Decembar2011ImunizacijaEpidemioloskiAspektiImunizacijeGl221211

Description
.................................................................

Please download to get full document.

View again

of 50
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 1 | Pages: 50

Extension: PPSX | Download: 0

Share
Transcript
  PROGRAM IMUNIZACIJE U   SRBIJI Dr   Goranka   Lon   čarević   Institut za javno zdravlje Srbije  I   MUNI   Z   ACIJA   JE JEDNA OD NAJEFEKTIVNIJIH I   NAJEFIKASNIJIH MERA PRIMARNE PREVENCIJE ■   Svako dete ima pravo da ne oboli od bolesti   čija je prevencija moguća imunizacijom ■   Više od tri miliona spašenih života godišnje  ZARAZNE BOLESTI I DALJE PRETE ■   Vakcinama preventabilne bolesti i dalje odnose oko   3 miliona života godišnje što čini oko 5%   ukupnog broja umrlih   na globalnom nivou ■   Godišnje u svetu umire 10,6 miliona dece mlađe od   pet godina od kojih 1,4 miliona od bolesti koje se mogu   prevenirati vakcinama (13,2%) .  UČEŠĆE POJEDINIH VPB U UKUPNOM MT OD   OVIH BOLESTI    morbili 38%    Hib 27%    pertusis 20%    neonatalni tetanus 13%    tetanus odraslih 1%    drugo 1%
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks