Cuprins Drept Fiscal

Description
DF

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 15

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Cuprins Introducere .................................................................................................................... 2 1.1   Conceptul privind impozite  ............................................................................... 3 1.2   Elementele impozitului  ....................................................................................... 4 1.3   Clasificarea impozitelor  ..................................................................................... 7 -   Impozite directe  ................................................................................................... 8 -   Impozitul pe veniturile persoanelor fizice  ........................................................ 10 -    Impozitul pe veniturile societăţii comerciale  ................................................... 11 -   Impozitul pe avere  ............................................................................................. 11 -   Impozite indirecte  .............................................................................................. 12 -   Taxele vamale  .................................................................................................... 13 Concluzie:  .................................................................................................................... 14 Bibliografie:  ................................................................................................................ 15  Introducere   Cuvântul „impozit” derivă din latinescul „imponere” care, în acest caz, semnifică faptul că statul, în calitatea sa de autoritate publică, impune supuşilor săi obligaţia de a contribui la acoperirea cheltuielilor sale, plătindu -i anumite sume de bani, denumite impozite. Impozitele în bani au fost primele elemente de finanţe, da în vreme îndelungată ele au fost folosite alături de dările în natură şi prestaţiile obligatorii în muncă, toate acestea fiind datorat nu numai regelui, a cărui cămară se confunda cu visteria statului, si şi stăpânului feudal sau clerului. Tocmai de aceea, noţiunea de impozite avea o semnificaţie mult mai largă, cuprinzând toate aceste contribuţii obligatorii, atât sub formă bănească, cât şi în natură, atât în fav oarea statului (domnitorului), cât şi în favoarea stăpânului şi bisericii.   Abia în capitalism, când visteria statului se separă de aceea a domnitorului, încercându -se a se face ordine în administrarea banului public, impozitele îmbracă exclusiv sau prioritar forma bănească şi se varsă la bugetul statului pentru acoperirea cheltuielilor publice.   Impozitul este definit de către finanţistul francez Gaston Jees ca o contribuţie bănească fără contraprestaţie şi definitivă la care sunt obligaţi supuşii statului  pentru diferite servicii pe care le face statul. Profesorul Constantin Tulai, defineşte impozitul ca fiind o „obligaţie pecuniară definitivă şi silită nerambursabilă şi fără contraprestaţie datorată statului”.   Pentru a funcţiona, statul are nevoie de ban i, iar pentru a-i procura pretinde impozite. De aceea  prima şi cea mai însemnată funcţie a impozitelor a fost şi continuă să rămână funcţia lor de mobilizare de venituri pentru stat. Aceasta este şi funcţia lor tradiţională. Cu timpul, la baza impozitelor sunt aşezate raţiuni noi, de ordin economic şi social, astfel că impozitele dobândesc şi funcţii noi. Ele sunt activizate ca pârghii fiscale, statul utilizându- le, prin diferenţierea tratamentului fiscal, în raport cu anumite interese economice şi sociale,    pentru stimularea activităţilor dezirabile sau pentru inhibarea celor nedorite. Tocmai de aceea, în lucrări mai vechi sau de dată mai recentă, se subliniază transformarea impozitului într- o pârghie fiscală, iar definiţiile sunt adaptate pentru a surprinde   şi noile sale funcţii.  1.1  Conceptul privind impozite Definirea impozitului nu variază  prea mult de la un autor la altu l. Astfel, Gaston Jeze consideră că’’ impozitul este o prestație pecuniară, pretinsă  pe cale de autoritate cu titlu definitiv și fără contraprestație, în vederea acoperirii cheltuielelor publice’’.  Într-o lu crare mai recenta, Lucien Mehl ș i Pierr  e Beltrame definesc impozitul că’’ o prestație  pecuniară, pretinsă de autoritatea publică de la persoane fizice și juridice, după capacit  atile lor contributivă și fără contraprestație determinata î  n principal pentru acoperirea cheltuielilor publice  ș i, în mod accesoriu, cu scopuri intervenționiste ale puterii publice’’.   Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary  of the English Language d efineș te impozitul ca fiind’’ o suma de bani cerută de guvern pentru întreț  inerea  sa sau pentru anumite facilități sau  servicii percepute asupra venitului, proprietății, vânzării etc.’’ Aceeași condiție este împărtășită  de economistul american Alvin Hanser care spune că’’ impozitele sunt, preț  uri stabilite prin constrî  ngerea pentru serviciile guvernamentale’’. 1  Conform Codului Fiscal al Republicii Moldova, im  pozitul este o plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu ț ine de efectuarea u nor acțiuni determinate și concrete de către organul împuternicit sau de către persoana cu funcții de răspundere a acestora pentru sau î n raport cu contribuabilul care a achitat această plată’’ 2 . După opinia autorilor Dan Drosu Șaguna și Dan Șova , impozitul reprezint ă o contribuție  bănească  obli gatorie ș i cu titlu nerambursabil, datorată , confor  m legii, bugetului de stat de către  persoanele fizice ș i juridice  pentru veniturile pe care le obți n sau bunurile pe care le posedă . 3  Caracterul obli gatoriu al impozitelor trebuie înțeles în sensul că  pla ta acestora de că tre stat este o sarcina impusa tuturor persoanelor fiz ice sau juridice care realizează venit dintr  - o anumită sursă sau  posedă  un anumit gen de avere pentru care, conform legii, datorea ză impozit. Dreptul de -a introduce impozite îl are sta tul ș i acest drept este exercitat prin intermediul organelor puterii centrale, iar uneori  prin organele administraț iei de stat locale. 1   Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English   2  Codul Fiscal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 407 din 26 iulie 2001. Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 4 ianuarie 2002, Nr. 1-3 3   Dan Drosu Șaguna,Dan Șova,  Drept fiscal  ,p.30; Armeanic A.,  Drept fical: Suport didactic , p.24      Impozitele sunt plăți care se fac de că tre stat cu titlu definitive si nerambursabil. În schimbul acestora, plă titorii nu pot solicita statului un contraserviciu de valoare egală sau apropiată . În opinia mai multor autori, rolul impozitului se manifestă  pe plan financiar  , economic și social dar în mod diferit de la o et apă  de dezvoltare la alta. Rolul impozitelor: 1.   financiar  : procură  guvernului ba ni pentru finanț area cheltuielilor publice; 2.   economic: instrument de politică economică în cadrul intervenț ionismului fiscal; 3.   social: instrument de redistribuire a veniturilor din societate între diferitele categorii sociale. Acționî nd prin impozite, autor  itațile publice influențează toate activitățile, induc î n acestea efecte dorite. Ele sunt folosite atît în intervenț ionismul conjunctural, cît și î n cel structural pentru realiza rea stabilizării, distribuției și alocă rii resurselor. 1.1   Elementele impozitului Impozitul reprezintă un instrument complex alcătuit dintr  - un şir de componente. Principalele elementele ale impozitului înaintate în teoria şi practica financiară sunt următoarele: 4   Obiectul   impozitului, reprezintă elementul concret care stă la baza aşezării acestuia şi poate fi diferit în funcţie de provenienţa impozitului, scopul urmărit, natura plătitorului. Astfel, ca obiect al impozitului poate apărea:   ã Venitul,  ca re poate fi profitul (beneficiul) agenţilor economici şi veniturile persoanelor fizice;   ã  Averea   (bunurile), care este reprezentată de clădiri, terenuri, mijloace de transport;   ã Cheltuielile  (consumul), care constituie produsul, serviciul prestat sau lucr  area executată, bunul importat sau uneori cel exportat în cazul impozitelor indirecte; 4  Ioan Talpos  –    “  Finan  ț  ele României ”, vol. I, Ed. Sedona,   Timișoara, 1995, p.139 -141; vezi și Lucian Tatu, Cosmin   Serbănescu, Delia Cataramă, Dan Ștefan, Adrian Nică –    “  Fiscalitate. De la lege la practică ”, Ediția a II -a, Ed. All Beck, București, 2005, p. 2 -3 
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks