Curaclam na Bunscoile. Gaeilge. Teanga. Treoirlínte do Mhúinteoirí - PDF

Description
Curaclam na Bunscoile Gaeilge Teanga Treoirlínte do Mhúinteoirí BAILE ÁTHA CLIATH ARNA FHOILSIÚ AG OIFIG AN tsoláthair Le ceannach díreach ón OIFIG DHÍOLTA FOILSEACHÁN RIALTAIS TEACH SUN ALLIANCE SRÁID

Please download to get full document.

View again

of 182
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 178 | Pages: 182

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Curaclam na Bunscoile Gaeilge Teanga Treoirlínte do Mhúinteoirí BAILE ÁTHA CLIATH ARNA FHOILSIÚ AG OIFIG AN tsoláthair Le ceannach díreach ón OIFIG DHÍOLTA FOILSEACHÁN RIALTAIS TEACH SUN ALLIANCE SRÁID THEACH LAIGHEAN BAILE ÁTHA CLIATH 2 nó tríd an bpost ó FOILSEACHÁIN AN RIALTAIS AN RANNÓG POST-TRÁCHTA 4-5 BÓTHAR FHEARCHAIR BAILE ÁTHA CLIATH 2 (Teil: ; Fax: ) nó trí aon díoltóir leabhar Comhairleoir deartha: Arna dhearadh ag: Grianghrafadóireacht: Arna chur i gcló ag: Arna chlóbhualadh ag: Páirtíocht Bradley McGurk The Identity Business Críostóir Mac Conmara Spectrum Print Management Mozzon Giuntina - Florence agus Officine Grafiche De Agostini - Novara 1999 Rialtas na héireann Gaeilge Teanga Treoirlínte do Mhúinteoirí Clár Roinn 1 Roinn 2 An Ghaeilge sa bhunscoil An Ghaeilge sa bhunscoil 2 An Ghaeilge treo nua 2 Cur chuige cumarsáideach 2 Na feidhmeanna teanga 3 An Ghaeilge i gcuraclam páistelárnach 4 Ábhar an churaclaim Ghaeilge Ábhar teagaisc agus foghlama an churaclaim Ghaeilge 8 Leagan amach agus struchtúr an churaclaim 8 Snáitheanna an churaclaim Ghaeilge 8 Na snáithaonaid 11 Cineálacha scoileanna 13 Cur chuige cumarsáideach 14 Roinn 3 Pleanáil sa scoil Pleanáil sa scoil 18 Eagrú na pleanála 23 Roinn 4 Pleanáil sa seomra ranga Pleanáil sa seomra ranga 28 Measúnú sa seomra ranga 33 Áiseanna teagaisc agus foghlama 35 Greillí pleanála samplacha 43 Roinn 5 Roinn 6 Forbairt na cumarsáide Forbairt na cumarsáide 52 Cur chuige cumarsáideach 53 Struchtúr do chur chuige cumarsáideach 58 Modhanna múinte 64 Straitéisí éagsúla chun cumas cumarsáide an pháiste a fhorbairt 67 Scéalaíocht 100 Filíocht 105 Éisteacht 116 Labhairt 122 Léitheoireacht 125 Scríbhneoireacht 139 Ceachtanna samplacha 145 Teicneolaíocht an eolais agus na cumarsáide 171 Ag féachaint go géar ar obair an pháiste 173 Aguisín Tagairtí sa churaclam agus sna treoirlínte 178 Leabhair: Seoltaí na n-eagraíochtaí agus na bhfoilsitheoirí 184 Gluais 187 Ballraíocht an Choiste Curaclaim Ghaeilge 193 Ballraíocht an Choiste Comhordaithe Bunscolaíochta 194 Buíochas 195 Treoirlínte do Mhúinteoirí don Ghaeilge Comhtháthú na Gaeilge le hábhar eile Roinn 1 An Ghaeilge sa bhunscoil An Ghaeilge sa bhunscoil An Ghaeilge treo nua Cur chuige cumarsáideach Roinn 1 An Ghaeilge sa bhunscoil Cumarsáid Úsáid na teanga Is ar chumarsáid agus ar úsáid na teanga mar ghnáth-theanga bheo a leagtar béim sa churaclam Gaeilge. Tá béim ann ar líofacht cainte agus ar leathnú chumas cumarsáide an pháiste i gcoitinne. Cuirfidh foghlaim na Gaeilge ar chumas an pháiste cumarsáid a dhéanamh in dhá theanga. Ciallaíonn cumarsáid daoine ag caint agus ag éisteacht lena chéile, ag scríobh teachtaireachtaí chuig a chéile agus á léamh. Cruthaíonn an múinteoir na suímh agus na comhthéacsanna sa seomra ranga agus sa scoil ina mbeidh gá ag an bpáiste le cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge. Bíonn tascanna nó cluichí éisteachta agus labhartha ar siúl ag an bpáiste i rith an cheachta chun úsáid a bhaint as an ngaeilge i gcomhthéacs an tseomra ranga. Bíonn cluichí boird agus tascanna scríofa ar siúl freisin chun go mbeidh an léitheoireacht agus an scríbhneoireacht ní hamháin pléisiúrtha ach feidhmiúil chomh maith. Is ar an bpáiste féin agus ar na riachtanais teanga atá aige/aici agus ar a c(h)uid ábhar spéise atá an phríomhbhéim sa chur chuige a úsáideann an múinteoir. Cuirtear béim ar thaitneamhacht an ábhair theagaisc agus ar an gcaoi a gcoinneoidh sé seo an páiste gafa le linn na foghlama. Tugtar aird faoi leith ar úsáid na teanga chun cumarsáid a dhéanamh, agus cruthóidh an múinteoir comhthéacsanna ina mbeidh gá ag an bpáiste an Ghaeilge a úsáid chun tasc a chur i gcrích. Cuireann cur chuige cumarsáideach béim ar úsáid na teanga chomh luath agus chomh minic agus is féidir i rith an cheachta. Cuireann tascanna, cluichí teanga agus comhthéacsanna taitneamhacha a chruthaíonn an múinteoir ar chumas an pháiste cumarsáid a dhéanamh ag baint úsáide as na ceithre scil teanga: éisteacht, labhairt, léitheoireacht agus scríbhneoireacht. Bíonn an bhéim ar sprioc cumarsáideach a bheith ag gach cuid den cheacht; agus cé go mbíonn athrá agus druileanna ar siúl ag na páistí bíonn a fhios acu go bhfuil siad ag cleachtadh chun cumarsáid a dhéanamh ina dhiaidh sin sa cheacht. Chomh fada agus is féidir bíonn cumarsáid ar siúl idir na páistí i ngach ceacht Gaeilge, cé gur cumarsáid faoi threoir a bhíonn ar siúl cuid mhaith sa bhunscoil. Mar sin féin bíonn sprioc na fíorchumarsáide ag an múinteoir do na páistí i gcónaí. 2 Caint nádúrtha Ceist: Conas atá tú? Freagra gairid: Go maith. dul i gcion ar dhuine eile cuireadh a thabhairt Ar mhaith leat teacht linn? a dhiúltú Ní féidir! glacadh leis Ba bhreá liom! Go raibh maith agat. Caint nádúrtha Nuair a labhraíonn daoine lena chéile go nádúrtha agus fíorchumarsáid ar siúl acu ní bhíonn an seans céanna acu an teanga a ullmhú is a bhíonn nuair a bhíonn siad ag scríobh. Is iad gnéithe na cainte sin ná leathabairtí agus stopanna fad is atá an duine ag smaoineamh. Ligtear don pháiste caint mar sin a chloisteáil ar théipeanna agus ar fhíseáin agus í a thabhairt faoi deara. Bíonn caint nádúrtha le léamh freisin i gcomhráití samplacha agus i scéalta agus le sonrú ar theanga an tseomra ranga freisin. Beidh saoirse ag an bpáiste an abairt a thosú arís más gá, agus tuigtear go n-úsáidfidh sé/sí leathabairt nó frása agus stopanna mar a dhéantar sa ghnáthchaint. Gné thábhachtach eile den chaint nádúrtha ná an freagra gairid, agus nuair a bhíonn an teanga labhartha á múineadh lorgaítear é i gcónaí. Faigheann an páiste cleachtadh ar an abairt iomlán le linn ceist a chur, le linn na léitheoireachta agus sa scríbhneoireacht fhoirmiúil freisin. Is ar úsáid na teanga nádúrtha a bhíonn an bhéim sa churaclam Gaeilge. Idirtheanga an pháiste a thugtar ar an teanga a bhíonn ag fás agus ag forbairt le linn na foghlama. Tá difríochtaí idir an chaint nádúrtha thuas agus idirtheanga an pháiste. Go hiondúil bíonn gramadach na cainte nádúrtha cruinn go leor ach ní bhíonn comhréir na hidirtheanga ceart i gcónaí. Nuair a bhíonn cluiche nó tasc cumarsáideach ar siúl úsáideann an páiste an teanga a bhíonn ar a c(h)umas ag an am, agus má bhíonn an teachtaireacht soiléir ní cheartaítear an teanga. Na feidhmeanna teanga Tá difríochtaí idir teanga an pháiste agus teanga an duine fhásta ach tá gánna cumarsáide acu araon. Bíonn gach duine ag iarraidh é/í féin a chur in iúl trí rudaí a rá agus trí éisteacht le daoine eile. Tugtar feidhm teanga ar an úsáid a bhaineann duine as an teanga chun cuspóir éigin cumarsáide a bhaint amach, mar shampla chun é/í féin a chur in aithne do dhuine eile nó chun ceist a chur air/uirthi nó chun freagra a thabhairt. Bíonn duine ag comhlíonadh feidhmeanna teanga nuair a bhíonn an chumarsáid sin ar siúl. Is féidir feidhm amháin a chomhlíonadh trí úsáid a bhaint as eiseamláirí difriúla teanga, mar shampla Ní maith liom borgaire! nó Is fuath liom borgaire! nó Tá an ghráin agam ar bhorgaire! Úsáidtear eiseamláirí éagsúla freisin ag brath ar chuspóir agus ar ról an chainteora agus ar an suíomh ina bhfuil sé/sí. Labhraíonn páiste le cara ar bhealach neamhfhoirmiúil cairdiúil, ach bíonn sé/sí i bhfad níos foirmiúla le duine fásta. De réir a chéile tagann na páistí isteach ar úsáid chuí na teanga, is é sin an úsáid a oireann don ócáid agus don ról atá acu sa suíomh. Is féidir leis an bpáiste na feidhmeanna teanga a chomhlíonadh ní hamháin i suímh réalaíocha sa seomra ranga ach freisin i suímh insamhlaithe, cuir i gcás An Ghaeilge sa bhunscoil Treoirlínte do Mhúinteoirí don Ghaeilge 3 Roinn 1 An Ghaeilge sa bhunscoil i rólanna difriúla agus i ndrámaíocht. Tá roghnú an-ghinearálta déanta de na heiseamláirí teanga a bhíonn in úsáid ag páistí, agus tá liostaí feidhmeanna le fáil sa churaclam. An Ghaeilge i gcuraclam páistelárnach Déanann an curaclam freastal ar an bpáiste sa bhunscoil ag baint úsáide as iliomad seifteanna chun é/í a fhorbairt ina (h)iomláine, ag aithint na ndifríochtaí atá idir pháistí. Chun an freastal seo a dhéanamh tá an curaclam Gaeilge páistelárnach agus é intuigthe go mbainfear cuspóirí an churaclaim amach ag leibhéal a oireann don pháiste. Caithfear a bheith réalaíoch faoin méid a bhfuiltear ag súil leis ón bpáiste, ag cur san áireamh cúinsí ar leith an pháiste aonair agus nach ionann an éirim ó thaobh foghlaim teanga de atá ag gach páiste. Cuirtear an cineál scoile san áireamh freisin. Cuirfear béim ar leith ar thuiscint na teanga agus ar léiriú na tuisceana sin mar chéim thábhachtach i bhfoghlaim na teanga. Ar dtús léireoidh an páiste tuiscint ar an teanga sula mbeidh sé ar a c(h)umas í a úsáid. Nuair a bheidh an múinteoir ag roghnú an ábhair theagaisc agus foghlama beidh saoirse aige/aici freastal ar ghánna uile an pháiste, ar bhealaí agus ar ráta foghlama an pháiste aonair. Beidh an t-ábhar taitneamhach chun go mbeidh dearcadh dearfach ag an bpáiste ina leith. Dearcadh na scoile i leith na Gaeilge Is fearr a chuirfear an curaclam Gaeilge i bhfeidhm má bhíonn an uile dhuine i bpobal na scoile báúil. Is fearr má bhíonn gach duine an príomhoide, na múinteoirí, na tuismitheoirí agus an bord bainistíochta ar aon intinn faoi chur chuige na scoile i leith na Gaeilge. Beidh siad aontaithe faoi na straitéisí a úsáidfear chun na páistí a chur ag úsáid na Gaeilge. Tabharfaidh pobal uile na scoile tacaíocht dá chéile chun go bhfeicfidh na páistí gur féidir an Ghaeilge a úsáid chun labhairt faoi ghnáth-tharlúintí an lae inniu. Spreagfaidh fearas nua-aimseartha na páistí agus beidh éagsúlacht gníomhaíochtaí ar siúl. Déanfar ceangal idir saol an lae inniu agus an Ghaeilge sna tascanna agus sna gníomhaíochtaí teanga, agus bainfidh na páistí taitneamh as comhthéacsanna nuaaimseartha i bhforbairt na gceithre scil teanga. Chomh maith leis an gceacht Gaeilge ba chóir go mbeadh atmaisféar na scoile fabhrach don Ghaeilge agus go mbeadh an teanga le feiceáil ar fhógraí agus ar pháipéarachas na scoile agus le cloisteáil ag na páistí agus í á labhairt ag na múinteoirí ina measc féin agus idir na tuismitheoirí agus na múinteoirí ó am go ham. B inmholta don scoil tacaíocht a thabhairt d imeachtaí Gaeilge an cheantair, do na féilte agus do na comórtais áitiúla agus náisiúnta, 4 agus glacfaidh na páistí páirt ghníomhach sna himeachtaí sin nuair a fheileann sé. Is sa bhaile, i ranganna na naíonán agus i ranganna eile na bunscoile a leagfar bunchloch dhearcadh an pháiste i leith na Gaeilge mar theanga nuaaimseartha. Is mór an chabhair í tacaíocht na dtuismitheoirí chun an plean scoile a chur i gcrích. Tacaíonn an scoil le dearfacht na dtuismitheoirí go háirithe má bhíonn an fhoireann go léir ar aon fhocal faoi úsáid na Gaeilge sa scoil. An Ghaeilge sa bhunscoil Tasc á dhéanamh trí Ghaeilge Treoirlínte do Mhúinteoirí don Ghaeilge 5 Éisteacht agus gníomhú Roinn 2 Ábhar an churaclaim Ghaeilge Ábhar teagaisc agus foghlama an churaclaim Ghaeilge Roinn 2 Ábhar an churaclaim Ghaeilge Leagan amach agus struchtúr an churaclaim Tá an curaclam Gaeilge roinnte ina dhá chuid: an t-ábhar teagaisc agus foghlama do na scoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar dhara teanga i dtosach na cáipéise agus an t-ábhar do na scoileanna Gaeltachta agus lán-ghaeilge ansin. Tá sé roinnte ar cheithre rang-ghrúpa: naíonáin, ranganna 1 agus 2, ranganna 3 agus 4, agus ranganna 5 agus 6. Tá sé eagraithe faoi cheithre shnáithe: Éisteacht Labhairt Léitheoireacht Scríbhneoireacht. Tá na snáitheanna neamhspleách ar a chéile sa churaclam, ach sa cheacht Gaeilge bíonn siad comhtháite go minic. Is iad na trí phríomh-shnáithaonad ná: Ag cothú spéise Ag tuiscint teanga Ag úsáid teanga. Tá foramharc le fáil ar na snáitheanna agus ar na snáithaonaid sin ag tús an ábhair theagaisc agus foghlama do gach rang-ghrúpa; féach, mar shampla, leathanach 49 den churaclam. Tugtar na catagóirí feidhmeanna agus ainmneacha na dtéamaí don rang-ghrúpa sna táblaí foramhairc freisin. Sna leathanaigh a leanann na táblaí foramhairc roinntear an t-ábhar teagaisc ar na snáithaonaid agus tugtar eispéiris foghlama tascanna, gníomhaíochtaí, cluichí teanga, scéalta, dánta agus amhráin lenar féidir cuspóirí foghlama an ábhair sin a chomhlíonadh. Snáitheanna an churaclaim Ghaeilge Éisteacht Éisteacht ghníomhach atá i gceist le héisteacht i gcomhthéacs na cumarsáide. Múintear do na páistí conas éisteacht, agus is minic a bhíonn an t-ionchur teanga sna gníomhaíochtaí éisteachta ag leibhéal níos airde ná cumas cainte an pháiste. Bíonn cuspóir faoi leith leis an éisteacht i gcónaí. Foghlaimíonn an páiste conas éisteacht go gníomhach, is é sin léiríonn an páiste go dtuigeann sé/sí an chaint trí ghníomh a dhéanamh. Is féidir leis an múinteoir aire an pháiste a dhíriú ar ghnéithe áirithe den ábhar éisteachta, agus ansin gríosaíonn sé/sí an páiste chun tuiscint a léiriú ar bhealaí éagsúla, cuir i gcás pictiúr a tharraingt nó treoracha a leanúint. De réir a chéile léiríonn an páiste a t(h)uiscint tríd an gcaint. Cé go bhfuil béim ar scil na héisteachta, bíonn na scileanna eile i gceist freisin, agus comhtháthaítear iad ar bhealaí éagsúla sna tascanna. Bíonn béim láidir ar éisteacht sna ranganna sóisearacha. Ní gá go dtuigfeadh an páiste gach focal i gcónaí, ach uaireanta tuigeann sé/sí cuid mhaith de bhrí na cainte sin ón gcomhthéacs agus mar gheall ar na modhanna múinte a úsáidtear. Socraíonn an múinteoir cuspóir na héisteachta le ceisteanna réamhéisteachta, ach 8 Bíonn cuspóirí cinnte ag gach ceacht gach lá: Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste treoracha a thabhairt agus a thuiscint chun pictiúr a dhathú soiléiriú a lorg faoi na treoracha sin úsáid a bhaint as ainmneacha na ndathanna uaireanta ní chuirtear aon cheist agus éisteann an páiste le hábhar taitneamhach ar son pléisiúir amháin. Labhairt Tá sé mar aidhm ag an gcuraclam Gaeilge go mbeidh an páiste in ann Gaeilge a labhairt ar fhágáil na bunscoile dó/di fiú mura bhfuil ann ach labhairt go simplí. Roghnóidh múinteoirí na ranganna go léir na feidhmeanna teanga atá riachtanach don pháiste chun a c(h)uid mianta a chur in iúl agus chun a c(h)uid riachtanas teanga a chomhlíonadh ag leibhéal a oireann dá (h)aois. Déantar na scileanna eile, go háirithe éisteacht, a chomhtháthú le labhairt i dtascanna agus i ngníomhaíochtaí a mbeidh cuspóir cinnte leo. Sna scoileanna ina múintear an Ghaeilge mar dhara teanga (scoileanna T2) bíonn cumarsáid ar siúl sna ceachtanna Gaeilge agus le linn úsáid na Gaeilge go neamhfhoirmiúil. Luann an curaclam na bealaí a thugann seans don pháiste an Ghaeilge a labhairt, agus feictear é seo i roinn 5 de na treoirlínte seo. Mar shampla, tugtar deis don pháiste labhairt go simplí faoi/fúithi féin, faoi na topaicí a bhfuil spéis aige/aici féin iontu a m(h)uintir, a c(h)airde agus a c(h)uid mianta. Cuirtear ar a c(h)umas cabhair agus soiléiriú a lorg nuair nach bhfuil an focal nó an frása ceart aige/aici. Múintear dó/di conas tús a chur le comhrá agus conas tuairimí simplí a nochtadh. Glacann sé/sí páirt i dtascanna teanga, i gcluichí cainte agus in imirt i rólanna agus faigheann sé/sí cleachtadh i gcomhair na cumarsáide sna gníomhaíochtaí sin mar gurb í seo an tslí is taitneamhaí chun an teanga a fhoghlaim. Ábhar an churaclaim Ghaeilge I scoileanna Gaeltachta agus lán-ghaeilge bíonn fíorchumarsáid ar siúl sna ceachtanna go léir mar go n-úsáidtear an Ghaeilge mar theanga theagaisc. Bíonn deiseanna breise ag an bpáiste sna scoileanna sin plé agus díospóireacht a dhéanamh, páirt a ghlacadh in agallaimh bheirte agus seiftiú a chur ar siúl. Bíonn sé/sí in ann comhrá a stiúradh, an topaic a roghnú, tús a chur leis an idirghníomhú agus í a chríochnú. Treoirlínte do Mhúinteoirí don Ghaeilge 9 Roinn 2 Ábhar an churaclaim Ghaeilge Téacsanna sa seomra ranga Ar na ballaí póstaeir nótaí ón múinteoir cártaí poist cártaí d ócáidí speisialta ainmneacha na bpáistí laethanta na seachtaine I gcúinne na leabhar pictiúrleabhair leabhair rann cartúin páipéir ghrinn Lipéid ar rudaí áirithe uisce planda cathaoir Fógraí do na páistí Cúinne na leabhar Nímid ár lámha Léitheoireacht Faigheann an páiste léargas eile ar an saol trí mheán na léitheoireachta, agus is cuid an-tábhachtach den eispéaras foghlama í. Cé gur scil ghabhchumais í an léitheoireacht go bunúsach ní hionann sin agus a rá nach mbíonn an páiste gníomhach sa phróiseas. Bíonn sé/sí ag iarraidh ciall a bhaint as an téacs agus é/í i mbun léitheoireachta. Léann sé/sí téacsanna faoi ábhair a bhaineann lena s(h)aol: scéalta, rainn, dánta, téacs na n-amhrán, nótaí agus cártaí ócáide. Is féidir ceangal a dhéanamh le feasacht cultúir tríd an léitheoireacht. De ghnáth ní thosófar ar léitheoireacht na Gaeilge go foirmiúil roimh rang 2 i scoileanna T2. Moltar gan tosú ar léitheoireacht fhoirmiúil sa dá theanga ag an am céanna i scoileanna lán- Ghaeilge agus Gaeltachta. Moltar gan tosú ar léitheoireacht na Gaeilge sula mbíonn bonn maith faoi chumas tuisceana agus cainte an pháiste. Roimh thosú ar an léitheoireacht fhoirmiúil treisítear scileanna éisteachta agus labhartha an pháiste. Éisteann sé/sí leis an múinteoir ag léamh os ard nó le taifeadadh de scéal as leabhair oiriúnacha. Imríonn na páistí beaga cluichí léitheoireachta, atá luaite sa churaclam, chun iad a ullmhú don léitheoireacht fhoirmiúil. Bíonn an bhéim ar cheol agus ar rithim na cainte ó bheith ag éisteacht le scéalta agus ag aithris rann agus amhrán. Labhraíonn an múinteoir leis na páistí faoina muintir, a bpeataí agus a saol laethúil. Cabhraíonn sé/sí leo scéal beag a insint faoina saol féin agus éisteacht le scéalta na bpáistí eile. Léann sé/sí scéalta dóibh agus cabhraíonn sé sin leo brí a bhaint as an saol, cé nach mbeidh siad in ann é sin a phlé as Gaeilge go fóill. Ar an mbealach sin leagtar bunchloch d fhorbairt litearthacht an pháiste. Scríbhneoireacht Is ar thuiscint agus ar labhairt na Gaeilge atá an phríomhbhéim sa churaclam Gaeilge, ach chun cumarsáid iomlán a dhéanamh beidh na páistí in ann a gcuid smaointe a bhreacadh síos i bhfoirm scríofa chomh maith, agus beidh páistí eile in ann iad a léamh. Is gníomhaíocht chumarsáideach í an scríbhneoireacht, agus chun go dtuigfeadh na páistí é sin bíonn siad ag obair ina ngrúpaí agus ina mbeirteanna ag scríobh nótaí beaga nó teachtaireachtaí agus scéalta chun a chéile. Scil ghinchumais í an scríbhneoireacht, agus is eispéaras sásaimh do na páistí é an scríbhneoireacht ranga nuair a roinneann siad a gcuid smaointe ar a chéile. Bíonn comhtháthú le labhairt na teanga agus le scil na héisteachta go háirithe san obair seo, sa phlé agus san athdhréachtú a leanann é. Tosaítear le scileanna ealaíne agus scrábadh an pháiste agus le hiarrachtaí luatha an pháiste chun é/í féin a chur in iúl tríd an scríbhneoireacht. 10 Sna meánranganna agus sna hardranganna bíonn béim ar théacsanna gairide atá gaolmhar do shaol an pháiste agus in oiriúint dá (h)aois. Beidh idirdhealú á dhéanamh freisin idir na cineálacha téacs: scríbhneoireacht fheidhmiúil lipéad do phictiúr nó do s
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks