D212_OPANAF_888_2018

Description
D212_OPANAF_888_2018

Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  B. DATE PRIVIND SEC Ț IUNILE COMPLETATE *  ) A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI NumePrenumeStrad ă Ini ţ iala tat ă luiNum ă rNerezidentStatul de reziden ță Jude ţ  /SectorCod po ş talLocalitate TelefonE-mailCont bancar (IBAN)FaxBlocScar ă EtajAp. Cod de identificare fiscal ă Cod de identificare fiscal ă  din str ă in ă tate SEC Ț IUNEA 1:  Date privind veniturile realizate din România în anul 2017 DECLARA Ţ IE UNIC Ă privind impozitul pe venit ș i contribu ț iile sociale datorate de persoanele fizice   *) Se bifeaz ă  c ă su ț a corespunz ă toare sec ț iunii completate. CAPITOLUL I. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL 2017CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE/ NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN ROMÂNIA Ș I CONTRIBU Ț IILE SOCIALE DATORATE ÎN ANUL 2018 Date privind contribu ț ia de asigur ă ri sociale ș i contribu ț ia de asigur ă ri sociale de s ă n ă tate estimate pentru anul 2018 SEC Ț IUNEA 1:  Date privind impozitul pe veniturile estimate din România în anul 2018 SEC Ț IUNEA 2:   SUBSEC Ț IUNEA 1:  Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real SUBSEC Ț IUNEA 2:  Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse pe baz ă  de norme de venit SUBSEC Ț IUNEA 3:  Date privind impozitul pe veniturile estimate din activit ăț i agricole, impuse pe baz ă  de norme de venit SUBSEC Ț IUNEA 1:  Date privind contribu ț ia de asigur ă ri sociale estimat ă SUBSEC Ț IUNEA 2:  Date privind contribu ț ia de asigur ă ri sociale de s ă n ă tate estimat ă   SEC Ț IUNEA 2:  Date privind veniturile realizate din str ă in ă tate în anul 2017 SEC Ț IUNEA 3:  Destina ț ia sumei reprezentând pân ă  la 2 % din impozitul datorat pe venitul net/ câ ș tigul net anual impozabil Declara ţ ie rectificativ ă  privind Capitolul I. Se completeaz ă  cu X în cazul rectific ă rii Capitolului I. Declara ţ ie rectificativ ă  privind Capitolul II. Se completeaz ă  cu X în cazul rectific ă rii Capitolului II. anexa nr.1 212 Num ă r de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759   DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE Ş I CATEGORII DE VENIT       A .    D    A    T    E    P    R    I    V    I    N    D    A    C    T    I    V    I    T    A    T    E    A    D    E    S    F        Ă      Ş     U    R    A    T        Ă Cod CAENcote forfetare de cheltuieliNr.Data 7. Data începerii activit ăţ ii4. Obiectul principal de activitate5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz ă  folosin ţ a8. Data încet ă rii activit ăţ ii asociere f  ă r ă  personalitate juridic ă  entit ăţ i supuse regimului transparen ţ ei fiscaleindividual 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere 3. Forma de organizare: 2. Determinarea venitului net: profesii liberaledrepturi de proprietate intelectual ă cedarea folosin ţ ei bunurilor, sub 5 contracte de închirieretransferul titlurilor de valoare ș i orice alte opera ț iuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum ș i transferul aurului financiaractivit ăţ i agricole 1. Categoria de venit:  cedarea folosin ţ ei bunurilor calificat ă  în categoria venituri din activit ăţ i independentesistem realmodificarea modalit ăţ ii/formei de exercitare a activit ăţ iipiscicultur ă silvicultur ă 9. Num ă r zile de scutire **  )10. Organizatorul jocurilor de noroc  jocuri de norocactivit ăț i de produc ț ie, comer ț , prest ă ri servicii 11.Codul de identificare fiscal ă  al organizatorului de jocuri de noroc alte surseactivit ăț i independente:cedarea folosin ț ei bunurilor:cedarea folosin ţ ei bunurilor, în scop turisticactivit ăț i agricole, silvicultur ă , piscicultur ă : CAPITOLUL I. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL 2017 SEC Ț IUNEA 1:DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE DIN ROMÂNIA ÎN ANUL 2017   Op ț iune privind regularizarea în România a impozitului pe venit *)   Venit scutit conform conven ț iei de evitare a dublei impuneri ș i a legisla ț iei Uniunii Europenenorma de venit     B .    D    A    T    E    P    R    I    V    I    N    D    V    E    N    I    T    U    L    /    C     Â       Ş     T    I    G    U    L    N    E    T    A    N    U    A    L  1. Venit brut ..................................................................................................................................................... 2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribu ț ii sociale obligatorii................................................... 3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) ..................................................................................................................... 3.1. Venit net aferent activit ăţ ilor cu regim de re ţ inere la surs ă  a impozitului..................... 4. Câ ş tig net anual .......................................................................................................................................... 5. Pierdere fiscal ă  anual ă  (rd.2.-rd.1)/Pierdere net ă  anual ă  .............................................................2.3.1.5.4.3.1. (lei)   *) Se bifeaz  ă  în urm ă toarele situa ț  ii:   a) de c  ă tre persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spa ț  iului Economic European care ob ț  in venituri din activit  ăț  i independente din România ș i care opteaz  ă  pentru regularizarea în România a impozitului în condi  ț  iile art.226 alin.(2)   din Codul Fiscal. b) de c  ă tre persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiat  ă  o conven ț  ie de evitare a dublei impuneri care realizeaz  ă  venituri în calitate de arti  ș ti de spectacole sau ca sportivi, din activit  ăţ  ile artistice ş i sportive ș i care opteaz  ă  pentru regularizarea în România a impozitului în condi  ț  iile art.227 alin.(3)   din Codul Fiscal. **) Se completeaz  ă  de c  ă tre persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizeaz  ă  venituri din activit  ăț  i independente, din activit  ăț  i agricole, silvicultur  ă   ș i piscicultur  ă  , scutite de la plata impozitului pe venit.  DESTINA Ţ IA SUMEI REPREZENTÂND PÂN Ă  LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/ CÂ Ş TIGUL NET ANUAL IMPOZABIL Contract nr./dataDenumire entitate nonprofit/ unitate de cultCont bancar (IBAN)Suma (lei)Cod de identificare fiscal ă  a entit ăţ ii nonprofit/unit ăţ ii de cultDocumente de plat ă  nr./dataSuma pl ă tit ă  (lei) 2. Sus ţ inerea unei entit ăţ i nonprofit/unit ăţ i de cult1. Bursa privat ă DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE DIN STR Ă IN Ă TATE ÎN ANUL 2017 DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE Ş I CATEGORII DE VENIT   1. Statul în care s-a realizat venitul  jocuri de norocprofesii liberaledrepturi de proprietate intelectual ă cedarea folosin ţ ei bunuriloractivit ăţ i agricoledobânzipensiipremiidividendesalarii pl ă tite din România pentru activitatea desf  ăş urat ă  în str ă in ă tatealte venituri din investi ţ iialte venituri 3. Data începerii activit ăţ ii4. Data încet ă rii activit ăţ ii2. Categoria de venit piscicultur ă silvicultur ă remunera ț ii/indemniza ț ii ale membrilor consiliului de administra ț ie/administratori/cenzori ș i alte venituri similare *) activit ăț i de produc ț ie, comer ț , prest ă ri serviciitransferul titlurilor de valoare ș i orice alte opera ț iuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum ș i transferul aurului financiar cu titlu de mo ş teniretransferul propriet ăţ ilor imobiliare din patrimoniul personal: în perioada 01.01 - 31.01.2017 Not  ă : Se vor anexa documentele justificative privind venitul realizat ş i impozitul pl  ă tit, eliberate de autoritatea competent  ă  din ţ  ara în care s-a ob ţ  inut venitul ş i cu care România are încheiat  ă  conven ţ  ie de evitare a dublei impuneri. 5.1.2.4. (lei) 1. Venit brut ................................................................................................................................................. 2. Cheltuieli deductibile ........................................................................................................................... 3. Venit net (rd.1-rd.2)/ Câ ș tig net anual ........................................................................................... 6. Impozit pe veniturile din salarii, re ț inut de angajatorul rezident în România pentru activitatea desf  ăș urat ă  în str ă in ă tate **)  ......................................................................... 5. Impozit pe venit pl ă tit în str ă in ă tate .............................................................................................. 4. Pierdere fiscal ă  (rd.2-rd.1) / Pierdere net ă  anual ă .......................................................................6.3.  *) Remunera ț  ii , indemniza ț  ii ș i alte venituri similare ob ț  inute de membrii consiliului de administra ț  ie, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, fondatori, reprezentan ț  i în adunarea general  ă  a ac  ț  ionarilor sau orice alte activit  ăț  i desf  ăș urate în func  ț  ii similare.   **) Se completeaz  ă  numai în situa ț  ia în care pl  ă titorul venitului nu mai exist  ă  sau acesta se afl  ă  în procedura de insolven ță  , potrivit legii. SEC Ț IUNEA 2:SEC Ț IUNEA 3:     B .    D    A    T    E    P    R    I    V    I    N    D    V    E    N    I    T    U    L    /    C     Â       Ş     T    I    G    U    L    N    E    T    A    N    U    A    L  începând cu 01.02.2017dobândite într-un termen de pân ă  la 3 ani, inclusiv dobândite într-un termen mai mare de 3 ani     A .    D    A    T    E    P    R    I    V    I    N    D    A    C    T    I    V    I    T    A    T    E    A    D    E    S    F        Ă      Ş     U    R    A    T        Ă  CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE / NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN ROMÂNIA Ș I CONTRIBU Ț IILE SOCIALE DATORATE ÎN ANUL 2018 SEC Ț IUNEA 1:   DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE PE SURSE Ş I CATEGORII DE VENIT       A .    D    A    T    E    P    R    I    V    I    N    D    A    C    T    I    V    I    T    A    T    E    A    D    E    S    F        Ă      Ş     U    R    A    T        Ă Cod CAENcote forfetare de cheltuieliNr.Data 7. Data începerii activit ăţ ii4. Obiectul principal de activitate5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz ă  folosin ţ a8. Data încet ă rii activit ăţ ii asociere f  ă r ă  personalitate juridic ă  entit ăţ i supuse regimului transparen ţ ei fiscaleindividual 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere 3. Forma de organizare: 2. Determinarea venitului net: profesii liberalecedarea folosin ţ ei bunurilor, sub 5 contracte de închiriereactivit ăţ i agricole 1. Categoria de venit:  cedarea folosin ţ ei bunurilor calificat ă  în categoria venituri din activit ăţ i independentesistem realmodificarea modalit ăţ ii/formei de exercitare a activit ăţ iipiscicultur ă silvicultur ă 9. Num ă r zile de scutire *) activit ăț i de produc ț ie, comer ț , prest ă ri servicii SUBSEC Ț IUNEA 1:   Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real 1.1. activit ăț i independente:1.3. cedarea folosin ț ei bunurilor:cedarea folosin ţ ei bunurilor, în scop turistic1.4. activit ăț i agricole, silvicultur ă ,piscicultur ă : SUBSEC Ț IUNEA 2:       A .    D    A    T    E    P    R    I    V    I    N    D    A    C    T    I    V    I    T    A    T    E    A    D    E    S    F        Ă      Ş     U    R    A    T        Ă Cod CAENNr.Data 6. Data începerii activit ăţ ii3. Obiectul principal de activitate4. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz ă  folosin ţ a7. Data încet ă rii activit ăţ ii asociere f  ă r ă  personalitate juridic ă  individual 5. Documentul de autorizare/Contractul de asociere 2. Forma de organizare: 1. Categoria de venit:   8. Num ă r zile de scutire   *)  activit ăț i de produc ț ie, comer ț , prest ă ri servicii     B .    D    A    T    E    P    R    I    V    I    N    D    I    M    P    O    Z    I    T    U    L    A    N    U    A    L    E    S    T    I    M    A    T 2.3.1. (lei)  1. Norma de venit ....................................................................................................................................... 2. Norma ajustat ă  potrivit Codului fiscal ................................................................................................. 3. Venit net anual estimat, din care: ............................................................................................................ Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse pe baz ă  de norme de venit Date privind impozitul pe veniturile estimate din România în anul 2018  4. Impozit anual estimat (rd.3.1. x 10 %) .................................................................................................3.1.cedarea folosin ţ ei bunurilor, în scop turisticnum ă r camere     B .    D    A    T    E    P    R    I    V    I    N    D    I    M    P    O    Z    I    T    U    L    A    N    U    A    L    E    S    T    I    M    A    T  1. Venit brut .................................................................................................................................................... 2. Cheltuieli deductibile ............................................................................................................................. 3. Venit net anual estimat (rd.1- rd.2), din care: .................................................................................. 3.1. Venit impozabil ................................................................................................................................ 4. Impozit anual estimat (rd.3.1. x 10 %) ...............................................................................................2.4.3.1. (lei) 1.2. drepturi de proprietate intelectual ă 3.1.cedarea folosin ţ ei bunurilor calificat ă  în categoria venituri din activit ăţ i independente 3.1. Venit impozabil ..................................................................................................................................4.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks