Cvijanović i Mrđa

Description
1. DOBRO JUTRO !!!<br /> 2. PTICE GRABLJIVICE<br /> 3. VRSTE:<br />Ta velikagrupaobuhvata,između ostalih,orlove, jastrebove,lešinare,…

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 5 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. DOBRO JUTRO !!!<br />
 • 2. PTICE GRABLJIVICE<br />
 • 3. VRSTE:<br />Ta velikagrupaobuhvata,između ostalih,orlove, jastrebove,lešinare, mišare,lunje,eje,ribare i sokolove.Vecina njih lovi danju za razliku od sova.<br />
 • 4. GRAĐA TELA<br />U ptice grabljivice svrstavaju se ptice koje po veličini mogu da budu od sokolčića do kondora koji imaju raspon krila do 3.2m . Imaju kljun,perje,jake i mišićave noge sa dugačkim oštrim kandžama .Neke su teške i imaju široka krila,dok su druge vitke i aerodinamične .<br />JASTREB- vitakiaerodinamičan<br />BELA SOVA - teška sa širokim krilima<br />
 • 5. HRANJENJE<br />Većina ptica grabljivica hrani se živim životinjama-što je vrsta veća,veći je i plen koji može da uhvati .Mada se hrane živim plenom,mnoge vrste povremeno jedu lešinu.<br />Manji broj,kao lešinari i lunje,hrani se gotovo isključivo mrtvim životinjama. <br />
 • 6. VRSTE KOJE LOVE DANJU<br />-LEŠINARI<br />-KONDORI<br />-ORLOVI<br />-JASTREBOVI<br />-MIŠARI<br />-SOKOLOVI<br />-RIBARI<br />-EJE<br />-LUNJE<br />
 • 7. ĆURKASTI LEŠINAR<br />Dužina: 64-81 cm<br />Težina: 0.85-2 kg<br />Boja:Polovi jednakiSeoba:Delimična selica<br />Rasprostranjenost:Od južne kanade do juga južne Amerike<br />Brojnost i status: česta vrsta<br />
 • 8. ANDSKI KONDOR- ima najveću površinu krila među pticama<br />Dužina: 1-1.3 m<br />Težina: 11-15 kg<br />Boja:Polovi različitiSeoba:nije selica<br />Rasprostranjenost: Zapad Južne Amerike<br />Brojnost i status: ugroženost mala<br />
 • 9. RIBAR<br />Dužina: 55-60 cm<br />Težina: 1.5-2 kg<br />Boja:Polovi jednakiSeoba: selica<br />Rasprostranjenost: Širom sveta (osim Antartika)<br />Brojnost i status:obična vrsta<br />
 • 10. BELOGLAVI BELOREPAN<br />Dužina: 71-96 cm<br />Težina: 3-6.5 kg<br />Boja:slično obojeni polovi<br />Seoba:delimična selica<br />Rasprostranjenost: Severna Amerika<br />Brojnost i status:ranjiva vrsta<br />
 • 11. SOVE<br />-KUKUVIJA<br />-ĆUK<br />-SUNDSKI ĆUK<br />-SOVA RIBARICA<br />-SOVA NAOČARKA<br />-AMERIČKA BULJINA<br />-SNEŽNA SOVA<br />-ŠUMSKA SOVA<br />-BUBUK<br />
 • 12. KUKUVIJA<br />Dužina: 29-44 cm<br />Težina: 300-650 g<br />Boja:Polovi jednakiSeoba:Nije selica<br />Rasprostranjenost:Sev.,Sred. I J. Amerika,Evropa,Azija, Afrika,Australija<br />Brojnost i status:Obična vrsta<br />
 • 13. ĆUK<br />Dužina:16-20 cm<br />Težina:60-125 g<br />Boja:Polovi jednakiSeoba:Selica<br />Rasprostranjenost:Od Evrope do Srednje Azije,Afrika<br />Brojnost i status:Mestimično česta<br />
 • 14. SUNDSKI ĆUK<br />Dužina: 20 cm<br />Težina: 100-125 g<br />Boja:Polovi jednakiSeoba:Nije selica<br />Rasprostranjenost:Jugo-istočna Azija<br />Brojnost i status:Obična vrsta<br />
 • 15. SOVA RIBARICA<br />Dužina:55-63 cm<br />Težina:2-2.5 kg<br />Boja:Polovi jednakiSeoba:Nije selica<br />Rasprostranjenost: Afrika<br />Brojnost i status: Mestimično česta<br />
 • 16. NAŠE VRSTE<br />-ORLOVI<br />-KOBCI<br />-JASTREBI<br />-SOKOLOVI<br />
 • 17. SURI ORAO<br />Dužina: 75-90 cm<br />Težina:3-6.5 kg<br />Boja:Polovi jednakiSeoba:Delimična selica <br />Rasprostranjenost: Severna Amerika,Evropa,Azija, Srednja Afrika<br />Brojnost i status:Mestimično česta<br />
 • 18. KOBAC<br />Dužina: 32 cm<br />Težina: 260 g<br />Boja:Polovi jednakiSeoba:Selica<br />Rasprostranjenost:Evropa, SrednjaAzije, Afrike<br />Brojnost i status:Mestimično česta<br />
 • 19. JASTREB-najbrža ptica na svetu<br />Dužina:48-80 cm<br />Težina:1-1.5 kg<br />Boja:Polovi sličniSeoba:Delimična selica<br />Rasprostranjenost:Od Kanade do Meksika,Evropa,Azija<br />Brojnost i status:Obična vrsta<br />
 • 20. SIVI SOKO<br />Dužina: 34-50 cm<br />Težina:0.55-1.5 kg<br />Boja:Polovi jednakiSeoba:Delimična selica<br />Rasprostranjenost: Svuda (osim Antartika)<br />Brojnost i status:Mestimično česta<br />
 • 21. RADILI:Cvijanović Marko i Mrđa NemanjaVI-1<br />
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks