CuprinsMANFINeditiaadoua

Description
management fin

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/256094427 Management financiar. Volumul I: Diagnosticulfinanciar al companiei Book  · November 2012 CITATION 1 READS 1,281 3 authors:Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Ownership and control, agency problems and control premium   View projectForecast of extreme events and crises   View projectVictor DragotaBucharest Academy of Economic Studies 59   PUBLICATIONS   324   CITATIONS   SEE PROFILE Laura Obreja BrasoveanuBucharest Academy of Economic Studies 35   PUBLICATIONS   87   CITATIONS   SEE PROFILE Ingrid Mihaela DragotaBucharest Academy of Economic Studies 42   PUBLICATIONS   132   CITATIONS   SEE PROFILE All content following this page was uploaded by Victor Dragota on 15 April 2014. The user has requested enhancement of the downloaded file.   Cuprins Lista prescurtărilor utilizate în text  .............................................................................................. 15   Cuvânt -  înainte  ................................................................................................................................. 17  Capitolul 1. Aspecte generale privind managementul financiar al companiilor (Victor Dragotă)  .......................................................................................................... 19 1.1. Scopul managementului financiar ........................................................................................ 21 1.2. Stakeholderii companiei şi armonizarea intereselor acestora. Alţi utilizatori ai acestei lucrări  .................................................................................................................... 34 1.3. Provocare .............................................................................................................................. 42 Referinţe bibliografice  ...................................................................................................................... 43 Verificaţi - vă cunoştinţele!  ................................................................................................................ 44 Probleme şi studii de caz  .................................................................................................................. 45 Soluţii  ................................................................................................................................................ 46 Capitolul 2. Bazele managementului financiar al companiilor (Victor Dragotă)  ....................... 47   2.1. O primă viziune asupra deciziilor manageriale în domeniul financiar   ................................. 49 2.2. Avertisment: utilizatori diferiţi determină principii diferite de management financiar ...................................................................................................... 52 Referinţe bibliografice  ...................................................................................................................... 54 Verificaţi - vă cunoştinţele!  ................................................................................................................ 55 Probleme şi studi i de caz .................................................................................................................. 55 Soluţii  ................................................................................................................................................ 55 Capitolul 3. Principii ale analizei financiare (Victor Dragotă)  ..................................................... 57   3.1. Aspecte de bază  .................................................................................................................... 59 3.2. Analiza pe baza documentelor contabile şi analiza pe baza datelor de piaţă  ........................ 62 3.3. Elemente de comparaţie  ........................................................................................................ 69 3.4. Corecţii  ................................................................................................................................. 71 Referinţe  bibliografice ...................................................................................................................... 73 Verificaţi - vă cunoştinţele!  ................................................................................................................ 73 Probleme şi studii de caz  .................................................................................................................. 74 Soluţii  ................................................................................................................................................ 74 Capitolul 4. Analiza poziţiei financiare (Victor Dragotă)  ............................................................. 75   4.1. O introducere în context  ....................................................................................................... 77 4.2. Analiza structurii activului şi pasivului bilanţier   .................................................................. 85 4.3. Analiza  bilanţului financiar   .................................................................................................. 91 4.4. Analiza funcţională a bilanţului  .......................................................................................... 101 4.5. Bilanţul economic  ............................................................................................................... 107 4.6. Analiza situaţiei modificării capitalului propriu  ................................................................. 108 Referinţe bibliografice  .................................................................................................................... 109 Verificaţi - vă cunoştinţele!  .............................................................................................................. 109 Probleme şi studii de caz  ................................................................................................................ 110 Soluţii  .............................................................................................................................................. 113  Management financiar. Volumul I  –  Diagnosticul financiar al companiei   12 12 Ca pitolul 5. Analiza profitabilităţii companiei (Victor Dragotă)  ............................................... 115   5.1. O introducere în context  ..................................................................................................... 117 5.2. Analiza profitabilităţii. Soldurile intermediare de gestiune în viziune franceză şi anglo - saxonă. Capacitatea de autofinanţare  .................................................................... 118 5.3. Analiza chelt uielilor fixe şi a cheltuielilor variabile. Pragul de rentabilitate ...................... 132 Referinţe bibliografice  .................................................................................................................... 135 Verificaţi - vă cunoştinţele!  .............................................................................................................. 136 Probleme şi studii de caz  ................................................................................................................ 137 Soluţii  .............................................................................................................................................. 138 Capitolul 6. Analiza activităţii companiei (Victor Dragotă)  ...................................................... 141 6.1. Vitezele de rotaţie prin cifra de afaceri  ............................................................................... 143 6.2. Vitezele de rotaţie prin elemente ale cifrei de afaceri  ........................................................ 150 6.3. Bilanţul exprimat sub forma ratelor de rotaţie  .................................................................... 153 6.4. Mijloace de accelerare a vitezelor de rotaţie a elementelor de activ  .................................. 156 6.5. Ratele de rotaţie    –    instrument în prognoza indicatorilor financiari  .................................... 158 Referinţe bibliografice  .................................................................................................................... 158 Verificaţi - vă cunoştinţele!  .............................................................................................................. 158 Probleme şi studii de caz  ................................................................................................................ 159 Soluţii  .............................................................................................................................................. 160 Capitolul 7. Analiza cash flow-urilor (Laura Obreja Braşoveanu)  .............................................. 161   7.1. Fluxurile de numerar........................................................................................................... 164 7.2. Situa ţ ia fluxurilor de trezorerie ........................................................................................... 167 7.3. Tabloul de finanţare  ............................................................................................................ 174 7.4. Analiza fluxurilor de numerar din perspectiva evaluării întreprinderilor   ........................... 179 Referinţe bibliografice  .................................................................................................................... 183 Verificaţi - vă cunoştinţele!  .............................................................................................................. 184 Probleme şi studii de caz  ................................................................................................................ 185 Soluţii  .............................................................................................................................................. 186 Capitolul 8. Diagnosticul rentabilităţii (Victor Dragotă)  ............................................................ 191   8.1. O introducere în context  ..................................................................................................... 193 8.2. Rentabilitatea economică a întreprinderii  ........................................................................... 194 8.3. Rentabilitatea financiară a întreprinderii  ............................................................................ 196 8.4. Alte rate de rentabilitate...................................................................................................... 197 8.5. Descompunerea DuPont ..................................................................................................... 198 8.6. Condiţionarea între rentabilitatea economică, rentabilitatea financiară şi rata dobânzii la creditare  ................................................................................................. 200 Referinţe bibliografice  .................................................................................................................... 201 Verificaţi - vă cunoştinţele!  .............................................................................................................. 202 Probleme şi studii de caz  ................................................................................................................ 202 Soluţii  .............................................................................................................................................. 203 Capitolul 9. Diagnosticul financiar al riscului (Laura Obreja Braşoveanu)  ............................... 205   9.1. Aspecte generale ................................................................................................................. 207 9.2. Surse de risc şi impactul acestora  ....................................................................................... 208 9.2.1. Analiza de sensibilitate ............................................................................................. 210  Cuprins 13 13 9.2.2. Tehnica scenariilor ................................................................................................... 214 9.2.3. Arborele de decizie ................................................................................................... 217 9.2.4. Simularea Monte Carlo ............................................................................................ 217 9.3. Cuantificarea riscului .......................................................................................................... 218 9.3.1. Riscul de exploatare ................................................................................................. 218 9.3.2. Riscul de îndatorare  .................................................................................................. 227 9.3.3. Riscul de insolven ţă .................................................................................................. 234 Referinţe bibliografice  .................................................................................................................... 239 Verificaţi - vă cunoştinţele!  .............................................................................................................. 240 Probleme şi studii de caz  ................................................................................................................ 240 Soluţii  .............................................................................................................................................. 241 Capitolul 10. Ratele de piaţă (Victor Dragotă)  ............................................................................ 245   10.1. Aspecte de bază  ................................................................................................................ 247 10.2. Indicatori de analiză bursieră  ............................................................................................ 248 Referinţe bibliografice  .................................................................................................................... 252 Verificaţi - vă cunoştinţele!  .............................................................................................................. 253 Probleme şi studii de caz  ................................................................................................................ 254 Soluţii  .............................................................................................................................................. 254 Capitolul 11. Diagnosticul global al întreprinderii. Sintez a diagnosticelor (Victor Dragotă & Ingrid - Mihaela Dragotă)  ........................................................... 255 11.1. Aspecte de bază  ................................................................................................................ 257 11.2. Diagnosticul juridic .......................................................................................................... 258 11.3. Diagnosticul comercial ..................................................................................................... 260 11.3.1. Analiza pie ţ ei specifice ....................................................................................................260 11.3.2. Analiza pozi ţ iei companiei pe pia ţă  ................................................................................262 11.3.3. Analiza politicii de marketing a companiei ....................................................................264 11.3.4. Analiza rela ţ iilor comerciale cu furnizorii ......................................................................264 11.4. Diagnosticul tehnic (operaţional)  ..................................................................................... 265 11.5. Diagnosticul resurselor umane ......................................................................................... 267 11.6. Diagnosticul managementului şi structurii organizaţionale a întreprinder  ii. Analiza aspectelor de guvernan ţă corporativă  .................................................................. 269 11.7. Diagnosticul de mediu ...................................................................................................... 272 11.8. Sinteza diagnosticelor ....................................................................................................... 273 Referinţe bibliografice  .................................................................................................................... 274 Verificaţi - vă cunoştinţele!  .............................................................................................................. 275 Probleme şi studii de caz  ................................................................................................................ 276 Soluţii  .............................................................................................................................................. 276 Index de figuri  ............................................................................................................................... 277  Index de scheme  ............................................................................................................................ 277  Index de tabele  .............................................................................................................................. 277  Index de grafice  ............................................................................................................................. 279   View publication statsView publication stats
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks