Curs1 RetSenz Cta

Description
Retele de Senzori

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  1 Re  ele de senzori Prof. Octavian Fratu ofratu@elcom.pub.ro an IV Telecomunica  ii Universitatea Maritim ă  Constan  a, Facultatea Electromecanic ă  Naval ă  2010-2011, semestrul 2 2 1.   Senzori Cuprins: 1.1.   No  iuni generale 1.2.   Principalele caracteristici ale senzorilor 1.3.   Elemente de metrologia traductoarelor 1.4.   Aspecte tehnologice de realizare a senzorilor si a sistemelor de senzori 1.5.   Transmiterea informa  iei de la senzori. Interfe  e de comunica  ie. Protocoale de comunica  ie. Modelul OSI 1.6.   Efectul zgomotelor ş i al perturba  iilor 3 4 1.1.   No  iuni generale Nu numai activitatea de monitorizare a mediului, dar foarte multe alte activit ă i din domeniile industriale, comer  , medicin ă  sau diferite domenii ş tiin  ifice se bazeaz ă  pe m ă sur ă tori. Senzorii sunt dispozitive capabile s ă  furnizeze informa  ia primar ă  pentru m ă sur ă tori prin faptul c ă  ace ş tia furnizeaz ă  semnale electrice care includ informa  iile necesare privind m ă surandul. Circuitele electronice proceseaz ă  aceste semnale în vederea extragerii informa  iei relevante privind masurandul. Toate aceste propriet ă i fac ca senzorii s ă  reprezinte un element cheie a sistemelor de m ă surare. M ă surarea unei m ă rimi presupune în primul rând detectarea sa. Elementele sensibile care detecteaz ă  m ă rimea de m ă surat sunt denumite  senzori . Senzorul este elemental sensibil cu rolul de a sesiza m ă rimea de m ă surat aplicat ă  la intrarea sa, x(t) ş i de a o converti într-o alt ă  m ă rime fizic ă , de aceea ş i natur ă  sau de natur ă  diferit ă , y m (t), care poate fi u ş or m ă surat ă , cel mai frecvent pe cale electric ă . Conversia m ă rimii de intrare în m ă rime de ie ş ire la senzori se bazeaz ă  pe efecte fizice sau chimice. În func  ie de tipul de m ă rime de convertit, se întâlnesc 6 mari categorii de senzori:  5 -   mecanici (incluzând aici pe cei de vibra  ii sau acustici); -   electrici; -   termali; -   magnetici; -   chimici; -   de radia  ie (corpuscular ă  sau electromagnetic ă , inclusiv lumina). Senzorii care servesc numai la detectarea prezen  ei unei m ă rimi constituie o categorie aparte ş i se numesc detectori (detectori de proximitate, detectori de radia  ii ionizante etc.). Ansamblul format din elemental sensibil (senzorul) ş i elementele de adaptare ş i prelucrare (condi  ionarea semnalelor) se nume ş te traductor  . In unele lucr ă ri de specialitate nu se face o distinc  ie clar ă  între senzor ș i traductor, ansamblul fiind numit sensor, iar elemental care detecteaz ă  m ă rimea de m ă surat fiind numit sensor primar. Traductorul poate avea în structura sa mai mul  i senzori, capabili s ă  efectueze conversia m ă rimii de m ă surat într-o m ă rime electric ă , indirect, prin mai multe etape intermediare, pân ă  la ob  inerea m ă rimii de ie ş ire finale y(t). 6 Ansamblul format dintr-un senzor integrat in acela ş i circuit (chip) cu elementul de adaptare poart ă  numele de traductor integrat . Recent a ap ă rut conceptul de senzor sau traductor inteligent care prezin ă  asocierea unui traductor cu un microprocesor (microcontroller). Astfel se pot ob  ine semnale de ie ş ire cu mare imunitate la perturba  ii, liniarizarea caracteristicii de conversie a m ă rimii de intrare x(t) in m ă rime de ie ş ire y(t), autocalibrarea, corec  ii fa ă  de diver ş i factori de influen ă , generarea unor m ă rimi de control. Traductoarele inteligente s-au dezvoltat rapid ca elemente componente principale ale sistemelor automate, de m ă sur ă , monitorizare ş i control, precum ş i în domeniul roboticii industriale. Varietatea senzorilor este foarte mare deoarece, pe de o parte, exist ă  un num ă r considerabil de m ă rimi de m ă surat, iar pe de alt ă  parte, pentru fiecare m ă rime de m ă surat pot exista diferite metode de m ă sur ă , în func  ie de fenomenul care st ă  la baza conversiei. Din multitudinea de senzori se remarc ă  amploarea considerabil ă  a utiliz ă rii senzorilor electrici. 7 Fig. 4.1. Func  iile ş i fluxul de date pentru un sistem de m ă sur ă   ş i control. Senzorii ş i actuatorii reprezint ă  interfe  ele dintre sistemele electronice ş i procesul supus monitoriz ă rii. 8 Fig. 4.2. Domeniile datelor sunt cantit ă i utilizate pentru reprezentarea ş i transmiterea informa  iei.  13 o   traductoare fizice – caracterizate prin existen  a unei rela  ii permanente între m ă rimea care trebuie m ă surat ă   ş i semnalul de ie ş ire al traductorului; o   traductoare chimice, care implic ă  o reac  ie fizico-chimic ă  între traductor ş i mediul investigat; -   traductoare logice; -   traductoare secven  iale; -   traductoare digitale. B. În func  ie de rolul m ă rimii m ă surate, traductoarele se împart în: -   traductoare de stare primar ă ; -   traductoare de stare secundare; -   traductoare pt m ă rimi predictive; C. În func  ie de rolul îndeplinit în procese, traductoarele se împart în: -   traductoare pentru urm ă rirea fabrica  iei; -   traductoare pentru controlul calit ă ii produselor în cursul fabrica  iei; -   traductoare pentru controlul calit ă ii produselor finite; -   traductoare pentru reglarea arderii; 14 -   traductoare pentru securitatea proceselor; -   traductoare pentru urm ă rirea factorilor poluan  i. Caracteristicile traductoarelor: -   domeniul de m ă surare – este diferen  a dintre valoarea maxim ă   ş i cea minim ă  (luate ca valori cu semn) care pot fi m ă surate prin intermediul traductorului cu o precizie egal ă  sau mai bun ă  celei nominale garantate de produc ă tor; -   sensibilitatea – reprezint ă  raportul dintre valoarea citit ă  la ie ş irea traductorului ş i cea m ă surat ă  la o valoare precizat ă  a m ă rimii de ie ş ire; -   precizia – reprezint ă  capacitatea traductorului de a furniza la ie ş ire o indica  ie apropiat ă  celei corespunz ă toare valorii adev ă rate m ă surate; -   histerezisul - ; -   fine  ea (transparen  a); -   rapiditatea; -   zgomotul; -   condi  iile de func  ionare. 15 Performan  ele traductoarelor: -   reproductibilitatea; -   interschimbabilitatea; -   interoperabilitatea; -   mentenabilitatea; -   rezolu  ia; -   deriva; -   fiabilitatea; -   tipurile de erori. 16 1.4.   Aspecte tehnologice de realizare a senzorilor si a sistemelor de senzori
Related Search
Cta
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks