Daudzdzīvokļu māju spiediena paaugstināšanas sistēmas

Description
1. Daudzdzīvokļu māju spiediena paaugstināšana Elmārs Leja Tirdzniecības inženieris 2. 2 Pielietojums 3. 3 CMBE CMBE TWIN Hydro Multi-S Hydro Multi-E Hydro MPC…

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Environment

Publish on:

Views: 2 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Daudzdzīvokļu māju spiediena paaugstināšana Elmārs Leja Tirdzniecības inženieris
 • 2. 2 Pielietojums
 • 3. 3 CMBE CMBE TWIN Hydro Multi-S Hydro Multi-E Hydro MPC FUNKCIONALITĀTE CENAProduktu klāsts
 • 4. 4 Mainīga ātruma sūkņu priekšrocības
 • 5. 5 Mainīga ātruma sūkņu priekšrocības
 • 6. MGE motori ar IE5 ieguvumi 60 70 80 90 100 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 60 70 80 90 100 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 IE2IE5 IE4 IE3 Jauda [kW] Efektivitāte[%] IES2 IES1 IES0 • Elektroenerģijas ietaupījums • Procesu kontrole un funkcionalitāte • Iebūvēta motoraizsardzība • Augstāka veiktspēja un kompakti izmēri
 • 7. Produkti 7 CMBE TWINHydro Multi-E CME Hydro Multi-E CRE/CRIE
 • 8. 8 CMBE TWIN Hydro Multi-E Max sistēmas spiediens [līdz] 10 Bar 16 Bar Apk. gaisa temperatūra[līdz] 0-55° [C] 0-55° [C] Šķidruma temperatūras diapazons [no/līdz] 0-60° [C] 0-60° [C] Max plūsma [līdz] 18 m3/h 150 m3/h Max spiediens [līdz] 99 m 155 m Pašiesūcošs Sausas gaitas aizsardzība (elektroniski) (sensors) Trokšņu līmenis ≈ 50-65 dB(A) ≈ 50-65 dB(A) Konstants spiediens Sūkņu skaits 2 2 - 4 Spiediena paaugstināšana Iekārtu salīdzinājums
 • 9. 9 CMBE TWIN
 • 10. 10 CMBE TWIN CMBE TWIN  CMBE x 2  Balstplātne  Schuko spraudnis Aksesuāri:  Kolektori  Elastīga starplika
 • 11. 11 FUNKCIJAS Kaskāde • Nodrošina spiedienu pie lielas plūsmas • Samazina elektroenerģijas patēriņu Sūkņu maiņa • Sūkņu vienāds nolietojums Konstants spiediens • Spiediena zudumu automātiska kompensācija • Nodrošina nepieciešamo spiedienu neatkarīgi no ienākoša • Samazina hidraulisko triecienu risku • Samazina elektroenerģijas patēriņu Sausas gaitas aizsardzība • Sausas gaitas aizsardzība • Manuālais vai automātiskais restarts Bus-komunikācija • Komunikācijas moduļi pieejami, kā aksesuārs CMBE TWIN - Funkcijas
 • 12. 12 Grundfos EyeInfrasarkanais pievienojums CMBE TWIN - Interfeiss  Zaļš: sūknis darbojas vai apstādināts (nav avāriju vai brīdinājumu)  Dzeltens: brīdinājums (sūknis darbojas vai apstādināts )  Sarkans: avārija (sūknis apstādināts)
 • 13. 13 HYDRO MULTI-E
 • 14. Papildus funkcionalitāte 14
 • 15. Papildus funkcionalitāte 15
 • 16. Papildus funkcionalitāte 16
 • 17. 17 Komunikācija CMBE TWIN un HIDRO MULTI-E Bus komunikācijas moduļi • GENIbus CIM 050 • Lon bus CIM 100 • Profibus CIM 150 • Modbus CIM 200 • GSM CIM 250 • BACnet CIM 300 • Profibus I CIM 500
 • 18. Paldies par uzmanību!
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks