Dacii Si Romanii

Description
Dacii Si Romanii

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 24

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  Elevi: MihalceaAndreeaZaruhaAndraClasa: XI DProfesor: StaicuOanaGabriela   Informa ț ii ineditedespreromani  Informații inedite despre daci  Desen : “ DecebalsiTraian ”   PiramidaluiCestiusSingura piramidă de stilegiptean construită la Roma şipăstratăpână  înzilelenoastreestemormântulunuiimportant magistrat , “Gaius Cestius, fiulluiLucius, din gens Pobilia ”. Ridicatla sfârşitul perioadeirepublicane, monumentulconstruitdin cărămidăînvelită  în marmură , înaltde 27 m., includeao camerăfunerarădecorată cu fresce( astăzi  înmare parte distruse) şi era înconjuratde statuide bronz. Ciudataalegerea magistratuluiroman reflectă modaaceleiepocipentrulucrurileegiptene(vezi şi numeroaseleobeliscuriadusecu greula Roma), dar  înclinaţiaaccentuată a piramideiarputeasugeraca sursă de inspiraţie monumentelede acesttip din Nubia. ÎnEvulMedius-a crezut că estemormântulluiRemus, dar săpăturile realizatede papalitateînsecolulal XVII-lea au lămurit atribuirea. Recent, plănuita restaurarese vabazapesponsorizareaunuimilionarjaponez.  Porecle romane La romani, porecleleerauun lucru obişnuit , probabilfoarte răspândite printreclaselede jos, dardetestatemaimultprintrenobili. Celemaimulte  cognomina (celde al treileanumeal unui cetăţean , după celindividual şi celde familie) porneautot de la porecle: Rufus (cu părulroşu ), Scaevola(stângaci), Niger (cu pielea  închisă la culoare), Naso( năsos ), Cicero (  vânzător de năut ) etc. Celemaielogioaseerauporecleleonorifice, preluateca al patruleanume,  agnomen : Africanus(cuceritoral Africii), Magnus (celmare), Pius (celpios) şi altele. Altesupranumese referaula trăsături de caracter. De exemplu,  împăratul  Augustus era supranumit datorităseverităţii sale  manu ad ferrum (cu mânapesabie). Existau  însăşi poreclemai puţin flatante. Clodiei, soratribunuluiClodiusPulcher, ise spuneaClitemnestra, fiind bănuită de a- şi fi ucis soţul . Prostituatelorli se spunea şi  nonariae , căciîşi ofereauserviciile după oraa noua, iargladiatoriierau porecliţi  hordearii ( mâncătorii de orz).
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks