Д.В. РУДАКОВ, С.О. ДАВИДОВ, Г.А. ІВАНОВА - PDF

Description
Д.В. РУДАКОВ, С.О. ДАВИДОВ, Г.А. ІВАНОВА ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ З КУРСУ НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ І ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП ЮТЕРНА ГРАФІКА СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ AUTOCAD НАВЧАЛЬНА КНИГА ДНІПРОПЕТРОВСЬК

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 46 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Д.В. РУДАКОВ, С.О. ДАВИДОВ, Г.А. ІВАНОВА ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ З КУРСУ НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ І ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП ЮТЕРНА ГРАФІКА СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ AUTOCAD НАВЧАЛЬНА КНИГА ДНІПРОПЕТРОВСЬК 2004 Мета лабораторного практикуму набуття навичок практичної роботи у системі автоматизованого проектування AutoCad, необхідних для створення двомірних креслень середнього рівня складності. Теоретичний матеріал та інструкції до лабораторних робіт побудовані на основі версії AutoCad 2000 з русифікованим інтерфейсом. Команди в тексті виділені жирним шрифтом, їх опції курсивом. ЗМІСТ Інтерфейс AutoCad Системи координат... Представлення чисел та кутів... Рисування графічних примітивів... Створення та редагування поліліній... Створення та редагування сплайнів... Створення текстових об єктів... Редагування створених об єктів... Об єктна прив язка... Типи та ваги ліній... Блоки... Шари... Зовнішні посилання... Нанесення штрихування... Нанесення розмірів... Лабораторні роботи Робота з файлами. Інтерфейс 2. Рисування відрізків і окружностей 3. Рисування основних геометричних фігур (примітивів) 4. Команди редагування copy, array, move, rotate, extend 5. Команди break, trim, chamfer, fillet, pline, divide 6. Команди array, mirror, pline 7. Редагування поліліній 8. Команди copy, scale, chamfer 9. Об'єктна прив'язка 10. Створення блоків 11. Вставка одного креслення до іншого 12. Шари. Встановлення розмірів 1 ІНТЕРФЕЙС СИСТЕМИ AUTOCAD Сучасні версії AutoCad, починаючи з AutoCad 2000, дозволяють: 1) одночасно працювати з кількома рисунками під час одного сеансу роботи; 2) підтримувати зв язки з іншими програмами Windows; 3) частково відкривати або закривати рисунки; 4) швидко проставляти розміри; 5) переглядати тривимірну модель в інтерактивному режимі. Інтерфейс AutoCad подібний до інших програм, що працюють у середовищі Windows. Він включає головне меню (табл. 1), панелі інструментів, групи піктограм для виконання найбільш часто виконуваних операцій, робочу область або область креслення, а також командний та статусний рядок. Робота у середовищі AutoCad полегшена завдяки наявності контекстного меню та можливості виконання багатьох команд кількома засобами: через меню, командний рядок або панелі інструментів. Модифікація елементів інтерфейсу може бути проведена за викликом пункту Настройка меню Инструменты. У кожному рядку відображаються команди, що задаються користувачем, а у статусному рядку поточні координати курсору миші та деякі опції рисування (ортогональність ліній, зображення сітки тощо). В AutoCad 2000 креслення можуть виконуватися як у просторі моделі (закладка Model в нижній частині робочої області), так і у просторі листка (закладки Layout1 та Layout2 там же). Простір моделі не обмежений. Об`єкти в ньому можна переглядати під будь-яким кутом, з різних точок. У просторі листа імітується лист, на якому зображена певна проекція об`єктів з простору моделі. Формат листа, розміри області друку задаються користувачем (Меню «Файл», пункт Параметры страницы або при відкритті нового листа). Нові листи можна вставити у пункті «План» меню «Вставка». Для кожного листа мають бути задані формат (наприклад А4) орієнтація, масштаб відображених об`єктів та інше. Для одночасного перегляду та роботи з різними частинами одного рисунка починаючи з AutoCad 2000 введені видові екрани (Viewpоrts). Робота у різних видових екранах виконується викликом меню, натисненням правої кнопки миші над будь-якою панелі інструментів та вибором пункту Вид. Можна створити непрямокутні видові екрани, обрізати їх, блокувати масштаб зображення в них тощо. Будь-який замкнений об`єкт AutoCad, наприклад, коло, може бути перетворений у видовий екран. Вставка нового виду здійснюється у меню Вид. У просторі моделі видові екрани створюється у пункті Личные виды. Вони не перекриваються та повністю поділяють всю область креслення. Це дозволяє одночасно переглядати, наприклад, тривимірний об єкт у різному масштабі з різних точок. У просторі листа створюються незалежні видові екрани, які можуть перекриватись. 3 Вони не є фіксованими, їх можна переміщувати, копіювати, змінювати їх розмір. Таблиця 1. Структура головного меню AutoCad 2000 Англійська Російська Основні функції назва назва File Файл Робота з файлами, встановлення параметрів рисунку, попередній перегляд, друк Edit Правка Корегування виправлень, копіювання, вставка через буфер обміну, видалення View Вид Регенерація рисунку після змін зміна масштабу, проекції, виду ( у дво- та тривимірному просторі) Insert Вставка Вставка блоків зовнішніх посилань, об єктів з інших програм Windows, робота з менеджером посилань та зображень Format Формат Робота з шарами, зміна кольору, типу, товщини лінії, корекція стилів тексту, вимірювань, точки та мультилінії, встановленя одиниць виміру Tools Инструменты Інформація про нове у AutoCad, зв язок з Інтернет, перевірка орфографії, зміна системи координат, запуск зовнішніх програм, зміна Draw установок креслення, плану та екрану Рисование Рисування графічних примітивів, тексту, поліліній, сплайнів, штриховок, контурів, поверхонь та твердих тіл Dimension Измерение Простановка розмірів та модифікація їх стилів Modify Изменить Зміна властивостей виділених обєктів, редактуваня обєктів у дво- та тривимірному просторі, редагуваня блоків та зовнішніх посилань на місці Windows Окно Зміна форми вікон з різними рисунками, перехід між ними? Help? Довідкова інформація 2 СИСТЕМИ КООРДИНАТ У системі AutoCad використовують дві системи координат: Світова система координат (Word Coordinate System або WCS), та Система координат користувача (User Coordinate System або USC). Використання системи координат користувача доцільно при роботі зі складними поверхнями у тривимірному просторі, це суттєво полегшує завдання координат точок. 4 Світова система координат є стандартною прямокутною системою координат з початком відліку у нижньому лівому куті, поміченим хрестиком. У системах координат, що задаються користувачем, можна змінювати напрямки осей шляхом переміщення, обертання та вирівнювання з об`єктами рисунку. При цьому перпендикулярність осей зберігається. Нова система координат користувача створюється в меню «Инструменты» пункті «Новый UСS або командою UCS, для чого в командному рядку потрібно вказати новий початок відліку (New origin point), а далі точки на нових осях. Системи координат, що вводяться користувачем, зберігаються разом з рисунком. Назва P Origin 3Point Object Z Restore Save Del?/Named UCS World Multiplе UCSS * UCS Face * Align UCS Apply * Таблиця 2. Опції команди UCS Значення Повернутись до попередньої системи координат Нова початкова точка по осям відносно наявної Встановити вісі X,Y, визначивши початок відліку та точки на осях X та Y Задати нову систему координат, прив`язану до об`єкта Повернути вісі X та Y відносно осі Z Повернутись до попередньої пойменованої системи координат Зберегти систему координат під власним ім`ям Знищити збережену раніше систему координат Вивести список всіх пойменованих систем координат користувача Повернутися до світової системи координат Встановити різні системи координат для кожного відкритого видового екрана Вирівняти систему координат з гранню Застосувати систему координат до різних видових екранів UCS Move * Перенести систему координат без її перевизначення та перейменування *) Опції, що введені в AutoCad При побудові будь-якого об`єкту в AutoCad треба задати координати точок. Вони можуть задаватися як у командному рядку з клавіатури, так і бути вказаними безпосередньо курсором на екрані. Точка розміщується згідно початку відліку по напрямках, що вимірюються уздовж осей координат. Використання системи координат не пов`язано з використанням одиниць вимірювання, тобто відстані можуть вказуватися як у відносних, так і абсолютних величинах. 5 При вводі з клавіатури декартові координати уздовж осей X, Y, Z відокремлюються комою, а перед від`ємними числами ставиться мінус (0, 10, 245). Інколи зручніше використовувати полярні координати (коли відома відстань між точками та кут). Тоді значення радіус-вектора та кута відокремлюються , наприклад 10 45, де r=10, =45. В AutoCad використовуються як абсолютні, так і відносні координати. Абсолютні координати вимірюються від початку відліку (0, 0, 0). Якщо потрібно задавати багато координат точок, розташованих близько одна від одної (при рисуванні складних контурів), доцільно використовувати відносні координати, які вимірюються від останньої точки. Перед відносними координатами вказується 3 Якщо потрібно створити багато елементів, перпендикулярних один до одного, можна застосовувати спосіб безпосереднього вводу відстаней. Для цього потрібно включити опцію Oрто (Ortho) у статусному рядку або в меню. При запиті у командному рядку на введення координат достатньо натиснути курсором на деякому місці екрану в потрібному напрямку і вказати у рядку лише відстань. Хоча відстань вимірюється від останньої точки, не потрібний. Для зручності орієнтування на робочій області в лівій частині статусного рядка відображаються координати. Незалежно від способу їх введення вони відображаються у трьох режимах: 1) статичному (показують абсолютні координати останньої точки; оновлюють при завданні нової точки); 2) динамічному (показуються абсолютні координати екранного курсору, які змінюються при його переміщенні); 3) відстань та кут (показуються відносно останньої точки кожний раз, коли активізується команда, що запитує відстань та кут). Зміна вказаних режимів відбувається циклічно за натисненням CTRL+D, або F6, або натисненням курсору миші на полі зображення координат. 3 ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЧИСЕЛ ТА КУТІВ Числа в AutoCad можуть бути представлені у п`яти видах (табл. 3). Режим представлення не впливає на точність обчислень, які завжди виконуються з 16 розрядами. Таблиця 3. Режими представлення чисел. Російська назва Англійська назва Приклад Архитектурный Architectural 0 0 1/16 Десятичный Decimal Дробный Fractional 0 1/16 Инженерний Engeneering 0 0,1000 Научный Scientific E+01 6 Кути AutoCad також можуть відображатись у п`яти режимах (табл. 4). Згідно стандартної установки напрямок 0 співпадає з позитивним напрямком осі Х, або орієнтований на схід. Позитивний напрямок обходу є обертанням проти стрілки годинника. Можна встановити інший напрямок у 0 та змінити порядок відліку кутів на протилежний (за стрілкою годинника). Модифікація режиму представлення кутів, чисел, та напрямків відліку кутів проводяться у пункті Четрежные настройки меню Инструменты. Таблиця 4. Режими представлення кутів. Російська назва Англійська назва Приклад Градусы Grads 20.00g Градусы/ Минуты/ Секунды Deg/ Min/ Sec 30d00` Десятичные градусы Decimal degrees Единицы землемера Surveyor`s Units N20d00`E радианы Radians 20.00r 4 РИСУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ПРИМІТИВІВ Графічні примітиви є базовими фігурами, з яких складаються великі рисунки. До таких елементів у двовимірному просторі AutoCad належать: відрізок, дуга, коло, прямокутник, правильний багатокутник, еліпс. Графічні примітиви можуть бути нарисовані за допомогою пунктів меню Рисование, натисненням піктограм панелі інструментів Рисование або введенням команд з командного рядка. Практично кожна команда має опції (варіанти виконання), які можна обрати у екранному меню ( Screen menu ), або вказати у командному рядку велику літеру з назви опції (наприклад, опція Close будь-якої команди може бути обрана натисненням літери С у командному р
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks