DDLife. The One Smartphone ต วใหม ส ดไฉไลจาก HTC มาพร อม Features มากมาย และ Sense 5 ส ดเจ ง. Volume: May - PDF

Description
DDLife By Device Expert dtac Device LifeStyle Magazine Volume: May The One Smartphone ต วใหม ส ดไฉไลจาก HTC มาพร อม Features มากมาย และ Sense 5 ส ดเจ ง อ านต อหน า 10...

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Research

Publish on:

Views: 32 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
DDLife By Device Expert dtac Device LifeStyle Magazine Volume: May The One Smartphone ต วใหม ส ดไฉไลจาก HTC มาพร อม Features มากมาย และ Sense 5 ส ดเจ ง อ านต อหน า เป ดเผยเมน ล บ USB Debugging บน Android 4.2 อ านต อหน า 2... คำาศ พท ท ควรร Thai Online [ios] SkyDrive อ พเกรดเพ มความสามารถ BlackBerry 10 App World ทะล 120K... 6 Google ประกาศรวม 3 บร การหล ก ผ ใช... 7 งานเฮ ม พ นท เพ มข น ความแตกต างของ ส ญล กษณ บนหน าจอ และความสามารถของ เคร องโทรศ พท อ านต อหน า 8... พบก นอ กคร งก บ DDLife Magazine ว นน เราท มงาน ก สรรหาเร องด ๆ มาฝากเพ อนๆ พ ๆ น องๆ ก นอ กคร ง สำาหร บอาท ตย น ข าวสารท เรานำามาเสนอมากมายให ต ดตามภายในเล มสำาหร บใครท ต องการต ดต อ หร อต ชม สามารถส งเมลล มาได ท Weekly Intrend Adobe เป ดต วปากกาสไตล สและไม บรรท ดด จ ตอลใช ร วมก บแท บเล ต Adobe จ ดงาน Adobe MAX 2013 ซ งในงานม พ ดถ งความเปล ยนแปลงในอนาคตของ ช ดซอฟท แวร Adobe Creative Suite และท เซอร ไพรส ค อม การเป ดต วปากกาสไตล ส และไม บรรดท ดสำาหร บใช งานบน ipad อ กด วย สำาหร บงาน Adobe MAX เป นงานโชว ท ศทางของบร ษ ท Adobe ผ ผล ตซอฟท แวร ช อ ด งอย าง Photoshop, Lightroom, Illustator, Premier ฯลฯ โดยงานในป น ทาง Adobe ได ประกาศย ต การขายซอฟท แวร Adobe Creative Suite แล ว โดย Adobe Creative Suite 6 (CS6) จะเป นซอฟท แวร สำาหร บแบบกล องช ดส ดท ายท วางจำาหน าย โดยทางบร ษ ทจะห นไปเน น ก บบร การ Adobe Creative Cloud (CC) แทน ซ งตอนน บนหน าเว บ adobe.com ไม ม Adobe Creative Suite 6 จำาหน ายแล ว จะเหล อเพ ยงให เช าแทนเท าน นเอง Adobe ม เซอร ไพรส เป ดต วปากกาสไตล สและไม บรรท ดอ เล กทรอน กส ของ Adobe เอง ซ งเป นคร งแรกท Adobe ทำาฮาร ดแวร ออกมาจำาหน าย โดยท งสองอย ม ช ออย างไม เป นทางการ ว า Mighty (ปากากาสไตล ส) และ Napoleon (ไม บรรท ด) โดยต วปากกาสไตล สเป นแบบร บแรงกดได (Pressure Sensitive) เช อมต อผ าน Bluetooth, ใช แบตเตอร แบบชาร จได, ม หน วย ความจำาในต วปากกา (ย งไม ได เผยราย ละเอ ยดว าม ความจ เท าไหร ) ร ปร างปากกา สไตล สของ Adobe จะเป นด ามสามเหล ยม บนด ามม ป มให กดเร ยกใช งานฟ งก ช นร วมก บ แอพของ Adobe 1 ป ม จากว ด โอสาธ ตการ ใช งานเช อว าน กออกแบบน าจะชอบฟ เจอร ท เราใช ปากกาสไตล สวาด ๆ อย แล ววาดผ ดหร อ อยากวาดใหม เราก เอาน วม อถ ๆ บนหน าจอกลายเป นยางลบไปแทนไม ต องกดข ามฟ เจอร เล อก ปากกาหร อด นสอ ข ามไปย งฟ เจอร ยางลบบนแอพฯแบบท เราค นเคย นอกจากน นสามารถย าย การทำางานข ามเคร องได ง าย ๆ เพ ยงแค ปลายน วกด นอกจากปากกาสไตล สแล ว Adobe ได ออกส งท ไม ม ใครเคยทำามาก อนต งแต เร มม สไตล ส สำาหร บ ipad น นค อไม บรรท ดด จ ตอลสำาหร บน กออกแบบ โดยไม บรรท ดอ นน จะม เซนเซอร ตรวจสอบหน าจอ ซ งต วแอพฯก ต องรองร บการใช ไม บรรท ดน ด วย โดยความพ เศษของ ไม บรรท ดค อสามารถเล อกกดให ร ได ว าเราจะวาดเส นตรงธรรมดา หร อจะวาดส เหล ยม หร อจะ วาดสามเหล ยม หร อจะวาดวงกลม เป นต น พอเล อกไปเสร จเร ยบร อยว าจะวาดอะไรก จ ดการนำา ไม บรรท ดทาบไปบนหน าจอ ipad แล วก วาดร ปทรงท ต องการลงไป Published by Device Expert Unit, Device Strategy and sourcing Dept. 2 DiD U Know??? คำาศ พท ท ควรร เก ยวก บม อถ อ Smartphone และ Tablet (ต อ) ม หลายๆ ต อหลายคน บ นแกมถาม (ใช ไหม) ว าบางท คำาศ พท แปลกๆ คำาท งงๆ ไอ ภาษาปะก ตๆ อะไรเน ยม นค ออะไร ไม ค อยจะเข าใจ ช วยแปลให ม นง ายๆ หน อย ได ไหม อยากจะบอกแบบตะโกนว า อ ากกกก!!!! ม นเป นคำาศ พท แบบว า พ นฐานนะ เป นคำาศ พท ท เป นเบส คสำาหร บคนท ม ความสนใจในด านเทคโนโลย ม อถ อ Smartphone และ Tablets เลยมาต อก นด กว า CDMA (Code Division Multiple Access): การส อสารท รองร บผ ใช บร การหลายๆ ราย ในเวลาเด ยวก น โดยการแบ งช องส ญญาณออกเป นสล อตเล กๆ ส วนการเข ารห สส ญญาณเส ยง ย งคงใช ว ธ การบ บอ ดส ญญาณเส ยงให เหล อแถบกว างต ำาๆ โดยช องส ญญาณเส ยงท แปลงเป น ด จ ท ลแล วจะใช ขนาดเพ ยง 9 kbps ค ณภาพของส ญญาณเส ยงในระบบม อถ อจ งด อยลง แต อย ในระด บท ยอมร บได เพราะส ญญาณร บส งเป นแบบด จ ท ล จ งม ความเพ ยนหร อส ญญาณสอด แทรกได ต ำา CDMA2000 1xEV-DO: 1x EV-DO ย อมาจาก First Evolution, Data Optimized ระบบ 1x EV-DO เป นเทคโนโลย การส อสารไร สายท ม ระบบการส งส ญญาณข อม ลแบบแพคเก ตท ม ประส ทธ ภาพ และความเร วส ง ต นท นต ำา เหมาะสำาหร บผ บร โภคท วไป รวมถ งผ ใช ท ต องการร บ- ส งข อม ลความเร วส งผ านโทรศ พท เคล อนท ให สามารถเช อมโยงเข าส อ นเตอร เน ตแบบไร สายได ครอบคล มพ นท กว างไกล 1xEV-DO เป นเทคโนโลย ท พ ฒนามาจากเทคโนโลย CDMA 2000 และ เป นหน งในเทคโนโลย ตระก ล CDMA 2000 ท ได ร บการยอมร บจาก สมาพ นธ โทรคมนาคมระหว าง ประเทศ (ITU ) ให เป นเทคโนโลย ท ได มาตรฐานการส อสารไร สายย ค 3G CPU (Central Processing Unit): CPU, บางคร งเร ยกว า ซ พ ย หร อโปรเซสเซอร, หน วย ประมวลผลกลาง, ซ ปเล กๆ ในเคร องพ ซ ท ควบค มคอมพ วเตอร ท งหมด บางคร งอาจเร ยกว า สมอง ของคอมพ วเตอร เพราะการคำานวณข นพ นฐาน หน วยประมวลผลกลางในเคร อง เมนเฟรมอาจจะม แผ นวงจรหลายๆ แผ น บนเคร องม น คอมพ วเตอร ก อาจจะม แผ นวงจรหลายๆ แผ นเช นก น แต บนเคร องพ ซ ม ไมโครโปรเซสเซอร ท ทรงประส ทธ ภาพมากๆ อย เพ ยงต วเด ยว Chat: แชท, การสนทนาบนอ นเทอร เน ต, การพ ดค ยหร อสนทนาผ านทางเคร อข าย ซ งได ร บความน ยมมากเน องจากเป นการสนทนาโต ตอบก นได ท นท CIF (Common Intermediate Format): ขนาดของไฟล ว ด โอท 288x352 พ กเซล ท ใช มาตรฐานการบ บอ ด H.261 จาก ITU (International Telecom Union) ในการทำาว ด โอคอน เฟอร เรนซ ท ความเร ว 30 เฟรมต อว นาท Clamshell Phone: โทรศ พท ท ม ล กษณะเป นแบบฝาพ บ ล กษณะการใช งานส วนใหญ จะ ต องม การเป ดผ าพ บด านหน าข นก อนถ งจะสามารถ ใช งานต าง ๆ ได แต การใช งานบางอย างก สามารถแสดงผลท หน าจอด านนอกได (ในกรณ เป นชน ด Dual Display) เช น ฟ งก ช นถ ายภาพ การแสดงเวลาหร อแสดงสถานะต างๆ เป นต น Published by Device Expert Unit, Device Strategy and sourcing Dept. 3 Thai Online [ios] App Review ในช วงค ณชายฟ เวอร แบบน หลายๆ คนคงไม กล าพลาด แม แต น อย เพราะถ าค ณไม ได ด ค ณจะค ยก บเค าไม ร เร อง (ย ม สโลแกนของค ณไตรภพมาส กหน อย) ง นเพ อท จะไม พลาดก บ เหล าบรรดาค ณชายเราก เลยขอนำาเสนอแอพพล เคช นท สามารถ ไล ด ตามหล งได ท นท เพราะช วงเวลาออกอากาศอาจจะต ดอย บน รถบ าง ด ไม ได สะดวกบ าง น นเอง โดย Thai Online จะแบ งเป นหมวดต างๅ เช น ละคร ซ ทคอม วาไรต ความร และอ นๆ นอกจากน หากต ดละครช อง 8 แอพน ก ม อ พโหลดข นนะเออ รวมถ งช องต างๆ ท ไม ได ฉายบน ฟร ท ว อย าง Spokedark โมเม VRZO ก ม ให ด ด วยเหม อนก น เม อกดเล อกรายการท อยากด เข าไป จะโชว List รายการย อนหล งต งแต ล าส ด ถ ารายการ ไหนฉายมานานละ ก ย อนลงให ด หลายป เลยท เด ยว แน นอนเม ออ พเยอะอ พเร ว บางท เราหา รายการไม เจอ ก Search ซะเลย ไปท ร ปแว นขยายด านบนขวา พ มพ ช อรายการ ก จะแสดงผล การค นหาได ด เลยละ จ ดเด นของแอพพล เคช น Thai Online ก ค อเร ยกได ว าพอละครจบป บ ม ให ด ย อนหล งได ป ปเลย ว าแล วก ว นน ก อย าล มด ค ณชายหมอพ ฒ ภ ทรก บกรองแก วนะ Published by Device Expert Unit, Device Strategy and sourcing Dept. 4 เว บ SkyDrive เพ มโหมด Photo Timeline, เพ ม Thumbnail ไฟล เอกสาร SkyDrive ประกาศเพ ม Features ในการใช งานบน SkyDrive หล งจากเม อ ก อนรองร บเพ ยงแค รายช อ และไฟล เอกสารเท าน นเอง Global News นอกจากน ไมโครซอฟท ย งเพ มฟ เจอร ให SkyDrive อ ก 2 อย าง - ไฟล Word และ PowerPoint แสดงเป นภาพ thumbnail ของเอกสารแล ว จากเด มท แสดงแค ไอคอนของไฟล - แอพพล เคช น SkyDrive เวอร ช นว นโดวส เดสก ท อป ถ กปร บปร งท งฝ งไคลเอนต และ เซ ร ฟเวอร ให อ พโหลดไฟล เร วข น ในกรณ ของการอ พโหลดร ปภาพน นเร วข นถ ง 2-3 เท า Published by Device Expert Unit, Device Strategy and sourcing Dept. 5 Blackberry World ม แอพสำาหร บ BB10 ทะล 120,000 แอพแล ว Global News Blackberry World ตลาดกลางในการโหลด การซ อแอพพล เคช นอย างเป นทางการ ของระบบปฏ บ ต การ Blackberry ม ยอดแอพพล เคช น หร อ โปรแกรม/เกมส รวมก นถ งกว า 120,000 แอพพล เคช นแล ว เป นเร องท น าต นเต นมาก ๆ สำาหร บผ ใช งานอย างเรา ๆ ท เห นการเจร ญเต บโตของจำานวนแอพ พร เคช นอย างต อเน อง ทำาให เราม แอพให ใช หลากหลาย และ เล อกได ตรงความต องการ โดยจากงาน Blackberry Live ท าน CEO ก ย งได ประกาศข าวด ก บแอพท มาเพ มข นเร อย ๆ ไม ว าจะเป น Skype ท พร อมให ดาวโหลดก นแล วสำาหร บ Blackberry Z10 หล งจากท อ พเดทซอฟท แวร เป น OS10.1 หร อ แม กระท งแอพส ดเจ ง (สำาหร บฝร ง) น นค อ Micro Moog ตามภาพด านบน ซ งเป นแอพ ม กซ เพลงอ นด บหน ง ทำางานได หลากหลาย ใครสนใจลองเข าไปค นหาได ใน Blackberry World และ ช วงน เค าลดราคาจาก $9.99 เหล อเพ ยง $0.99 ในช วงเป ดต วสำาหร บ BB10 เท าน น นอกจากแอพมากมายบรรยายไม หมดแล ว ล าส ดเกมส ส ดฮ ตอย าง Mordern Combat ก พร อมให ซ อก นแล วด วยราคาเพ ยง $0.99 เช นก น ใครชอบก อย าล งเล จ ดไปด วนก อนเค าจะข น ราคา Published by Device Expert Unit, Device Strategy and sourcing Dept. 6 Google รวมพ นท การใช งาน Google Drive, Gmail, Google+ Global News ว นน Google ได ประกาศกระช บพ นท โดยนำาเอาบร การหล กๆ ท งสามอย างน นก ค อ Google Drive, Gmail, Google+ เข าด วยก น ทำาให คนท ใช งาน Account Google จะได อ พเกรดพ นท การใช งานของ Account Gmail จากเด มแสนน อยน ดให กลายเป น 15GB ก นเลยท เด ยว ว นน ก เก ลประกาศรวบพ นท การใช งานของท ง Google Drive, Gmail และ พ นท เก บร ปถ าย ของ Google+ (Picasa Web Album เด ม) เข าเป นพ นท เด ยวก นแล ว โดย 1 Google Account จะ ม งบสำาหร บพ นท ตรงน ให 15 GB (10 GB เด มของ Gmail + 5 GB ของ Google+ และ Google Drive) ส วนผ ใช Google App จะม งบให 30 GB ซ งผ ใช สามารถขอซ อพ นท เพ มเต มสำาหร บท งสาม บร การได จาก Google Drive คร บ ซ งทาง Google จะเร มอ พเกรดระบบใหม น ในช วงอ ก 2-3 อาท ตย ข างหน า และจะม ผลต อผ ใช งาน Google Account ท กคน พ ดถ งการอ พเกรดจร งๆ แล วก ด เป นเร องด มากเลย เพราะทำาให เราม พ นท การใช งาน GMail เพ มข นน นเอง แต Google ก ย งม เร องโดนแซวอย ตลอดในเร องของระบบร กษาความปลอดภ ย Published by Device Expert Unit, Device Strategy and sourcing Dept. 7 Special Scoop ความแตกต างของ 3G,H,H+,E และ G ท ข นส ญล กษณ บนม อถ อหร อ Tablet ม หลายๆ คนม กจะถามว าไอ ท ข นส ญล กษณ GPRS, EDGE, 3G, H, H+ ม นหมายถ ง อะไรแล วทำาไมถ งข นมาเป นหลากหลายส ญล กษณ แบบน น ก อนอ นเลยต องขอแยกในเร องของการจ บส ญญาณของเคร องโทรศ พท ม อถ อ และ ความสามารถของโทรศ พท ม อถ อออกจากก นก อนด กว า เร องของเร องก ค อการแ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks