Curs 1.2 Introducere

Description
hghhjv

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 8 | Pages: 19

Extension: PPSX | Download: 0

Share
Transcript
  1.Tematica cursului2.Programa analitica  – structura notei, proiect3.Modalitate de lucru: curs / seminar  ã Logistica ã Scurt istoric ã Logistica Afacerii ã Gestiunea Lantului Ofertei (SCM) ã Logistica Productiei ã Sisteme de gestiune si control al depozitarii Colectiv profesori: Profesor Doctor VIRGINIA MARACINE  virginia.maracine@csie.ase.ro Profesor Doctor EMIL SCARLAT  emil.scarlat@csie.ase.ro Ec. Doctor GEORGE OGRINJA Departamentul de Informatic ă şi Cibernetic ă  Economic ă  - Sala 2620 http://dice.ase.ro/  ACADEMIA de STUDII ECONOMICE, BUCURESTI, ROMANIA www.ase.ro, www.csie.ase.ro, www.asecib.ase.ro   ? ? ?  Tematica(structuracursului):Cap.1.INTRODUCEREÎNLOGISTICAAFACERIICap.2.MANAGEMENTUL  LANŢULUI OFERTEI(SCM)Cap.3.PRINCIPIILE ACTIVITĂŢII DETRANSPORTCap.4.METODEDEGESTIUNEASTOCURILORCap.5.GESTIUNEADEPOZITELOR  ŞI A FACILITĂŢILOR CONEXECap.6.ADOPTAREADECIZIILORÎNSISTEMELELOGISTICE  Obiective Iniţierea studenţilor în control ul  factorilor ce influenţează deplasarea şi stocarea bunurilor şi a informaţiilor asociate de la începutul până la finalul lanţului ofertei; Utilizarea pachetelor de programe disponibile pentru rezolvarea unor probleme de optimizare a fluxurilor şi stocurilor de materiale şi informaţii;Stimularea creativităţii studenţilor prin analiza bazată pe modelarea economică a proceselor economice complexe. Forma de evaluare ( E  –  examen, V  –  verificare pe parcurs, C  –  colocviu) E Evaluarea finală (stabilirea notei finale (procentaje))Examen final scris 60% Proiect elaborat în timpul semestrului  – CONDI Ț IEOBLIGATORIEDEINTRAREÎNEXAMENULSCRIS25% Prezenţă  la curs/seminar 15%, din care prezen ţ  a la vizita laCentrul Logistic care permite elaborarea unora dintre  cerințele proiectului = 10% (1 punct din 10) 15% FisaDisciplinei  – structuranotei, proiectModalitatede lucru: curs / seminar   A se vedea  și  Fi ș a disciplinei:http://fisadisciplina.ase.ro/Default.aspx?IDD=47502&IDF=7&IDL=RO  CAPITOLUL INTRODUCERE ÎN LOGISTICA AFACERII 1.1Ce  înţelegem prin  Logistică? Origine  -  Logistică  provine din grecescul  λόγος   ( logos = raport, cuvânt, calcul, motiv,speech, vorbire );Ca utilizare  - domeniul militar a fost cel care l-a consacrat. Conform Oxford EnglishDictionary logistica este  “The  branch of military science having to do with procuring,maintaining and transporting material, personnel and   facilities”  .  Anii 50 ai secolului 20 aureprezentat momentul  „evadării”  acestui termen din domeniul militar   şi migrării  lui  către activitatea economico- socială . Logistica=  ansamblul tehnicilor de gestiune / management a fluxurilor de  resurse reale (bunuri, oameni, energie, servicii)  şi  de  informaţii  , dinspre locul de producere /  achiziţie către locul de utilizare, astfel încât  să  fie respectate anumite  cerinţe şi specificaţii  ale consumatorilor,una dintre cele mai importante fiind  legată  de timp (a beneficia de bunul solicitat la momentul  şi locul potrivit!).
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks