D0705

Description
rrttujfj

Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 46

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
   ﺎﻓ ﺎﻓ ﺎﻓ ﺎﻓﺳﺎﻴﺴﻟﺍﺳﺎﻴﺴﻟﺍﺳﺎﻴﺴﻟﺍﺳﺎﻴﺴﻟﺍﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻭﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻭﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻭﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻭ   ﺍﺍﺍﺍﺪﻌﺪﻌﺪﻌﺪﻌﺑﺎﺴﻟﺍﺑﺎﺴﻟﺍﺑﺎﺴﻟﺍﺑﺎﺴﻟﺍ //// ﺍﻮﺟﺍﻮﺟﺍﻮﺟﺍﻮﺟ 2012   󰀷󰀳   دﺎﺼﺘﻗﻻا   ﻤ رﺠﻝا   صﺌﺎﺼﺨ :  ﻜرﻷاو   موﻬﻔﻤﻝا   ﻲﻓ   ﺔﺴارد  /  ﺴورﻝا   ب ﻬﻴإ 󰀭 ﻋ ﺴﻤ   ذ ﺘﺴأ   ﺴﺎ ﺴﻝا   موﻠﻌﻝاو   قوﻘﺤﻝا   ﻠﻜ   ﺎﻨﻤﻝا   ﻌﻤﺎﺠ ) ﻨوﺘ ( صﺨﻠﻤ :  قرـطﻝ   صـﺼﺨﻤﻝا   ﻲـﺌازﺠﻝا   وﻨ ـﻘﻝا   دـﻋاوﻗ   فدﻬﺘـﺴﺘ   ﻲـﺘﻝا   ﻲﻫ   ﺔﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔﻤﻴرﺠﻝاﻴﻝ ـﺴأوﻲـﺘﻝا   يد ـﺼﺘﻗﻻا   لـﻤ ﻌﺘﻝا   مﻬﻨـﻴﺒ   ـﻤﻴﻓ   ﺔﺌـﺸ ﻨﻝا   ﺔﻴد ـﺼﺘﻗﻻا   ت ـﻗﻼﻌﻝا   ﻲـﻓ   ﻲـﺒﻴﺘرﺘﻝاو   ﻲﻌﻴرـﺸﺘﻝا   لﺨدـﺘﻝا   ج ـﺘﻨ   رـﺒﺘﻌﺘأصاوـﺨﻝا   ﻴـﺒ   ﺔﻴد ـﺼﺘﻗﻻا   ت ـﻗﻼﻌﻝاةرادﻹاو .  ﺔﻴﻋوــﻀوﻤﻝا   دــﻋاوﻘﻝا   تــﺒاوﺜ   ﻴــﺒ   زاوــﺘﻝا   قــﻴﻘﺤﺘ   ﻰــﻝإ   ادــﻫ ﺠ   ﻰﻌــﺴ   دــﻗ   ﺔﻴد ــﺼﺘﻗﻻا   ﺔــﻤﻴرﺠﻝا   ر ــطإ   ﻲــﻓ   عّــﺸﻤﻝا   ّلــﻌﻝوﺔـﻝودﻝا   ـﻬﺘﺄﺘرا   ﻲـﺘﻝا   ﺔﻴد ـﺼﺘﻗﻻا   ﺔـﺴ ﻴﺴﻝا   ت ﻴـﻀﺘﻘﻤو   يدـﻴﻠﻘﺘﻝا   ﻲـﺌازﺠﻝا   وﻨ ـﻘﻠﻝ   ﺔـﻴﺌارﺠﻹاو . ﻝ   ﻪـّأو   ودـﺒﻴ   ﻲﻌـﺴﻝا   اذـﻫ   ّ أ   ﻻإمصﺌ ﺼﺨﻝا   دﻴدﻌﺒ   ﺔﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔﻤﻴرﺠﻝا   زّﻤﺘ   لﻴﻝدﺒ   ةوﺠرﻤﻝا   ﺔﻴ ﻐﻝا   ﻪﻨﻤ   قّﺤﺘﺘ .  لـﺒ ﻘﺘ   ﺔـﻴﺌارﺠﻹا   دـﻋاوﻘﻝاو   ﺔﻴﻋوـﻀوﻤﻝا   دـﻋاوﻘﻝا   ىوﺘـﺴﻤ   ﻰـﻠﻋ   م ـﻌﻝا   ـﻬﺌ ﻨﺒ   ثـﻴﺤ   ـﻤ   ﺔﻴد ـﺼﺘﻗﻻا   ﺔـﻤﻴرﺠﻝا   أ   كـﺸ   ﻻص ﺨﻝا   ﻲﺌازﺠﻝا   وﻨ ﻘﻝا   كﻝذﻜو   م ﻌﻝا   ﻲﺌازﺠﻝا   وﻨ ﻘﻝا   م ﻜﺤأو   دﻋاوﻗ .  لـﺒ ﻘﺘﻝا   اذـﻫو وﻨ ـﻘﻠﻝ   ﺔﻴﻝوـﺼﻷا   ئد ـﺒﻤﻝا   ﺔـﻠﻤﺠ   ـﻋ   جرـﺨﺘ   ﻲـﺘﻝا   صﺌ ـﺼﺨﻝا   دـﻴدﻌﺒ   ﺔﻴد ـﺼﺘﻗﻻا   ﺔـﻤﻴرﺠﻝا   درـﻔﺘ   رـﻬظﻲﺌازﺠﻝا .  رطـﻀا   ،دـﻴﻘﻌﺘﻝاو   ﺔـﻴﻨﻘﺘﻝ ﺒ   مـﺴﺘﻤﻝا   يد ﺼﺘﻗﻻا   لﻤ ﻌﺘﻝ ﺒ   ﺔﺼ ﺨﻝا   ﺔﻴﻤﻴظﻨﺘﻝاو   ﺔﻴﻨوﻨ ﻘﻝا   دﻋاوﻘﻝا   ﺔﻴﻠﻋ ﻓ   ﻋ   ثﺤﺒﻠﻝ   ﺔﺠﻴﺘﻨوﻌﻴ   ـﻴﺨﻴر ﺘ   لـظ   ﻲـﺘﻝا   ﺔﻴﻝوـﺼﻷا   ئد ـﺒﻤﻝا   ﺔـﻤﻠﻗأ   ﻰـﻝإ   عرـﺸﻤﻝاتﻻ ـﺠﻤﻝاو   فﺌ ـظوﻝا   ﻊـﻤ   ،م ـﻌﻝا   ﻲﺌ ـﻨﺠﻝا   وﻨ ـﻘﻝا   ر ـطإ   ﻲـﻓ   ـﻬﺒ   ّدـﺘ   ةدـﻴدﺠﻝا   ﺔﻴد ـﺼﺘﻗﻻا . ﺔـﻤﻴرﺠﻝا   ر ـطإ   ﻲـﻓ   مﻴرـﺠﺘﻝا   دـﻋاوﻗ   ﺔـﻋ ﺠﻨﻝ   ﻨ ﻤـﻀ   ـﻬﺒ   ﺔﻴﺤـﻀﺘﻝاو   ـﻬﻨﻋ   جورـﺨﻝا   ﻪـﻨﻤ   برﻐﺘــﺴﻨ   ﻻ   دـﻗوﺔﻴد ﺼﺘﻗﻻا  .  ﺔـﻤﻴرﺠﻝا   ر ـطإ   ﻲـﻓ   ﻴﻨاوـﻘﻝا   ﻊـﻴوطﺘ   ﻰـﻝإ   رـﻤﻷا   لآو   ﺔﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔﺴ ﻴﺴﻝا   ﺔﻤدﺨ   ﻲﻓ   ﻲﺌازﺠﻝا   وﻨ ﻘﻝا   دﻋاوﻗ   تﺤﺒﺼأ   دﻘﻝ   ،م ـﻌﻝا   ﻲﺌ ـﻨﺠﻝا   وﻨ ـﻘﻝا   ﻲـﻓ   ةددـﺤﻤﻝا   رﻴﻴ ـﻌﻤﻝاو   دـﻋاوﻘﻝ ﺒ   مازـﺘﻝﻻا   ود   ﺔﻴد ـﺼﺘﻗﻻا   رﻫاوـظﻝا   ت ـﺒﻠﻘﺘ   ﺔﻋرـﺴ   ﺔـﺒﻜاوﻤﻝ   ﺔﻴد ـﺼﺘﻗﻻاﻴﻨوﻨ ﻘﻝا   ﻜرﻷا   ثﻴﺤ   ﻤ   ءاوﺴﺔﻴد ـﺼﺘﻗﻻا   ﺔﻤﻴرﺠﻝا   ﻬﺒﻠطﺘﺘ   ﻲﺘﻝا   ﺔ،ﻲﻋرـﺸﻝا   ﻜرـﻝا   ﺢـﻤﻼﻤ   ﻲـﻓ   ﺢـﻀاوﻝا   رـﻴﻴﻐﺘﻝا   دـﺠﻨ   ثـﻴﺤ   ،   ﺔﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔﻤﻴرﺠﻠﻝ   يد ﻤﻝا   ﻜرﻝا   ضوﻤﻏ   كﻝذﻜو .  ىوﺘــﺴﻤ   ﻲـﻔﻓ   ﻴﻴوﺘــﺴﻤ   ﻰـﻠﻋ   ﺔــﻴﺌازﺠﻝا   ﺔﻴﻝوؤـﺴﻤﻝا   لﻼــﺨ   ـﻤ   ﺔﻴد ــﺼﺘﻗﻻا   ﺔـﻤﻴرﺠﻝا   ﺔﻴــﺼوﺼﺨ   زرـﺒﺘووألﻼــﺨ   ـﻤس ﺴأ   قـﻠطﻨﻤﻝا   اذﻫ   ﻤو   ،   ﺔﻴﻝوؤﺴﻤﻝاظـﺤﻼأﺔـﻴﺤ ﻨ   ـﻤ   ﺔﻴﻝوؤـﺴﻤﻠﻝ   س ـﺴﺄﻜ   دـﻤﺘﻋا   ﺄـطﺨﻝاـﻝوأﻊـﻗو   ﺔـﻴﻨ ﺜ   ﺔـﻴﺤ ﻨ   ـﻤو   ،   ﺔﻴﻋوﻀوﻤﻝا   ﺔﻴﻝوؤﺴﻤﻝا   ب ﺴﺤﻝ   ﻪﻨﻋ   ﻲﻠﺨﺘﻝا .  لﻼـﺨ   ﻤ   ﻲﻨ ﺜ   ىوﺘﺴﻤ   ﻲﻓو ـﻜﺤأ ﻨـﺴإﻴﻝوؤـﺴﻤﻝا أ   ودـﺒﻴ   مرـﺠﻝا   ب ـﻜﺘرا   ـﻋ   ﺔـﻤﺠ ﻨﻝا   ﺔـﻴﺌازﺠﻝا ﺨـﺸﻷا ﻴذـﻝا   ـﻜﻤﻴ ﻨـﺴإﺔﻴﻝوؤـﺴﻤﻝاﻬﻴـﻝإﺌازﺠﻝا   وﻨ ـﻘﻝا   ﻲـﻓيد ـﺼﺘﻗﻻا   ﻲـﺜﻜأ،   م ـﻌﻝا   ﻲـﺌازﺠﻝا   وﻨ ـﻘﻝا   ـﻤﺔﻴـﺼوﺼﺨ   زرـﺒﻴ   ـﻤ   وـﻫو   لﻼــﺨ   ــﻤو   ،   رــﻴﻐﻝا   لــﻌﻓ   ـﻋ   ﺔــﻴﺌازﺠﻝا   ﺔﻴﻝوؤــﺴﻤﻝا   سﻴرــﻜﺘ   لﻼـﺨ   ــﻤ   كــﻝذ   رــﻬظﻴو   ،   ىوﺘـﺴﻤﻝا   اذــﻫ   ﻲــﻓ   ﺔﻴد ــﺼﺘﻗﻻا   مﺌارـﺠﻝا   يوﻨﻌﻤﻝا   صﺨﺸﻠﻝ   ﺔﻴﺌازﺠﻝا   ﺔﻴﻝوؤﺴﻤﻝا .    ﺎﻓ ﺎﻓ ﺎﻓ ﺎﻓﺳﺎﻴﺴﻟﺍﺳﺎﻴﺴﻟﺍﺳﺎﻴﺴﻟﺍﺳﺎﻴﺴﻟﺍﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻭﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻭﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻭﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻭ   ﺍﺍﺍﺍﺪﻌﺪﻌﺪﻌﺪﻌﺑﺎﺴﻟﺍﺑﺎﺴﻟﺍﺑﺎﺴﻟﺍﺑﺎﺴﻟﺍ //// ﺍﻮﺟﺍﻮﺟﺍﻮﺟﺍﻮﺟ 2012   󰀷󰀴   ار ـﺒﺘﻋاوـﻝإرـﺴﺒ   ز ـﺘﻤﻴ   يد ـﺼﺘﻗﻻا   ﻲـﺌازﺠﻝا   وﻨ ـﻘﻝا   وـﻜ   عدرـﻝا   ﺔبـﻨﺠﺘﻝ   ت ـﺒوﻘﻌﻝا   ﺔـﻋ ﺠﻨ ـطﺨأ ـﻬﻘﺤﻠﺘ   ﻲـﺘﻝا   تزرﺒ   ﺔﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔﻤﻴرﺠﻝا   ﺔﻴﺼوﺼﺨو   ﺔﻴﻝﻼﻘﺘﺴا   ﺈﻓ   ،   يد ﺼﺘﻗﻻا   ط ﺸﻨﻝ ﺒ   ﺔﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔﻤﻴرﺠﻝاـﺜﻜأﻊـﺒﺘﺘ   دـﻋاوﻗ   لﻼـﺨ   ـﻤ   ﺔﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔﻤﻴرﺠﻝا   يد ﺼﺘﻗﻻا   ﻲﺌازﺠﻝا   وﻨ ﻘﻝ ﺒ   ص ﺨﻝا   ت ﺒوﻘﻌﻝا   م ظﻨ   لﻼﺨ   ﻤو .  دﻋاوﻗ   ثﻴﺤ   ﻤﻓﻊﺒﺘﺘﻴد ﺼﺘﻗﻻا   مﺌارﺠﻝاﻪﻨﺄﻓﺔـﻴد ﻌﻝا   مﺌارـﺠﻝا   ﻲـﻓ   ﺔـﻘﺒطﻨﻤﻝا   دـﻋاوﻘﻝا   ـﻋ   ﺔﻔﻠﺘﺨﻤ   ﺔﻴﻨﻘﺘ   بﻠطﺘﻴ . اذـﻬﻝ   بﻨ ﺠﻝا   ﺈﻓﺌارﺠﻹا   يد ﺼﺘﻗﻻا   ﻲﺌازﺠﻝا   وﻨ ﻘﻝا   ﻲﻓ ﺌﻝو   ﻲﺘﻝا   ،   ﺔﻴﺌازﺠﻝا   تاءارﺠﻹ ﺒ   ﺔﻨر ﻘﻤ   زﻴﻤﺘو   ﺔﻴﺼوﺼﺨ   ﻤ   وﻠﺨﻴتدﻨــﺴأم ــﻬﻤﻝا   ضــﻌﺒــﻴﺌارﺠﻹارادﻺــﻝ   إــﻬﻨأــﻬﻴطﻌﺘ   مــﻝﻲــﻓ   ﻪــﺒ   ﻊــﺘﻤﺘﺘ   يذــﻝا   م ــﻬﻝا   رودــﻝا   ســﻔﻨ ــطإﻲــﺌازﺠﻝا   وﻨ ــﻘﻝا   ﻻوـــﺼوو   ت ـــﻌﺒﺘﺘﻝا   قﻼـــطﻨا   ذـــﻨﻤﻓ   ،   يد ـــﺼﺘﻗﻻاـــﻝإﻩذـــﻫ   ةرـــﺜﻜﻝ   ارـــظﻨو   ،   ادـــﺠ   ﻲﺌ ﻨﺜﺘـــﺴا   دـــﻤﺘﻌﻤﻝا   م ـــظﻨﻝا   ﺔـــﺒوﻘﻌﻝ ﺒ   قـــطﻨﻝا   ﻬﻨﺈﻓ   تاء ﻨﺜﺘﺴﻻاﺤﺒﺼأيد ـﺼﺘﻗﻻا   ﻲـﺌازﺠﻝا   وﻨ ﻘﻝا   ﻲﻓ   أدﺒﻤﻝا   ﻲﻫ . ـﻤ   وـﻫوﻻا   ﺔـﻤﻴرﺠﻝا   ﺔﻴـﺼوﺼﺨ   دـﻜؤﻴﻲـﺘﻝا   ﺔﻴد ـﺼﺘدﻋاوﻗ   لﻼﺨ   ﻤ   رﻬظﺘ   ﺔﻴد ﺼﺘﻗﻻا   مﺌارﺠﻝا   ﺔﻨﻴ ﻌﻤلﻼﺨ   ﻤو ﻜﺤأﺔﻴﻤوﻤﻌﻝا   ىوﻋدﻝا .  ﻤأت ﺒوﻘﻌﻝا   م ظﻨ   صﺨﻴ   ﻤﻴﻓﻲـﺌازﺠﻝا   وﻨ ـﻘﻝ ﺒ   ﺔـﻨر ﻘﻤ   ﺔﻴـﺼوﺼﺨ   ـﻋ   فـﺸﻜﺘ   ةدـﻤﺘﻌﻤﻝا   ﺔـﻴﻋدرﻝا   ﺔـﺴ ﻴﺴﻝا   ﺈـﻓ   كﻝذـﻝ   ،ﻲﻜﻴـﺴﻼﻜﻝاﻲـﺘﻝا   ت ـﺒوﻘﻌﻝا   ﻴـﺒ   ﺔﻠـﻀ ﻔﻤ   د ـﻤﺘﻋا   عّـﺸﻤﻝا   ﻰـﻠﻋ   تـﻀرﻓ   دـﻗذإ   ،ﺔﻴد ـﺼﺘﻗﻻا   ﺔﺤﻠـﺼﻤﻝا   مدـﺨﺘـﺠﺘاء ـطﻋإ   ﻰـﻝإ   لؤ ـﺴﺘﻝا   ﻫرودـﺒ   تررـﺒ   ﺔـﺒوﻘﻌﻝا   ﺔـﻔﻴظوو   ﺔـﻌﻴﺒط   ﻪـﻌﻤ   ترـﻴﻐﺘ   يذـﻝا   رـﻤﻷا   ﺔﻴّﺤﻠﻝ   ﺔﺒﻝ ّﺴﻝا   ت ﺒوﻘﻌﻝا   ود   ﺔﻴﻝ ﻤﻝا   ت ﺒوﻘﻌﻠﻝ   ﺔّوﻝوأ   ﺔﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔﻤﻴرﺠﻠﻝ   يرﺠزﻝا   م ظّﻝا   ر طإ   ﻲﻓ   ﻬﺘﻋ ﺠﻨ   ﻋ .  Résumé Le but majeur du droit pénal économique est la lutte contre les infractions en relation avec la vie des affaires. De ce fait, même si l’on peut constater que sur certains points la législation pénale économique respecte les règles fondamentales du droit pénal classique, il n’en demeure pas moins que plusieurs divergences peuvent être relevées. Ainsi, l’élément moral de l’infraction économique connait un certain recul en raison du principe largement adopté en matière des affaires savon, la responsabilité collective et objective. De même, il faut relever que l’infraction économique, contrairement aux règles classiques du droit pénal, peut être imputable non seulement aux personnes physiques coupables mais également aux personnes morales voire à des cas de responsabilité pour autrui. Cette même spécificité du droit pénal économique se prolonge au niveau procédural dans la mesure où le législateur à pré ou des règles particulières concernant aussi bien la constatation que la poursuite et même la nature de la sanction, principalement monétaire, prévues dans le cadre du droit pénal économique. ردـﻗ   ﻰـﻠﻋ   وـﻜﺘ   ﻻ   ﻲـﺘﻝا   روﻤﻷا   ﻤ   رﺒﺘﻌﻴ   ﺔﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ت ﻴطﻌﻤﻝا   ﻊﻤ   ﺔّﻤ ﻋ   وﻨ ﻘﻝا   دﻋاوﻗ   شﻴ ﻌﺘ   ّ إرـﺴﻴﻝا   ـﻤ   رـﻴﺒﻜ 1   ت ـﺒﻠطﺘﻤ   ﻴـﺒ   ﺔـﻨزاوﺘﻤ   ﺔـﺒر ﻘﻤ   د ـﺠﻴإ   ءبـﻌﻝ   ﻼﻤﺤﺘـﻤ   ر ـطﻹا   اذـﻫ   ﻲـﻓ   عّـﺸﻤﻝا   وـﻜﻴ   دـﻗو   ،ا   ﻤ   ﺔﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔﻴﻤﻨﺘﻝاوﻨ ـﻘﻝا   ةد ـﻤﻝ   ﺔﻴﻝوﺼﻷا   تﺒاوﺜﻝا   ﻴﺒو   ﺔﻴﻠﻋ ﻔﻝاو   ﺔﻋ ﺠﻨﻝ 2  . ر ـطإ   ﻲـﻓ   عّـﺸﻤﻝا   ّلـﻌﻝو   وﻨ ـﻘﻠﻝ   ﺔـﻴﺌارﺠﻹاو   ﺔﻴﻋوـﻀوﻤﻝا   دـﻋاوﻘﻝا   تـﺒاوﺜ   ﻴـﺒ   زاوـﺘﻝا   قـﻴﻘﺤﺘ   ﻰـﻝإ   ادـﻫ ﺠ   ﻰﻌﺴ   دﻗ   ﺔﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔﻤﻴرﺠﻝاﺔــﻝودﻝا   ــﻬﺘﺄﺘرا   ﻲــﺘﻝا   ﺔﻴد ــﺼﺘﻗﻻا   ﺔــﺴ ﻴﺴﻝا   ت ﻴــﻀﺘﻘﻤو   يدــﻴﻠﻘﺘﻝا   ﻲــﺌازﺠﻝا 3  . ا   اذــﻫ   ّ أ   ﻻإمــﻝ   ﻪــّأو   ودــﺒﻴ   ﻲﻌــﺴصﺌ ﺼﺨﻝا   دﻴدﻌﺒ   ﺔﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔﻤﻴرﺠﻝا   زّﻤﺘ   لﻴﻝدﺒ   ةوﺠرﻤﻝا   ﺔﻴ ﻐﻝا   ﻪﻨﻤ   قّﻘﺤﺘﺘ .  ًرـﻴﺒﻜ   ًﻻدـﺠ   ر ـﺜأ   وﻨ ـﻘﻝا   ـﻤ   ًﺌـﺸ ﻨ   ًـﻋرﻓ   ﻩر ﺒﺘﻋ ﺒ   يد ﺼﺘﻗﻻا   ﻲﺌازﺠﻝا   وﻨ ﻘﻝا   موﻬﻔﻤ   دﻴدﺤﺘ   ﺄﺒ   لوﻘﻝا   ﻜﻤﻴء ﻬﻘﻔﻝا   ﻴﺒ 󰀴   قﻴﻀ   ﻩ ﺠﺘا   ﻴﺒ   وﻨ ﻘﻝا   اذﻫ   ق طﻨ   دﻴدﺤﺘ   لوﺤ   روﺤﻤﺘﺴاو   رﺨآ .    ﺎﻓ ﺎﻓ ﺎﻓ ﺎﻓﺳﺎﻴﺴﻟﺍﺳﺎﻴﺴﻟﺍﺳﺎﻴﺴﻟﺍﺳﺎﻴﺴﻟﺍﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻭﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻭﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻭﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻭ   ﺍﺍﺍﺍﺪﻌﺪﻌﺪﻌﺪﻌﺑﺎﺴﻟﺍﺑﺎﺴﻟﺍﺑﺎﺴﻟﺍﺑﺎﺴﻟﺍ //// ﺍﻮﺟﺍﻮﺟﺍﻮﺟﺍﻮﺟ 2012   󰀷󰀵   يدﺎــﺼﺘﻗﻻا   ﻲــﺌازﺠﻝا   نوﻨﺎــﻘﻝا   فــ رﻌﺘ   ﻲــﻓ   ق ــﻀﻝا   ﻩﺎــﺠﺘﻻﺎﻓ ﻲــﻓ   ﺔـــﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔـــﻤﻴرﺠﻝا   ادــﻴﻤ   دّدــﺤ   ةروـﺼﺤﻤ   تﻻ ـﺠﻤذإقـﻠﻌﺘﻤﻝا   وﻨ ـﻘﻝ ﺒ   يد ـﺼﺘﻗﻻا   ﻲـﺌازﺠﻝا   وﻨ ـﻘﻝا   طﺒرـﻴ ﺎﻌـﺴﻷاو   ـﺴﻓﺎﻨﻤﻝﺎﺒ 󰀵   اذـﻫ   دـﺌارو   ﻪــﻴﻘﻔﻝا   يأرـﻝا 󰀨 Jean Pradel 󰀩 ﻠﺘ   ـﻬﻨوﻜﺒ   ﺔــﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔـﻤﻴرﺠﻝا   ضرـﻋ   يذـﻝاﺔﻠـﺼﺘﻤﻝا   ك تﻻد ـﺒﻤﻝاو   قوـﺴﻝ ﺒ   ﻩذــﻫ   تــﻨ ﻜ   ءاوــﺴو   كﻠﻬﺘــﺴﻤو   عزوــﻤ   ﻴــﺒ   وأ   عزوــﻤو   ﺞﺘــﻨﻤ   ﻴــﺒ   ﻊــﻤﺠﺘ   تﻻد ــﺒﻤﻝا   ﻩذــﻫ   تــﻨ ﻜ   ءاوــﺴ   ﺔـــﻴر ﺠﺘﻝا   قﻠﻌﺘﺘ   تﻻد ﺒﻤﻝاﺘﻨﻤﺒﻤدﺨ   وأ 󰀶  . تﻻد ـﺒﻤﻝا   ﺔــﻴﻠﻤﻌﺒ   ﺔــﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔــﻤﻴرﺠﻝا   ل ـﺠﻤ   فـﻴرﻌﺘﻝا   اذـﻫ   رـﺼﺤ   دﻘﻓقوﺴﻝا   ر طإ   ﻲﻓ .  ﻜ   ﻲـﻫ   ﺔﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔﻤﻴرﺠﻝ ﻓ ﻌـﺴﻷا   دـﻴدﺤﺘو   ﺔـﺴﻓ ﻨﻤﻝا   دـﻋاوﻗ   فﻝ ـﺨﻴ   ع ـﻨﺘﻤا   وأ   لـﻌﻓ   ل . اذـﻫ   أ   ﻻإ   ضﻌﺒ   ﻩدﻤﺘﻌﻴ   ﻜ   ﻤﻝ   ﻊﺠار   ر ﻌﺴﻷاو   ﺔﺴﻓ ﻨﻤﻝا   وﻨ ﻗو   يد ﺼﺘﻗﻻا   ﻲﺌازﺠﻝا   وﻨ ﻘﻝا   ﻴﺒ   طﺒرﻴ   يذﻝا   فﻴرﻌﺘﻝا   ﺔﻨــﺴﻝ   ﻲــﺴﻨرﻔﻝا   ﻴﻋرــﺸﻤﻝ ﻜ   ، ﻴﻋرــﺸﻤﻝا 󰀱󰀹󰀴󰀵 ﺔﻨــﺴﻝ   ﻲــﺴﻨوﺘﻝاو 󰀱󰀹󰀷󰀰 مﻴــظﻨﺘﺒ   قــﻠﻌﺘﻤﻝا   وﻨ ــﻘﻝا   ﺔﻴﻤــﺴﺘ   ﻲــﻓﻓ ﻨﻤﻝا وﻨ ﻘﻝا   ﻪﻨﺄﺒ   ر ﻌﺴﻷاو   ﺔﺴ د ﺼﺘﻗﻻا   ادﻴﻤﻝا   ﻲﻓ   ت ﻔﻝ ﺨﻤﻝا   رﺠزﺒ   قﻠﻌﺘﻤﻝا دـﻗ   ﻴﻋرﺸﻤﻝا   ﻼﻜ   أ   ﻻإ   وﻨ ــﻘﻝا   اذـﻫ   ـﻴﻐﻝأ ) ﺔﻨـﺴ   ـﺴﻨرﻓ 󰀱󰀹󰀸󰀶 سﻨوــﺘو 󰀱󰀹󰀹󰀱 (  وﻨ ــﻗ   ﻲـﻫو   ةدــﻴدﺠ   ﺔﻴﻤـﺴﺘ   لـﻤﺤﻴ   وﻨ ــﻘﺒ   ﻩ ـﻀوﻋوﻨ   عرﺸﻤﻝا   أ   ذإ   ،تطﻘﺴ   عرﺸﻤﻝا   فﻗوﻤ   ﻤ   ةدﻤﺘﺴﻤﻝا   ﺔﺠﺤﻝا   أ   يأ   ،ر ﻌﺴﻷاو   ﺔﺴﻓ ﻨﻤﻝازو ـﺠﺘ   ىأر   دـﻗ   ﻪـﺴﻔىرـﺨأ   رﻴﻴ ـﻌﻤ   د ـﻤﺘﻋا   ﻰـﻝإ   ضﻌﺒﻝ ـﺒ   ﻊـﻓد   ـﻤ   وـﻫو   ر ﻌـﺴﻷاو   ﺔـﺴﻓ ﻨﻤﻝا   ادـﻴﻤﻝ   يد ـﺼﺘﻗﻻا   ﻲـﺌازﺠﻝا   وﻨ ـﻘﻝا . ﻓﻪﻴﻘﻔﻝ 󰁊󰀮 󰁌󰁁󰁒󰁇󰁕󰁉󰁅󰁒 دﻘﻓفﻴرﻌﺘﻝا   زو ﺠﺘ   قﺒ ﺴﻝاﻘﻠطﻨ ﺔﻴد ـﺼﺘﻗﻻا   ةد ـﻤﻠﻝ   ﺔــﻤظﻨﻤﻝا   ﺔــﻴﻨوﻨ ﻘﻝا   دـﻋاوﻘﻝا   ـﻤ   ﻪـــﻴأر   بــﺴﺤ   لﻜــﺸﺘ   ﻲــﺘﻝاو أر   وﻨ ـــﻗــﻝو   ﻰــﺘﺤ   ﻲﻝ ــﻤلـــﺠر   ــﺴ ﺴأ   مــﻬﻴ   وــﻬﻓ   ل ــﻤﻝا   سأر   ﺔـــﻴرﺤ   دــﻴﻘﻴ   ــﻜل ﻤﻝا 󰀷  .  أ   يأ ﻤﻝا   سأرﺒ   طﺒﺘرﺘ   فﻴرﻌﺘﻝا   اذﻫ   بﺴﺤ   ﺔـﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔـﻤﻴرﺠﻝا .  ــﻤأ ــﺴوﻤﻝا   ﻩﺎــﺠﺘﻻا دــﻘﻓتﻻو ــﺤﻤﻝا   كﻝذــﻝ   ــﻌﺒﺘ   تددــﻌﺘو   ء ـــﻬﻘﻔﻝاو   حارــﺸﻝا   دــﻴدﻋ   ــﻤ   ةدﻨ ــﺴﻤ   دﻬــﺸ ﺠ   ر طﻹا   اذﻫ   ﻲﻓو   ﺔـﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔـﻤﻴرﺠﻝا   فﻴرﻌﺘﻝ   ﺔـﻴﻬﻘﻔﻝافﻴرﻌﺘ   ء ﻪ ﻘﻔﻝا 󰁖󰁒󰁉󰁊 : ﻲـﻫ   ﺔــﻴد ﺼﺘﻗﻹا   ﺔــﻤﻴرﺠﻝا   طﺒﺘرـﺘ   ﻲـﺘﻝا   ﺔــﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔـﺴ ﻴﺴﻝاو   يد ـﺼﺘﻗﻻا   وﻨ ـﻘﻝا   ﻲـﻓ   ﺔـﻠﺜﻤﺘﻤﻝا   د ـﺼﺘﻗﻻا   ةرادإ   دـﻀ   ﺔـﻬّﺠوﻤﻝا   ﺔــﻤﻴرﺠﻝايد ﺼﺘﻗﻻا   م ﻌﻝا   م ظﻨﻝ ﺒ 󰀸   ﻲـﺘﻝا   ﺔــﻤﻴرﺠﻝا   ـﻬﻨوﻜﺒ   ﺔــﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔــﻤﻴرﺠﻝا   فـﻴرﻌﺘ   ﻰﻝإ   ء ﻬﻘﻔﻝا   ضﻌﺒ   بﻫذ   ﻤﻜدـــﻋاوﻘﻝا   فدﻬﺘــﺴﺘﺔـــﺴ ﻴﺴﻝا   ﺔـــﻴ ﻤﺤ   ــﻤ   ـــﻗﻼطﻨا   دﻼﺒـــﻠﻝ   ﺔـــﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺢﻝ ـــﺼﻤﻝا   ﺔـــﻴ ﻤﺤﻝ   ةرــﺸ ﺒﻤ   ﺔـــﺼﺼﺨﻤﻝاﺔـﻝودﻝا   ﻬﺠﻬﺘﻨﺘ   ﻲﺘﻝا   ﺔـﻴد ﺼﺘﻗﻻا .  ّ ﺈـﻓ   ـﻤوﻤﻋوة ـﻋداـﺴوـﻴرﻌﺘ   ﻲـﻓو ـﺤ   ﺔــﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔــﻤﻴرﺠﻝوﻰـﻨﺒﻤ   ـﻤ   ـﻗﻼطﻨا   فـﻴرﻌﺘ   د ـﺠﻴإـﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔـﺴ ﻴﺴﻝا   ﺔــﻴﻠﻋ ﻓو   ﺔـﻋ ﺠﻨ   قـﻴﻘﺤﺘ   ﻲـﻓ   لـﺜﻤﺘﻤﻝا   ﺔــﻤﻴرﺠﻝام ـﻌﻝا   م ـظﻨﻝا   ت ﻴـﻀﺘﻘﻤ   مارـﺘﺤا   ﻤـﻀو   ﺔـيد ﺼﺘﻗﻻا .  ﻌﻝا   قﺤﻝا   ﺔﻤﻴرﺠ   ﻋ   تدّﻔﺘو   ﺔﻴﻝوﺼﻷا   دﻋاوﻘﻝا   تزو ﺠﺘ   دﻗ   وﻜﺘ   كﻝذﺒ   ﻲﻬﻓ . اذـﻫ   ﻲـﻓ   فﻼـﺨ   ﻼﻓ   ﺔــﺒ ﺜﻤﺒ   تــﻨ ﻜ   ،   صﺌ ــﺼﺨﻝا   دــﻴدﻌﺒ   تزــﻴﻤﺘ   دــﻗ   ﺔﻴد ــﺼﺘﻗﻻا   ﺔــﻤﻴرﺠﻝا   أ   ﻲــﻓ   لــﻴﻠﺤﺘﻝاو   ثــﺤﺒﻝا   ــﻤ   ىوﺘــﺴﻤﻝاـﻗ   عرـﻓ   دﻼﻴـﻤﺒ   اذـﻴﻹا   ﻰـﻝإ   ذﻔﻨﻤﻝاد ـﺼﺘﻗﻻا   ﻲـﺌازﺠﻝا   وﻨ ـﻘﻝا   وـﻫو   ﻻأ   دـﻴدﺠ   ﻲﻨوﻨ 9   ﻰـﻝإ   ﺔـﻤ ﻋد   تـﻠّﺜﻤ   ـﻤﻜ   ،ﺔّﻘﺘﺴﻤ   ﺔﻴﻨوﻨ ﻗ   ةد ﻤﻜ   دﻴدﺠﻝا   ﻲﻨوﻨ ﻘﻝا   عرﻔﻝا   اذﻫ   ء ﺴرﺈﺒ   ﻪﻘﻔﻝا   ةوﻋد .    ﺎﻓ ﺎﻓ ﺎﻓ ﺎﻓﺳﺎﻴﺴﻟﺍﺳﺎﻴﺴﻟﺍﺳﺎﻴﺴﻟﺍﺳﺎﻴﺴﻟﺍﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻭﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻭﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻭﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻭ   ﺍﺍﺍﺍﺪﻌﺪﻌﺪﻌﺪﻌﺑﺎﺴﻟﺍﺑﺎﺴﻟﺍﺑﺎﺴﻟﺍﺑﺎﺴﻟﺍ //// ﺍﻮﺟﺍﻮﺟﺍﻮﺟﺍﻮﺟ 2012   󰀷󰀶   ـﻬﻨﺈﻓ   مازـﻝﻹاو   رـﺒﺠﻝا   ﺔـﺠرد   تـﻐﻠﺒ   ٕو   ﺔـﻴﻨوﻨ ﻘﻝا   دـﻋاوﻘﻝاو   ﺔﻴد ـﺼﺘﻗﻻا   رﻫاوـظﻝا   ﻴـﺒ   ﺔـﻤﺌﻼﻤﻝا   ةرـﻜﻓ   إـﺴ   تارورﻀ   ﻤ   ﺔﻝ ﺤﻤ   ﻻ   رﺒﺘﻌﺘ،   ـﻬﻝ ﺠﻤ   ع ـﺴﺘاو   ﺔـﻝودﻝا   م ـﻬﻤ   رـﻴﻐﺘ   بﺠوﺘـﺴا   ﻲـﺘﻝا   ،ﺔـﺜﻴدﺤﻝا   ة ـﻴﺤﻝا   ﺔﻤﻼﻲﺌازﺠﻝا   عدرﻝا   عوﻀوﻤو   ﻲﻤارﺠﻹا   لﻌﻔﻠﻝ   ﺔﻋورﺸﻤﻝا   رﻴﻏ   ﺔﻔﺼﻝا   ﻲﻓ   روطﺘ   ﻪﻠﺒ ﻗ   يذﻝاو 10  .  ﺔـﻝودﻝا   ﺔﻔﻴظو   رﻴﻐﺘ   ثﻴﺤ   ﻤﻓ . ﺔﻴد ـﺼﺘﻗﻻا   ع ـﻀوﻸﻝ   ـﺴ ﻜﻌﻨا   سﻴـﻝ   وﻨ ـﻘﻝا   أ   ﻰـﻝإ   لوـﻘﻝا   ـﻨﺒ   ردـﺠﻴﻴ ﻤﺤ   ﺔﻠﻴـﺴو   وـﻫ   لﺒ   بﺴﺤﻓﻰـﻀﺤﺘ   ﻻ   ـﻴﺨﻴر ﺘ   تـﻠظ   تﻻ ـﺠﻤ   مﻴـظﻨﺘﻝ   عرـﺸﻤﻝا   لﺨدـﺘ   ﻪـﻴﻓ   دـﺘﻤا   تـﻗو   ﻲـﻓ   ـﻬﺘﺔﻴﺌازﺠﻝا   ﺔﻴﻋوﻀوﻤﻝا   ةدﻋ ﻘﻝا   ﻊﻴﻀاوﻤ   دﺤأ   لـﻜﺸﺘ   مﻝ   ﻬّأ   ﻤﻜ   ،   ﺔﻝودﻝا   م ﻤﺘﻫ ﺒ 11 .  رـﺸﺒﻝا   كوﻠـﺴﻝا   ط ـﻤﻨأ   روـطﺘ   ﻪـﻴﻓ   رـﻬظ   ادـﻴﻤ   زرـﺒأ   ﺔﻴد ـﺼﺘﻗﻻا   ت ـﻗﻼﻌﻝا   ادـﻴﻤ   دـﻌﻴو 12   ﺔـﻝودﻝ ﻓ   ،ﻻا   ﻲــﻓ   لﺨدــﺘﺘ   تﺤﺒــﺼأ   ﺔــﺜﻴدﺤﻝاأدــﺒﻤﻜ   ﺔﻴد ــﺼﺘﻗﻻا   ﺔــﻴرﺤﻝا   مﻬﻠﺘــﺴﺘ   تــﻨ ﻜ   ٕو   ﻰــﺘﺤ   د ــﺼﺘﻗ .  أو   ر ــﺒﺘﻋ ﺒ   يوطﻨﺘ   دﻗ   ﻤﻝ   ﻤﻨٕو   درﻔﻝا   ﺢﻝ ﺼﻤ   فدﻬﺘﺴﺘ   أ   ﻜﻤﻴ   ﻬّﻷ   طﻘﻓ   سﻴﻝ   مظﺘﻨﺘ   أ   بﺠﻴ   ﺔﻴد ﺼﺘﻗﻻا   تﻼﻤ ﻌﻤﻝاﺔﻝودﻠﻝ   ﺔﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔﺴ ﻴﺴﻠﻝ   د ﺴﻓو   ك ﻬﺘﻨا   ﻤ   ﻪﻴﻠﻋ 13 .  ﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ةد ﻤﻝا   ﻲﻓ   ﻲﺌازﺠﻝا   ب ﻘﻌﻝا   عوﻀوﻤ   أ   ﻤﻜﺔﻴﻋ ﻤﺘﺠﻻا   قﻼﺨﻸﻝ   ﻲﻓ ﻨﻤﻝا   فرﺼﺘﻝا   دﻌﻴ   مﻝ   ﺔثﻴدـﺤﻝا   ﻪـﻘﻔﻝا   ﻰـﻋد   ـﻤ   وـﻫو   ، ﻬﺘﺤﻠـﺼﻤ   قﻴﻘﺤﺘو   ﺔﻝودﻝا   ﺔﻋ ط   مدﻋ   ﻤﻨٕو   ، 14   مﺌارـﺠﻝا   ﻴـﺒ   ﺔـﻗرﻔﺘ   ﺔـﻤ ﻗإ   ﻰـﻝإ،ﻲﻋ ـﻤﺘﺠﻻا   ﻲﻋوـﻝا   ﻋ   ﺔﻤﺠ ﻨﻝاﻲـﺘﻝا   مﺌارـﺠﻝاو   ﻊـﻤﺘﺠﻤﻝا   قوـﻘﺤﻝ   ﺠﻬﺘـﺴا   ـﻤ   ـﻬﻴﻓ   ـﻤﻝ   ﻩر ﻜﻨﺘـﺴا   رـﻴﺜﺘ   ﻲـﺘﻝاطـﻘﻓ   ﺔـﻝودﻝا   ـﻬﻘﻠﺨﺘ . وـﻫوﺔـﻤﻴرﺠﻝا   ﻪـﻴﻓ   لزـﻨﺘﺘ   يذـﻝا   ر ـطﻹاﻴد ـﺼﺘﻗﻻا ـﻫروﻬظ   أ   ضﻌﺒـﻝا   رـﺒﺘﻋا   يذـﻝاو   ،   تازـﺠﻨﻤو   ت ﺜادﺤﺘـﺴا   ـﻤ   ﺔـﻤ ﻌﻝا   بادﻵاو   ص ﺨـﺸﻷا   ﻰـﻠﻋ   ءادـﺘﻋﻻا   مﺌارـﺠ   تـﻗ ﻓ   ﻲـﺘﻝا   ﺔـﻴﻤﻫﻷا   ـﻬﻝﻼﺘﺤاو ﻴرﺸﻌﻝا   رﻘﻝا 15  . ةد ﻤﻝا   مﺌارﺠﻓﻴد ﺼﺘﻗﻻاﻪـﻴﻠﻋ   ﺢﻠطـﺼا   ـﻤﻋ   ـﻫزﻴﻤﻴ   ـﻤ   ﻬﻝ   روظﻨﻤﻝا   اذﻫ   ﻤ رﻝ ﺒلـﺌاةدﻝ ﺨﻝ 16   ﻬﺘذﺒﻨ   ﻲﺘﻝا   ﺔﻴﻤارﺠﻹا   ل ﻌﻓﻷا   يأ ـﻬﺘﻌﻴﺒط   ﻰـﻠﻋ   تﻌﻤﺠأو   مﻤﻷاﻼﻝﺔﻴﻨ ـﺴﻨﻹا   تار ـﻀﺤﻝا   ﺔـﻴﻗﻼﺨأﺔﻝودﻝا   م ظﻨﺒ   ﺔﻨوﻫرﻤ   ﺔﻌﻨطﺼﻤ   مﺌارﺠ   ﻲﻬﻓ   ، ﻬﺌدﺒ   ذﻨﻤ 17 .  صﺌ ﺼﺨﻝا   ﺔﺴاردﺒ   قﻠﻌﺘﻴ   ذإ   ،ﻲﻬﻘﻔﻝا   ﻪﺠوﺘﻝا   اذﻫ   ززﻌﻴ   ل ﺤﻝا   عوﻀوﻤ   حرطﻝ   ﺔﻴرﻴرﻘﺘﻝا   ﺔﻐﺒﺼﻝا   لﻌﻝوــﻬﺒ   دارــﻴ   ﻲــﺘﻝا ــﻋ   جورــﺨﻝا   ﻲﻝ ــﺘﻝ ﺒو   ،ﻲــﺌارﺠﻹاو   ﻲــﻤﻴرﺠﺘﻝا   ــﻬﻤ ظﻨ   دــﻋاوﻘﺒ   ﺔﻴد ــﺼﺘﻗﻹا   ﺔــﻤﻴرﺠﻝا   ﺔﻴﻝﻼﻘﺘــﺴا   ﻨاذـﻴإ   كـﻝذو   ،يدـﻴﻠﻘﺘﻝا   ﻲﺌ ـﺒﺠﻝا   وﻨ ـﻘﻝا   ر ـطإ   ﻲـﻓ   م ـﻌﻝا   قـﺤﻝا   ﺔـﻤﻴرﺠ   ـﻬﻴﻠﻋ   زـﻜﺘرﺘ   ﻲـﺘﻝا   ﺔﻴﻝوـﺼﻷا   دـﻋاوﻘﻝادﻴدﺠ   ﻲﻨوﻨ ﻗ   عرﻓ   دﻼﻴﻤﺒ 18   د ﺼﺘﻗﻻا   ﻲﺌ ﻨﺠﻝا   وﻨ ﻘﻝا   وﻫو   ﻻأ .  وـﻨﺘﻝا   رـﺒﺘﻌﻴو ﻴﻨاوـﻘﻝا   ﺔﻨ ـﺴرﺘ   ﻲـﻓ   تﻤـﺴﺠﺘ   ﻲـﺘﻝا   ﺔـﻜرﺤﻝا   ﺔـﻓ ﺜﻜﻝ   ﺔـﺠﻴﺘﻨ   ﺔﻴد ـﺼﺘﻗﻻا   ت ـﻤﻴرﺠﺘﻝا   ﻲـﻓ   ﻲﻌﻴرـﺸﺘﻝا   مﺨـﻀﺘﻝا   ةرﻫ ـظﺒ   ﻪـﻘﻔﻝا   ﻪـﻴﻠﻋ   ﺢﻠطـﺼا   ـﻤ   وأ   ،ﺔﻴد ـﺼﺘﻗﻻا   ﺔـﻤﻴرﺠﻠﻝ   ةددـﺤﻤﻝا   ﺔـﻴﻤﻴظﻨﺘﻝا   دـﻋاوﻘﻝاو . ةرورـــﻀ   تـــﻨ ﻜ   ﺌـــﻝو   ةرﻫ ـــظﻝا   ﻩذـــﻫو 19 ـــﺸﻴوﺸﺘ   تﺜدـــﺤأ   ـــﻬﻨأ   ﻻإ،ﺔﺒﻌـــﺸﺘﻤﻝا   ﺔﻴد ـــﺼﺘﻗﻻا   رﻫاوـــظﻝا   ﻬﺘـــﻀﺘﻗا ﻲـﻓ   ء ـﻀﻘﻝاو   ﻪـﻘﻔﻝا   ىدـﻝ   ﺒذـﺒذﺘ   دـﺠوأ،   م ﻌﻝا   ﻲﺌ ﻨﺠﻝا   وﻨ ﻘﻠﻝ   ﺔﻤ ﻌﻝا   ئد ﺒﻤﻝاو   ﺔﻴﻝوﺼﻷا   دﻋاوﻘﻝا   ﻲﻓ   ﻋدﺼﺘو ﻀﻤ ﻏ   ﻬﻤوﻬﻔﻤ   لظو   ﺔﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔﻤﻴرﺠﻝا   طﻴﺤﻤ   دﻴدﺤﺘ 20  .  رﺼﺤﻨﻴ   ﻲﻋ ﻨطﺼا   ء ﻨﺒ   وﻫ   ﺔﻴد ﺼﺘﻗﻻا   ﺔﻤﻴرﺠﻝا   ر طإ   ﺄﺒ   لوﻘﻝا   ﻰﻝإ   ﻨرﺠﻴ   أ   بﺠﻴ   ﻻ   كﻝذ   أ   ﻻإﻋ   ﻊﻤﺠ   ﻲﻓ   ﻪﻋوﻀوﻤيد ﺼﺘﻗﻻا   ادﻴﻤﻝ ﺒ   ﻬﻋوﻀوﻤ   ل ﺼﺘا   ﻲﻓ   كرﺘﺸﺘ   مﺌارﺠﻝا   ف ﻨﺼأ   ﻤ   دد .  ﻤ   ردﻘﺒ   ﻲــﻔﺘ   دــﻌﺘ   مــﻝ   ﻲــﺘﻝاو   ــﻬﻴﻝإ   ر ــﺸﻤﻝا   م ــﻌﻝا   وﻨ ــﻘﻝا   مﺌارــﺠ   ــﻋ   ــﻬﺒ   درــﻔﻨﺘ   ﻲــﺘﻝا   صﺌ ــﺼﺨﻝا   ــﻤ   ﺔــﻠﻤﺠﺒ   زــﻴﻤﺘﺘ   ت ﻗﻼﻌﻝا   ل ﺠﻤ   ع ﺴﺘﻻ   ﻫارﻝا   تﻗوﻝا   ﻲﻓ   ﺔﺠ ﺤﻝ ﺒﻴد ﺼﺘﻗﻻاد ﺼﺘﻗﻻا   مارﺠﻹا   بﻌﺸﺘ   ﻲﻤ ﻨﺘو 21 . 
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks