Cuptor Electrolux

Description
Cuptor electric Electrolux

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  EOG2102AOKEOG2102AOX RO CuptorManual de utilizare  CUPRINS 1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA.................................................................3 2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ......................................................................4 3. DESCRIEREA PRODUSULUI............................................................................7 4.  ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE........................................................................7 5. UTILIZAREA ZILNICĂ........................................................................................8 6. FUNCŢIILE CEASULUI....................................................................................10 7. UTILIZAREA ACCESORIILOR.........................................................................10 8. FUNCŢII SUPLIMENTARE...............................................................................12 9. INFORMAŢII ŞI SFATURI................................................................................12 10.  ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................21 11. DEPANARE....................................................................................................24 12. INSTALAREA.................................................................................................25 13. DATE TEHNICE.............................................................................................29 14. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ.............................................................................30 NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produscare include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, afost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi săaveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.Bine aţi venit la Electrolux. Vizitaţi website-ul la: Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută larezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service: www.electrolux.com/webselfservice  Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune: www.registerelectrolux.com Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb srcinale pentru aparatuldvs.: www.electrolux.com/shop SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE Utilizaţi doar piese de schimb srcinale.Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţidisponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa Informaţii generale şi recomandări Informaţii privind mediul înconjurător  Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri. www.electrolux.com2  1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA  Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cuatenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu esteresponsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultatădin instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţipermanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibilpentru o consultare ulterioară. 1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile ã Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta maimare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fărăcunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere saudupă o scurtă instruire care să le ofere informaţiilenecesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să lepermită să înţeleagă pericolele la care se expun. ã Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul. ã Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-leconform reglementărilor. ã Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparatatunci când acesta este în funcţiune sau când serăceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi. ã Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentrucopii, acesta trebuie activat. ã Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerearealizată de utilizator asupra aparatului fără a fisupravegheaţi. ã Copiii cu vârsta de maxim 3 ani nu trebuie lăsaţiniciodată în apropierea acestui aparat atunci cândacesta este în funcţiune. 1.2 Aspecte generale privind siguranţa ã Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acestaparat şi să înlocuiască cablul. ã AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile aleacestuia devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijăsă nu atingeţi elementele de încălzire. Copiii cu vârsta ROMÂNA3  mai mică de 8 ani nu trebuie lăsaţi să se apropie deaparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent. ã Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru ascoate sau a pune în interior accesorii sau vase. ã  Întrerupeţi alimentarea cu electricitate înainte de aefectua operaţiile de întreţinere. ã Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocuibecul pentru a evita o posibilă electrocutare. ã Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru acurăţa aparatul. ã Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau racleteascuţite de metal pentru a curăţa sticla uşii deoareceacestea pot zgâria suprafaţa, ceea ce poate conducela spargerea sticlei. ã  În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,acesta trebuie înlocuit de producător, de Centrul deservice autorizat al acestuia sau de persoane cu ocalificare similară pentru a se evita electrocutarea. ã Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie sătrageţi mai întâi de partea din faţă a suportului, dupăcare să îndepărtaţi capătul din spate de pereţii laterali.Instalaţi suporturile pentru raft în ordine inversă. 2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ Acest aparat este destinat următoarelor pieţe: RO 2.1 Instalarea AVERTISMENT! Doar o persoană calificatătrebuie să instaleze acestaparat.ãÎndepărtaţi toate ambalajele.ãDacă aparatul este deteriorat, nu îlinstalaţi sau utilizaţi.ãUrmaţi instrucţiunile de instalarefurnizate împreună cu aparatul.ãAveţi întotdeauna grijă când mutaţiaparatul deoarece acesta este greu.Folosiţi întotdeauna mănuşi deprotecţie şi încălţăminte închisă.ãNu trageţi aparatul de mâner.ãRespectaţi distanţele minime faţă dealte aparate şi corpuri de mobilier.ãVerificaţi dacă aparatul este instalatavând în jurul său structuri desiguranţă.ãLaturile aparatului trebuie să rămână în apropierea altor aparate sau unităţicu aceeaşi înălţime.ãNu utilizaţi aparatul fără capacul de jos din cavitatea sa. Este ocomponentă funcţională de siguranţă.ãAparatul este echipat cu un sistem derăcire electric. Acesta trebuie utilizatcu o sursă de alimentare electrică. www.electrolux.com4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks