Curs Mru 2011

Description
tgtgg

Please download to get full document.

View again

of 56
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 56

Extension: PPT | Download: 0

Share
Transcript
   2011 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE -în sectorul sanitar- Conf. univ. dr. Cărăuşu Elena Mihaela  I.1. Definire Managementul resurselor umane (MRU) este acea latură a managementului care constă în direcţionarea şi dinamizarea angajaţilor  (resurselor umane)  în vederea obţinerii performanţelor dorite . Resursele umane (RU) reprezintă ansamblul angajaţilor ( nurse, medici, personal paramedical, personal administrativ ), care influenţează, prin calitatea pregătirii profesionale şi prin participarea la procesul de acordare a serviciilor de sănătate populaţiei, la progresul organizaţiei.   Activităţile care vizează potenţialul uman al unu i centru de sănătate (LTD / cabinetMD)   Activităţile care vizează potenţialul uman al unei unităţi sanitare (centru de sănătate) sunt desfăşurate de manageri/ specialiştii în resurse umane.   În România, managementul resurselor umane în sectorul sanitar se realizează în conformitate cu Codul muncii şi alte acte normative (legea salarizării, legea privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională etc.).  Managementul resurselor umane cuprinde activităţile organizaţionale care vizează  fluxul de forţă de muncă  în condiţiile de menţinere şi de dezvoltare a acesteia (tabel I)  Tabelul I Activităţi ale managementului resurselor umane Asigurarea cu forţă de muncăMenţinerea resurselor umaneDezvoltarea resurselor umane1.Analiza postului2.Planificarea resurselor umane3.Recrutarea4. Selecţia 1. Compensaţia 2. Sănătatea şi securitatea 3.Acomodarea4. Relaţiile de muncă 1. Perfecţionarea 2. Evaluarea performanţei 3. Dezvoltarea individuală şi organizaţională
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks