เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต ( ) (Cross-Cultural Management) - PDF

Description
เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต ( ) (Cross-Cultural Management) พรรณปพร จ นทร ฉาย โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 2556 เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร

Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Poems

Publish on:

Views: 13 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต ( ) (Cross-Cultural Management) พรรณปพร จ นทร ฉาย โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 2556 เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต ( ) (Cross-Cultural Management) พรรณปพร จ นทร ฉาย ศศ.ม. (การจ ดการโรงแรมและการท องเท ยว) โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 2556 1 คำนำ เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาการบร หารว ฒนธรรมข ามชาต รห สว ชา เล มน จ ดทาข นเพ อใช เป นตาราหล กประกอบการเร ยนการสอนใน รายว ชาการบร หารว ฒนธรรมข ามชาต ( ) เป นรายว ชาเร ยนในหล กส ตรอ ตสาหกรรมการท องเท ยวและการบร การ โรงเร ยน การท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต โดนเน อหาของเอกสารประกอบการ เร ยนเล มน สอดคล องก บจ ดม งหมายของรายว ชาค อ ศ กษาความส าค ญของว ฒนธรรมของชนชาต ต าง ๆ ท ม ต อว ถ ช ว ต การศ กษา ระบบส งคม ค าน ยม ว ธ ค ด ท ศนคต และพฤต กรรมการท องเท ยว ของน กท องเท ยว ร ปแบบการต ดต อส อสารของน กท องเท ยวจากว ฒนธรรมต าง ๆ ท ส งผลต อธ รก จ โรงแรม การบร หารจ ดการเพ อรองร บน กท องเท ยวชนชาต ต าง ๆ เน อหาการเร ยนการสอนได แบ งออกเป น 9 บท ได แก บทท 1 ความหมายและทฤษฏ ท วไป เก ยวก บว ฒนธรรม บทท 2 ส งคม ว ฒนธรรม และประเพณ ไทย บทท 3 ความร ท วไปเก ยวก บเอเช ย ตะว นออกเฉ ยงใต บทท 4 ว ฒนธรรมตะว นตกและว ฒนธรรมตะว นออก บทท 5 ม ต ทางว ฒนธรรม และการจ ดการก บความแตกต าง บทท 6 ภาษาและการส อสารข ามว ฒนธรรม บทท 7 ประเภท และพฤต กรรมของน กท องเท ยวก บความพ งพอใจ บทท 8 ล กษณะประจาชาต ก บการเจรจาต อรอง บทท 9 การเร ยนร ว ฒนธรรมการจ ดการข ามชาต เพ อการทางาน ท งน ในการจ ดท าเอกสารประกอบการเร ยนการบร หารว ฒนธรรมข ามชาต เล มน ผ เข ยน ขอขอบพระค ณคร บาอาจารย ของผ เข ยนท เคยส งสอนข าพเจ ามา ด านว ชาประว ต ศาสตร - ว ฒนธรรม ด านการจ ดการ และด านการส อสาร-เจรจาต อรองข ามว ฒนธรรม ท าให สามารถน า ความร ท เคยได ร บมาน น มาเร ยบเร ยงและจ ดท าเป นเอกสารประกอบการสอนเล มน เพ อท าการ ถ ายทอดเป นความร ต อไป ขอขอบพระค ณแหล งข อม ลทางด านต าง ๆ ท งท เป นเอกสาร ต ารา หน งส อและส ออ นๆ ตลอดจนผ ร กร ณาให ข อม ลท เป นประโยชน ผ เข ยนหว งว าเอกสารประกอบการ สอนเล มน จะเป นประโยชน สาหร บน กศ กษาและผ ท สนใจท วไป หากม ส วนใดท ไม สมบ รณ ม ข อต ชม ผ เข ยนขอน อมร บไว ด วยความเต มใจ อาจารย พรรณปพร จ นทร ฉาย 5 ส งหาคม 2556 2 3 สำรบ ญ หน ำ คำนำ (1) สำรบ ญ (3) สำรบ ญภำพ (9) สำรบ ญตำรำง (11) แผนบร หำรกำรสอนประจ ำว ชำ (13) แผนบร หำรกำรสอนประจ ำบทท 1 1 บทท 1 ควำมหมำยและทฤษฏ ท วไปเก ยวก บว ฒนธรรม 3 ความหมายของว ฒนธรรม 3 ประเภทของว ฒนธรรม 5 ความสาค ญของว ฒนธรรม 5 ล กษณะของว ฒนธรรม 6 หน าท ของว ฒนธรรม 7 องค ประกอบและระด บของว ฒนธรรม 7 สร ปท ายบท 9 คาถามท ายบท 10 เอกสำรอ ำงอ ง 11 แผนบร หำรกำรสอนประจ ำบทท 2 13 บทท 2 ส งคม ว ฒนธรรม และประเพณ ไทย 15 ล กษณะส งคมไทย 15 4 หน ำ เอกล กษณ ของส งคมไทย 16 ค าน ยมของคนไทย 17 ว ฒนธรรมไทย 20 ว ฒนธรรมไทยด านต าง ๆ 21 ประเพณ ไทย 23 สร ปท ายบท 25 คาถามท ายบท 27 เอกสำรอ ำงอ ง 28 แผนบร หำรกำรสอนประจ ำบทท 3 29 บทท 3 ควำมร ท วไปเก ยวก บเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต 31 ความสาค ญของเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต 31 ประเทศเพ อนบ านของไทย 33 ความส มพ นธ ของประเทศไทยก บประเทศเพ อนบ าน 36 สร ปท ายบท 37 คาถามท ายบท 38 เอกสำรอ ำงอ ง 39 แผนบร หำรกำรสอนประจ ำบทท 4 41 บทท 4 ว ฒนธรรมตะว นตกและว ฒนธรรมตะว นออก 43 แหล งเก ดว ถ ความค ดและความเช อแบบตะว นออก 43 แหล งเก ดว ถ ความค ดและความเช อแบบตะว นตก 45 ระบบความค ด ความเช อของประเทศในโลกตะว นตก 45 ระบบความค ด ความเช อของประเทศในโลกตะว นออก 47 แนวค ดเร องการแบ งสภาพส งคมแบบประเทศตะว นตกและประเทศตะว นออก 50 ต วอย างระบบความค ด ความเช อของประเทศในโลกตะว นออก 52 ต วอย างระบบความค ด ความเช อของประเทศในโลกตะว นตก 52 5 หน ำ สร ปท ายบท 54 คาถามท ายบท 55 เอกสำรอ ำงอ ง 56 แผนบร หำรกำรสอนประจ ำบทท 5 57 บทท 5 ม ต ทำงว ฒนธรรมและกำรจ ดกำรก บควำมแตกต ำงทำงว ฒนธรรม 59 ทฤษฏ แนวค ดเร องการจ ดการข ามว ฒนธรรม 59 ม ต ทางว ฒนธรรม 60 แนวค ดว ฒนธรรมแบบอ งบร บทส ง-ต า 66 ว ฒนธรรมการจ ดการของประเทศเพ อนบ าน 67 สร ปท ายบท 68 คาถามท ายบท 69 เอกสำรอ ำงอ ง 70 แผนบร หำรกำรสอนประจ ำบทท 6 71 บทท 6 ภำษำและกำรส อสำรข ำมว ฒนธรรม 73 ความหมายของภาษา 73 ภาษา 74 การส อสาร 75 องค ประกอบของการส อสาร 75 การส อสารระหว างว ฒนธรรม 78 สร ปท ายบท 80 คาถามทบทวน 81 เอกสำรอ ำงอ ง 82 แผนบร หำรกำรสอนประจ ำบทท 7 83 บทท 7 ประเภทและพฤต กรรมน กท องเท ยว 84 ความหมายของน กท องเท ยว 84 6 หน ำ ประเภทของน กท องเท ยว 86 ความหมายของพฤต กรรมน กท องเท ยว 86 ความสาค ญของการศ กษาพฤต กรรมของน กท องเท ยว 88 พฤต กรรมท หลากหลายของน กท องเท ยวประเภทต าง ๆ 89 การกาหนดร ปแบบพฤต กรรมน กท องเท ยว 89 พฤต กรรมน กท องเท ยวชาวไทยและชาต ต าง ๆ 91 แนวค ดเก ยวก บความพ งพอใจ 97 ความพ งพอใจก บความแตกต างทางว ฒนธรรม 98 สร ปท ายบท 98 คาถามท ายบท 100 เอกสำรอ ำงอ ง 101 แผนบร หำรกำรสอนประจ ำบทท บทท 8 ล กษณะประจำชำต และกำรเจรจำต อรอง 105 ความหมายของการเจรจาต อรอง 105 ล กษณะการเจรจาต อรอง 105 การวางกลย ทธ ในการเจรจาต อรอง 106 ข นตอนในการป ด 107 ประเภทของการเจรจาต อรอง 109 การเจรจาต อรองหลายว ฒนธรรม 109 แนวค ดในการเจรจาระหว างประเทศ 111 การวางแผนในการเจรจาการค าระด บนานาชาต สร ปท ายบท 128 คาถามท ายบท 129 เอกสำรอ ำงอ ง 130 7 หน ำ แผนบร หำรกำรสอนประจ ำบทท บทท 9 กำรเร ยนร ว ฒนธรรมกำรจ ดกำรข ำมชำต เพ อกำรทำงำน 133 ความเป นมาของประชาคมอาเซ ยน 134 ป จจ ยท ทาให ว ฒนธรรมของชาต ต าง ๆ ม ความแตกต างก น 130 การเร ยนร และการปร บต วในว ฒนธรรมการจ ดการข ามชาต 135 ว ฒนธรรมก บมารยาททางส งคม 138 ค ณสมบ ต ของผ ท ท างานร วมก บชาวต างชาต 141 จร ยธรรมและค ณสมบ ต ของผ ประกอบธ รก จ 143 สร ปท ายบท 146 คาถามท ายบท 147 เอกสำรอ ำงอ ง 148 บรรณำน กรม 149 8 9 สำรบ ญภำพ ภำพท หน ำ 2.1 การแต งกายของคนไทย ว ฒนธรรมด านภาษา ว ฒนธรรมด านอาหาร เอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต แผนท โลก น กว จ ยชาวเนเธอแลนด Geert Hofsted แผนภ ม แสดงกระบวนการส อสาร องค ความร ประชมคมอาเซ ยน การแลกนามบ ตร 139 10 11 สำรบ ญตำรำง ตำรำงท หน ำ 3.1 ตารางแสดงประว ต ความเป นมาของประเทศสมาช กอาเซ ยน การเปร ยบเท ยบล กษณะของส งคมแบบไมตร ส มพ นธ และส งคมแบบส มฤทธ ส มพ นธ 51 12 13 แผนบร หำรกำรสอนประจ ำว ชำ รำยว ชำ (ช อว ชาภาษาไทย) การบร หารข ามว ฒนธรรม รห สว ชำ (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) Cross-Cultural Management จำนวนหน วยก ต-ช วโมง 3(3-0-6) เวลำเร ยน (ค ด 16 ส ปดาห (3x16) = 48 ชม./ภาคเร ยน) 48 ช วโมง/ภาคเร ยน คำอธ บำยรำยว ชำ ศ กษาความสาค ญของว ฒนธรรมของชนชาต ต าง ๆ ท ม ต อว ถ ช ว ต การศ กษา ระบบส งคม ค าน ยม ว ธ ค ด ท ศนคต และพฤต กรรมการท องเท ยวของน กท องเท ยว ร ปแบบการต ดต อส อสารของ น กท องเท ยวจากว ฒนธรรมต าง ๆ ท ส งผลต อธ รก จโรงแรม การบร หารจ ดการเพ อรองร บ น กท องเท ยวชนชาต ต าง ๆ ว ตถ ประสงค ท วไป 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจเก ยวก บความสาค ญของว ฒนธรรมของชาต ต าง ๆ 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจเก ยวก บร ปแบบการต ดต อส อสารของน กท องเท ยวจาก ว ฒนธรรมต าง ๆ ท ส งผลต อธ รก จโรงแรม 3.เพ อวางแผนการบร หารจ ดการเพ อรองร บน กท องเท ยวชาต ต าง ๆ เน อหำ บทท 1 ความหมายและทฤษฏ ท วไปเก ยวก บว ฒนธรรม บทท 2 ส งคม ว ฒนธรรม และประเพณ ไทย บทท 3 ความร ท วไปเก ยวก บเอเซ ยตะว นออกเฉ ยงใต บทท 4 ว ฒนธรรมตะว นตกและว ฒนธรรมตะว นออก บทท 5 ม ต ทางว ฒนธรรมและการจ ดการก บความแตกต าง บทท 6 ภาษาและการส อสารข ามว ฒนธรรม บทท 7 ประเภทและพฤต กรรมของน กท องเท ยวก บความพ งพอใจ บทท 8 ล กษณะประจาชาต ก บการเจรจาต อรอง บทท 9 การเร ยนร ว ฒนธรรมการจ ดการข ามชาต เพ อการทางาน 14 ว ธ สอนและก จกรรม ดาเน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยการบรรยาย การอธ บาย และใช กระบวนการกล ม 1. ก าหนดประเด นท เป นเร องน าสนใจในขณะน น ให น กศ กษาศ กษาค นคว า เพ อท ารายงาน และอภ ปรายกล ม หร อสร างสถาการณ จาลอง (Roll Play) เพ อฝ กส งเกตพฤต กรรมของสมาช กอ นๆ ท งในด าน ภาษา ท าทาง บ คล กภาพ และจ นตนาการ ฯลฯ 2. สอดแทรกค ณธรรมจร ยธรรม โดยการพ ดค ยก บน กศ กษาและยกต วอย างท เก ยวข อง เน นความร บผ ดชอบต องาน ว น ย จรรยาบรรณ ความซ อส ตย ต อหน าท ในกล ม ความถ อมตนและ ความม น าใจต อเพ อนร วมงาน 3. การฝ กท กษะด านต างๆ โดยใช การแสดงความค ดเห น 4. การมอบหมายงานท งรายงานกล ม และรายงานบ คคล ให น กศ กษาท ารายงาน น าเสนอ รายงาน และอภ ปรายกล ม โดยใช ความร ในว ชาน ไปส งเกต ว เคราะห อย างม เหต ผล รวมถ งการท า แบบฝ กห ด 5. อาจารย สร ปประเด น ทบทวนเน อหา ส อกำรเร ยนกำรสอน 1. การนาเสนอผ านโปรแกรมน าเสนอ 2. เอกสารประกอบการสอน 3. ข อม ลและบทความจากต าราว ชาการท งในและต างประเทศ 4. ข อม ลและบทความจากส อส งพ มพ 5. ข อม ลและบทความจาก Internet กำรว ดและประเม นผล 1. กำรว ดผล 1.1 คะแนนระหว างภาครวม ร อยละ สอบกลางภาค ร อยละ แบบฝ กห ด นาเสนอรายงาน และ กรณ ศ กษา ร อยละ จ ตพ ส ย ร อยละ คะแนนสอบปลายภาครวม ร อยละ กำรประเม นผล แบบอ งเกณฑ 15 ระด บคะแนน ค ำร อยละ ค ำระด บคะแนน A B B C C D D E 1 ห วข อเน อหา 1. ความหมายของว ฒนธรรม 2. ประเภทของว ฒนธรรม 3. ความสาค ญของว ฒนธรรม 4. ล กษณะของว ฒนธรรม 5. หน าท ของว ฒนธรรม แผนบร หารการสอนประจ าบทท 1 6. องค ประกอบและระด บของว ฒนธรรม ว ตถ ประสงค เช งพฤต กรรม 1. เ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks