curs5

Description
abilitati medicale -curs

Please download to get full document.

View again

of 69
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 69

Extension: PPSX | Download: 0

Share
Transcript
  CU    RS NR.    5 ABILITĂȚI ȘI TEHNICI DE   EXAMINARE A PACIENTULUI Șef lucrări Dr  . FURDU LUNGUȚ EMILIA Medic primarneurologie Doctor în științe medicaleC ompetență  în neurofiziologie Spital CF 2 București UTM   -   FACULTATEA DE MEDICINĂ   - MEDICINĂ GENERALĂ   APARAT AUDITIV  Anamneză:  „Cum stați cu auzul?”  „Tulburare uni sau bilaterală?”  „Debut brusc sau treptat?”  „Aveți și alte simptome asociate?” Surditatea ã congenitală ã dobândită Urechile  Surditatea de transmisie (de conducere) ã afecțiuni ale urechii externe sau medii Surditate neurosenzorială(de percepție) ã afecțiuni ureche internă ã afecțiune n. cohlear ã afecțiuni ale conexiunilor n. cohlear și creier  dificultăți în înțelegerea vorbirii  mediile zgomotoase agravează tulburarea auditivă Surditate de conducere ã mediile zgomotoase au rol de ameliorare   Medicamente care afectează auzul   aminoglicozidele  aspirina  AINS  Furosemidul, etc.  Simptome asociate cu (pierdere) afectare auz   durerea (otalgia)  vertijul  Din anamneză  utilizare medicamente  expunere prelungită la zgomote puternice
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks