Curs 4

Description
EAEP

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 33

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  Starea de deformaţii  într-un punct al unui corp  Prin deformaţie se înţelege modificarea distanţei dintre puncte sau secţiuni sau a unghiurilor dintre două segmente duse printr-un punct. Deformaţiile  depind de:- forma şi  dimensiunile corpului,- m ărimeaşi  modul de aplicare al sarcinilor - anumite caracteristici mecanice si elasticeale materialelor.  Se consideră că deformaţiile corpului sunt deformaţii elastice mici adică deformaţiile corpului dispar după înlăturarea sistemului de sarcini (corpul revine la forma şi dimensiunile iniţiale) şi sunt foarte mici în raport cu dimensiunile corpului.  Se spune că un corp este deformat când poziţiile relative ale punctelor acestui corp au variat. Variaţia relativă a punctelor unui corp deformat se traduce prin deplasări  , variaţii de lungime şi unghi  .
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks