фактично сплаченими страховими внесками та розміром пенсійного забезпечення 3. Посилення відповідальності за ухилення від сплати податків та страхових внесків 4. Перехід від моделі з дешевою робочою силою до моделі з високим рівнем оплати та ефективною працею 5. Поліпшення адміністрування податків 6. Зменшення навантаження на оплату праці податками та страховими внесками 7. Реформа банківської системи – переведення на безготівкові розрахунки
 • 10. Програма сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року Міністерство економічного розвитку та торгівлі Забезпечити удосконалення законодавства з метою створення сприятливого податкового та інвестиційного клімату у пріоритетних видах економічної діяльності • Розроблення проектів щодо легалізації заробітної плати та робочих місць; • Реформувати систему загальнообов’язкового державного соціального страхування, зокрема в частині посилення державного контролю за цільовим використанням страхових коштів; • Сприяти організації стажування студентів вищих та професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах, організаціях; • Удосконалити порядок організаційно-правового та науково-методичного забезпечення професійної підготовки осіб з інвалідністю; • Розробити механізм застосування гнучких форм трудового договору з метою підвищення рівня зайнятості. Міністерство соціальної політики
 • 11.  Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  Краус Н. М. Тіньова зайнятість і офіційне безробіття на ринку праці: світовий досвід і українські реалії / Н. М. Краус, Є. Г. Самойленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер.: Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 64-71. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_1_11  Баранов С. О. Тіньова економіка: сутність, причини, соціально-економічні наслідки та шляхи подолання в Україні / С. О. Баранов // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2015. – № 3. – С. 47- 55. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2015_3_9  Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року [Електронний ресурс]: постанова, програма, план [видано Кабінетом Міністрів України від 15.10.2012 р. № 1008]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1008-2012- %D0%BF
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks